Zvuk všeobecne. Zvieracie zvuky. Ľudské zvuky. Zvuky živej a neživej prírody. Zvuky kozmu. Zvuky robotov. Znaky všeobecné. Znaky zvierat. Znaky ľudí. Znaky prírody živej a neživej. Pohyb všeobecne. Pohyb živej prírody. Pohyb neživej prírody. Pohyb zvierat. Pohyb človeka. Posunkový pohyb zvierat. Posunkový pohyb človeka. Posunkový pohyb robota.

Gestikulácia človeka. Gestikulácia robota. Gestikulácia zvuková. Gestikulácia posunková. Pochody mysle. Pohybovať. Hovoriť. Písať. Myslieť. Zmysly. Pamäť spomienky. Obrazy. Pocity. Geometria. Abstrakcia. Body matematiky.

Myslieť na základe písmen abecedy. Hovoriť na základe písmen abecedy. Posunky rúk, tváre a tela na základe písmen abecedy. Delenie písmen na samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky. Kombinácie písmen do slov. Kombinácie slov do viet. Slová ako podstatné mená. Slová ako prídavné mená. Slová ako slovesá.

Zvuk všeobecne. Pokiaľ chceme lingvistiku dobre chápať a vhodne ju aplikovať do ezoteriky, je potrebné sa zaujímať aj o fyzikálnu stránku zvuku. Zvuk ako fyzikálna veličina, ktorá je vyvolaná určitým objektom, s ktorým sa niečo deje. Výsledkom tohto diania je okrem iných aj zvukový efekt rozkmitania molekúl vzduchu a odovzdávania tohto efektu na ďalšie a ďalšie molekuly vzduchu. Túto aktivitu v molekulách vzduchu možno zachytiť cez ucho a orgány ucha. Teda musí byť vždy zdroj zvuku a jeho príjemca.

Zvieracie zvuky. Zdrojov, ktoré vydávajú zvuk, je ľubovoľné množstvo. Tu nás z tohto množstva zdrojov zvuku zaujímajú zdroje biologické a zvlášť zdroje zvieracej ríše. Zvieratá vytvárajú zvukové efekty svojím pohybom alebo pohybom svojich orgánov. No u zvierat je možnosť vydávať zvuky aj ako prejavy svojich pocitov a potrieb. Teda vybudovali si špecializovaný orgán na vytváranie zvuku. Tento fenomén nemajú rastliny a tak isto neživá príroda. V zásade u zvierat a človeka sú dva zdroje vytvárania zvukov. Jeden zdroj vzniká určitou aktivitou medzi zvieraťom a okolitými objektmi. Druhý zdroj vzniká v špecializovanom orgáne ako sú hlasivky a papuľa.

Ľudské zvuky. Tak isto u ľudí možno vnímať dva zdroje zvuku ako v ríši zvierat. No je tu aj tretí zdroj vzniku zvuku a to je centrum v mozgu, kde sa človek naučil premýšľať vytvárať vnútorný špecializovaný zvuk. Teda zvuková forma myslenia. Myslieť sa dá aj na základe obrazov uložených v pamäti.

Zvuky živej a neživej prírody. Možno rozlišovať jasný rozdiel medzi živou a neživou prírodou. Neživá príroda ako molekuly, atómy, častice, minerály, prvky, skaly, voda, vzduch nemajú vedomie a nemajú vytvorené zariadenie na manipuláciu so zvukom. Naopak, značná časť zvierat a ľudí má orgán a zariadenie biologického charakteru na manipuláciu so zvukom.

Zvuky kozmu. Tak ako všetko na planéte Zem produkuje zvuk, tak isto možno predpokladať, že sa tak deje v nám známom kozme okolo planéty Zem. Iná je už otázka, koľko zvukových prejavov je schopné ľudské ucho zachytiť a spracovať. Tak isto zvieracie ucho. Človek mysliaci vyvinul množstvo zariadení, ktoré mu dovoľujú vnímať také druhy zvuku, ktoré normálne zdravé ucho nemôže zachytiť. Teda aj tu je už fenomén, že napriek obmedzeniam ľudského ucha sme schopní voči zvieratám zachytávať aj bežne nezachyteľné zvuky. A o zvukoch kozmu to platí obzvlášť.

