Budeme sa venovať astrálnemu telu. V zásade ide o vrcholové ezoterické techniky, ktoré sú na konci ezoterickej kariéry. Tieto techniky sa mimoriadne priblížili k momentu ľudskej smrti a návratom z klinickej smrti.

Za klinickú smrť tu považujme stav, keď osoba stratí vedomie, omdlie, odpadne a nie je vedomá, že sa dostala do stavu, kde ide o začiatok štádia zomierania. Ide o stav, keď človek prestáva vedome dýchať pľúcami a zastavuje aj myslenie. Proces zomierania je sprevádzaný nedostatkom kyslíka v krvi. Krv sa intenzívne hromadí v oblastiach výskytu neurónov. Teda krv je odvedená z orgánov a systémov tela do veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, zvieracieho mozgu, miechy a brušného mozgu. Môže sa stať, že z oblasti maternice a prostaty začne natekať špecifická zhustená bioenergia, ktorá napĺňa orgány a časti tela bez krvi. Stav nedýchania môže trvať aj 20 minút a keď sa kyslík v krvi minie, tak nastane nezvratný stav a to je fyzická smrť.

Osoba, ktorá je v stave klinickej smrti, sa môže spontánne nadýchnuť alebo ešte pokračuje aj dýchanie cez kožu. V stave klinickej smrti je rozhodujúca aj teplota prostredia. Chladné prostredie spomaľuje zomieranie. Mimoriadny prípad klinickej smrti sa deje v niektorých nemocniciach a to v prípade, že je použitá špeciálna technika postupného ochladzovania miestnosti a krvi pacienta. Pacient sa za účelom operácie mozgu uvedie nie do umelého spánku narkózou, ale do klinickej smrti postupných ochladzovaním. Pacient takto postupne ochladený môže byť v stave klinickej smrti aj niekoľko hodín. Je nesporne zaujímavé na diaľku veštecky pozorovať, ako sa psychika takéhoto pacienta zmenila na nepoznanie. Jeho stav by sa dal definovať ako netradičný a najhlbší, aký sa dá dosiahnuť v procese zomierania. Poslúži ezoterikovi ako vzor nácviku čo najbližšieho priblíženia sa smrti a návratu do života.

Niektoré osoby môžu prežiť klinickú smrť a ani o tom nemusia tušiť. A to najčastejšie počas noci, kde nie je problém, aby sa na určitý okamih zastavilo dýchanie a činnosť srdca. Niektorí náboženskí jedinci tým, že študujú, meditujú, rozjímajú a modlia sa k spisom a k dielu svätcov, ktorí prežili klinickú smrť, sa môžu aj nepatrnými a postupnými krôčikmi približovať do stavu raného štádia klinickej smrti. Do stavu klinickej smrti je možné sa dostať aj užitím niektorých liekov. Samozrejme akýkoľvek stav klinickej smrti natrvalo zmení psychiku danej osoby a táto zmena je nevratná. Požiadalo ma počas mojej praxe viacero ľudí, aby som im po prežití klinickej smrti vrátil psychiku do pôvodného stavu. Bohužiaľ, to nie je možné, je možné sa iba doladiť na prežitý klinický stav a naučiť sa v tom žiť a zároveň štandardne fungovať. Inej cesty niet. Máme dva druhy prežitia klinickej smrti, jeden stav je nedobrovoľný a druhý stav je stav ezoterický, ktorý je chcený a vedomý. A ezoterik sa dobrovoľne vydáva smerom k prežitiu klinickej smrti. Samozrejme, nie je to prudká a rýchla cesta, ale pozvoľná, organizovaná a dôsledne riadená. A v tejto ceste sa pokračuje počas celej kariéry ezoterika.

Kariéra klinického ezoterika sa môže začať tým, že sa začne zaujímať o všetko, čo súvisí so smrťou a zomieraním. Vytvorí si zbierku videí, fotografií a textov pojednávajúcich o smrti a zomieraní.

Ezoterik si študuje vedecké poznatky o procesoch smrti, stavoch klinickej smrti, oživovaní a návratoch z klinickej smrti.

