Stanovenie metodiky vedeckého skúmania toho, čo sa nachádza vo svete mŕtvych ako spomienka živej organickej hmoty v kozme po jej smrti a vyhynutí. Pod svetom mŕtvych tu rozumieme dimenziu, ktorá prekrýva celý kozmos, v ktorom žije organická hmota človek a aj iná organická hmota hoci aj vzdialená od Zeme bilióny svetelných rokov. Svet mŕtvych sa otvorí tam, kde človek vstúpil do klinickej smrti, či už ako proces zomierania, alebo ako sugeratívny výcvik tohto stavu.

Svet mŕtvych obsahuje spomienky po smrti mŕtvych osôb a aj zvierat, ktoré majú vyspelejšiu nervovú sústavu a už zapisujú spomienky do neurónov. Všetky spomienky mŕtveho človeka a zvieraťa odchádzajú do tejto dimenzie. V tejto dimenzii sú spomienky aj inej organickej hmoty, ktorá žije v kozme a prechádza procesom smrti, nech je akokoľvek ďaleko od Zeme. Vo svete mŕtvych sú aj spomienky každej organickej hmoty, ktorá už vyhynula. A je jedno, ako dávno to bolo pred ľudskou históriou, hoci aj bilióny rokov pre naším letopočtom.

Svet mŕtvych nepozná apokalyptické zmeny ako svet živej organickej hmoty, a teda kozmos okolo nás. Svet mŕtvych je dostatočné stabilný a bez katastrofických kolízií. Predstava o svete mŕtvych ako o niečom pasívnom a nehybnom ako cintorín neobstojí. Tu uložené spomienky organickej hmoty môžu byť mimoriadne aktívne a pokračujúce v určitej aktivite, ktorá vzniká na základe programovania túžob počas života organickej hmoty.

V mŕtvom svete sú teda uložené spomienky všetkej organickej hmoty, ktorá prešla procesom smrti. A je jedno, či bola od Zeme vzdialená bilióny svetelných rokov a je jedno, koľko biliónov rokov organická hmota v kozme existovala.

V dnešnom kozme možno nájsť aj živé organické hmoty, ktoré majú dostatočne vyspelú psychiku a niečo si pamätajú. K týmto kozmickým inteligenciám sa dá dostať psychicky, pokiaľ človek ovláda kozmické vedomie kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Prípadne ovláda stav človeka, ktorý sa narodil matke hyperaktívnej v tehotenstve. S týmto kozmickým vedomím sa dajú prekonať nekonečné vzdialenosti a dostať sa do kontaktu so živou hmotou v iných galaxiách a priestoroch kozmu. Myslíme to seriózne a vážne.

Každý život v kozme zapisuje do sveta mŕtvych spomienky jedincov, ktorí prejdú procesom smrti. A život v kozme možno nájsť aj cez svet mŕtvych. Nutnosť ovládať kozmické vedomie a klinické vedomie.

Pri stanovení metodiky skúmania týchto dvoch fenoménov a to života v kozme a sveta mŕtvych v kozme treba pridať aj zápisy v magmatických poliach Zeme. Ide o to, že magmatické jadro Zeme neustále pulzuje a fotí dianie na Zemi a vytvára magnetické záznamy o všetkom, čo sa tam udeje. Tu treba v týchto záznamoch vyhľadať všetkých, ktorí mali v histórii ľudstva kontakt so živými kozmickými inteligenciami a to aj vo svete mŕtvych. Museli mať bezpodmienečne kozmické vedomie a toto treba overiť u týchto jedincov v záznamoch, ktoré sa uchovali v magmatických poliach Zeme. Pokiaľ nemali kozmické vedomie, tak takýto kontakt nemohli mať po psychickej rovine. Nebude nás zaujímať fenomén fyzickej návštevy niektorej žijúcej inteligencie. Bude nás zaujímať trvalý psychický kontakt so životom v kozme cez dotyčnú osobu alebo kultovú stavbu.

