Bioenergia sexuálna. Bio vlastné. Bio z časti orgánov v tele. Bio z iného živého zdroja. Magnetizmus. Biomagnetizmus vlastný. Biomagnetizmus sexus. Biomagnetizmus cudzí. Bioelektroprúdenie. Bio v tele a v aure. Biomagnetizmus v tele a v aure. Bio a biomagnet a bioelektroprúdenie v tele a v aure. Všetko v ľudskom vedomí, prírodnom vedomí, vo zvieracom vedomí a v náboženskom vedomí neurónov. Kmitanie v neurónoch Silva techniky. Bio v hlasivkách. Bio a echolokátor. Bio vo svaloch človeka a svaloch zvierat. Bio z informačného poľa mŕtvej osoby. Biosexus magnet z mužskej a ženskej sexuality.

Máme tu prvýkrát zoznam najdôležitejších fenoménov, ktoré súvisia s bioenergiou ľudí, prírodných ľudí, rastlín, stromov, zvierat, mikroorganizmov a informačných polí mŕtvych ľudí.

Bioenergia sexuálna. Vzniká v ľudskom tele, v tele prírodného človeka a zvierat. V zásade platí, že táto energia sa zle spája s inými bioenergiami. Vytvára sa ako súčasť sexuálnej aktivity. Tak isto je možné sexuálnu energiu zosať z iných ľudských a zvieracích zdrojov. Je možné vytvoriť biosexus zo ženských a mužských bioenergií. Tak isto zo samičích a samčích.

Bio vlastné, sexuálne alebo zosaté z prírodných objektov sa dá akumulovať do rôznych častí a orgánov v tele a tak isto v aure okolo tela. V týchto prípadoch sa bioenergia pozmení.

Bio z iného živého zdroja. Ide o schopnosť zosať aj na diaľku bioenergie zo živých zdrojov. Ide o bioenergie ľudí, zvierat, rastlín, prírodných ľudí , zvierat a mikroorganizmov. Bio z týchto zdrojov je možné akumulovať v aurickom obale, ale aj priamo v tele.

Magnetizmus je kapitola sama o sebe a nespadá do okruhu bioenergie z prírodného zdroja. Magnetizmus je produkt magmatického jadra Zeme. Táto sila preniká vlastne do všetkého organického a anorganického. Táto sila nás priťahuje do stredu Zeme. Sme schopní sa vedomím na túto silu napojiť a pracovať s ňou. Je neustálou súčasťou aj nás samotných.

Biomagnetizmus sa vytvára v aurickom obale alebo v niektorej časti tela. Je to zoskupenie bioenergií do predstavy do magnetu. Tento efekt sa dá vytvoriť z vlastných bioenergií, ale aj zo zosatých bioenergií. Tak isto sa dá biomagnet vytvoriť aj zo sexuálnych energií vlastných alebo zosatých z iného bioenergetického zdroja.

Bioelektromagnet sa tvorí tak, že bioenergia nateká do organizmu do aury a naopak. Bioelektromagnet najčastejšie prúdi cez ruky alebo nohy. To isté môžeme spraviť aj v tele medzi dvomi časťami.

Potom sú tu rôzne špeciality ako je bioenergia z hlasiviek, z neurónov, bioenergia rozkmitaná pomocou prstov rúk. Tak isto je možné tvoriť bioenergiu echolokačne a rezonančne, tiež sa dá tvoriť bioenergia z informačného poľa mŕtvej osoby alebo zvieraťa.

Pridaj komentár