Znaky všeobecné. Tak ako sa produkuje zvuk, tak sa všeobecne produkujú aj určité znaky pri aktivite alebo pasivite živej aj neživej prírody. Každá pasivita alebo aktivita zanecháva nejaké stopy. Valiaca sa lavína zanechá jasne viditeľné znaky svojej ničivej sily. To isté platí aj o vetre, vode a podobne. Tak isto zvieratá a ľudia zanechávajú alebo vytvárajú stopy svojej aktivity, môžeme hovoriť znaky. Zviera ide bahnitým terénom a zanechá v bahne odtlačky stôp. Zviera sa otrie o strom a zanechá tam stopy v podobe kúskov srsti. Zvieratá zanechajú určité znaky toho, že niečo v danej oblasti robili. Hovoríme o znakoch a značkách. Niektoré druhy zvierat značkujú svoje teritórium úplne vedome ako prejav vlastníctva voči nejakému územiu. Značkovanie chemické a fyzikálne.

Pohyb všeobecne. Všetko a všade má možnosť, aby sa s ním niečo dialo. Teda všade a vždy sa niečo deje a toto dianie sa môže prejaviť aj do určitého pohybu, ktorý je možné zaregistrovať ľudskými zmyslami alebo prístrojmi. Keď sa niečo pohne, tak sa s ním niečo stane. Môže sa to zjavne posunúť o niekoľko milimetrov, niekoľko metrov a podobne. To už môžeme myslieť a konštatovať, že sa niečo presunulo z bodu A do bodu B.

Pohyb živej prírody. Pohyb neživej prírody. Pohyb zvierat. Pohyb v neživej prírode nie je vedomá aktivita a je vyvolávaná na základe iných pohybov. Hovoríme o zákone príčiny a účinku. Teda jedna pohybová aktivita, pokiaľ je dostatočne silná, môže spôsobovať následne pohyb iného objektu.

Pohyb človeka. Pohyb človeka je jednak vyvolaný príčinou a účinkami, ale na rozdiel od ostatnej živej a neživej prírody je tu pohyb a určitá aktivita na základe vedomého chcenia sa pohnúť a spraviť niečo napriek tomu, že nie je tu nútenie z pohybu iných objektov.

Posunkový pohyb zvierat. Posunkový pohyb človeka. Posunkový pohyb robota. Zvieratá a človek potrebovali v histórii a potrebujú aj teraz koordinovať svoju činnosť a potrebujú na to určitý druh komunikácie. V neživej prírode môžu objekty prejavovať určité komunikačné prvky, ale iné neživé objekty na takéto dianie nereagujú. Sopka sa prebúdza a vydáva varovné signály o svojej erupčnej aktivite. Okolitá neživá príroda prijíma tieto komunikačné signály, ale nereaguje. U zvierat a človeka to tak nie je, majú možnosť zareagovať na takéto podnety aktívne a vzdialiť sa z dosahu sopky. Dokonca sú schopní komunikačne varovať aj ostatné živé druhy. Teda u zvierat a človeka sa vyvinula schopnosť prijímať signály z okolia a tiež od ostatných zvierat a ľudí. Vyvinula sa schopnosť reagovať na signály z okolia a vyvinula sa schopnosť takéto signály aj produkovať.

Gestikulácia človeka. Gestikulácia robota. Gestikulácia zvuková. Gestikulácia posunková. Na prenos signálov a ku spoločnej komunikácii v živej prírode slúžia pohybové a zvukové prejavy. U zvierat a človeka sa vyvinula škála zvukových, ale aj pohybových signálov celým telom alebo jeho časťou. U človeka sa genetickým vývojom rozvinula schopnosť posunkovej reči rukami a prstami ruky a tak isto rozvojom ústnej dutiny a hlasových orgánov a aj schopnosťou myslieť a premýšľať nad dianím.

Pochody mysle. Pohybovať. Hovoriť. Písať. Myslieť. Zmysly. Pamäť. Spomienky. Človek postupne rozvinul komunikačné prostriedky sám v sebe, ale aj pomocou techniky. Naučil sa komunikovať pomocou posunkovej reči rúk, nôh a tela. Naučil sa používať na komunikáciu končeky prstov a rozvinul jemnú motoriku. Produkciou jemnej motoriky sú znaky a značky.

Obrazy. Pocity. Geometria. Abstrakcia. Body matematiky. U človeka sa rozvinula aj schopnosť myslieť pomocou toho, že si pamätá, že začína premýšľať a chápať logické súvislosti a zákonitosti. K jemnej motorike sa pridáva myslenie a vytvorenie písmen a číslic. Pre potreby komunikácie a myslenia vytvára zvukovú a znakovú podobu. Nahradzuje obrazovo pocitové myslenie na abstraktne znakové. Celkovo začína myslieť nie obrazovo, ale geometricky. Obrazy vo svojej mysli nahrádza myslením geometrickým. V starom Egypte možno nádherne vidieť, ako sa obrázkové hieroglyfy postupne spájajú s abstraktnou geometriou a skratkou. Prispela k tomu hrobná aktivita. Do hrobného miesta sa malo zapísať, čo dotyčný človek prežil. Obmedzený priestor vytvoril nutnosť zaviesť dohodnuté skratky. Začína proces civilizácie a vzdelávania.

