Jogín a 6 neurónových oblastí. Jogín a asány. Jogín a sexus energie. Jogín a sexuálne spomienky. Jogín a orgastická energia. Jogín a aura 6. neurónových oblastí. Jogín a zúžené vedomie. Jogín a praveké vedomie. Jogín a ľudská koncentrácia. Jogín a magická koncentrácia. Jogín a mantrická koncentrácia. Jogín a asánová koncentrácia. Joga a koncentrácia na dýchanie. Joga a anjelské sféry. Joga a info polia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Jogín a 6 neurónových oblastí. Anjel. Lúč.
V prvom rade je potrebné, aby ste sa skoncentrovali do svojej pamäte a aktivizovali si všetky alebo čo najviac sexuálnych spomienok. Zároveň potlačili všetky stavy, ktoré nesúvisia so sexualitou vašej osoby. Potom je treba realizovať koncentráciu pod sexuálnymi energiami do stredného mozgu v strede hlavy. Tu je stredný mozog veľkosti holubacieho vajíčka, ktorý je rozdelený na dve časti. Aktivizujete aurický obal okolo tela o hrúbke 10 centimetrov. Potom ide koncentrácia do šedej kôry veľkého mozgu a otvorenie 20 cm aury okolo hlavy a čriev. Oba aurické obaly spojíte do jedného celku a pridáte koncentráciu do mozočku v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Tu sa skoncentrujete a otvoríte aurický obal v podobe lúčov, ktoré idú na povrch tela. Znovu všetky oblasti spojíte do jednej aury. Koncentrácia smeruje do miechy, ktorá ide od stredu hlavy až po kostrč. Miecha je uložená v chrbtici. Aurický obal je pol metra okolo tela. Znovu všetky aury spojíte do jedného celku. Koncentrácia pôjde do brušného mozgu a aura bude v podobe kužeľov tiež daná do spoločného celku. Zostáva koncentrácia do ganglií okolo orgánov a systémov tela. Ide o drobné neurónové oblasti veľkosti špendlíkových hlavičiek. Aura bude zložená z množstva kotúčov. Všetko sa sexuálnymi energiami vytlačí do aury a vnútro tela zostáva prázdne.

Jogín a asány. Anjel. Lúč.
Celkovo ľudskú koncentráciu posilňujete pozíciou tela. Stačí sedieť na stoličke a koncentrovať sa do nervových platničiek tela, niektoré aktivizovať a niektoré deaktivizovať, ako keby ste sedeli v asáne. Koncentráciu možno zvyšovať magickým rituálom v podobe kombinácie zvukov. Teda usilujeme sa stupňovať proces koncentrácie všetkými dostupnými mechanizmami.

Jogín a sexus energie. Anjel. Lúč.
Tak isto je potrebné, aby ste za sebou mali základné sexuálne cvičenia na ovládnutie vlastnej sexuality. Teda v predstavách nemáte žiadne zábrany a dokážete si predstaviť všetky sexuálne úchylky. Zároveň dokážete všetko riadiť a nenecháte prerásť sexuálne napätie do nekontrolovateľného stavu erotického vzrušenia. Máte za sebou výcvik na sexuológa a porno herca. Teda svoje sexuálne prejavy dostatočne ovládate a to tak, že ich dimenzujete, a potom schladzujete. To je dôležitý prvok na to, aby ste ovládli aj vyššie úrovne jogy a nezostali v základných cvičeniach pozičných asán.

Jogín a aura 6. neurónových oblastí. Anjel. Lúč.
V tomto momente výcviku sa treba naučiť aktivizovať iba jednu z desiatich častí veľkého mozgu. Potom v mozočku jednu z 20 častí. Potom zároveň aktivizovať jednu časť z 32 častí stredného mozgu. Potom jednu časť z miechy, ktorá má 32 častí v chrbtici. Potom z ganglií tela, iba niektoré z mnohých. Cvičíme vlastne zúžené vedomie pravekého človeka alebo dnešných ľudí , ktorí trpia dyslektickými stavmi. Tieto stavy nedovoľujú aktívne premýšľať a učiť sa. Ide o schopnosť v neurónových oblastiach aktivizovať iba jednu alebo dve časti, ale vo všetkých 6. neurónových oblastiach. A naučiť sa koncentráciu presúvať vždy na niektoré časti. Je to jedno z mimoriadne náročných cvičení, ktorá treba zvládnuť, aby ste mohli robiť vrcholovú ezoteriku.

Jogín, aura a všetky stavy v aure. Anjel. Lúč.
Musíte sa naučiť koncentrovať do 6. neurónových oblastí naraz a to voláme rozšírené vedomie. Ľudia sú skoncentrovaní zvyčajne iba do jednej zo 6. neurónových oblastí, jogín prepojí všetkých 6 neurónových oblastí cez nervstvo do jedného celku. No zároveň jogín nastupuje cestu pravekého človeka a dokáže v každej oblasti zúžiť vedomie na niektorú časť a tieto stavy prepínať. Tomu hovoríme zúžené vedomie a to naraz v každej zo 6 neurónových oblastí. A začínate cvičiť psychiku pravekého človeka, čo je vlastne základom jogínskych stavov.

