Na hranici života a smrti. Klinická smrť. Dĺžka klinickej smrti. Čo spôsobilo klinickú smrť. Aký rozsah poškodenia priniesla. Ako zmenila klinická smrť dotyčnú osobu. Čo je to sugeratívna klinická smrť. Klinická sugeratívna smrť do všetkých 6 neurónových oblastí. Ako to zrealizovať.

Pokračujeme v dôslednom a logickom prieskume všetkého, čo možno zhrnúť pod pojem náboženstvo. Definovali sme náboženstvo jednoznačne a jasne. Ide o stavy ľudskej mysle, ktoré súvisia so stavmi prežitia klinickej smrti na všetky spôsoby. Nie každý, čo prežije klinickú smrť, má sklony prejavovať sa nábožensky.

Zase treba povedať a jasne stanoviť, čo rozumieme pod klinickou smrťou, pokiaľ možno z pohľadu medicínskeho. Klinicky mŕtva osoba sa spravidla nehýbe, je pasívna a nejaví známky žiadneho dýchania. Činnosť orgánov sa spomaľuje a utícha. Krv sa presúva automaticky do oblasti neurónov, aby ich chránila dostatkom kyslíka v krvi. Tento mechanizmus funguje z dôvodu neobnoviteľnosti neurónových buniek v ľudskom orgáne. Je tu absencia kmeňových buniek, z ktorých by sa neurónové bunky mohli znovu obnoviť a regenerovať. Pokiaľ nedýchanie trvá viac ako šesť minút, tak môže dochádzať k nenávratnému poškodeniu neurónových oblastí. Pokiaľ chce človek normálne fungovať, tak sa musí v období 6 až 25 minút vrátiť. Čím skorej sa vráti, tým lepšie Niektorí si pamätajú, čo prežili v klinickej smrti. Niektorí si nepamätajú nič. Niektorí pociťujú klinickú smrť ako nepríjemnú záležitosť. Niektorí ako stretnutie s Bohom a Božským svetom.

Máme niekoľko náboženských možností. Prvá možnosť je si o klinickej smrti čítať a mať o nej informáciu. Ďalšou možnosťou je oboznámiť sa s náboženským odkazom tých veriacich, ktorí prešli klinickou smrťou a zanechali o tom určitý záznam, posolstvo a odkaz. Hoci v podobe obrázkov, písma, písmen, číslic alebo iným vhodným spôsobom zhmotnili Božie prejavy z klinickej smrti. Aj v tomto prípade musíme hovoriť o mŕtvom odkaze.

Pre nás je živý odkaz iba priame prežitie Božej prítomnosti v každom z nás. Priamy zážitok Božej prítomnosti v momente stavu klinickej smrti. No tento stav môžu ľudia zažiť zvyčajne náhodne. Ďalej tiež ako prejav určitej patológie a poškodenia organizmu. Teda zažiť živú Božiu prítomnosť je v tomto prípade vec náhodná a do určitej miery aj nezdravá a značne riskantná. Preto je potrebné hľadať vhodnejší spôsob prežitia Božej prítomnosti bez prvkov poškodenia neurónových oblastí. A nachádzame možnosť sugeratívneho stavu klinickej smrti. Sugerácia klinickej smrti vyžaduje stotožnenie s touto predstavou tak silne a presvedčivo, že nastúpia stavy na hranici klinickej smrti. Takýto stav je dostatočný na to, aby sme mohli zažívať Božiu prítomnosť priamo a bezprostredne sami v sebe. Teda tak žiadaný osobný a živý kontakt s Božím svetom.

Zvyčajne pri fyzickej klinickej smrti sa psychické aktivity presunú do šedej kôry veľkého mozgu. Teda bežná fyzická klinická smrť dovoľuje poznať Boží svet iba cez neuróny šedej kôry veľkého mozgu. Poznať Božie prejavy v iných neurónových oblastiach zatiaľ nebolo možné alebo boli výnimočné vďaka psychickej labilnosti niektorého jedinca, ktorý prešiel fyzickou klinickou smrťou a tiež sugeratívnou klinickou smrťou.

My môžeme stavy sugeratívnej klinickej smrti zažívať v každej zo šiestich neurónových oblastí a to je šedá kôra veľkého mozgu, stredný mozog, mozoček, miecha a ganglie. Samozrejme v sugeratívnej a nie v reálnej podobe. No zato Božie prejavy sa dajú zažiť cieľavedome v každej z týchto šiestich oblastí neurónov, čo je nová a nečakaná možnosť. Budeme sa jej aktívne venovať.

Pridaj komentár