Klinický prístup. Stigmatický prístup. Magma extatický stav. Stigma rany prístup. Kontemplačný prístup. Symbolický prístup. Vedecko rozumový prístup. Laický prístup. Anjel šaman prístup. Dogmatický prístup. Kultové stavby prístup. Jogínsky prístup. Pudový prístup. Magicko šamanský prístup. Teologický prístup. Kult osobnosti prístup. Metafyzický prístup stotožnenia. Silva kmitajúci prístup. Znakový prístup. Reinkarnačný prístup. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v prieskume náboženského odkazu s cieľom prevziať do ezoteriky to, čo môže mať hodnotu duchovného rastu. Náboženstvo sme si cieľavedome obľúbili a máme dobrý vzťah k všetkému náboženskému v celom svete a celej histórii ľudského rodu. Pokiaľ v ňom nájdeme niečo hodnotné a hlboké, tak to prevezmeme do ezoteriky a urobíme tak s veľkou radosťou. A veru sme aj našli mimoriadne hodnotnú vec a dalo by sa povedať najhodnotnejšiu vec pre celý ezoterický systém. Ide jednoznačne o stavy stigmatické. Vlastne môžeme kľudne povedať, že ezoteriku bez stigmy už ani nebudeme cvičiť. Stigma stav ako najvyšší duchovný stav všade a vždycky.

Klinický prístup.
Ide o to, aby sme si vedeli nahodiť sugeratívne stav klinickej smrti na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Potom foto turistu v spomienke na sny, ktorý má prístup k spomienkam všetkých stigmatikov vo svete mŕtvych. Uvedomujeme si, aký to má veľký význam pre bádanie tých veriacich, ktorí prechádzali procesom stigmatizovania či už ako chorobný stav, alebo ako zámerné poškodzovanie tela. A taktiež ako sugeratívny pocit tvorenia rán po tele. Uvedomujeme si náhradu akéhokoľvek poškodenia sugeráciou tohto poškodenia. Sugeratívny prístup je hodnotnejší z dôvodu, že stigmy môžeme mať kdekoľvek na tele alebo na orgánoch tela. Stigmy môžeme kombinovať a meniť podľa potreby. Dokonca ich môžeme robiť ako znaky.

Stigmatický prístup.
Jedine keď v ezoterike a aj v náboženstve budeme realizovať sugeratívne stigmy, tak dosiahneme vrcholový stav v ezoterike. Tak isto ich môžeme použiť na dnešnú psychiku a psychické pochody na všetkých úrovniach. Oceňujeme, že jadrom náboženstva je a bol práve stav stigmatický. Nevadí nám, že sa nakoniec náboženské systémy sveta ubrali z duchovnosti do praktického života a pomohli ľudskej spoločnosti dospieť do tohto vývojového štádia. Bez sugeratívnych stigamtických stavov ani krok v ezoterike. Všetko, čo máme v sebe, treba previesť na rovinu stigiem a stále tento princíp precvičovať.

Magma extatický stav.
Je to zvláštny stav sugerácie poškodenia hormonálnych žliaz tela v pocite, že narástli vo svaloch a zároveň pocit stotožnenia s vhodným náboženským symbolom, ktorý nás uvádza do silného náboženského pocitu. Tento stav dovoľuje veštecky čítať všetky zápisy z histórie jedincov ľudstva, ktorí boli stigmatickí a venovali sa náboženskej problematike. Magma zápisy považujeme za dôležitý zdroj informácií o stigmatikoch.

Živí ľudia prístup.
Tak isto si vážime aj dnešných stigmatikov, či už chorobných, zámerne si ubližujúcich, alebo pracujúcich v sugeratívnej rovine. Veštecky skúmame ich prístup a usilujeme sa vytvoriť všeobecné zákonitosti náboženského života, ktorý sa vracia do lona stigma náboženstva. Vzdávame sa všetkých prejavov náboženských a všetkých doterajších smerov, ktoré tak pomáhali ľudstvu. Vraciame sa iba k jednému smeru a to je smer všetkých stigmatikov celej histórie ľudstva.

