Kniha: Muzikoterapia – dialóg s chvením
Autor: Jaroslava Zeleiová
Vydavateľ: Veda, Bratislava a SB Press, s. r. o., Tlmače, 2002

Dovolím si vám predstaviť zaujímavú publikáciu o zvuku a jeho uplatnení v liečivých terapiách. Gratulujem autorke k vydarenej a vysoko hodnotnej knižke. V reči matematiky má knižka 310 strán a niekedy má človek pocit, že je doslova „nadupaná“ informáciami a údajmi zo sveta zvuku. Autorka sa snažila do knižky dostať hodnotné informácie všeobecného charakteru, ale zároveň poskytla verejnosti aj svoje osobné skúsenosti s muzikoterapiou. Takýto prístup si aj ja osobne cením. V knižke nemožno nájsť, ako sa hovorí, hluché miesta. Autorka sa pozerá na muzikoterapiu ako profesionál, ktorý danej problematike rozumie zo všetkých strán a podprahovo cítiť, že terapeutická hudba je pre autorku osudovo predurčená. Jednoducho to má v krvi a aj to dáva touto knižkou patrične na známosť.

Autorka pristúpila k celej problematike z historického konceptu, teda použila čas minulý, aby sme muzikoterapiu pochopili a praktizovali v náväznosti na jej predchádzajúce vývojové formy. Bez minulosti nie je prítomnosť.

Z knižky cítiť aj filozofickú podkutosť a jej aplikácia na problematiku muzikoterapie dovoľuje zamyslieť sa nad muzikoterapiou v hlbších logických konceptoch a preniknúť do nej nebývalo hlboko. Samozrejme, že túto časť knižky si vychutná a vhodne pochopí filozoficky zdatný jedinec. Bez filozofie nie je budúcnosť. Ešte hlbší prienik ako filozofický by dovoľoval prienik matematický. Možno v ďalšej publikácii.

V knižke nájdete aj dôležitý pohľad psychológa na problematiku hudby a jej vplyvu na ľudskú psychiku. Autorka uplatňuje a v knižke prezentuje rôzne princípy prístupov v muzikoterapii. Dáva nám možnosť pozrieť sa na muzikoterapiu z rôznych uhlov pohľadu. Čitateľ, ktorý je vedomostne zbehlý v psychologickej terminológii, si vychutná profesionálny prístup a otvorenosť k prezentovaniu rôznych psychologických smerov v muzikoterapii.

Autorka k teoretickým pohľadom v ďalšej časti knižky pridáva aj praktické skúsenosti z improvizačných postupov v samotnom procese muzikoterapie. Popisuje a poukazuje na rôzne praktické prístupy, ktoré delí do určitého logického systému.

V ďalšej časti popisuje vlastnú muziko-terapeutickú prax a to formou 20 stretnutí. Musí sa oceniť vhodnosť výberu. Človek si môže vytvoriť bohatší obraz o fungovaní muzikoterapie až do záverečnej praxe muzikoterapeuta. Všetko je vhodne doplnené prílohou farebných fotografií z činnosti terapeutickej skupiny.

Nech sa snažím, ako sa snažím, ale na danej publikácii nemôžem nájsť žiadne zásadnejšie chyby či už z hľadiska koncepčného, tak aj z hľadiska praktického. Autorka predstavila verejnosti, a hlavne odbornej verejnosti muzikoterapiu zo všetkých strán.
Možno jej vytknúť určitú odborne vedeckú strnulosť. Knižka mi pripadá z hľadiska esteticko-komerčného príliš smutno a ponuro. No túto chybičku krásy možno skôr pripísať na vrub grafickej a umeleckej prezentácii tejto hodnotnej publikácie. Dizajnovo a esteticky z knižky vyprchala muzikoterapia. Knižka mi pripomína iné knižky z odboru ekonomického marketingu a nie z krajiny zamilovanej hudbou a muzikoterapiou. Deti kvetov by určite zaplakali. Ako sa hovorí nikto nie je dokonalý, a tak isto aj táto publikácia.