V metodike overovania sa zameriame na to, aby sme živé formy organickej hmoty a ich posmrtných záznamov dokázali vešteckými metódami čítať čo najobjektívnejšie. Nutnosť vytvorenia vhodnej metodiky nácviku vešteckých techník do tejto oblasti. Bude sa tým zaoberať asi 20 vyspelých ezoterikov, ktorí ovládajú kozmické vedomie, klinické a seansové vedomie na veštecké čítanie magma zápisov o živote ľudí a zvierat na planéte Zem. Týchto 20 ezoterikov má výborné veštecké schopnosti a dokážu vnímať to, čo je zapísané v živých ľuďoch, tak isto sa naučili čítať zápisy vo svete mŕtvych. Bežne veštecky čítame spomienky mŕtvych vo svete mŕtvych cez ich kostné pozostatky, posmrtné záznamy o mŕtvych kozmických inteligenciách budeme čítať cez kostné ganglie. Takýto prístup dovoľuje presnejšie čítanie týchto záznamov s obmedzením fantázie. Prístup prebratý od vedecky nadaných ľudí, ktorí prísne dodržujú vedecké procedúry pri svojej činnosti.

Títo ezoterici sa v rámci kozmického vedomia budú usilovať odpútať sa od magmatických síl Zeme a kontaktovať postupne v kozme živé organické bytosti. Tak isto vyhľadáme tých mŕtvych, ktorí mali kozmické vedomie a z vlastnej aktivity kontaktovali živú organickú hmotu v kozme. Tak isto budeme hľadať tých jedincov, ktorí dostali do seba kontakt bez ich želania. Zároveň budeme preverovať tieto kontakty v zápisoch magmatického poľa. Takýto kontakt do psychiky mohli dostať počas embryonálneho vývoja alebo pri poruchách psychiky vedúcich ku kozmickému vedomiu.

Tak isto budeme preverovať všetkých, ktorí prenikali cez klinickú smrť do sveta mŕtvych a mali kontakt so spomienkami organickej hmoty, ktorá má na druhej strane ešte živú organickú formu. Tak isto preverovanie vo svete mŕtvych, čo sa stalo s ich záznamami. Tak isto preverovanie, čo je o nich zapísané v magmatických poliach Zeme. Nutnosť čítania spomienok vo svete mŕtvych v určitých časových horizontoch ako sú prvé zápisy organickej hmoty do sveta mŕtvych a ďalšie následné časové pribúdanie spomienok do sveta mŕtvych.

Tak isto budeme preverovať veštecky všetkých jedincov, ktorí ešte žijú a majú kozmické, klinické alebo seansové vedomie a kontakt robia do magmatických zápisov zemského jadra. Tak isto budeme preverovať niektoré kultové miesta, kde sa mohol otvoriť kontakt s organickými formami života alebo posmrtnými záznamami napriek tomu, že tento kontakt bol prerušený a kultová stavba by potrebovala magickú aktualizáciu. Tak isto sa pozrieme na jedincov, ktorí kontakt zrealizovali počas embryonálneho vývoja v matke. Tak isto skontrolujeme všetko, čo zapísali do magmatických zápisov. Vieme a tušíme, že to bude náročný výskum, ale bez vedeckých procedúr zberu, pomenovania a preverovania nemožno vytvoriť hlboký pohľad všeobecného charakteru na fenomén organickej hmoty v živom a mŕtvom kozme.

Aj samotná skupina 20 ezoterikov sa bude usilovať o priame kontakty k živej organickej hmote v kozme. Tak isto cez nácvik klinickej smrti sa budeme usilovať o kontaktovanie spomienok mŕtvej alebo vyhynutej organickej hmoty v tejto dimenzii kozmu sveta mŕtvych spomienok. Výkony tohto druhu preveríme a prekontrolujeme kvalitatívnymi metódami vedeckého bádania.

Už sme zahájili prvé kontakty na organickú hmotu v súhvezdí Barana a našli sme tu organický život na úrovni červov. Sonda do sveta mŕtvych okolo tejto planéty v súhvezdí Barana priniesla poznatok o množstve skoncentrovaných spomienok mŕtvej organickej hmoty. Budeme sa tomuto fenoménu venovať podrobnejšie. Uvedomujeme si zložitosť vešteckého čítania toho, čo sme tu objavili. Nebude ľahké dosiahnuť reálny pohľad, ktorý bude možné overiť nepriamymi vedeckými metódami. V prvom rade použijeme techniku predstavy vývoja života na Zemi a či je možné túto predstavu spojiť s tým, čo vnímame na určitej planéte v súhvezdí Barana. Potom je potrebné preskúmať aj jednotlivé organické objekty ako samostatné celky. Potom bude treba preskúmať všetko okolo tejto planéty vo svete mŕtvych. Zároveň spätná kontrola či to, čo vnímame, sem nezaniesla pozemská osoba s klinickým vedomím. Teda v magma záznamoch Zeme nesmie byť nič, čo naznačuje na ľudskú manipuláciu. Tak isto svet mŕtvych spomienok okolo tejto planéty budeme preverovať, či sa podobá svetu ľudských a zvieracích spomienok.