Kontemplačný prístup.
Ide o prístup, kedy ku každému náboženskému symbolu priradíme potrebný stigmatický stav cez sugeratívnu techniku. Každý si upraví náboženské symboly tak, ako to cíti a ako mu to ako osobnosti vyhovuje. V tomto smere niet žiadnej autority a vzoru, ktorý by bol vhodný napodobňovania. Každý si tvorí vlastné znaky, vlastné stigmy a vlastnú cestu. Každý zostáva ako individualita. Každý stigmatik bola osobnosť a my pôjdeme všeobecným vzorom, ktorý vystihuje zákony tohto stavu. Ku každému náboženskému symbolu, ktoré vyjadrujú najvyššie zákonitosti sveta, ktoré nepostrehne ani najvyspelejší rozum celej ľudskej histórie do nekonečnej budúcnosti. Ide o stotožnenie sa s týmito symbolmi a nie ich pochopenie. Ako keď sa dieťa stotožňuje s vlastným rodičovským ideálom.

Symbolicky prístup.
Pod symbolom rozumieme zjednodušené obrázky, ktoré sa podobajú hieroglyfom. Náboženské symboly vyjadrujú bez slov vnímanie sveta a jednotlivých oblastí a jednotlivých aktivít. Každý symbol má základ v stigmatickom sugeratívnom stave, vyjadrení nejakého objektu, nejakého deja a nejakej zákonitosti v celom kozme. Slová použijeme na označenie symbolov a ich najvyššej všeobecnosti.

Vedecko rozumový prístup.
Ide o špecifický prístup k stigmatikom. Nemáme žiadny kult stigmatikov. Skúmame a vyhodnocujeme kult stigmatikov pomocou vedeckých procedúr a hľadáme všeobecné zákonitosti ako systém stigmatikov rozšíriť medzi ezoterikov dnešnej a budúcej doby.

Laický prístup.
Vážime si každého, kto sa venuje náboženstvu tak, ako môže a aj takto prispieva k udržiavaniu náboženského odkazu. V jadre je náboženstvo najvyššia duchovná hodnota a tá tu zostane navždy. No ako ezoterici chceme stigme venovať všetko a ísť do stigiem hlbšie, ako to spravil ktokoľvek pred nami. Veríme, že to donesie nové smery a prístupy.

Anjel šaman prístup.
Ide o špecifický prístup podriadiť stigma systémy anjelským sféram šamanov, ktorí mali aj počas dospelosti veľkú detskú žľazu v oblasti hrude a celý život vytvárali v sebe anjelské sféry, ktoré nesú múdrosť všetkého kozmu v nekonečnom čase, smere a priestore. Všetka činnosť v oblasti stigiem sa riadi cez tieto sily, ktoré sú súčasťou sveta mŕtvych. Odmietame anjelské sféry, ktoré neboli vytvorené stigmatikmi, ako odmietame čokoľvek, čo nebolo výlučne dielom stigmatikov, ktorí mali v sebe anjelské sféry šamanov. Vlastne sa vraciame k tradícii stigma prírodných ľudí a ich smerovania k stotožneniu a nie pochopeniu najvyššieho.

Dogmatický prístup.
Oceňujeme všetkých, ktorí sa usilujú o to, že ako dogmatici chránia náboženský odkaz a priviedli ho do dnešnej doby. Aj keď by sme dogmatikom mohli vytknúť veľa priestupkov voči dogme. Ale dôležité je, že v jadre udržali stigmatický odkaz.

Kultové stavby prístup.
Mimoriadne môže do stigma náboženstva zasiahnuť prax kultových stavieb, ktoré môžu vytvoriť zvláštne dimenzie prieniku stigmatikov do nášho ľudského sveta. Tak isto môžu oživiť a aktivizovať magma zápisy o stigmatikoch celej histórie ľudstva.