Myslieť na základe písmen abecedy. Hovoriť na základe písmen abecedy. Posunky rúk, tváre a tela na základe písmen abecedy. Delenie abecedy na samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky. Kombinácie písmen do slov. Kombinácie slov do viet. Slová ako podstatné mená. Slová ako prídavné mená. Slová ako slovesá.

Aj ezoterické dianie má svoju históriu a svoj vývoj. Ezoterické dianie vo vnútri ľudskej duše a aurickom obale. Na začiatku sa toto dianie vyjadruje na základe magického spôsobu myslenia, obrazové, divadelné a rituálne. Vzdelávanie, komunikácia sa robí na základe obrazovej formy a divadelná forma je prioritnou formou. Nastupuje tvorba stavieb, sôch, obrazov. Postupne všetko prechádza do podoby geometrickej. Do ezoteriky preniká písmo a logika myslenia. No vývoj v ezoterike sa zastavuje a ezoterika nie je schopná prejsť na moderné poznatky a slovník medicíny a vedeckých poznatkov. Ezoterici si odmietajú dohodnúť spoločnú reč a spoločné jasné termíny. Každý ezoterik si vytvára svoj vlastný slovník a ani sa nenamáha vysvetliť, čo pod jednotlivými slovami rozumie. Vývoj ezoteriky sa zastavuje na neochote dostať do ezoteriky zákonitosti vedy a logiky. Ako keby ezoterické veličiny mali určitý hendikep logiky a vedeckého prístupu sami k sebe a duchovnej oblasti. Ezoterici a duchovne rozvinuté osobnosti si holdujú v nezrozumiteľnej reči a neochote previesť ezoteriku do modernej doby. Samozrejme si neuvedomujú, že ezoterike robia medvediu službu a vohnali ju do slepej uličky. Ezoterika sa stala domovom čudákov a psychicky čudných jedincov. Celkovo takýto prístup holdovať nenormálnosti a odmietať sa vracať do normálnosti môže a už odsunul ezoteriku do oblasti relaxu a úletových mechanizmov šoubiznisu. Viem pochopiť, ako dobre sa predáva záhadné a viem, ako dobre sa hrá na niečo dôležité a vyvolené. No často je to zakrývanie psychickej chorobnosti a úteku do sveta vlastnej fantázie a nenormálnosti. Je celkom jasné, že väčšina ezoterikov postavila svoju duchovnú cestu na poruchách zdravia. Veštica má poškodený zrak a preto má mimoriadne schopnosti. Neveští na základe výcviku, ale na patológii. Liečiteľ má poruchy tvorby bioenergie v tele. Produkuje nadštandardné množstvo energie, a preto lieči. Ezoterik terapeut má psychickú poruchu a tá môže uzdravovať iných. Ezoterik je neúspešný vo vonkajšom svete a do ezoteriky utečie a cíti sa tu dobre. V duchovnej oblasti niečo znamená a jeho neštandardnosť je tu výhodou a je tu žiadaná. Menej je v ezoterike žiadaná schopnosť výcviku a na základe normálnosti.

A celkovo z hľadiska lingvistického je ezoterika jeden veľký chaos a bordel. Každý si vytvára vlastný slovník. Každý si dáva slovám význam, aký chce. Skorej tu vnímať tendenciu úniku do ezoteriky práve preto, že tu absentuje logika a prísnosť vedeckého prístupu. Preto v ezoterike funguje veľa spisovateľov, ktorí sa vyjadrujú symbolicky, metaforicky a ako sa im len zachce. Ezoterika sa stala únikovým mechanizmom tých, ktorí nie sú schopní myslieť. Ezoterika a duchovno sa stalo útočišťom aj tých, ktorým to myslí až príliš dobre, ale na pôde ezoteriky môžu byť iracionálni a nelogickí. Dokonca sa v dnešných ezoterických tendenciách takýto prístup pestuje a vyžaduje. Veľmi často cítiť znechutenie akože duchovne ladených ľudí, keď navštívia moje prednášky a cvičenia. Už viac neprídu, boli zbavení ilúzií, pretože narazili na poriadok a určitý zámer. Musia sa podriadiť určitému poriadku a logike veci. A oni chceli prežiť zázrak a niečo poriadne nenormálne. A takýto prístup dôsledne odmietam, pretože ženie ezoteriku do zabudnutia.

Pridaj komentár