Venujeme sa tu problematike uchovania spomienok po fyzickej smrti. Ezoterikovi nie je jedno, čo bude po smrti s jeho myšlienkami. Ezoterik sa bude usilovať, aby jeho spomienky zostali po smrti aktívne a čulé a pokračovali v naprogramovanej aktivite.

Všetko živé, a je úplne jedno, či sú to mikroorganizmy, rastliny, zvieratá, ľudia alebo organický život v kozme, v sebe uchováva počas života informácie zo seba a z okolitého prostredia. Po fyzickej smrti, čo je návrat do anorganického sveta, sa z tela uvoľnia všetky spomienky a umiestnia sa do dimenzie sveta mŕtvych. Táto dimenzia je všade a vo všetkom, niet jediného objektu a jedinej častice, kde by sa nenachádzala a to nekonečne ďaleko. Do sveta mŕtvych spomienok sa vstupuje cez systém klinickej smrti, či už prežitej počas straty vedomia, alebo nácvikom stíšenia a pozastavenia činnosti časti orgánov v ľudskom tele. Psychický prienik sa realizuje cez šedú kôru veľkého mozgu. Neuróny sa špeciálne prepnú a psychika ezoterika vyteká do priestoru sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Samozrejme, že ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať tieto prieniky a celkovo svet mŕtvych cez centrum fantázie, kde prisúva vhodné obrazy zo spomienok.

Spomienky osôb, ktoré premýšľajú dnešným rozumovým spôsobom, preniknú do sveta mŕtvych a rozpadnú sa. Dnešný spôsob premýšľania nedovoľuje ukladať ľudské spomienky do sveta mŕtvych stabilne. Spomienky z embryonálneho obdobia a detstva sa stávajú súčasťou spomienok organickej hmoty, ktorá už nežije alebo už vymrela. Napríklad zvieratá, pravekí ľudia, ale aj prírodne mysliaci ľudia ukladajú svoje spomienky do sveta mŕtvych stabilnejšie a kolektívne podľa druhu alebo zoskupenia.

Pokiaľ dnešná osoba myslí symbolicky a to je 40 %-ná rozumovosť z celkovej rozumovosti a predstavy o svete celkovo sú na úrovni detí materskej škôlky, tak tieto spomienky sa môžu zapísať vo svete mŕtvych stabilnejšie, hustejšie a dajú sa naprogramovať k ďalšej aktivite. Samozrejme, že všetko bude bežať bez vedomia živej osoby. To zaniká smrťou a zostávajú iba zahustené symbolické spomienky s určitým programom, čo sa má s nimi diať. No tento stav nemožno dosiahnuť, pokiaľ ide o spomienky na úrovni bežnej rozumovosti. Pokiaľ dokáže osoba ukladať spomienky na základe vypohybovania cez svaly v 20 %-nej rozumovosti z celkovej rozumovosti, tak sa tiež spomienky zapíšu po smrti dostatočne husto a možno do nich vložiť určité programy fungovania. Takto môže postupovať každá osoba, iba musí chcieť. K tomu program, aby sa po smrti jeho spomienky dostali do živej osoby a to počas klinickej smrti a tu ako súčasť živej osoby pokračoval ďalší duchovný rast.

Ezoterik dnešnej doby prebádal svet mŕtvych aj procesy reinkarnácie a všetky spomienky prepisuje v 40 %-nej rozumovosti podobnej stavu zaspávania alebo stavu autohypnózy cez mŕtve bunky svojho tela do uzatvoreného priestoru v sebe. Ezoterik takto robí vedome, pred nami to takto nerobil žiadny ezoterik. Tento prístup sme objavili cez systém vytvorenia dvojníka a konzultácie s dvojníkom. Ide o systém prekódovať spomienky v autohypnotickom stave cez mŕtve bunky do uzatvoreného priestoru vlastného tela.

