Klasické veštectvo. Telekinetické veštectvo. Prútkarský výcvik. Zosávanie bioenergie. Zosávanie magnetizmu. Strácanie magnetizmu. Virguľa. Kyvadlo. Prútkarské veštectvo. Odpoveď sa magnetizuje.
Zatiaľ sme sa zaoberali klasickými vešteckými technikami, ktoré stáli na správnom vešteckom naladení a tiež na zosávaní bioenergií z objektu veštcovho záujmu. Teda klasické veštectvo dovoľovalo hlavne ošetriť žijúce osoby, zvieratá a rastliny. Veštec dokázal z týchto živých objektov zosať bioenergiu aj s potrebnými údajmi do seba. Potom sa bioenergie vo veštcovi stratili a zostali iba informácie k vešteckému výkonu. O nácviku klasického veštectva si viac prečítate a naštudujete vo Vešteckej škole.

Pri klasickom veštectve nás bude viac zaujímať jeho bioenergetická stránka. Každé veštectvo a každý ezoterický výkon v ľudskom tele je podmienený ľudskými bioenergiami. Zatiaľ sme hovorili a písali o tom, že dobrý veštec je ako čierna diera, v ktorej sa strácajú jeho energie a energie, ktoré zosal z veštecky ošetrovaných objektov. V našom prípade išlo vždy o živých ľudí, prípadne o informačné polia mŕtvych osôb zobudených v bioenergetickom tele veštca. Bližšie o špiritistickom veštectve v Plazmatickej škole. Vo všetkých prípadoch veštec stráca vlastné energie, ale aj energie zosaté z veštecky ošetrovaného objektu. To je energetická podstata vešteckého výkonu, ktorú treba neustále dodržiavať.
Aj netradičné veštectvo založené na schopnostiach prútkarov má svoje špeciálne bioenergetické zákonitosti. V tomto prípade platí, že neustále sa energie strácajú a neustále sa energie zo živých objektov zosávajú. V prípade prútkarského veštectva sa pracuje jednak s klasickými energiami, ale aj energiami magnetického poľa Zeme. Telo veštca je schopné prijať alebo cez seba nechať prechádzať magnetické sily Zeme. Magnetický veštec dokáže spojiť navzájom živé bioenergie vlastné alebo cudzie s magnetickými energiami Zeme.
Nácvik je jednoduchý. Veštec zosáva klasické energie a zároveň sa koncentruje do magnetického centra Zeme. Tu energie zo seba a živých zdrojov akumuluje a spája s magnetickými silami. Skutočne treba silou vôle putovať do stredu Zeme a odtiaľ naspäť. Všetko vracia do seba a tu sa energie a magnetizmus strácajú do okolia. Zostávajú iba informácie z veštecky ošetrenej osoby.
Zároveň sa veštec usiluje rozdeliť svoje telo na dve časti, ľavú a pravú. Koncentruje sa doľava aj doprava a usiluje sa, aby všetko vľavo bolo rovnako harmonické ako vpravo. Teda stáva sa magnetický a to do takej miery, aby zemské magnetické sily mohli prenikať do jeho tela a z jeho tela.
Konkrétne sa sústredíte do ľavých pľúc a aj do pravých pľúc. Činnosť dolaďujete tak, aby ľavé aj pravé pľúca fungovali synchrónne a naraz. Keď je vľavo aj vpravo presne to isté, preteká cez telo viac magnetizmu. Toto robíte s každou častou tela vľavo aj vpravo. Postupne sa vaše telo správa ako magnetická látka schopná prijať silné dávky zemského magnetizmu.

Skúste sa na diaľku napojiť na prútkara alebo viacerých prútkarov a zistíte, ako to v nich funguje. Zo svojho tela vytvárate biologický alebo živý magnetický priestor, do ktorého môžu magnetické sily prenikať a tiež sa kumulovať alebo strácať.
Uvedomte si, že veštectvo je opak Reiki systému kumulovania energie za účelom liečby. Veštectvo je snaha o to, aby ste energiu zosali a tá sa aj s vašimi energiami stratila mimo vás. Teraz k tomu pribudnú magnetické sily Zeme. Tiež ich zosajete a zároveň sa vo vás alebo z vás stratia. Po základnom výcviku ste schopní zosať z človeka aj zemské magnetické sily, ktoré mierne pretekajú každým objektom či už je živý, alebo neživý. Za určitých okolností ste dokonca schopní dynamizovať zemské magnetické sily vo veštecky ošetrovanej osobe.
V zásade je tu klasické veštectvo, ktoré pre telekinetické veštectvo využíva virguľu, to je závažie na špagátiku a prútik z kovu v tvare Y. Pod prútikom tu rozumieme drôt alebo kus dreva v rukách prútkara. Z veštecky ošetrovanej osoby zosávame v telekinetickom veštectve klasickú ľudskú bioenergiu a zároveň dokážeme už zosať ďalšiu špeciálnu zložku a to je zemský magnetizmus, ktorý produkuje magnetické pole Zeme.
Za určitých špeciálnych podmienok dokáže telekinetický veštec formátu prútkara vytvárať vlastný magnetizmus a to nezávisle na zemskom magnetizme. Dokonca sa magnetizmus prútkara dostáva do konfrontácie so zemským magnetizmom. Napríklad v mozgu veštca prútkara sa ľavá strana stane jedným pólom a pravá strana druhým pólom magnetu. Stačí držať v ruke prútik alebo virguľu na špagátiku a v hlave si predstavovať čo najživšie magnet, cez ktorý preteká vlastná alebo zosatá bioenergia z iného človeka. Telekinetický prútkar a veštec sa sám stáva magnetom a magnetickým poľom. Zároveň vytvára jedinečné veštecké schopnosti. No tento systém je značne náročný na normálne fungovanie ľudskej psychiky a viacerí telekinetickí veštci sú vlastne už duševne choré osoby. Treba postupovať opatrne. Je tu aj možnosť zosávať magnetizmus výhradne vytvorený v iných osobách a využívať ho aj na veštecké výkony, čo je menej rizikové.
Tento príspevok treba brať ako úvodný vstup do sveta telekinetických schopností a ich pravidelného nácviku a využitia. V ďalších príspevkoch budeme rozvíjať tému telekinetických schopností manipulácie s objektmi. Tak isto všetko budeme overovať v praktickom prútkarskom veštectve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.