Začali sme preverovať aj svet mŕtvych okolo Zeme, zatiaľ sme tu objavili okolo 23 uzatvorených objektov vo svete mŕtvych, ktoré sa nedajú spojiť so svetom živých ani s magma zápismi v zemskom magmatickom jadre. Asi 20 ezoterikov už kontaktovalo cez klinickú sugeráciu tieto objekty vo svete mŕtvych. Nemohli sme sa jednoznačne zhodnúť na tom, čo to vlastne vnímame. Jednoducho každý vnímal niečo iné a inak k tomu prikladal vhodné obrazy. Bol z toho jednoducho chaos ako sa patrí. Niet sa čomu čudovať! Boli to prvé pokusy kontaktovať tieto objekty vo svete mŕtvej organickej hmoty. Usilovali sme sa určiť približnú polohu, kde sa tieto objekty okolo Zeme vo svete mŕtvych nachádzajú. Určovali sme aj vek týchto objektov, teda ako sú staré.

Zároveň sme ich pomenovali určitými obrazmi a začali sme skúmať tých mŕtvych jedincov, ktorí mali kontakt s týmito objektmi. Teda ich záznamy vo svete mŕtvych jedincov. Často sú prázdne a ich spomienky po smrti sa dostali dovnútra objektov, stali sa ich súčasťou. Takíto jedinci často stavali kultové stavby a otvárali jedinečné miesta, kde zo sveta mŕtvych mohli tieto spomienkové objekty fungovať. Zároveň sme preverovali záznamy o týchto jedincoch v zemských magma poliach. Takto budeme postupovať pri všetkých objektoch sveta mŕtvych okolo Zeme. Čaká nás ešte preskúmať psychiku živých jedincov, ktorí majú dnes aktívne kontakty s takýmito spomienkami vo svete mŕtvych.

20 ezoterikov sa usilovalo porovnať jeden objekt z 23 uzatvorených objektov vo svete mŕtvych s predstavou vývoja života na Zemi. Nie vždy sme pri objekte dosahovali stotožnenie na 90 percent s vývojom na Zemi. Niekde to nešlo a prekvapivo sme zistili, že objekt tvorí v niektorých prípadoch iba jedinec či už zo Zeme, alebo z inej organickej hmoty mimo Zem, ktorý počas svojho života postúpil na duchovnej ceste mimoriadne ďaleko. Teda z 23 objektov vo svete mŕtvych okolo Zeme tvoria niektoré iba mimoriadne vyspelí jedinci a nie je tam zmes záznamov rôznych jedincov na rôznej úrovni. A nemožno na ne aplikovať predstavu vývoja na Zemi alebo vývoja sveta mŕtvych Zeme.

Tak isto sme sa usilovali spresniť veštecké techniky a to tak, že sme sa psychicky kontaktovali s objektmi vo svete mŕtvych a v hlave sme mali prvú predstavu o tomto objekte. Predstavu v hlave sme pozmeňovali, až sme mali pocit 100 % stotožnenia. Teda nastal pocit, že predstava v hlave je v plnej totožnosti s objektom vo svete mŕtvych. Prekvapujúco sme sa skoro všetci zhodli na rovnakej predstave o tom, čo by mohol byť spomínaný objekt vo svete mŕtvych. A to je už určitý úspech. No treba tento prístup robiť v určitých časových sledoch vývoja objektu vo svete mŕtvych a tiež tento objekt podeliť na rozumné časti.

Uvedomujeme si náročnosť vešteckého vnímania spomienok inej organickej hmoty okolo planéty Zem. Budeme sa snažiť prepracovať tieto veštecké techniky napríklad aj tým, že budeme deformovať a znetvorovať sugeratívne svoje telo do vhodnej komunikačnej polohy. Tak isto podrobne preskúmame vo svete mŕtvych, živých, ale aj v magmatických poliach Zeme všetkých znetvorených a poškodených jedincov od narodenia. Náhodne sme znetvorených jedincov už skúmali a tušili sme, že majú v sebe niečo, čomu sme ešte hlbšie nerozumeli. A je tu ešte fenomén uctievania ľudských jedincov znetvorených od narodenia. Naučíme sa sugeratívne znetvorovať svoje telo a to tak, aby bol kontakt so živou organickou hmotou čo najlepšie možný a využijeme to na čítanie spomienok v mŕtvom kozme, ktorý obsahuje spomienky mŕtvej organickej hmoty celého kozmu.

Pridaj komentár