Jogínsky prístup.
Ide vlastne o špeciálny druh koncentrácie na samotné sugeratívne vyvolané stigmy po tele alebo orgánoch v tele. Koncentrácia na stigmy alebo náboženské symboly sprevádza zabudnutie na všetko ostatné. Teda sugeratívne si nahodíme stigmy po tele a zároveň sugeratívne zabudneme na všetko ostatné v sebe aj okolo nás. Jednoducho sme schopní vedome vnímať iba samotné stigmy. Iné veci a udalosti ako keby neboli. Vždy nová sugerácia stigiem a vždy zúženie koncentrácie na stav stigiem a zabudnutie na ostatné. Je to technika extrémneho skoncentrovania a extrémneho stotožnenia na jeden stav alebo jeden symbol.

Pudový prístup veriť bez výhrad.
V prípade pudového prístupu treba koncentráciu zaviesť do oblasti tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádzajú neuróny veľkosti špendlíkovej hlavičky a tieto spolu tvoria brušný mozog, ktorý je prepojený na jadrá buniek celého tela. V tomto systéme sú uložené pudy ako pud sebazáchovy, pud rozmnoženia, pud starostlivosti o potomstvo, pud teritoriálny, pud žravosti, pud združovací a podobne. Na otvorenie psychiky tejto oblasti treba zablokovať logiku rozumu a chovať sa tak, ako to nariaďuje táto oblasť. Zvyčajne sa to podobá správaniu zvierat. Nahodíte si sugeratívne pocit, že chcete zomrieť, potrebný pud sebazáchovy sa aktivizuje a možno s ním komunikovať v procese modifikácie tukových buniek tela. Pod modifikáciou tu rozumieme schopnosť využiť tuk tela na produkciu chemických látok, ktoré už telo nedokáže produkovať z dôvodu chorobnosti alebo prirodzeného starnutia. A tu je vynikajúce poslúchať pud na slovo a zároveň ho nábožensky uctievať, velebiť, vzývať a chválorečiť. Je to výsostne pragmatická záležitosť, kde si pud sebazáchovy predstavíme ako náboženský symbol.

Magicko šamanský prístup.
Ide o špecifický prístup k sugeratívnym stavom stigma po tele a orgánoch tela. V tomto prípade sugeratívne stigmy sprevádza magický rituál, ktorý stigmy po tele robí tak, aby sugeratívne vytvorené stigmy mali v sebe aj schopnosť sa cez stigmy koncentrovať na určitú oblasť tela alebo na určitý náboženský symbol. Je potrebné ovládať magickú koncentráciu, ktorá je rozpracovaná v Magickej škole. Prípadne mať za sebou vhodné zasvätenie.

Teologický prístup.
Ide o špecifický prístup, kde obrazové symboly sú nahradené slovami, ktoré ich vyjadrujú ako kríž, lebka a podobne. Znovu je tu prístup spojený so sugeráciou stigiem tela. Slová či už v podobe písanej, hovorenej, čítanej, alebo hmatovej majú pre ezoterika zmysel, pokiaľ ich sprevádzajú sugeratívne stigmy.

Kult osobnosti prístup.
V náboženskej histórii nájdeme jedincov, ktorí obetovali život a svoje šťastie za veci náboženské a je vhodné si to pripomínať a uctievať to. No pre ezoterika nie je takýto prístup žiaduci. Pre ezoterika je dôležitý odkaz výhradne osôb, ktoré boli stigmatické a zároveň mali v sebe anjelské sféry šamanov. A aj tento odkaz ezoterici prísne skúmajú a bádajú za účelom pochopenia zákonitostí takýchto stavov.

