Koncentrácia do vonkajšieho sveta. Koncentrácia do vnútorného sveta. Koncentrácia na povrch tela. Koncentrácia na orgány. Koncentrácia do neurónov. Koncentrácia ľudská. Koncentrácia prírodného šamana. Koncentrácia zvieraťa. Koncentrácia na vnútorný hlas. Koncentrácia na magnetické energie zemského magmatického jadra. Snový stav ako stav nekoncentrovania sa. Koncentrácia cez oči. Koncentrácia cez uši. Koncentrácia cez jazyk. Koncentrácia cez povrch kože. Koncentrácia cez nos. Stav koncentrácie na jedno miesto. Stav koncentrácie na viacero miest. Vypnutie koncentrácie počas spánku. Obnovenie koncentrácie.

Koncentrácia cez zmysly. Koncentrácia cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. Koncentrácia na vykonanie nejakej činnosti. Koncentrácia vedomá. Koncentrácia inštinktívna. Koncentrácia na fyzickú činnosť. Koncentrácia na psychickú činnosť. Koncentrácia na bioenergetickú činnosť. Koncentrácia na biochemickú činnosť.

Koncentrácia cez sliznicu nosa. Koncentrácia cez ušný bubienok. Koncentrácia cez chuťové poháriky. Koncentrácia cez zreničky. Koncentrácia cez nervové zakončenia v koži. Koncentrácia na dosiahnutia určitého cieľa. Koncentrácia programovaná psychicky. Koncentrácia veštecká. Koncentrácia cez technické pomôcky. Koncentrácia dvojrozmerná. Koncentrácia trojrozmerná. Koncentrácia mnohorozmerná veštecká. Koncentrácia slepca.

Koncentrácia do vonkajšieho sveta.
Keď sa človek preberie zo spánku, tak sa musí skoncentrovať na seba a na svoje okolie. Existuje určitý prirodzený druh koncentrácie, kde človek nemusí vyvíjať zámerne plánovanú koncentráciu. Niektoré ráno sa zobudíme a vstaneme úplne prirodzene. No niektoré dni to jednoducho nejde a to napríklad kvôli prílišnej vyčerpanosti alebo z iných dôvodov. Vtedy je nutná vedomá a plánovaná koncentrácia. Človek sa prinúti a vstane. Toto prinútenie môže byť vynútenou potrebou ísť na záchod. Prinútenie môže byť aj zodpovednosť za niečo. Prípadne predstava trestu alebo straty niečoho. Dokonca koncentrácia môže byť aj pripravená programovaním. Extrémny prípad koncentrácie je v momente choroby alebo poranenia. Človek dokážete vstať aj vtedy, kedy by mal ležať. Hovoríme o fanatickej koncentrácii. Koncentrácia do vonkajšieho sveta okolo nás je klasická forma koncentrácie na všetko, čo je okolo nás. Zmysly sú nasmerované von na dosiahnutie určitého cieľa. Opakom koncentrácie do vonkajšieho sveta je koncentrovanie sa do vnútorného sveta. Ten začína povrchom kože a smeruje ďalej dovnútra tela. Ezoterik uprednostňuje viac koncentráciu do vnútorného sveta. Chorobný ezoterik má psychiku stavanú chorobne do vnútorného sveta. Školený a cvičený ezoterik posilňuje koncentráciu dovnútra aj von. Dokáže tieto stavy striedať. Úlohou modernej ezoteriky je ovládať rovnocenne koncentráciu do vnútorného sveta a tak isto do vonkajšieho sveta a plne si uvedomiť tieto skutočnosti.

Koncentrácia do vnútorného sveta.
Robíme ju hlavne vtedy, keď chceme premýšľať, keď nás niekde zabolelo, keď sme chorí. Do vnútorného sveta v nás sa koncentrujeme, keď si chceme na niečo spomenúť, keď chceme vydolovať nejakú fantáziu. Bežný človek sa prirodzene viac koncentruje do vonkajšieho sveta a tiež dosahuje svoje ciele hlavne vo vonkajšom svete. Postav dom, zasaď strom, dieťa, práca, dovolenka a dôchodok. Chorý ezoterik musí ísť dovnútra seba, lebo nedokáže do vonkajšieho sveta. Školený ezoterik, ktorý je plne zdravý, ide do vnútorného sveta vedome a je to jeho zámerná koncentrácia na dosiahnutie duchovnej cesty. Teda moderný ezoterik dáva zámerne a cielene prednosť vnútornému svetu v sebe a tu si buduje svoje duchovné bohatstvo, ktoré zostane aj po jeho smrti ako spomienky v informačných poliach okolo nás. Jeden stavia vonku a druhý stavia vo vnútri.