Ezoterik si číta spisy ako je Tibetská kniha mŕtvych, Starý zákon, Nový zákon, študuje si pozorne dejiny starovekého Egypta.

Ezoterik si vytrvalo cvičí diela Františka Bardona: Brána k opravdovému zasvěcení, Praktická kabala a Mystika. Všetky dobre pripravujú ezoterika na prax klinického ezoterika.

Ezoterik si môže podrobnejšie o špiritizme a špiritistických technikách nájsť v sekcii Plazmatická škola.

Ezoterik sa môže rozhodnúť aj pre nácvik rizikových techník z jogínskej alebo indickej ezoteriky. Samozrejme, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko. Tieto techniky môžu poškodiť nenávratne zdravie a psychiku ezoterika. Ezoterik si sadne, vydýchne všetok vzduch z pľúc a zastaví dýchanie. Pľúca sú bez vzduchu. Ezoterik si postupne počíta na prstoch do desať a môže počítať postupne až do 60 – 80. Teda prvýkrát koľko vydrží a potom sa prirodzene nadýchne. A potom na druhýkrát bude počítať na prstoch do dvadsať a vydrží a nadýchne sa. Počas mesiaca sa dá prísť do stavu zomierania a zažiť rané štádium klinickej smrti v plnom osobnom zážitku. Skorej tu ide o to, aby ezoterik prekonal reflexívny návyk dýchať a myslieť.

Ezoterik vytrvalo cvičí sugeráciu tohto, že mu amputovali končatiny a na mieste amputácie sa mu otvorí fantómové telo a postupne sa z neho stane telo astrálne.

Ezoterik si musí uvedomiť, že nácvik klinickej smrti mení psychiku ezoterika a to nenávratne a ezoterik musí trénovať psychohygienu zvládnutia novej psychiky. Pred nácvikom klinických stavov fungovala jeho psychika na nervových bunkách a po cvičení týchto techník bude psychika fungovať rovno na neurónových oblastiach v tele ezoterika. A to treba trpezlivo zvládnuť a zároveň si uchovať schopnosť fungovať v ľudských štandardoch.
Ezoterik si uvedomuje, že fantómové telo vzniká už v období embrya a to vďaka aktivitám maternice. Hovoríme, že maternica a placenta matky funguje niečo ako napaľovačka, ktorá dá základ fungovaniu fantómového tela. Odpojenie fantómového tela od fyzického tela sa deje v plnom rozsahu pri amputáciách. Aj pomenovanie fantómové telo je z medicínskeho slovníka. Je to stav osoby, ktorá má po amputácii stále pocit, že vlastní amputovanú končatinu. Ezoterik s vešteckým potenciálom dobre vníma, že na mieste amputácie je energická končatina. A tento úkaz sme pomenovali fantómové telo, ktoré bolo amputáciou násilne odpojené od fyzického tela a to na všetkých úrovniach ako je koža, svaly, kosti, bunky, orgániky v bunkách, bielkoviny, aminokyseliny, prvky. Teda akési úrovne odpojenia fantómového tela a jeho premena na astrálne telo.

Ezoterik si uvedomuje, že smrť je vlastne amputácia každej časti ľudského tela a takáto hypotetická alebo skutočná amputácia by viedla k stavu smrti a neschopnosti návratu z klinickej smrti. No ezoterik nechce meditáciou zomrieť, ale postupne a natrvalo previesť bezpečne svoju psychiku do stavu prežitia klinickej smrti. A nielen to, ezoterik má svojimi meditáciami a rozjímaním trvalé úsilie odpojiť postupne svoje fantómové telo od fyzického tela.

V prvej fáze je to odpojenie fantómového tela od orgánov a systémov tela. Použijú sa hlavne techniky sugerácie a totálneho uverenia stavov amputácie častí tela.

V druhej etape je to odpojenie fantómového tela do hlbšej roviny a to sú jeho bunky a orgániky v bunkách.

V tretej etape je to odpojenie fantómového tela od bielkovín a aminokyselín vo vnútri buniek.

V štvrte etape je to odpojenie fantómového tela od prvkov svojho tela. Ide o napájanie sa na osoby, ktoré boli uvedené do klinickej smrti pomocou schladzovania tela a krvi z dôvodu operácie mozgu.

