Technická ezoterika. Extrémna ezoterika. Prírodné poškodenia. Technické poškodenia. Kmitanie, vibrovanie, rezonovanie. Info polia k technickej ezoterike. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj pod Nahrávkami.

Konečne sme sa dostali dovnútra Silva systému a pochopili sme, ako efektívne dokáže všetko, čo bliká, kmitá a vibruje prenikať do neurónov ľudskej mysle a dovoľuje ľudskému egu zloženému z fyzického tela, spomienok, túžob a želaní prenikať do vnútorného sveta. Do Silva systému sme prenikli intenzívne až po odcvičení prienikov do 6. neurónových oblastí a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie okolo orgánov tela.

Ďalej sme pochopili, že Silvovka má aj svoju históriu u prírodného človeka. Prírodný človek, ktorý dokáže žiť v extrémnych podmienkach, cvičí nechtiac Silva systém, iba stroje tu nahrádza príroda. Vysoká teplota púšte, nízka teplota v Arktíde, meteority, pierka, život na sopečnom ostrove, život pri hučiacom vodopáde. Život a neustále otĺkanie kostí a pazúrikov. Kováčska činnosť a metalurgia. Všetko má spoločného menovateľa a to je kmitanie, blikanie a vibrovanie.

Tento fenomén dnes prevzala technika a röntgen ako žiarenie, slaboprúd, brúsenie rôznych materiálov, elektromagnet, plávajúce lode, rádioaktívny materiál, výroba grafitu do ceruziek, polárna žiara, používanie fotoaparátov, ťažba fosfátov, časticový výskum, magnetická rezonancia, soľné bane, ťažba diamantov, zváranie elektrickým oblúkom, ťažba uhlia, laser, brúsenie meteoritov, výroba hliníka, mraziareň, mletie múky a ďalšie.

Na diaľku som sa napájal na ľudí, ktorí dlhodobo pracujú s technikou pri výrobe a opracovaní niečoho, čo som vyššie citoval. U všetkých prvé roky na danom pracovisku pôsobia blahodarne, ale množstvo rokov odpracovaných v extrémnom prostredí má za následok zdevastovanie niektorej časti ľudského tela. Samozrejme individuálne u každého rozdielne.

Vhodne sa naladíme na potrebnú meditáciu, snažíme sa byť hypnotickí, odpájame pozornosť z vonkajšieho sveta a ideme do vnútorného sveta. Zmyslové senzory ako oči a ušné bubienky sú odpojené. Aktivita zmyslov je prenesená na šedú kôru veľkého mozgu. Odtiaľto sa koncentrujeme do fyzického, psychického aj podvedomého vnútra.

Používame iba ľahké a náznakové spomienky a tie účinne prenikajú do neurónových oblastí. Za nimi ide koncentrácia v pocite, že vnútorné oblasti pociťujeme, vidíme, hmatáme, chutnáme a čucháme. Pokračujeme tlmením spomienok a nastoľujeme stav techniky a jej uctievania.

Nasugerujeme si, že dlhodobo pracujeme s röntgenom ako žiarením, so slaboprúdom v elektrospotrebičoch. Vsugerujeme si, že brúsime sklenený materiál. Vtedy sa koncentrácia presúva na povrch neurónových oblastí. Psychický prejav ide z oblasti nad neurónmi. Cvičenia pozerať sa hore, počuť niečo hore, čuchať niečo hore vedú k stavu vyosenia psychických reakcií na šedú kôru v neurónových oblastiach. Opravár elektrospotrebičov, keď to roky preháňa, nakoniec končí zle a dostáva sa trvalo do vyosenia nad neuróny. No pri meditácii je to stav dočasný a budete doňho chodiť vtedy, keď sa budete chcieť učiť a intenzívne premýšľať.

Sugerácia mnohoročnej práce s elektromagnetmi vedie k presunu vedomia do ganglií nervových dráh v celom tele. Hukot a sugerácia práce na plávajúcej lodi preniká do ganglií lymfatických uzlín. Sugerácia práce s rádioaktívnym materiálom preniká do kostných ganglií. Sugerácia výroby grafitu do ceruziek preniká do ganglií kostnej drene. Sugerácia mnohoročného a intenzívneho fotenia preniká do ganglií hormonálnych žliaz. Sugerácia ťažby fosfátov dovoľuje prenikať do neurónov krvného riečišťa. Sugerácia časticového výskumu a magnetickej rezonancie preniká do buniek tela. Sugerácia práce v soľnej bani otvára cestu do svalov.

Celkovo tu ide o to, že keď sa nasugeruje určitá činnosť v určitom prostredí, tak nastáva intenzívnejší prienik do neurónov vďaka pôsobeniu techniky a technických prostriedkov. Otvárajú sa nové dimenzie vo vnútornom ľudskom svete.

Pridaj komentár