Koncentrácia na povrch tela.
Koncentrácia na povrch tela je územie dvoch druhov koncentrácie a to vonkajšej a vnútornej. Mohli by sme hovoriť o neutrálom území, kde je možná jedna aj druhá koncentrácia. Len zmysel koncentrácie je iný. Bežný človek sa na kožu koncentruje z úplne iného dôvodu ako ezoterik. Ezoterik má dôvod duchovnej cesty.

Koncentrácia na orgány tela.
Bežný človek sa koncentruje na orgány tela hlavne vtedy, keď ho bolia alebo sú choré. To je asi najčastejší dôvod koncentrácie. Ezoterik sa na svoje orgány chce koncentrovať vedome a dosahovať cieľ duchovnej cesty a ten je preniknúť do orgánov svojím egom duchovnej cesty.

Koncentrácia do neurónov.
Bežný človek sa málokedy zaujíma o to, či má v tele nejaké neuróny a kde sa nachádzajú. Keď chce ísť na duchovnú cestu ezoterik, tak musí svoju pozornosť upriamiť mimoriadne do oblasti neurónov a ich výskytu v jeho tele. To je 6 oblastí. Donedávna človek ani netušil, že má nejaké neuróny. Sú extrémne malé a ťažko sa do nich koncentruje. Prielom priniesla Silvova metóda a slaboprúd, ktorý poškodzuje neurónové oblasti. Silvovke nepriamo vďačíme za metódy prieniku do neurónových oblastí. Dnes sme už ezoteriku postavili výhradne na neurónoch. J. Silva do neurónov ovšem neprenikal z dôvodu duchovnosti, ale poškodenia slaboprúdom. Ezoterik jeho poznatky využije na duchovnú cestu. Využije poznatky medicíny a priamo oblasť EEG vyšetrenia mozgu. Prieniky do neurónov vlastného tela je potrebné chápať ako základné stavy koncentrácie v ezoterike ako duchovnej ceste do seba.

Koncentrácia ľudská.
Každý človek sa narodí ako zviera a na schopnosť žiť ako človek sa musí doslova vycvičiť ako zvieratá v cirkuse. Teda ľudská koncentrácia nie je vytvorená od narodenia. Koncentrácia vzniká prenosom z dospelého človeka na dieťa a samozrejme výcvikom a opakovaním. Ľudská koncentrácia má v sebe určitý cieľ a aj prinútenie k ľudským návykom. Človek si je vedomý koncentrácie a dokáže ju zamerať vhodným spôsobom. Pokiaľ ju nezameria vhodným spôsobom, je vytvorený donucovací mechanizmus ako je trest, aby tak nekonal. Pokiaľ koná nevhodne, je izolovaný vo väzení alebo v ústave. Bohužiaľ, ezoterik je osoba, ktorá sa podľa všeobecných pravidiel nechová štandardne, pretože sa chce koncentrovať do seba. Okolie to nerado prijíma a tiež vytvára do tejto oblasti tlak, aby sa ľudia takto nesprávali, aby žili do vonkajšieho sveta. Ezoterik musí vedieť čeliť tomuto spoločenskému tlaku. Bežní ľudia nechápu, načo je to dobré. Považujú to za čudáctvo. Ezoterik to rešpektuje.

Koncentrácia prírodného šamana.
V histórii ľudstvo nemalo vždy schopnosť a možnosť naučiť sa na niečo koncentrovať ako dnešní ľudia. Prírodný človek je viac zviera ako mysliaci človek. Medzi prírodnými ľuďmi sa našli šamani, ktorí sa vedeli na niečo koncentrovať iba za pomoci určitej formy pohybu s niečím a niekam. Určitý druh magického pohybu dovoľuje skoncentrovať sa aj do seba, aj do vonkajšieho sveta. Bežný človek už nie je vychovávaný k takémuto druhu koncentrácie. Tento druh zaniká a zostáva iba u duševne chorých ezoterikov. Moderný ezoterik sa vráti k tomuto druhu koncentrácie cez pohyb a to hlavne preto, aby v sebe mohol otvoriť rozmer šamanstva. Ja osobne ovládam aj šamanskú koncentráciu, aj moderného človeka.
Koncentrácia zvieraťa.
Vlastne nejde o vedomú koncentráciu dnešného človeka, ani o magickú koncentráciu šamana, ale iba o inštinktívnu koncentráciu zvieraťa. Zviera nie je vedomé, že by sa mohlo koncentrovať. Koncentrácia je riadená zvnútra na základe nabratých skúseností. V žiadnom prípade nie poznanie. Iba skúsenosť. Zviera je zvnútra prinútené k určitej reakcii. Nemôže rozhodnúť samo. Koná na podnet zvnútra. Na tomto princípe sa môžu cvičiť zvieratá. Bežný človek má vzdelaním a ľudskou výchovou potlačené zvieracie a tiež šamanské konanie. Ezoterik si vedome a zámerne otvára aj tieto formy reagovania. Zvieracie konanie sa otvára na základe potlačenia procesu rozmýšľania a magického konania. Potom ezoterik cvičí seba ako slona v cirkuse. Samozrejme smerom k ezoterike a duchovnej ceste.