Keď sa na knižku pozriem z hľadiska ezoterického, tak v knižke si nájdem nesporne chladne vedecký prístup, ktorý mi umožní a už umožňuje spraviť si k muzikoterapii rozumový prístup. Celkovo zvuková ezoterika alebo mantrická ezoterika je veľkou neznámou a silne problémovou oblasťou ezoterickej teórie a praxe. Mantrickú ezoteriku by sme najlepšie prirovnali k slepcovi, ktorý je slepcom od narodenia. Nemal prístup k obrazovej forme bytia a teda je ideálny adept na zvukovú ezoteriku. Bohužiaľ, v tu prezentovanej publikácii chýba rozsiahlejší prístup k problematike zvuku práve zo strany ľudí, ktorí sú slepí od narodenia a zvuk je pre nich centrálna forma bytia a komunikácie. Výskum a prieskum sveta nevidomých by sa mal stať a aj je centrom muzikoterapie. Slepý jedinec rozumie svetu zvukov najlepšie, pretože musí a nemá inú možnosť. Stav slepca v ezoterickej praxi je centrálnym motívom celého ezoterického nácviku. Preto sa usilujeme v začiatočných fázach nácviku mantrickej ezoteriky zablokovať obrazové spomienky a zásadne pracovať postupne iba so zvukovými spomienkami. Je len samozrejmosťou, že výhradné pracovanie iba s touto zložkou spomienok vedie k významným zmenám v psychickej podobe.

Pre mňa osobne by bolo vhodné, keby knižka obsahovala viacej informácií z anatómie ucha a patológie poškodenia celého komplexu zmyslových senzorov a zmyslových centier v mozgu. Celkovo necítim v knižke patologický prístup z hľadiska chorobnosti a poškodenia zmyslov a ich vplyv na zmeny ľudského prejavu. Je skutočne škoda, že autorka do knižky neabsorbovala prvok patológie zmyslov. Tento koncepčný prístup by dovolil mimoriadne hlboký prístup k problematike muzikoterapie. Túto zložku si budem musieť naštudovať v inej odbornej literatúre. Viac stratégie idúcej do budúcnosti a menej prílišnej zaujatosti.

V knižke som nenašiel pohľad na muzikoterapiu z hľadiska fyzikálnych zákonitostí. Škoda, že autorka tu neprezentovala akustiku a jej zákonitosti v muzikoterapii. Nesporne by to viedlo k ešte empirickejšiemu pochopeniu zvuku v muzikoterapii.

Publikácii by prospelo, keby bola prezentovaná aj zložka toho, kto vedie muzikoterapiu. Osobnosť muzikoterapeuta je dôležitým základom pre mimoriadnu úspešnosť vplyvu terapie zvukom. Je celkovo jasné, že slepý muzikoterapeut by pravdepodobne bol v praxi úspešnejší ako vidiaci muzikoterapeut. Jednoznačne sa jeho vplyv v muzikoterapii prenáša na ošetrovaného jedinca. Z toho vyplýva aj potreba, ako sa má vzdelávať a vyvíjať aj samotný terapeut. Treba dbať na to, že muzikoterapia patrí viac do alternatívnej medicíny ako do klasickej medicíny. A v alternatívnej medicíne je mimoriadne dôležitá aj osobnosť terapeuta.

Keby som mal tú možnosť a mohol stanoviť stratégiu budovania tejto knižky, tak by som na prvé miesto dal anatómiu zmyslov a v tomto koncepte by som prezentoval aj patológiu zmyslov. Až z tohto balíka by som vyčlenil samostatne sluch a patológiu sluchu ako takého. Muzikoterapiu by som konfrontoval s anatómiou a patológiou zmyslov. Tak isto by som sa usiloval dať do súvislosti akustiku a bioakustiku s muzikoterapiou. Jednoznačne by som konfrontoval a dôsledne devastoval muzikoterapiu podrobným prieskumom a praxou jedincov slepých od narodenia. Celkovo v knižke je všetko až príliš harmonické a príliš málo konfrontačné. Dá sa tušiť, že autorka je plná lásky a pochopenia pre hudbu a terapiu. No konfrontačný prístup by priniesol hlbší pohľad na danú oblasť. Veľa harmónie zabíja tvorivosť. Deštrukcia a agresívnosť bohužiaľ prináša vhodné pohyby vpred. Tak isto cítiť, že zvuková terapia je spojená s terapiou jemnej motoriky. Teda prstová hra a celkový pohyb sú mimoriadne dôležité zložky terapie. Iné je robiť muzikoterapiu v nehybnosti a iné v pohybe prstov a tela.

Celkovo je táto knižka mimoriadne vydarená a možno ju zaradiť do galérie knižiek, ktoré nás môžu obohatiť a prinútiť k tomu, aby sme išli s autorkou do určitých dôsledne konfrontačných schém. Knižku som si zaradil do svojho študijného plánu a budem sa je niekoľko rokov venovať. Svoje konfrontačné prístupy budem prezentovať v Zvukovej poradni na mojich internetových stránkach. Autorke prajem veľa pracovných úspechov a sebe veľa skepticizmu.

Pridaj komentár