Silva liečiteľstvo. Neuróny veľkého mozgu. Zmyslové centrá. Temenný mozog. Nervová sústava. Miecha. Túlavé nervstvo. Predstava zdravia. Kinetické schopnosti. Iné neurónové oblasti. Vibrácie, kmitanie, vibrovanie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v nácviku a zároveň v prieskume Sila techník. Naďalej sa snažíme skoncentrovať do oblasti neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Koncentrujeme sa sem pomocou plastickej predstavy mozgu. Predstavíme si vo vnútri hlavy anatomické obrázky mozgu a umiestnime ich do reálnej oblasti. Takto prejdeme celý veľký mozog.
No došlo k zásadnej zmene a tou je, že koncentráciu do mozgu robíme naraz na dvoch miestach súčastne. Keď sa niekde v mozgu koncentrujete v pravej hemisfére, tak isto sa skoncentrujete aj do ľavej hemisféry. Usilujeme sa o to, aby koncentrácia v ľavej hemisfére bola rovnaká ako do pravej hemisféry. Teda veľkosť, sila aj ostatné parametre sú úplne rovnaké ako obraz nás samotných v zrkadle.

Nerobíme to iba tak pre radosť. Usilujeme sa vyharmonizovať celý mozog v ľavej a v pravej časti. Zmyslom tejto zrkadlovej harmonizácie je prisunúť do mozgu dostatok magnetických energií, ktoré vytvára magmatické jadro Zeme. Magnetické energie možno vnímať pri pohybe strelky kompasu. Takáto harmonizácia umožňuje intenzívny prísun magnetických síl Zeme. Tieto energie dovoľujú zasahovať do organizmu účinnejšie ako doteraz.

Pokračujeme aj v koncentrácii na šedú kôru veľkého mozgu a priamo na tie oblasti, kde sa nachádzajú zmyslové centrá pre analýzu zmyslových podnetov z vonkajšieho a tiež z vnútorného sveta. V ezoterike sa bežne používajú zmyslové senzory a to oči, vnútro ucha, sliznica nosa, jazyk v ústach a hmat na prstoch. Takáto prax vedie k poškodeniu zmyslových senzorov. Preto intenzívnejšie prechádzame na vnímanie svojho fyzického vnútra na základe zmyslových centier na povrchu šedej kôry veľkého mozgu.

V prednom mozgu je to čuchové centrum, ktoré je na povrchu šedej kôry v tejto oblasti. Koncentrujeme sa sem rovnako vpravo ako vľavo. V spánkových lalokoch sa na povrchu nachádza centrum pre zvuk. Tak isto sa koncentrujeme do ľavého aj pravého spánkového mozgu. Na povrchu zadného zrakového mozgu máme zrakové centrum. Koncentrujeme sa do ľavej aj pravej časti. Ďalšou oblasťou je temenný mozog. Na jeho povrchu je centrum súvisiace s pohybom rúk, jazyka a celého tela. Tak isto sa koncentrujeme rovnako do ľavej aj pravej časti temenného mozgu.

Až z týchto zmyslových centier prenikáme do vnútra či už psychického, alebo fyzického. V čuchovom centre sa usilujeme rozkmitať spomienky na rôzne druhy vône, ktoré ako keby prichádzali v impulzoch. Rovnako vľavo aj vpravo. Blikanie a predstavu blikania rozvinieme v zadnom zrakovom centre. Kmitanie a spomienku na zvuk rozkmitáme v spánkových lalokoch. Rovnako vľavo aj vpravo. Pohybové vibrácie elektrospotrebičov rozkmitáme v oblasti temenného mozgu rovnako vľavo aj vpravo. Tu vidíte prepojenie pulzujúcich podnetov podľa zmyslových centier na povrchu šedej kôry mozgovej. Na záver tohoto cvičenia si pred sebou fyzicky rozkmitáme prsty. Vlastne prstami doslova v povetrí trasieme. Vytvorí sa kmitajúca bioenergia, ktorú presunieme do mozgu na základe priložených rúk. Vibrujúca energia preniká do mozgu a iných častí tela. Usilujeme sa, aby toto bioenergetické prenikanie bolo rovnako harmonické v ľavej aj pravej časti tela. Tým hromadíme magnetizmus Zeme v sebe intenzívnejšie.

Upozorňujem, že prsty rúk treba rozkmitať fyzicky a nie iba v predstave.
Zo zmyslových centier na povrchu veľkého mozgu prenikáme do jednotlivých neurónových oblastí cez nervové zakončenia v oblasti temenného mozgu, zároveň sa usilujeme o to, aby sme sa vedeli koncentrovať do nervovej sústavy a cez nervovú sústavu prenikali do každej časti organizmu. Niektorí liečitelia, ale aj ezoterici, prenikajú do jednotlivých častí tela mimo nervovú sústavu, čo môže vyvolávať rôzne poškodenia nervovej sústavy. Nervovú sústavu treba vedieť bioenergeticky aktivizovať, ale aj utíšiť. Nervová sústava ide z temennej oblasti do miechy alebo túlavého nervstva zo stredu hlavy k jednotlivým orgánom. Znovu prienik robíme rovnako harmonicky vľavo aj vpravo. Znovu rozkmitáme fyzicky prsty rúk pred sebou a energiu posúvame do oblasti blokácie nervového vzruchu. Nervové dráhy musia byť priechodné ku všetkým orgánom a častiam tela. Znovu a znovu cvičte a keď je treba aj pomocou liekov preliečujte choré oblasti.

Nasledujú prístupy, pri ktorých vstupujeme do neurónových oblastí najprv veľkého mozgu, kde vytvárame predstavu zdravého tela a zdravých orgánov. Túto predstavu posúvame do oblasti neurónov mozočka a zisťujeme, či je ochotná bojovať za zdravý organizmus. Tak isto tieto predstavy postupne presúvame do neurónov stredného mozgu, miechy, hrubých a tenkých čriev a tiež do hlavy a priamo miesta výskytu hypofýzy a epifýzy. Ďalej do svalových platničiek v každom svale a nakoniec aj na nervové zakončenia v koži. Ide o techniku napravenia činnosti neurónov organizmu. Cvičíte každý deň, až kým neurónové oblasti neprijmú predstavu zdravia organizmu. Na záver znovu rozkmitáme pred sebou prsty oboch rúk. Vzniknutú bioenergiu presúvame do oblasti, ktoré odmietajú prijať predstavu zdravia.

Pridaj komentár