Ezoterický prieskum. Základný ezoterický výskum. Aplikovaný ezoterický výskum. Veštecká metodika. Zoznam výskumných úloh. Popis toho, ako to skúmame.

Ezoterický prieskum. Doteraz sme sa väčšinou v ezoterike pohybovali na úrovni ezoterického prieskumu a tento stupienok sme nedokázali zatiaľ prekonať. V ezoterickom výskume nám moc nezáležalo na tom, aby sme presne určili a popísali podmienky, za ktorých sme ho realizovali. Nepopísali sme presne veštecký stav, v ktorom sa osoba nachádzala pri prieskume, nepopísali sme podrobné kroky, ktoré boli spravené v rámci prieskumu. Tak isto nebolo známe štatistické množstvo preskúmaných objektov alebo javov. Nikto sa neusiloval po niekom preskúmať, či sa niekde nepomýlil a podobne. Teda celkovo išlo o prieskum za nestabilných vedeckých podmienok. A skorej sme sa spoliehali na prax. Teda zistenú skutočnosť sme nasadili do ezoterickej praxe a keď sa to dalo cvičiť, tak to bolo v poriadku. No takýto prístup nie je v súlade, alebo je na hony vzdialený vedeckému bádaniu.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť podmienky na preskúmanie našich doterajších prístupov s cieľom nájsť a pripraviť zlepšenie v tejto oblasti. Sme si vedomí, že osoba, ktorá niečo skúma, musí dopodrobna popísať, akú vešteckú techniku používa. K tomuto účelu vytvoríme aj určitú metodiku o popise vešteckých výkonov. Potom ten, kto robí prieskum, musí podrobne popísať každý úkon počas vešteckého výkonu a to poriadne detailne. Tak isto musí použiť techniku mapy, fotografie, kresby, aby bol veštecký výkon bezpečný. A tak isto bude musieť uviesť, koľko objektov, ľudí a miest skúmal. Budeme hovoriť o štatistickej dostatočnosti. No ešte stále to nebude základný výskum, ale iba solídny prieskum, ktorý bude môcť niekto preveriť a overiť. Teda veda začína tam, keď je možné to, čo sa zistí, napadnúť. Niečo tvrdíš, tak predlož dôkazy, nie autoritu osobnosti, ale silu faktov. Tak isto bude treba napísať zoznam vedeckých úloh alebo vedeckých prieskumov a kým sa do neho niekto pustí, musí si ujasniť terminológiu a spôsob, ako to urobí. Pokiaľ niekto bude iba konštatovať, že som zistil toto a toto a nedá k dispozícii fakty, tak to budeme považovať iba za inšpiráciu na zamyslenie.

Ezoterický výskum. Má svoje špecifikum a to je v tom, že nemôžeme predkladať priamy dôkaz ako je bežné. V laboratóriu som niečo vypestoval a potom vytvoril. Teda mám to v reálnej fyzickej podobe. Nejaký materiál, nejakého živočícha, rastlinu a podobne. No v ezoterike mám iba informácie bez dôkazu. Ezoterik napríklad veštecky preskúma kosti ľudí a bude niečo konštatovať. Navyše nebude mať často fyzicky v rukách materiál, ktorý ide testovať. Teda nie je tu vzorka na testovanie, ale niekde sa fyzicky nachádza. Snáď dôkazom alebo overením môže byť uvedenie poznatku do ezoterickej praxe. No to je tiež veľký problém. Pretože ľudia uveria často bludom a sugeráciám, že im to skutočne ide. Teda celkovo stojí ezoterika, čo sa týka serióznosti dôkazových faktorov, na veľmi labilnej pôde. Aj z tohto dôvodu nemožno zanedbávať aplikáciu vedy do ezoteriky. Dokonca je to náš cieľ. Najprv bol cieľ zaviesť do ezoteriky medicínsku terminológiu, ktorá dovolila v ezoterike upratať a dať jej teoretické základy. Zavádzaním vedeckých a logických postupov do ezoteriky sa dosiahne vlastne veľký audit toho, čo sme doteraz robili a príde k omnoho väčšej stabilite a istote, že to, čo tvrdíme, má v sebe pravdu a nie silu kultu ezoterickej osobnosti.