Jogín a sexuálne spomienky. Anjel. Lúč.
Na začiatku každého cvičenia je potrebné pracovať so sexuálnymi spomienkami a predstavami. Ide o to, aby ste si dokázali bez zábran predstaviť akýkoľvek druh sexuálnej aktivity. Začnete rozlišovať, že vo fantázii si môžete predstavovať všetky druhy sexuálnych praktík a v realite vonkajšieho sveta je to niečo iné. Sexuálne predstavy sa koncentrujú v hlave a odtiaľto sa po nadimenzovaní presúvajú cez miechu do oblasti podbrušia. Ako jogín dokážete ovládať sexuálnu fantáziu a podľa potreby ju nadimenzujete alebo utlmíte. Je to doslova nácvik sexuológa, ktorý dokáže o sexe na verejnosti hovoriť a neprechádzať pritom do nekontrolovateľných stavov.

Jogín a orgastická energia. Anjel. Lúč.
Keď sexuálna energia opustí hlavu a dorazí do podbrušia, treba sa tu naučiť aktivizovať orgastické energie a mať ich pod kontrolou. Jednoducho u mužov iba silnie energia a nie vzrušenie. U žien tak isto extrémne stúpa energia z oblasti pohlavných orgánov. Všetko je regulované a kontrolované a to tak, že možno orgastické energie zvyšovať a znižovať. Takéto energie treba mať pri niektorých druhoch jogínskych praktík. Celkovo sexuálne energie vytláčajú všetko, čo si predstavíte v tele alebo hlave do aury okolo seba. A v aure sú všetky pocity a predstavy silnejšie.

Jogín a aura 6. neurónových oblastí. Anjel. Lúč.
Jogín sa musí snažiť koncentrovať do všetkých neurónových oblastí naraz. Treba si to odtrénovať. Koncentruje sa do 6. neurónových oblastí a zároveň v potrebnej miere dynamizuje sexuálne spomienky a fantáziu. Keď treba, tak aj orgastické energie z pohlavných orgánov. Zároveň zo 6 častí vytláča aurické obaly do svojho okolia. Hovoríme o rozšírenom vedomí do 6 neurónových oblastí naraz s prvkami silnej koncentrácie, ktorá sa posilňuje použitím rôznych techník koncentrácie.

Jogín a zúžené vedomie. Anjel. Lúč.
No hlavným cieľom jogína nie je rozšírené, ale zúžené vedomie v každej zo 6. oblastí naraz. Veľký mozog má 10 častí, stredný mozog má dve časti po 16, mozoček má dve časti po 10, miecha má 32 častí, hrubé a tenké črevo sa delí na časti po 10 centimetroch, ganglie sú ako drobné špendlíkové hlavičky v celom tele. Jogín sa naučí koncentrovať v každom mieste iba do niektorej časti alebo dvoch častí. Napríklad vo veľkom mozgu sa naučí koncentrovať do jednej časti a 9 častí nechá v kľude.

Jogín a praveké vedomie. Anjel. Lúč.
Cieľom jogínskeho vedomia je nastoliť stav psychiky pravekého človeka v rôznych kombináciách v neurónoch. Teda v každej zo 6 oblastí výskytu neurónov si vyberie iba jednu časť a ostatné utlmí. Vyskúša si rôzne kombinácie a vo vnútri veštecky vníma delenie tela čiarami vodorovne na 5 častí, potom zvisle, potom trojuholníkovo, potom chaoticky, potom v lúčoch, v kružniciach. To sú typy pravekého vedomia. Keď tieto čiary zvnútra chce dostať von do aury, tak vo vnútri tela spustí sexuálne energie. Čiary a často aj body sú prvé vedomé činnosti pravekého človeka, ktorý zobral do ruky palicu a kameň, začal vnímať bod a úsečku, neskoršie ďalšie tvary.

Jogín a oživovanie predstáv. Anjel. Lúč.
Nahodenie pravekého vedomia umožňuje ešte jeden efekt a to ten, že všetky predstavy v tele pravekého človeka sa energeticky zaktivizujú a dostanú sa do aury. Teda predstavíte si seba alebo anjela a energiami tela ho zaktivizujete do dynamickej aktivity. Predstavy ožívajú doslova ako v skutočnosti. Do seba môžete dať predstavu aj hinduistického božstva.

Jogín a magická koncentrácia. Anjel. Lúč.
Jogín je špecialista na mimoriadnu koncentráciu na svoje telo a na predstavy a spomienky. Dokáže naraz vyvinúť niekoľko koncentrácií.

Jogín a mantrická koncentrácia. Anjel. Lúč.
Sú to magické zvuky usporiadané v mantre.

Jogín a asánová koncentrácia. Anjel. Lúč.
Je to vhodná asána v určitej pozícii tela.

Joga a mudra koncentrácia. Anjel. Lúč.
Je to vhodná pozícia prstov vedúca k extrémnej koncentrácii.

Joga a koncentrácia pravekým vedomím. Anjel. Lúč.
Aj samotné praveké vedomie dovoľuje silnú koncentráciu na niečo a to tým, že časti neurónov sú pasívne a niektoré aktívne.

Joga a koncentrácia na dýchanie. Anjel. Lúč.
Svoje robí pri posilňovaní koncentrácie. Vhodný typ dychu podporuje koncentráciu.

Joga a koncentrácia znehybnením. Anjel. Lúč.
Aj totálne znehybnenie a umŕtvenie niektorej časti tela s minimálnym prietokom krvi zvyšuje schopnosti koncentrácie.

Joga a anjelské sféry. Anjel. Lúč.
Je dobré, aby sa súčasťou jogínskych stavov stali aj anjelské sféry a množstvo ich esencií.

Joga a info polia. Anjel. Lúč.
Nabudúce premostíme knižné poznatky s poznatkami z akáši. Teda so spomienkami tých, ktorí uložili po smrti svoje spomienky okolo nás, čo bude viesť k prehodnoteniu doterajšieho postoja k joge.

Pridaj komentár