Po určitom čase sme sa znovu vrátili k problematike života v kozme. Dáme si do uceleného celku všetko podstatné, čo súvisí s organickým životom v kozme a pokúsime sa prejsť z pojmu život do pojmu inteligentné systémy v kozme.

Skúsime si vymedziť priestor v kozme, o ktorom sa budeme baviť a do ktorého je psychika ezoterika schopná po vytrvalom výcviku prenikať. V našom prípade budeme hovoriť o priestore v kozme definovanom 10. maketami pod označením plechové garáže. Každá plechová garáž obsahuje makety asi 10 škatúľ. Každá škatuľa obsahuje asi 100 tvarov rôznych písmen. Každé písmeno má 1000 kusov bodiek a tieto bodky sú vlastne ďalšie makety a to sú makety pod označením 2000 vriec. Každé vrece obsahuje asi 10 makiet sklenených gúľ. Každá guľa obsahuje 10 makiet snehových gúľ a každá snehová guľa má v sebe čierne a biele bobule. V bielych bobuliach sú makety balónov a v každej makete balónu je tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Každý dáždnik má v sebe asi 10 škatúľ banánov. V každom banáne je asi 5 makiet zemiakov. V každom zemiaku je asi 1 000 strukov, v každom struku je asi 5 hráškov a v každom hrášku je asi 2 000 galaxií. V každej galaxii sú súhvezdia a v nich planéty. Samozrejme, toto je iba zjednodušená maketa kozmu, ktorú čiastočne preskúmali ezoterici tohto zoskupenia a to cez schopnosť psychicky prenikať do kozmu.

Je dobré vždy, keď hovoríte o organickom živote, určiť aj priestor v kozme, o ktorom budete pojednávať. V našom prípade ide o extrémne veľký priestor kozmu, kde vlastne žiadny ezoterik v histórii ľudstva psychicky neprenikal. Môžete si povedať, že na čo je dobré prenikať tak hlboko do kozmu? Takýto prienik formuje následne predstavy na kozmos a jeho fungovanie. Pokiaľ prenikáte psychicky iba do priestoru našej slnečnej sústavy, tak názory o kozme budú zorientované a určené týmto priestorom. A k tomu, aby ste spoznali organický život v kozme aspoň ako tak je potrebné, aby psychika prenikala do priestoru minimálne našej Galaxie a jej súhvezdí. Naša Galaxia má najbližší život podľa ezoterických prieskumov v súhvezdí Barana. Ide o počiatočnú formu života, ktorá sa podobá úrovni červov na našej planéte. V súhvezdí Vlasy Bereniky je to organický život na úrovni pravekých ľudí, ktorí žili na Zemi. Nájdu sa ďalšie, ale iba asi po našu úroveň. Keď chcete objaviť organický život, ktorý je mimoriadne technologicky vyspelý, tak treba preniknúť psychicky poriadne hlboko do priestoru v kozme.

Otázka znie, čo je to niečo vyspelejšie ako samotný život na planéte Zem. Trendy organického života v kozme idú smerom k zmenšovaniu prítomnosti organickej formy v prospech technologických systémov. Predstavte si, že vaša osoba má v sebe všetko z rôznych technológií metalurgického charakteru a organický zostal iba mozog. Teda pomer technológie a organickej hmoty je výrazne v prospech anorganických a nie organických systémov. Je to úplne prirodzený vývoj z hľadiska nekľudného a stále sa meniaceho kozmu.

Pokiaľ idete psychicky prenikať do kozmu s predstavou, že tam nájdete nejakú zázračnú duchovnosť, tak asi budete poriadne sklamaní. Musíte si uvedomiť, že kozmos nie je nijako príjemné miesto pre život organického charakteru. Neustále meniace sa podmienky v kozme prinucujú organickú hmotu bojovať vytrvalo a húževnato o svoju holú existenciu. A tak veľa času na veci nadčasové v kozme nie je. V zásade planéta Zem a organický život nie je výnimkou. Ezoterici na planéte Zem tak isto neprenikajú dostatočne hlboko do kozmu. A navyše ich prieniky do kozmu sú chaotické. Veľmi ťažko sa dáva do jedného vreca vedecké poznanie a budovanie mimoriadnych schopností priamo v mysli ezoterika. Klasická ezoterika na planéte Zem vždy trpela neuveriteľnou bludovou rovinou a fantáziami. A tento trend pokračuje neustále ďalej. Svetlá výnimka je toto ezoterické zoskupenie, ktoré dáva v ezoterike na prvé miesto vedu, vedecké bádanie a silu zdravého rozumu nad zbožnými túžbami – keby bolo keby.