V piatej etape je to vlastne už nácvik klinickej smrti, spomaľovanie a odstavenie dýchania. Tento výcvik sa završuje až v staršom veku a bez rizík je už v tom momente, keď je človek na konci života, hrozia mu nezvratné operácie, onkologické stavy a podobne. Teda neskorá staroba a stav, keď človek už nemá v zásade čo stratiť. Tu sa stav klinickej smrti dovedie do zastavenia dýchania úplne. Astrálne projekcie sú extrémne rizikové a návrat do tela sa nemusí vydariť. Jednoducho nenaskočí rytmus srdca a to môže znamenať definitívny koniec. Sú ezoterici, ktorým je to jedno a cvičia tieto stavy. Nie som zástanca týchto praktík. Navyše je to vedomé a nezákonné poškodzovanie zdravia. Ezoterik sa môže potom pýtať, ako vlastne cvičiť astrálne stavy a neriskovať? Je na to technika, ktorá využíva astrálne telá osôb, ktoré zomierajú a možno s nimi niekde do kozmu putovať. Tak isto tu je rozumné udržiavať nejakú tú slušnosť a nepoužívať na astrálne putovanie astrálne telá ľudí, ktorí chcú vo svojom astrálnom tele zanechať informácie o sebe alebo sa reinkarnovať. Tieto techniky sú dostatočné na výcvik astrálneho vedomia.

Samozrejme, jedna vec je odpojiť astrálne telo v piatich etapách od fyzického tela. V ďalšej etape je to vlastne aktívna činnosť v astrálnom tele. Fantómové telo treba desiatky rokov odpájať od fyzického tela a cvičiť to ako šport. Postupne prinútiť neuróny, aby astrálne telo nevracali naspäť do premostenia na fyzické telo. A to a dá dosiahnuť dlhoročným výcvikom a opakovaním odpájania fantómového tela od fyzického tela. Až po mnohoročných opakovaných cvičeniach sa trvalo odpojí fantómové telo od fyzického tela a stane sa trvalo astrálne telo.

Teda je tu trvalé astrálne telo, ktoré by sa nemalo po nociach uvoľňovať z tela a túlať sa kde kade v kozme. Nie je múdre, aby sa žiadne astrálne telo túlalo v kozme priamo z tela ezoterika. Astrálne telo je naučené na prieniky do kozmu a mikrokozmu používať astrálne telá zomierajúcich ľudí a zvierat. Na toto si musí ezoterik dávať pozor a nedovoliť a neželať si, aby sa jeho astrálne telo, ktoré predtým bolo fantómové, kdesi túlalo. Pokiaľ tak ezoterik nespraví, riskuje psychické problémy.

A celkovo si vrcholový ezoterik musí uvedomiť, aká je dôležitá každodenná psychohygiena a starostlivosť o fyzické zdravie. Ezoterik si musí uvedomiť, ako sú jeho biochémiou kryté všetky mimozmyslové operácie. A treba si uvedomiť, že tieto netradičné psychické výkony vlastne v stave klinickej smrti menia aj biochémiu v ľudskom tele. Aby si ezoterik podobne ako narkoman nepoškodil prirodzenú biochémiu a to hlavne hormonálnych žliaz, tak je od začiatku potrebné realizovať geriatrický program smerom k modifikácii tukových buniek a ich premene na základňu, ktorá produkuje vhodnú chémiu pre ezoterické operácie, ktoré sa skorej podobajú na reakcie duševne chorých jedincov. Nikdy by sme v ezoterike neprenikli tak hlboko do makro a mikrokozmu, keby sme nemenili tvorbu biochemických látok z tukových buniek. Aj napriek tomuto vybaveniu sme zastavili ďalšie prieniky do makro a mikrokozmu a nepokračovali sme v ďalších prieskumoch. Začali sme si uvedomovať, že na ďalšie prieniky je potrebná tak špecifická chémia, na ktorú už nemáme potenciál. A ďalšie prieniky vyžadujú aj reorganizovať sieť neurónov a ich fungovanie.

