Mozog, šedá kôra, zmyslové centrá, vnútorný hlas, kmitavá bioenergia, číselné znaky, uhol nastavenia, blikanie, kmitanie, vibrovanie, veštectvo, diaľkové napojenie, hypnotické techniky. Počítanie číslic. Pamäť. Sugerácia. Tento zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Konečne sa nám v celom systéme ezoteriky darí zaviesť určitý všeobecné platný systém, ktorý možno aplikovať na každý ezoterický systém. V prvom rade je to teoretické vysvetlenie toho, čo sa medituje a čo sa v meditácii cvičí. Nasleduje určenie anatomickej oblasti, kde sa bude meditačné cvičenie konať. Potom je určenie týkajúce sa zmyslových centier na povrchu šedej kôry mozgovej. Nasleduje určenie druhu patológie, ktorá dotyčné cvičenie sprevádza. Ďalej bioenergetické pomery a bioenergetické znaky. Potom druh vedomia, ktoré môže byť náboženské, ľudské, prírodné a zvieracie. Potom nasledujú cvičenia, ktoré sú špecifické pre daný okruh meditácie. Takáto štruktúra umožňuje vniesť do jednotlivých meditačných cvičení poriadok.


Teoretická časť hovorí o meditácii z hľadiska získaných skúseností a poznatkov. Silva psyché škola je systém meditačných cvičení, ktorý cvičíme výhradne v ľudskom vedomí. Teda v meditácii používame písmená abecedy a schopnosť človeka z písmen vytvárať slová a ďalšie slovné útvary. Všetko vo forme písomnej, obrazovej a zvukovej, prípadne hmatovej. Človek myslí na základe abstrakcií. Nahradil obrazy znakmi z písmen abecedy, ktoré priraďuje k niečomu. Zároveň používa logiku, empirizmus a vedecký spôsob života. Silva psyché je zameraná výhradne práve na oblasť ľudského vedomia, nie na oblasť prírodného, náboženského a zvieracieho vedomia. Silva škola slúži na to, aby sme svoje intelektuálne schopnosti využili na ich zdokonaľovanie a efektívnejšie využitie.

Silva psyché škola sa výhradne cvičí vo veľkom mozgu a mozočku, niektoré prvky aj v strednom mozgu. Ten je pod veľkým mozgom o veľkosti asi ľudskej päste. Najdôležitejšia koncentrácia ide do oblasti šedej kôry vo veľkom mozgu, mozočku a strednom mozgu. Predstavujeme si to ako 3 až 7 vrstiev pavučín s drobnými a živými pavúčikmi. V šedej kôre sú uložené neuróny a tieto neuróny vytvárajú možnosť ich manipulovania a vhodného spôsobu prepájania. Vyzerá to tak, ako keď zapájate v elektrospotrebičoch rôzne súčiastky podľa schém.

Čo sa týka patológie, tak do šedej kôry v menovaných oblastiach prenikáme na základe patológie poškodenia mozgu pri opravách elektrospotrebičov, počúvaní amatérskych rádioprijímačov, v práci v blikajúcom prostredí, tiež pri práci s vibrujúcimi zariadeniami, napríklad s motorovou pílou a podobne. Tak isto sem patrí prechod slaboprúdu cez ruky a prsty do mozgu. To, čo cvičíme, sa dá dobre prirovnať EEG vyšetreniu. Ide o elektroencefalogram, pri ktorom vám na hlavu pripevnia elektródy a do mozgu púšťajú technický slaboprúd. Nakoniec vás hypnotizujú pomocou pohybujúcich sa svetiel v rôznej farebnosti a rôznej intenzity. Zariadenie EEG je náš majster učiteľ. To je len prirovnanie, ktoré v sebe skrýva veľa pravdy.

Ďalšou dôležitou oblasťou je meditovanie na základe zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu. Meditácie zásadne nerobíme cez zmyslové senzory ako sú očné bulvy, fyzický bubienok v uchu, fyzický jazyk a fyzický hmat na prstoch. Aj keď ide o vedomie ľudské, tak Silva škola ide do extrémnych polôh a je potrebné pri cvičení používať zmyslové centrá na povrchu šedej kôry veľkého mozgu, mozočku a stredného mozgu. Pri Silva psyché škole nepoužívame čuchové centrum v prednom mozgu a tiež nepoužívame sliznicu nosa. Tak isto sa utlmuje a nepoužíva feromónové centrum v prednom mozgu. Ide o centrum chemickej analýzy pachov, pretože aktivita týchto centier spadá do vedomia náboženského, prírodného a najintenzívnejšie do zvieracieho vedomia. Do týchto centier sa koncentrujeme, utišujeme ich a prepájame na požadované vnímanie vlastného vnútorného rozmeru vlastnej psychiky.

Ďalej sú v Silva psyché škole potrebné prvky bioenergetických pomerov, ktoré sa skôr podobajú vešteckým výkonom. Pod bioenergiou tu rozumieme bioenergie vlastného tela, ktoré sú v tele vytvorené v rámci katalytických schopností človeka. Bioenergie môžu byť aj pritiahnuté z iného, biologicky aktívneho zdroja.

K bioenergetickým pomerom patria aj sily magnetického poľa Zeme. Teda všetkým živým aj neživým preteká magnetizmus. Človek vie magnetizmus vo vlastnom tele udržať a dokonca vytvárať biomagnet v sebe samotnom. Tak isto dokáže magnetizmus do seba zosať z biologicky aktívnych a biologicky pasívnych objektov. Ide o objekty neživé. V prípade Silva psyché školy je potrebné, aby sa bioenergia strácala v samotnom mozgu. Dá sa to prirovnať vysávaču, ktorý saje vzduch a špinu, no špina zostane vo vysávači, vzduch sa nehromadí a odteká preč. Teda hovoríme o vešteckom naladení, ktoré je predmetom nácviku vo Vešteckej škole. Silva psyché škola nie je o hromadení akejkoľvek energie v mozgu. Na to si treba dať pozor.

Čo sa týka používania znakov, tak v Silva škole zavádzame používanie znakov z písmen veľkosti asi 10 centimetrov. Predstavíme si ich najprv malé a potom postupne väčšie a väčšie. Touto aktivitou regulujete určitý typ nervového vzruchu v jednotlivých častiach mozgu, konkrétne v šedej kôre veľkého mozgu, mozočku a stredného mozgu.

Potom nasleduje používanie magnetizmu. Napojíme sa na šedú kôru veľkého mozgu a snažíme sa ľavú a pravú hemisféru čo najviac harmonizovať. Pod harmonizáciou tu rozumieme vnímať ľavé a pravé časti mozgu ako rovnaké do poslednej bodky. Potom sa napojíme na magnetických energie Zeme. Snažíme sa vlastnými bioenergiami dostať až do epicentra magmatického jadra Zeme. Magnetizácia šedej kôry zefektívňuje celý systém Silva školy.

Nasledujú špeciálne cvičenia spomienok či už zrakových, hmatových alebo myšlienkových. Tak isto sa učíte napájať sa na iných geniálnych ľudí a navodzovať si stavy ich neurónových oblastí.

Počas Silva meditácií neustále počúvame niektorú rezonančnú hudbu. Nájdete v MP3 pod zvukovými nahrávkami.

Pridaj komentár