Aby ezoterik spoznal aj iné formy inteligencie, tak musí – či sa mu to páči alebo nie – cvičiť svoje neuróny na psychické prieniky do kozmu. Pod psychickým prienikom do kozmu rozumieme schopnosť naladiť svoje neurónové oblasti tak, aby vedeli do danej oblasti kozmu poslať určitý druh častíc. V zásade si osoby musia uvedomiť, že trénovaná a cvičená psychika ezoterika si postupne zvykne na operácie na úrovni častíc a presnejšie elektrónov, protónov a iných druhov častíc. A pokiaľ vie ezoterik svoje neuróny trvalo prinútiť na fungovanie v rovine častíc, tak má otvorenú cestu do hlbočín kozmu. Psychika ezoterika operujúca v časticiach funguje inak ako v našom ľudskom svete tuhých a iných prvkových látok. V časticovom svete sa dá cestovať neuveriteľnými rýchlosťami, o ktorých sa v našom svete dá len snívať. Pohyb v časticovom svete sa deje v rovine umocnených mocnín. Rýchlosti sú tak závratné, že keď ste v hlbočinách kozmu, ste zároveň hneď v sekunde aj vo svojom tele. Nemáme tu na mysli sci-fi a fantazírovanie o týchto možnostiach.

Vznik života v kozme. Pri psychických prienikoch do kozmu na úrovni časticovej a nie prvkovej je možné navštíviť miesta, kde napríklad vzniká organický život a jeho rôzne fázy a formy. Ezoterik môže osobne spoznať vznik a zánik organického života v kozme. A na túto problematiku má iný pohľad ako človek, ktorý nepreniká do kozmu. Samozrejme, že základom takéhoto poznania sú skutočnosti, ktoré priniesla veda vo forme aminokyselín a ich vývoja vo vhodnom prostredí. Aj keď na iných planétach je vývoj trochu odlišný. Platí, že v kozme nie je v dlhodobom kontexte život trvalo udržateľný vo forme nekonečnej kontinuity. Život sa formuje na menších planétach a jeho existencia vyžaduje kľudné a stabilné prostredie. Život na jednom mieste dokáže fungovať v rozpätí asi 50 miliárd pozemských rokov a potom zaniká a stráca sa. Často sa život na danej alebo podobnej oblasti znovu rozvinie asi tak 10 umocnené na 100 000 pozemského času. Pri tomto odhade vychádzame zo skúsenosti organického života v kozme pod pracovným označením UFO ROBO.