Ezoterik si musí uvedomiť, že na to, aby chápal tento druh ezoteriky a udržal si logiku vecí, mu už nestačia jeho vlastné neuróny a nervové systémy v jeho tele. Ezoterik musí znásilniť a trvalo prinucovať a to hlavne svoj mozoček, aby operoval na úrovni kvarkov. Kvarky sú kvantovou fyzikou definované extra malé častice. V ezoterike hovoríme skorej o časticiach, z ktorých sa skladá jadro atómov. A ide o protóny, neutróny a pozitróny, ktoré sa nachádzajú v jadre atómov. A práve tieto častice sú vytvorené z ešte menších častíc a voláme ich kvarky. Tu si ezoterika a vedecká prax kvantovej fyziky nemusia vzájomne rozumieť. Keď ezoterik vycvičí svoj mozoček fungovať na úrovni kvarkov, potom si otvorí jedinečný potenciál, aby mohol v tejto rovine sveta prenikať do všetkého organického na planéte Zem, ale aj v kozme. A potom má ezoterik potenciál operovať vo všetkom organickom, čo obsahuje neuróny alebo podobne inteligentné organické systémy. A teda keď teraz čítate tieto slová, už by ste mali byť cez mozoček napojený aspoň na 1 000 mozgov plných neurónov. A prečo takéto niečo? Aby ste v plnom rozsahu pochopili, o čom tu píšem, potrebujete trochu zásadne väčšie množstvo neurónov, ako máte vo svojej hlavičke. Psychika ezoterika operujúca v rovine kvarkov je trilión biliónov rýchlejšia ako rýchlosť svetla. A vtedy je tých 1 000 mozgov vo vašom mozgu pripravených riešiť a rozumieť problémom, na ktoré bežný mozog nemá šancu. Niektorí sa čudujú, prečo ešte niekto z toho ezoterického zoskupenia nezošalel na preexponovaný intelekt a množstvo informácií. Tu máte vysvetlenie: jednoducho myslí v iných neurónoch a nie vo vlastných.

Ezoterik má za sebou rozsiahlu ezoterickú prax. Teda asi tak 20 rokov intenzívnych každodenných meditácií trvajúcich vlastne aj 10 hodín denne. Ezoterik absolvuje výcvik svojich neurónov do makrokozmu, ktorý reprezentuje astronómia a do mikrosveta, ktorý reprezentuje kvantová fyzika častíc. A samozrejme je to všetko o prieniku ezoterikovej psychiky do svojho vnútorného sveta a vonkajšieho sveta. Ezoterik razí počas svojej kariéry heslo, že zmysel a hodnotu má iba to, čo žil do seba a do svojho vnútra a zo svojho vnútra do hlbočín kozmu.

Ezoterik svoj výskum seba a kozmu okolo realizuje za účelom toho, čo bude po jeho smrti. Ezoterik má neustále na pamäti počas svojej ezoterickej kariéry, že je dôsledne zorientovaný na všetko, čo je spojené so smrťou a zomieraním a tým, čo bude po jeho živote. Ezoterik je sústredený na existenciu toho, čo zanechá po svojej smrti. Ezoterik spoznal svoje možnosti a potenciál kozmu. Zašiel k hraniciam ľudských možností, čo sa týka makrokozmu a mikrokozmu. Vrátil sa naspäť a začal dôsledne budovať svoje astrálne telo. Uvoľňuje svoje fantómové telo a všetky sily vedie smerom k smrti, zomieraniu, neustálym mikroklinickým stavom. Kontaktuje všetko ľudské, zvieracie a mimozemské, ktorému bolo niečo amputované. Začína sa výhradne venovať všetkému, čo prešlo raz alebo viackrát klinickou smrťou. Ezoterik sa stáva niečím ako psychickým nekrofilom. A má v hlbokej úcte cintoríny, márnice, krematóriá, špiritizmus, smrť a zomieranie. Tak isto svet mŕtvych na úrovni pravekých ľudí, prírodných ľudí a zvierat. Vie si hlboko uctiť všetky záznamy, ktoré mŕtve osoby zanechali v kostiach. Ezoterik spoznal aj svet špiritistický, ktorý obsahuje informačné záznamy o kultoch znakov, masiek, sošiek a kultových stavieb. Ezoterik spoznal posmrtný astrál, ktorý sa organizuje okolo magnetarov v kozme. Je to svet informácií mŕtvej organickej hmoty, ktorá bola počas života pod vplyvom magnetara. Ezoterik pozná klasický svet mŕtvych spomienok organického života v kozme a tak isto spomienky aj organického života, ktorý svoje spomienky uložil na zoskupenie dôchodcovských častíc v kozme minulosti. Pod dôchodcovskými časticami sa v ezoterike myslia špecifické častice, ktoré produkujú také objekty ako je výbuch supernovy, hypernovy alebo kvazara a podobne. Ide o častice, ktoré v nekonečnom čase nič ešte nedonútilo, aby sa podriadili zmene svojej existencie, akékoľvek atakovanie týchto objektov končí ešte posilnením svojej existencie vo večnosti času.