Koncentrácia na vnútorný hlas.
Na vnútorný hlas, ktorým premýšľame, sa koncentrujú bežní ľudia aj ezoterici. Bežní ľudia premýšľanie orientujú viac na veci vonkajšieho sveta. Chorý ezoterik má vnútorné hlasy ako mechanizmus poškodenia mozgu. Prípadne vnútorný hlas je iracionálny a neschopný rozmýšľať prísne pragmaticky až vedecky. Trénovaný ezoterik sa zmocňuje vnútorného hlasu a vycvičí ho, aby pochopil a spoznal vlastný duchovný svet, vytýčil v ňom všeobecné zákonitosti a týmito sa pri duchovnej ceste riadil. Chorý ezoterik robí duchovnú cestu podľa vlastných pocitov a nie na základe poznania. Chorý ezoterik hovorí, že každý má svoju duchovnú cestu. Ja osobne idem na duchovnej ceste na základe poznania ciest aj iných ezoterikov. Školený ezoterik dokonca zdokonalí vnútorný hlas a na základe neuropsychológie rozšíri množstvo neurónov tohto centra. Schopnosť ešte abstraktnejšie premýšľať.

Koncentrácia na magnetické energie zemského magmatického jadra.
Tento fenomén nie je bežnému človeku prístupný. Iba snáď prútikárom, ktorí dokážu hľadať vodu, ropu a nerasty. Bežnému človeku dnešnej doby už chýba táto schopnosť. Je to schopnosť koncentrácie aj do tela, ale aj do magmatického jadra. Prútikára treba zaradiť do kategórie chorých osôb. Moderný ezoterik je v tejto schopnosti koncentrovať sa na pulzácie magmatického jadra cvičený. Naučí sa dokonca vyciťovať a vnímať všetky objekty okolo seba a v sebe na základe prietoku magnetických energií z magmatického jadra Zeme.

Snový stav ako stav nekoncentrovania sa.
Keď sa niekde píše o schopnosti jogína koncentrovať sa na nič, tak logicky je to zhola totálny nezmysel. Existuje iba stav spánku, kde sú najčastejšie zmysly úplne vypnuté a beží proces bez zmyslov. Pokiaľ sa zobudíte a pamätáte si sen, tak niektorý zmysel pracoval. Teda je tu snový režim odstavenia zmyslov a režim zvieracej koncentrácie, a potom režim šamanskej alebo ľudskej koncentrácie. Koncentrácia na to, že sa na nič nekoncentrujete alebo silne koncentrujete je iba forma určitého druhu koncentrácie. Nekoncentrovať sa na nič môže kopírovať stav zvieracej mysle. Koncentrácia na magický rituál je tiež forma prekonania zvieracej mysle.

Koncentrácia cez oči.
Bežný človek sa koncentruje do vonkajšieho alebo menej do vnútorného sveta cez oči a neuvedomuje si, že v skutočnosti vidí zadným zrakovým mozgom a neurónmi tu uloženými. Cvičený ezoterik si uvedomí, že sa treba koncentrovať do zadného mozgu a je jedno, či koncentrácia ide do vonkajšieho alebo vnútorného sveta. Neničí sa tak zrak celkovo. Pre cvičeného ezoterika je koncentrácia do zadného zrakového mozgu lepšia východzia pozícia pre veštecké výkony na duchovnej ceste. Cvičený ezoterik úplne presunie koncentráciu do zadného zrakového mozgu, čo mu dovolí mať schopnosť vešteckého vnímania vonkajšieho a vnútorného sveta. Bežný jedinec nemá zrak cvičený pre veštecké výkony. Chorý ezoterik má zvyčajne poškodený zrak a toto poškodenie mu robí veštecké schopnosti, ktoré mu dovoľujú psychoenergeticky sa presunúť do mozgu inej osoby. Cvičený ezoterik používa zrak inak a má ho cvičený na veštecké vnímanie hlavne seba a nie iných osôb. Využíva neuropsychólogiu a svoje zrakové centrum rozširuje v neurónoch na úkor aj tak zle fungujúceho čuchového mozgu v prednej časti hlavy. Zväčšuje počet neurónov, ktoré sa podieľajú na procese videnia.