Metafyzický prístup stotožnenia.
Uvedomujeme si, že ľudský mozog a vedecké bádanie nedokáže nikdy pochopiť a vysvetliť najvyššie zákonitosti kozmu. Vždy dokáže veda a vedecké bádanie pochopiť iba určitú časť sveta a vždy to bude v trvalej neúplnosti. Teda vždy tu bude oblasť hypotéz, vždy tu bude oblasť nepoznaných všeobecných zákonitostí. Vždy bude niečo neznáme a nekonečné. Ezoterik sa s týmto fenoménom vysporiada tak, že s tým nepoznaním sa stotožňuje a zbližuje cez náboženské symboly, ktoré si upraví na svoju individualitu a zároveň nastoľuje pri tomto stotožnení a nie pochopení sugeratívne stigmatický stav.

Silva kmitajúci prístup.
Všetko kmitá, bliká a vibruje a to platí aj pre sugeratívne stigmy a náboženské symboly. Tieto stavy prehlbujú prienik do stavu stigmatika a stotožnenie s náboženskými symbolmi je ešte hlbšie práve pomocou tejto rezonančnej mysle.

Znakový prístup.
Ide o zvláštne špecifikum ľudského mozgu, ktoré všetky pocity, obrazy mení na znaky a geometrické značky. Vo vnútri mysle neukladá obrazy, ale abstraktné čiary. Je to sugerácia stigiem a prevedenie všetkých náboženských obrazov a symbolov do podoby abstraktného znaku z čiar. Aj stigmy po tele možno sugeratívne vytvárať ako čiarové znaky.

Reinkarnačný prístup.
Pre ezoterika sú reinkarnačné pochody a svet mŕtvych spomienok cieľom jeho aktivít a túžob toho, čo sa má diať po jeho smrti s jeho spomienkami vo svete mŕtvych spomienok všetkej organickej hmoty. Do sveta mŕtvych po fyzickej smrti vstupuje ako stigmatik, čo je najvyšší možný stav, ktorý sa dá vo svete mŕtvych dosiahnuť. Umožňuje, aby túžby a spomienky boli mimoriadne aktívne aj po fyzickej smrti stigmatika. A keď k sugeratívnemu stavu stigiem pridáte záujem o všetky vhodne upravené náboženské veci, stavby, sochy, obrazy, tak sa posmrtný záznam vytvorí do jedinečnej podoby a veľkosti. A ezoterikovi ide hlavne o túto dimenziu existencie po smrti. Je smutné, že náboženské systémy odmietli reinkarnačné mechanizmy a svet mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a organickej hmoty celkovo.

Tranzový prístup.
Je to špecifický prístup k stigmatickému stavu a náboženským symbolom, kde si vyberiete vhodný stigma stav, symbol alebo znak a neustále sa v určitom monotónne opakujúcom rytme k stavu stigma alebo znaku vraciate. Ako keby vám dokolečka niekto v určitých blikaniach opakoval jeden obrázok aj hodinu. Je to niečo ako praveký prístup jedinca, ktorý všade kreslí jeden a ten istý obrázok.

Extatický prístup.
Je jedinečný stav, v ktorom si ezoterik spomenie na niečo, po čom nekonečné túži v bežnom život. Môžu to byť bežné veci, niečo užitočné, niečo krásne a niečo múdre. Ide tu o emócie smútku, veselosti, strachu a hnevu a môžu mať aj erotické pozadie. Tieto túžby ezoterik prenesie na náboženský symbol a pridá sugeratívne stav stigma. Ide o ešte hlbšie stotožnenie s náboženským symbolom, ktorý si ezoterik upravil na svoju individualitu.

Mozoček prístup.
Pokiaľ už máte stigma vedomie značne rozvinuté, máte za sebou množstvo zasvätení a množstvo cvičení, je čas, aby ste celý proces stigiem riadili cez mozoček v zadnej časti hlavy, ktorý má veľkosť tenisovej loptičky. Tento mechanizmus použije ezoterik, keď je systém stigiem už príliš komplikovaný a nedokáže ho zvládnuť sám. Mozoček dokáže skoordinovať zložité a komplikované systémy aj v oblasti duchovna.

Pridaj komentár