Výskyt života v kozme. Celkom seriózne môžeme konštatovať, že v kozme nie sme sami a to je super. Horšie je, že samotné vzdialenosti už medzi súhvezdiami sú tak nekonečne veľké, že kontakt na úrovni raketoplánu a dokonca na úrovni teleskopov je v zásade nemožný a neprekonateľný. Treba si uvedomiť, že samotná galaxia, súhvezdia, slnečné sústavy generujú a tvoria okolo seba vákuový priestor. A tak v našej Galaxii je zhruba 40 výskytov organickej hmoty na rôznej úrovni, ale ani jedna nejako zvlášť neprekonáva technický a intelektuálny potenciál planéty Zem. A čo sa týka duchovnosti a záujmu nadčasovosti je život na planéte Zem jedinečný. Je to pochopiteľné, že záujem o nadčasové je minimálny. Organický život musí neustále bojovať s meniacimi sa podmienkami v kozme a táto orientácia je fatálna. A tak isto izolovanosť organickej hmoty v daných priestorových podmienkach je neprekonateľná. Možno si položíte otázku, prečo je to na planéte Zem iné. V minulých dobách asi tak pred 500 000 rokmi pred naším letopočtom pôsobil na planétu Zem objekt v astronómii označovaný ako magnetar. Ešte stále existuje, ale jeho dynamika utíchla a dnes už nezasahuje do našej slnečnej sústavy. Magnetar prinútil tu existujúcu organickú hmotu, aby prenikala do hĺbok kozmu. A to dalo organickej hmote na planéte Zem iný rozmer existencie. Dnes už ezoterik musí svoj mozog špeciálne školiť, aby sa psychicky premostil cez svoje neuróny na magnetar a vďaka nemu sa mohol viazať na sieť magnetarov v kozme a prenikať do hĺbok v kozme. Ale v zásade platí, že niektorí jedinci ľudskej rasy dokážu prenikať do kozmu, ale boli to vždy chaotické prieniky a nie systematické a precízne organizované akcie. Až ezoterici tohto zoskupenia tento krok realizovali a do kozmu prenikali systematicky a precízne. Výsledok bol vznik systému makiet makro a mikrokozmu. V zásade sa toto zoskupenie venovalo asi do 10 rokov trvalému prieniku do kozmu. Tento priestor sme označili ako 10 makiet plechových garáži. Ide o priestor štvorca, kde dĺžka ich strán je v rozmere 1 000 000 umocnený na 200. Samozrejme, že v tomto kolosálnom priestore sme nemohli navštíviť všetko a išli sme systémom výberu toho najhodnotnejšieho pre ezoterickú prax. Možno si poviete, prečo sa nešlo ďalej. Treba si uvedomiť, že aj myseľ ezoterika a jeho biochemické pochody majú svoje hranice. Aby ezoterik operoval v tomto priestore, musí si svoju psychiku upraviť jedinečne a z hľadiska vhodnej biochémie na tieto výkony si ezoterik špeciálne upravuje fungovanie tukových buniek a silou vôle a uplatnením vhodných prípravkov prinúti kmeňové bunky v tuku modifikovať chemické pochody, aby pomáhali pri prienikoch do kozmu. Pokiaľ tento potenciál ezoterik nemá, tak si doničí hormonálnu chémiu a v ezoterike končí. V minulosti hĺbkové prieniky realizovali šamani tranzom a použitím rôznych chemických látok. A ako to nakoniec skončilo ich intelektom, netreba ani spomínať. Prienik bol, ale často nevedno kam a výklad tohto prieniku bol často osobný a v rovine symbolického vyjadrenia, kde nie je jednoznačné, kde dotyčný šaman prenikol, čo tam vnímal a ako si to vysvetlil.

Inteligencia organická. V zásade zo získaných skúseností pri kontakte s organickým životom v kozme možno vyvodiť určité všeobecné zákonitosti. Aby ste tieto zákonitosti života inteligentného systému definovali, je treba mať vyvinutý systém kontaktu organického života – je to špecifické pripojenie cez vnútorné štruktúry aminokyselín vo vnútri bielkovín, ktoré sú vo vnútri orgánikov v samotných bunkách. Potom je tu potrebný inteligentný potenciál z medicíny, biochémie a aj kybernetiky. K tomu špeciálny výcvik neurónov na vnímanie a dekódovanie organickej inteligencie a pokiaľ možno bez zbytočných bludov a fantázií. Psychický kontakt na organickú hmotu v kozme pod označením UFO je za účelom jednak spoznania týchto existencií, potom je tu fenomén prebratia informácií, ktoré získalo toto UFO z daného prostredia, kde sa realizuje jeho existencia. Takto sa ide od jedného organického UFO k ďalšiemu a vytvára sa mozaika poznania kozmu. Všade, kde sa objaví organický život, je použitá tá istá šablóna. A to je niečo ako slnečná sústava a nejaká tá menšia planéta, stabilné podmienky a vývoj z aminokyselín.

Inteligencia technologická. Poznávanie organického života v kozme pod označením UFO dovolí pochopiť vlastne to, že všetku techniku a technológiu vytvárala a vytvára organická hmota ako prostriedok prežitia v meniacich sa podmienkach kozmu. Platí vývojová línia, kde organická hmota sa usiluje doslova zbaviť všetkého organického a nakoniec často z organického objektu je 90 % technológia a 10% zostáva organický zbytok. Organický život má potenciál nahradiť svoju planétu za gigantický jeden objekt alebo množstvo viacerých, tiež poriadne veľkých objektov a doslova sa odsťahovať z domovskej planéty a putovať kozmom. Technológia je tak vyspelá, že je schopná sa počas prechodu kozmom prispôsobovať, meniť a vyvíjať a zároveň sa starať o organickú hmotu vo svojich útrobách. Samozrejme, problém zostáva problémom, či ide o čistú organickú formu alebo zmiešanú organicko-technologickú alebo čisto technologickú formu. Ide o rovinu kvazarov, ktorým v kozme neutečie skoro nič v gigantických rozmeroch.