Koncentrácia cez uši.
V ušiach je uložená schopnosť nielen počuť zvuky vonkajšieho sveta, ale aj vnútorného sveta. Napríklad tlkot srdca, kvílenie žalúdka. Bežný človek nie je schopný počúvať magnetické pulzácie magmatického jadra Zeme. Chorý ezoterik v podobe prútikára má túto schopnosť ako patológiu a poškodenie svojho tela. Cvičený ezoterik má cvičené uši na počutie aj magnetických pulzácií magmatického jadra. Aby si nedoničil ušné orgány, tak vo vedomosti, že v skutočnosti počujeme neurónmi spánkového mozgu, presunie pozornosť a koncentráciu do sluchového mozgu.

Koncentrácia cez jazyk.
Bežný človek používa jazyk na chutnanie potravy a získanie niektorých jednoduchých informácií o tom, či je to sladké, slané, mastné, horké a podobne. To robí aj moderný ezoterik, ale ešte naviac je cvičený vešteckým výkonom o biochémii človeka, analýze potu, dychu a celkovej biochémii v tele človeka a hlavne vo vlastnom tele. Tento fenomén je viac otvorený u žien ako u mužov. Niečo podobné platí aj o nose a koncentrácii do prednej časti mozgu.

Koncentrácia cez povrch kože.
Bežní ľudia sú skoncentrovaní na to, aby by hmat na povrchu kože použili na dotyk smerom k vonkajším objektom a dejom. Chorý ezoterik to nemôže úplne alebo iba čiastočne a musí hmatať svoje vnútorné orgány. Cvičený ezoterik použije hmat cvičeným spôsobom a dokáže k tomu pridať veštecké výkony. Hmatom cez temenný mozog dokáže vyhmatať svoje orgány alebo orgány inej osoby. Niečo podobné dokáže aj slepec, ktorý sa na základe dotykov prstov po tvári alebo ruke inej osoby vie ponoriť do jej spomienok. Teda robí veštecký výkon.

Stav koncentrácie na jedno miesto, na viacero miest.
Nie je čo dodať. Je to znovu jasné, kto do vonkajšieho sveta a kto do vnútorného sveta.

Koncentrácia na vykonanie nejakej činnosti.
Tu sú veci tiež jasné. Bežný človek si vizualizuje, čo chce dosiahnuť hlavne vo vonkajšom svete a moderný ezoterik si plánuje, vizualizuje a programuje, čo chce dosiahnuť na ceste do vnútorného sveta. Otázka je schopnosť dlhodobej koncentrácie na vytýčené ciele. Určitý zdravý fanatizmus pod kontrolou je vítaný na jednej aj druhej strane. Sem patrí aj koncentrácia na dosiahnutie určitých cieľov.

Koncentrácia na fyzickú, psychickú, bioenergetickú a biochemickú činnosť. Tu si myslím, že je všetko jasné. Zase otázka vonkajšieho a vnútorného sveta.

Koncentrácia veštecká.
Nie je bežne prístupná ľuďom. Je to výnimočná schopnosť, ktorú sa môže každý naučiť. Nie je pravda, že sa s ňou musíte narodiť. Narodený s touto vlastnosťou patrí medzi choré osoby.

Koncentrácia cez technické pomôcky.
Ezoterik nemôže realizovať. Všetok prienik dovnútra duše je výsostne psychický. Bežný ľudia nahrádzajú nedostatok jedinečných schopností prístrojmi, čo je v podstate správne. No nepoužiteľné zatiaľ pre ezoterika dnešných dní.

Koncentrácia dvojrozmerná. Koncentrácia trojrozmerná. Koncentrácia mnohorozmerná veštecká.
Ide o špeciálny výcvik psychiky, aby ste videli za roh veci alebo do predmetu a jeho vnútra. Bežní ľudia použijú technické pomôcky. Moderný ezoterik vidí za roh a do vnútra vecí pomocou veštecky školených zmyslov.

Pridaj komentár