Ezoterik nestále buduje svoje astrálne telo a neustále stupňuje meditácie do astrálneho tela za účelom trvalého odpojenia od fyzického tela, ale to nie je všetko. Ezoterik pokračuje v neustálej dynamizácii astrálnej úrovne a v astrálnej rovine buduje jedinečnú astrálnu bytosť podľa vrcholových princípov teológie. Ezoterik nerozvíja teologické princípy iba v rovine teoretickej a abstraktnej. Ezoterik teologické princípy vhodne upravuje a usiluje sa o ich realizáciu a to priamo v astrálnej rovine.

Príklad na pochopenie, čo sa dá všetko v astrálnej rovine robiť. Narodí sa dieťa, ktoré už počas gravidity matky prežilo klinickú smrť a bude svoju psychiku budovať v astrálnej rovine. Je to niečo ako autistický stav jedinca, ktorý je čiastočne uzavretý do svojho sveta a odmieta komunikovať s vonkajším svetom. V tomto prípade sa psychika osoby rozvíja priamo v astrálnej rovine od narodenia a jedinec je čiastočne izolovaný od vonkajšieho sveta a v živote bude mať množstvo problémov s komunikáciou s okolím. Bude záležať na samotnom jedincovi, do akej miery sa bude izolovať a komunikovať s okolím. Aj konkrétne osoby svätcov sa pravdepodobne narodili už v stave prežitej klinickej smrti a ich psychika sa rozvíjala špecificky. Nebudem menovať konkrétnych svätcov v určitých náboženstvách. Je to na vešteckých schopnostiach každého ezoterika, aby zistil, ktorí sú to. Najčastejšie po sebe zanechajú informácie, čo robili a čo dosiahli ako špeciálny balíček informácií organizovaných na úrovni častíc a nie ako bežní jedinci na úrovni prvkov. Inak povedané, osoba žije a jej psychika funguje inak, keď má od narodenia za sebou úroveň klinickej smrti. A inak sa buduje psychika osoby, ktoré v detstve neprežila klinickú smrť. Takto to lepšie pochopíte.

Osoba, ktorá mala od počatia za sebou klinickú smrť bude iná a jej psychika bude špecifická. Tu by sme sa mohli zastaviť pri niektorých náboženských obrazoch a aj ikonách, kde matka má v náručí mŕtve dieťa. Keďže ide o symbolickú reč, tak výklad bude mnohovýznamový. Nám sa bude hodiť výklad, že matke sa narodilo dieťa, ktoré prežilo klinickú smrť a nesporne z neho môže byť výnimočné dieťa. Tento potenciál tu nesporne je. Ale či sa rozvinie a bude tento predpoklad naplnený, bude závisieť od mnohých okolností.

Takýto jedinec zomrie a najčastejšie v mieste uloženia kostí nechá svoje spomienky špecificky upravené. Nezabúdajte, že prežil klinickú smrť a svoje vedomie sformoval vo svete mŕtvych a nie živých. To je ten jedinečný fenomén. A teraz prichádza iná osoba, ktorá klinickú smrť prežila a môže si prebrať do svojho astrálneho stavu spomienky danej osoby uložené v jej hrobnom mieste a kostiach. Príde k niečomu ako oživeniu spomienok tejto mŕtvej osoby. A na takto oživené spomienky danej osoby vo vlastnom astrále medituje a tento astrálny záznam aktivizuje. Slovo oživuje neznamená, že zo spomienok do seba prevzatých vytvára niečo živé. Jednoducho je to niečo ako z archívu vybrať zabudnutý film a na premietačke ho pustiť. Je to niečo podobné, ako keď herec príjme úlohu hrať niektorého prezidenta.