Ezoterik prepisuje všetky svoje spomienky do tohto uzatvoreného priestoru sveta mŕtvych v sebe. Po fyzickej smrti sa tento uzatvorený priestor otvorí a stane sa súčasťou sveta mŕtvych spomienok. No za živa ho má v sebe a snaží sa v 40 %-nej rozumovosti všetko v tomto uzatvorenom priestore zahusťovať. Želá si, aby jeho spomienky zostali pokope a mohli fungovať v svete mŕtvych pod vplyvom čiernych dier v kozme. Uvedomuje si, že svet mŕtvych spomienok ovplyvňujú čierne diery v strede galaxií okolo našej Galaxie a celkovo v celom kozme. Po smrti sa chce umiestniť do sveta mŕtvych spomienok, neustále kopírovať svoje spomienky a zahusťovať ich, neustále veštecky fotiť spomienky organického života v kozme a aj vo svete mŕtvych spomienok. Aj počas prepisovania vlastných spomienok neurónov vlastného tela sa ezoterik napája na ľudí a trvale si fotí a kóduje do sveta, čo potrebuje. Po smrti bude usilovať prijímať aj spomienky, ktoré opúšťajú zomierajúcu osobu a spracovávať ich. Ezoterik miluje svoje spomienky a považuje ich za to najhodnotnejšie v tomto svete. Ezoterik chce žiť ako autista vo svojich spomienkach, neustále ich produkovať a prijímať. Ezoterik chce, aby vo svete mŕtvych boli jeho spomienky čulé, aktívne a trváce. Ezoterik všetky svoje myšlienky programuje v systéme stigiem, aby spomienky boli dynamické a agresívne. Ezoterik po smrti vo svete mŕtvych produkuje neustále svoje kópie a posiela ich do organickej hmoty v kozme a to na večné časy. Ezoterik si uvedomuje, že si nesmie spraviť jasné predstavy o konkrétnom organickom živote v kozme. A dupľom o ľuďoch. Ezoterik môže spoje spomienky prepisovať do sveta mŕtvych spomienok v sebe aj v 20%-nej rozumovosti a vypohybovať ich cez svalové platničky vo svete mŕtvych spomienok.

Ezoterik, ktorý preskúmal aj svet anti čiernych dier v kozme, ktoré likvidujú tuhú, kvapalnú a plynnú formu hmoty na energetickú formu hmoty, dokáže realizovať reinkarnáciu svojich spomienok aj do sveta atómov. Ezoterik si predstavuje atómy ako drobné guľôčky plné elektrických výbojov a bleskov. No znovu treba prepísať všetky spomienky v 40 %-nej alebo 20 %-nej rozumovosti. Teraz znovu cez mŕtve bunky, ale v nich cez atómy. Na všetko ho naladí mozoček. Ezoterik si musí byť vedomý, že všetky uložené spomienky do sveta mŕtvych vo svojom tele treba neustále prispôsobovať a meniť, ako sa mení mikrosvet na úrovni atómov. Tento svet mŕtvych je v neustálej zmene. Ostatné programovanie prebieha ako u sveta mŕtvych spomienok pod vplyvom anti čiernych dier.

Ezoterik si neustále uvedomuje, že je tu mikrosvet atómov, ktoré majú ďalšie úrovne a to úroveň energetických hríbikov, energetických fľakov, energetických iskričiek, energetických guličiek a všetko v priestore mikrosveta. Ezoterik si uvedomuje, že malé alebo gigantické pulzary sú vstupom do mikrosveta na úrovni drobných guľôčok. No na to, aby ezoterik vstúpil do mikrosveta cez pulzary, potrebuje systém dvojníka, ktorého musí vytvoriť z vhodných spomienok a energií zo seba, alebo mimo seba. Bez pomoci dvojníka ezoterik nie je schopný vstúpiť cez klinické vedomie do sveta mŕtvych pod pulzarmi. Vysúšali sme množstvo dvojníkov a nakoniec nás do sveta mŕtvych previedol dvojník zmontovaný z odtlačkov organického života, ktorý žije v blízkosti gigantických pulzarov. Takýto dvojník zmontovaný z množstva UFO odtlačkov jedného druhu nám pomohol doladiť psychiku vhodným spôsobom, vstúpiť do sveta mŕtvych spomienok v celej šírke mikrosveta. Bol to neopakovateľný zážitok začať spoznávať, čo sa nachádza vo svete mŕtvych spomienok. Zároveň ezoterik prekódoval cez 40 % a 20 %-nú rozumovosť všetky svoje spomienky a uložil ich do sveta mŕtvych spomienok v sebe, ale na úroveň energetických guličiek pod úrovňou energetických guličiek.

Celkovo je problematika psychického fungovania v pulzaroch nová záležitosť a budeme naberať skúsenosti. Už sa vieme naladiť v kozmickom vedomí na pulzary a prechádzať z jedného pulzaru do druhého a odtiaľ do ďalších a ďalších pulzarov. Už sa učíme v kozmickom vedomí cez mozoček presunúť sa do pulzarov a operovať tu a ukladať sem množstvo spomienok. Pulzary sú ako skladisko spomienok a z pulzarov mozoček môže vykonávať jedinečné psychické operácie, ako keď sa v bežnom našom svete napojí na milióny mozočkov. Tu v pulzaroch to ide aj bez iných fyzických mozočkov. Naučíme sa v kozme operovať práve cez pulzary. Už vieme v koncentrácii do ganglií a naladení kozmického vedomia produkovať mini pulzary a cez ne prenikať do kozmu. Samozrejme, že za tieto poznatky a skúsenosti možno ďakovať dvojníkom ako sprievodcom.

Pridaj komentár