Reiki. Bioenergia. Vlastná bioenergia. Zosatá bioenergia. Poslaná do magmatického jadra Zeme. Biomagnet. 4 znaky Reiki. 4 centrá bioenergie. Klasické znaky oko, ucho, chodidlo a pery. Prútkarstvo. Dva drôtiky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Celý systém Reiki je vlastne o bioenergii živých objektov. Pod živými objektmi tu rozumieme mikroorganizmy, rastliny, zvieratá a ľudí. Všetky živé organizmy bez výnimky tvoria bioenergiu. So smrťou organizmu bioenergia zaniká. Niektorí tvoria bioenergiu viac, iní menej. V zásade pri všetkom, či už jete alebo premýšľate, sa tvorí bioenergia. Niektorým sa pri chorobe tvorí veľa energie, niektorým sa bioenergia stráca. Reiki zasvätenec dokáže pracovať so svojimi bioenergiami inak ako bežný človek. Je schopný tvoriť vlastnú bioenergiu a poskytnúť ju inému človeku. No zároveň je schopný zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov. Túto energiu kumuluje vo svojom tele a konkrétne v niektorom orgáne. Znovu je schopný touto energiou liečiť iných ľudí a tiež sám seba, pokiaľ je to predmetom klasického zasvätenia. Reikista zosáva bioenergiu z ktoréhokoľvek živého zdroja kdekoľvek, kde zasahujú magnetické sily Zeme. Teda ide o celú zemeguľu a aj atmosferický obal Zeme. Keď niekto letí v lietadle a vy sa na neho napojíte, tak mu môžete dávať alebo brať energiu.

Dobre cvičený Reikista si zoberie alebo presunie energiu kdekoľvek na zemi. Začínajúci Reikista zosaje alebo dá energiu len svojmu najbližšiemu okoliu. Keď bude pravidelne cvičiť alebo ho niekto zasvätí a otvorí mu túto schopnosť, bude môcť pracovať bioenergeticky kdekoľvek na zemeguli a jej okolí. Niektorí Reikisti sú aj senzibili a dokážu bioenergie cítiť, respektíve vnímať. Niektorí Reikisti pracujú s bioenergiou, ale ju nedokážu vyciťovať. Senzibilný Reikista má aj veštecké schopnosti na vnímanie bioenergie v živých objektoch.

No Reikista sa môže stať aj prútkarom a je schopný pracovať aj s magnetickou silou Zeme. Magnetické sily Zeme vznikajú v magnetických látkach. Magnetickou látkou sú živé aj neživé objekty. Najväčším magnetom je magmatické pole Zeme. Túto silu využívame pri kompase. Strelka kompasu sa sama nastaví vhodným smerom. Treba si uvedomiť, že magnetizmus prechádza skoro všetko a je to jedno, či je to neživý objekt alebo živý objekt. Možno povedať, že človek je tak isto slabý magnet a zároveň je pod vplyvom magnetického jadra Zeme a jeho magnetizmu, ktorý nás ťahá do jeho stredu.

Sú ľudia, ktorí dokážu pracovať jednak s vlastným magnetizmom a tiež s magnetizmom v živých objektoch. Ľudská bioenergia sa neustále mieša s magnetickými silami všetkých magnetov. A tu kdesi je tajomstvo prútkarov a magnetických liečiteľov. Magnetický Reikista pracuje so živou bioenergiou a zároveň ju nestále premiešava s magnetickými energiami neživých objektov. Tento stav dosahuje Reikista tým, že vlastné alebo zosaté bioenergie navzájom spojí vo vlastnom tele. Jednoducho si uvedomí, že vo svojom tele sú aj magnetické polia a magnetické sily.

Školený Reikista dokáže prenikať vlastnými alebo zosatými bioenergiami aj do magmatického jadra Zeme. Stačí zosatú energiu dostať pod chodidlá a tu ju spojiť s magnetickým silami zemegule. Vyslaná bioenergia sa spojí s magnetizmom zemegule a vy ju takto ošetrenú dostanete naspať s tým efektom, že magnetizmus sa vo vašom tele vystupňuje. Je možné tvoriť aj vlastný magnetizmus v jednotlivých energetických centrách fyzického tela. Ide o prednú časť mozgu, miesto je kdesi nad očami. Ďalšie energetické centrum je v spánkových lalokoch dva centimetre nad ušami. Ďalšie energetické centrum je v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Ďalšie centrum je v okolí pupku, teda v hrubých a tenkých črevách. Túto oblasť nazývame brušný mozog.

Všetky centrá sú v medicínskej literatúre označené ako vývojovo najstaršie oblasti. Tieto oblasti sú centrami tvorby a riadenia všetkého, čo súvisí s bioenergiou. Do týchto centier sa treba naučiť koncentrovať a aktivizovať ich. Po Reiki zasvätení sa u všetkých aktivizujú niektoré z týchto oblastí. Venoval som sa aj s ďalšími senzibilmi prieskumu novozasvätencov. Všetkým sa v prvom rade otvorilo niektoré z týchto centier. Ja osobne som si tieto centrá otváral postupne sám a sledoval som, ako sa preberajú k životu. Odchádzalo z nich niečo čierne a postupne sa prečistili. Dnes už fungujú štandardne.

Koncentrujete sa do týchto centier a z pamäte sem presúvate znaky Reiki. V prednom mozgu sú dve centrá a to v ľavej hemisfére a pravej hemisfére. Tieto centrá sú veľké ako necht na ukazováku. Presnejšia poloha je vľavo nad obočím čo najviac k ľavému kraju. Druhé centrum je doprava čo najviac k pravému okraju obočia. Tu si v každom centre vizualizujete dva znaky rúk. Usilujete sa o to, aby obidve centrá v šedej kôre predného mozgu fungovali synchrónne a rovnako ako dvojčatá. Už navodenie harmonického stavu vedie k napojeniu sa na magnetické sily zemegule vo vás.

Prepájať vlastnú alebo zosatú bioenergiu s magnetickými silami zemegule vo vás magnetizmus posilňuje. Teda už v sebe vytvárate biomagnetické pole. Keď chcete magnetizmus posilniť, tak sa napájate na magnetické sily Zeme. Tak isto sa neustále v celom tele harmonizujete. Zároveň všetko stupňujete tak, že do ruky si zoberiete drôtiky (pozri obrázok) a cez jednu aj druhú ruku pretláčate biomagnetickú energiu vlastného organizmu. Vo vás vznikol bioenergetický magnet. Teda bioenergia pulzuje cez vaše telo.

V energetických centrách Reiki vždy vizualizujete 2 a 2 znaky v každom centre. Centrá sú v prednom mozgu vľavo a vpravo, v spánkových lalokoch vľavo aj vpravo, v mozočku vľavo aj vpravo, v hrubom čreve vľavo a vpravo. Vlastnými energiami, ale aj magnetickými energiami, sa vhodným spôsobom preliečujete alebo liečite iné osoby.

Pokiaľ začnete cvičiť magnetizovanie bioenergií, je vhodné zvládnuť nižšie úrovne Reiki. Staň sa Reikistom, senzibilom a prútkarom. Neskoršie sa staneš kinetikom, ktorý je schopný pôsobiť a manipulovať aj s rôznymi objektmi.

Pridaj komentár