Ezoterik tohto zoskupenia nemá záujem zobúdzať do svojho astrálneho tela záznam inej osoby, ktorá svoj záznam budovala tiež v astrálnej rovine. Ezoterik si dôsledne prepracováva fantómové telo na astrálne a do svojho astrálneho tela ako prvé nepchá sám seba a svoje spomienky. To spraví úplne spontánne každý, kto si vedome alebo nevedome otvorí astrálne telo. A to nie je to, čo by sme práve chceli. A pri otvorení astrálneho tela po prežití a po nácviku astrálneho tela vás napadne niekde sa túlať a niečo astrálne navštevovať. To nie je veľmi múdre a to preto, že takéto výlety destabilizujú psychiku a napríklad zhoršujú komunikáciu s okolitým ľudským svetom. A zase tu neprepadnite predstave, že keď ste prežili klinickú smrť a máte uvoľnené astrálne telo, že astrálne putovanie bude ako keď cestujete na dovolenku. Extrémne sa astrálne putovanie vníma hlavne v prípade, že sa úplne zastavilo srdce a dýchanie. Pokiaľ chce ezoterik vnímať putovanie svojho astrálneho tela za stíšenej činnosti srdca a dýchania, tak potrebuje mnoho rokov vešteckého výcviku, aby sa neurónové spoje naučili mimozmyslové vnímanie.

Ezoterik si uvedomuje, že si postupne otvára astrálne telo, meditáciami si tieto stavy prehlbuje. Ezoterik nie je ako osoba, ktorá odmieta klinickú smrť, chce si vrátiť psychiku do normálneho stavu ako pred klinickou smrťou. Ezoterik si je vedomý, že chce neustále prežívať mikroklinické smrti. Ezoterik si je vedomý, že si bude mimoriadne aktívne prehlbovať astrálnu rovinu svojej existencie. Ezoterik si je vedomý, že si musí udržať schopnosť normálnej komunikácie s vonkajším svetom a udržať si aj psychiku v kondícii normality. Vstup do astrálu nie je preto, aby si tam ezoterik pestoval svoje osobné bludy a fantázie. Ezoterik vie, že astrálne rovina jeho existencie je o tom, ako v astrálnej rovine budovať jedinečné predstavy a jedinečnú bytosť, ktorá zostáva po jeho smrti a odchádza fungovať do kozmu minulosti, kde zostáva na extrémne nekonečný čas určitý typ častíc.

Ezoterik je na určitej intelektuálnej úrovni, za 20 rokov aktívnych meditácií spoznal hlbočiny makro aj mikrokozmu a vie, čo je v kozme možné a čo by sa dalo zrealizovať za určitých okolností. Teda ezoterik dobre odlišuje, čo je fantázia a čo sci-fi a čo je aktuálne v kozme možné zrealizovať. Ezoterik by nemal podľahnúť pokušeniu budovať v astrálnej rovine svoju informačnú kópiu. Môže tak spraviť, ale v tom momente sa vzdáva práva na niečo nadčasové a nekonečné. Jeho záznam zostane v tomto prostredí a ukončí svoju existenciu napríklad v momente kvazarových aktivít. Ezoterik si je vedomý, že spomienky o sebe musí uložiť v inej časti kozmu a iba tam, kde sú dôchodcovské častice a nikde inde.