Inteligencia čisto technologická sa v danej oblasti gigantických rozmerov nenachádza samostatne. Vždy je produktom vývoja organickej hmoty, technológia nie je schopná nadobudnúť vlastný tvorivý intelekt a rozvíjať sa a fungovať iba pre seba. Jej základ je fungovať pre potreby organickej hmoty. Nepodarilo sa nájsť niečo, že technika ako taká si našla vlastnú cestu vývoja a intelektu mimo službu organickej hmoty. Ukážková je jedna oblasť, kde organická hmota už milióny a možno aj viac pozemských rokov nie je a technológia vzorne všetko udržuje a prispôsobuje a čaká, kedy sa objaví organická hmota. Ale tá sa neobjavuje, jej existencia skončila. Ale technológia funguje jedna radosť.

Svet mŕtvych na úrovni elektrónov. V ľudskom rozmere ho voláme svet spomienok, ktoré zostávajú po zomretej a vyhynutej organickej hmote v kozme. Ide vlastne o to, že niektoré organické UFO objekty zamerali svoju existenciu na to, aby prepísali svoje spomienky a túžby do roviny dlhšej existencie ako iba na rovine prvkovej. Celá história takejto už vyhynutej organickej hmoty bola zameraná na jej uchovanie na elektrónovej úrovni. Skoro všetko prispôsobili na vytvorenie technológie fungujúcej vo svete elektrónov. Teda niečo ako uchovanie všetkých spomienok čo najdlhšie v kozme s presunom do organickej hmoty alebo čerpania spomienok, ktoré produkuje živá organická hmota.

Je tu ešte jeden druh organického života v kozme, ktorý je tak neuveriteľne ďaleko, že s ním nemožno spraviť trvalý kontakt a premostenie v kozmickom priestore a na psychický kontakt treba špeciálne doladiť a precvičiť psychiku ezoterika. Tento organický život pod označením UFO Robo pochopil, že nemožno trvalo existovať v meniacom sa kozme. Nemožno v kozme prežiť riadenie kvazarov, ktoré zničia všetko. UFO Robo svoje spomienky počas organickej existencie organizuje priamo na dôchodcovské častice. Ide o jedinečné objekty časticového sveta, ktoré odolávajú likvidácii aj kvazarov. Dokonca dôchodcovské častice sú jediné, čo zostane extréme dlho v kozme – v našom podaní doslova na večnosť. A o to ide. Pokiaľ nie sú vhodné podmienky na existenciu organickej hmoty v kozme, tak spomienky UFO Robo sa uchovajú na dôchodcovských časticiach a ich zoskupenie často o veľkosti asi tak troch bežných galaxií. A tak sa uchovajú znovu extrémne dlhý čas a počkajú si na nové podmienky a vznik organického života.

Samozrejme, bežného smrteľníka toto všetko zaujímať asi nebude. Skôr to bude zaujímať iba malú skupinu ezoterikov, ktorí mnoho rokov prenikajú do kozmu a to hlbšie a hlbšie. Ezoterik preniká k organickému životu a často tento organický život je už technologický život, kde organická hmota bola redukovaná na minimum. Ezoterik sa premosťuje cez svoje bunky na organický život v kozme. Výnimku tvorí UFO Robo, kde tento prístup nemožno zrealizovať. UFO Robo je doslova nepredstaviteľne ďaleko a bežné metódy prepojenia nie sú možné. Najlepšie psychické premostenie je možné cez dôchodcovské častice. A nemožno mať toto premostenie dlhodobo. Treba ho znovu a znovu obnovovať.

Ezoterik preniká do kozmu, aby mal skúsenosti z kontaktu na organickú hmotu v kozme. Pokiaľ sa jedná o inteligentnú organickú hmotu, tak je možné naberať ich poznatky a prostredníctvom organickej hmoty spoznať okolitý kozmos. Samozrejme, nie je to také jednoduché, ako keď sa medzi sebou bavia dvaja ľudia. Každý kontakt s inteligentnou organickou hmotou vyžaduje špeciálny výcvik psychiky a niečo ako dekodér ich poznatkov a skúseností. A pri kontakte s organickou hmotou v kozme treba hľadať, kde daná organická hmota ukladá svoje spomienky, pokiaľ ich niekde ukladá. Množstvo organickej hmoty v kozme už vyhynulo a zostali po nich spomienky. Ezoterici tohto zoskupenia skúmajú organickú hmotu aj z dôvodu čisto reinkarnačného. Ide o snahu uložiť spomienky a želania ezoterikov, aby ich aktivity v kozme nezlikvidovali a v nich uložené želania sa mohli zrealizovať.

Zdroj foto: www.wikipedia.org

Pridaj komentár