Teda ezoterický výskum je v prvom rade pozbieranie vhodných informácií a overovanie, že to, čo sme zistili, má silu aj v štatistickom objeme. A tento štatistický objem je aj pravdivý. Prípadne stupeň omylu sa bude razantne tlačiť smerom k menšej omylnosti.

Základný ezoterický výskum. V tomto smere môžeme hovoriť nula bodov. V ezoterike sme sa nedostali k tejto vedeckej technike. Zostali sme len na úrovni prieskumu a základný výskum je pre nás zatiaľ nedostupný. Ide vlastne o to, že neustále robíme prieskum kostí, pretože to má slúžiť k zasväcovacím účelom. No potrebujeme spraviť prieskum kostí celkovo. Zobrať mapu sveta a po štvorcoch preskúmať aj 10 000 kostí v rôznych historických dobách a rozkategorizovať to potom štatisticky do určitých skupín podľa určitých znakov a takto vytvoriť pevnejší základ pre tvrdenia v ezoterike. No treba si ujasniť terminológiu a čo sa vlastne bude zisťovať. Teda v prvom rade budeme sa usilovať o čo najrozsiahlejší zber informácií a ich pravdivé pochopenie. Teda niečo budeme skúmať za účelom získania skúseností.

Aplikovaný ezoterický výskum. Na začiatok prevedieme zber dostatočného množstva informácií o danej veci alebo danom jave. Potom získané informácie musíme dostať do ezoterickej praxe, kde musíme nájsť spôsob, ako to meditovať a používať. V ezoterike doteraz platilo, že ju robili jedinci na základe rôznych chorobných stavov, či už duševných, alebo fyzických. A nerobilo sa to na základe seriózneho výcviku a zasväcovania. A tu už budeme skúmať, ako získané poznatky previesť do didaktickej roviny, ako sa to naučiť a ako to zasväcovať metódami mimozmyslového vnímania. Nateraz sme vlastne takto aj postupovali, ale sme si to neuvedomovali ako vedecký výskum, ktorý musí mať svoje pravidlá a zákonitosti. Teda vlastne výsledok vedeckého skúmania bude vrcholiť v učebnici ezoteriky. Naším hlavným cieľom je odkloniť ezoteriku od patologických jedincov a stavaní ezoteriky na chorobnosti. Zaviesť do ezoteriky didaktiku klasickej výučby, ale aj mimozmyslovej výučby. Teda cvičením alebo zasväcovaním môžeme dosiahnuť to, čo niektorí ezoterici na základe chorobných stavov.

Veštecká metodika. Tu tiež nie je všetko tak, ako má byť. Používame veštecké techniky, ako sa nám zachce. Nikto nemá záujem, aby povedal, akú vešteckú techniku použil. Teda vytvára sa tu nutnosť, aby sme vytvorili pre veštecké výkony tabuľku vešteckých štandardov. Teda každý z nás bude musieť v prvom rade prísne popísať, akú vešteckú techniku použil. Tak isto musíme zaviesť do vešteckých výkonov štandardy bezpečnosti ako je fotografia, kresba, opis toho, čo sa bude robiť. Tak isto zaviesť postupnosť jednotlivých krokov, čo sa bude skúmať. Na tom sa treba dohodnúť dopredu v debate. Teda budú popísané možné veštecké techniky, ale aj ich uplatnenie do jednotlivých oblastí. Napríklad robím diagnostiku zdravia podľa určitých bodov, ale základom ktorých je asi 35 druhov patológie ktoréhokoľvek miesta v tele.

Zoznam výskumných úloh. Postupne vypracujeme zoznam vedeckých úloh do sféry základného výskumu. A vypracujeme k tomu aj metodiku, ktorá bude záväzná do toho momentu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Nateraz je výskum pripravený pre prírodného človeka, embryonálny vývoj, klinickú smrť, veštecké techniky, výskum aplikácie poznatkov do meditácií, výskum ľudskej smrti, výskum dinosaurov, trilobitov, mamutov, výskum hypnózy, aury, zdravia. Všade sa budeme usilovať o základný výskum, ktorý budeme prekrývať s prieskumom. Nakoniec všetko bude končiť v učebnici ezoteriky.

Pridaj komentár