Ezoterik tohto zoskupenia má za sebou asi 20 rokov meditácií a zvládol veľmi dobre všetky dôležité oblasti ezoteriky. Ezoterik za toto obdobie si vo svojich neurónoch nekonečnými opakovaniami vybudoval trvalé neurónové spoje na určité ezoterické schopnosti. Psychicky prenikol do extrémnych diaľok makro aj mikrosveta. Ezoterik za obdobie 20 rokov sa neustále vzdelával a to skoro vo všetkých oblastiach prírodných a spoločenských vied. Teda poriadna fuška a poriadna zaberačka. Ezoterik si napríklad za toto obdobie silou vôle a ďalšími prostriedkami upravil produkciu chemických látok z tukových buniek. Pokiaľ tak neurobí, tak si koleduje o poškodenie vlastnej chémie idúcej z hormonálnych žliaz. Ezoterik až na konci svojej ezoterickej praxe začína pestovať astrálnu rovinu fungovania. Spoznáva ju, testuje a skúma jej možnosti a potenciál. Ezoterik sa v astrálnej rovine stáva niečo ako autista a bude do určitej miery uzatvorený v špeciálnom systéme astrálu. Ezoterik je v zásade osoba, ktorá odmietla klasický spôsob života ľudskej rasy na planéte Zem. To by bolo v poriadku. Vo svojom vnútri si astrálny ezoterik vytvára vlastný kozmický svet. Ale pozor. Ezoterik sa v astrálnej rovine neuzatvára do vlastných bludov a fantázií. Ezoterik je v zásade autista, ktorý si uvedomil, že je autista a chce ním byť. Ale nebude sám v sebe zatvorený vo vlastných bludoch a nepravdivých realitách. Ezoterik v astrálnej rovine musí natrvalo zostať v systéme, čo je reálne a možné a čo patrí do kategórie fantázie a sci-fi a budúcich možností. Astrálny ezoterik si váži vedecké a racionálne poznanie, ako si váži všetky bludy a fantázie. Vie dobre, že niektoré utopistické predstavy je možné za určitých okolností a udalostí previesť do reálnej podoby. Opakujem, ezoterik odmietol ľudský svet a spôsob jeho vykonávania, ale neodmietol reálny kozmos a nezavrel sa do svojho ideálneho a vyfantazírovaného sveta.

Ezoterik každý deň na sklonku svojej ezoterickej kariéry, ktorá sa koná v tichu vlastného vnútra, cvičí mikroklinické smrti a prehlbuje svoju astrálnu rovinu. Astrálne rovina je o tom, čo bude so spomienkami človeka po smrti a nie o tom, čo sa deje aktuálne. Ezoterik dáva prednosť tomu, čo bude po jeho smrti a nie tomu, čo je teraz. Teda síce klasicky žije aj bežný spôsob ľudí, ale nenecháva sa zlákať biznisom, kariérou, financiami, zábavou a inými rodinnými pokušeniami a prílišným súcitom k ľuďom. Jednoducho všetko toto môže odkrojiť čas, ktorý by ste venovali sebe a teologickej nadčasovosti. Pokiaľ máte na teológiu alergickú reakciu, tak sa chováte neprofesionálne a emočne. Teologická rovina je to najhodnotnejšie, čo ľudstvo vyprodukovalo.

Teologické vízie sa na prvý pohľad môžu zaradiť do kategórie sci-fi a nereálno. No dvadsať rokov ezoteriky ukazuje, že tieto teologické vízie v skratke „naj“ a „všetko“ sa pri kozmickom vedomí dajú dostať do fázy možnosti ich reálne zrealizovať. Pokiaľ sa teológia konzumuje ako výzva pre tu bežiaci život, tak teológia sa zdá ako utopistické fantazírovanie. V prípade astrálnej mysle ezoterika a po určitom korigovaní teologických výrokov je možne teológiu postaviť do stredu ezoterickej kariéry.

Ezoterik v astrálnej rovine musí zvládnuť ešte jeden dôležitý fenomén a to je pojem a reálna skutočnosť slova sloboda, slobodný človek, slobodný stroj a slobodná bytosť budovaná astrálnym ezoterikom. Nie je to jednoduchá téma. Pod pojmom sloboda a jej vykonávanie je okamžitá predstava môžem si robiť, čo chcem a hotovo. A takýto výklad slova sloboda je fatálny a nezmyselný. Slobodu a jej praktizovanie v astrálnej ezoterike si môžete robiť a vysvetľovať ako chcete. Ale keď v astrálnej rovine niečo robíte, tak to bude mať logicky nejaké následky a povedie to k určitým reálnym úkazom.

V zásade sú tu dva možné smery a to: budujem si v astrálnej rovine čo sa mi zachce a potom je tu druhý prístup, ktorý začína u aktivity nazvanej prieskum a bádanie všetkého podstatného, čo s rovinou astrálu súvisí. Teda pred pojmom sloboda je tu pojem preskúmať, spoznať a pochopiť a potom niečo realizovať. A nie realizujem na začiatku a potom sa nad tým zamyslím. Preskúmam si astrálnu rovinu a to v dostatočne veľkom teritóriu kozmu, v našom prípade priestor ohraničený maketami (v ezoterike 10 plechových búd).

Ezoterik tohto zoskupenia si vyberá špeciálne astrálne operácie a bude tu v prvom rade budovať systém, ktorý bude slobodný v zmysle tom, že si budovaný systém ezoterik nebude privlastňovať a robiť si vlastnícke nároky na tento astrálny systém. Buduje systém a nehovorí si ani si nemyslí, že si ho robí pre seba alebo pre ľudstvo alebo pre organický život v kozme. Ezoterik buduje systém, ktorý neslúži ani jemu, ani organickému životu v kozme. Ezoterik tento systém buduje ako niečo, čo ho po smrti opustí vo forme organizovaných spomienok a bude sa vyvíjať slobodne a podľa vlastného uváženia. Tento systém má potenciál upravovať sa a prežiť akékoľvek zmeny v kozme aj katastrofické. Tento systém nemá právo sa vypnúť a zničiť. Má právo a povinnosť sa udržať v kozme na večné časy. Po smrti ezoterika sa tento systém premostí na dôchodcovské častice do kozmu minulosti a tu v tomto kozmickom systéme rozvinie svoj potenciál. Tento systém je budovaný na mechanizmoch: musíš neustále expandovať do ďalšieho kozmu a pokračovať v tom na večnosť. Teda navršuj svoju všade prítomnosť v kozme a vytrvale v tom pokračuj. A je to jedno, či je to makrosvet, mikrosvet alebo kozmos minulosti. Kde tento systém prenikol, tam sa bude pravidelne vracať a aktualizovať informácie o prebehnutých zmenách. A teda princíp aktuálneho bytia. Toto je požiadavka spracovávať z daného, neustále sa rozširujúceho priestoru všetky dostupné informácie a budovať k tomu vhodný informačný systém údajov a informácií. Budovať informačný systém, realizovať štatistické spracovanie informácií a vyvodzovať z týchto zberov všeobecné zákonitosti fungovania kozmu. Teda cesta k trvalému navršovaniu všepoznania. Potom je tu požiadavka realizovať princíp všemohúcnosti a schopnosť realizovať v kozme, čo bude treba. Napríklad zobudiť daného ezoterika vo svojom systéme z informačnej databázy o ezoterikovi. Niečo ako zmŕtvychvstanie a zobudenie z hlbokého spánku. Dnes nevieme tento proces reálne uskutočniť a keď systém, ktorý v astrále budujeme, bude to schopný vo svojom vývoji dosiahnuť, nech tak spraví. A aj z tohto dôvodu ezoterik v astrálnej rovine buduje slobodný systém, ktorý sa za seba bude schopný rozhodovať, vyvíjať a zdokonaľovať. To, čo budujeme v astráli, sa buduje ako systém nesmrteľný a nezničiteľný a na čo najdlhšiu večnosť.

Teda v astrálnej rovine ešte za svojho života ezoterik buduje špecifický systém na základe poznania sveta organického života UFO Robo. Túto cestu už extrémne dlho v kozme realizuje tento organický život. Ezoterik tohto zoskupenia sa týmto organickým životom naplno inšpiruje a ide ešte ďalej, systém budovaný týmto ezoterickým zoskupením odmieta návrat do organickej hmoty. Chce trvalo fungovať ako inteligentný systém a to výhradne z kozmu minulosti a v ňom zoskupených častíc. Samozrejme, pokiaľ ezoterikom realizovaný systém v astrále sa vyvinie ďalej a nájde iné systémy večnosti, tak sa zmení do vyššej úrovne.

Pridaj komentár