Tejto problematike logistiky ezoteriky sa venujem z prestížnych dôvodov vytvorenia hlbokých teoretických základov ezoteriky. Chcem dokázať, že duchovná cesta môže mať racionálnu logistiku, tak ako môže mať ezoterika v sebe logiku didaktického spracovania schopnosti sa duchovnej ceste naučiť. Nikdy som nepodceňoval teoretickú zložku a chápem ju ako potrebnú záležitosť idúcu do budúcnosti. Tak isto sa usilujem dostať do ezoteriky moderné prvky lingvistiky. Teda zmeniť beletristický slovník ezoteriky na slovník medicínsky a tiež matematický. Aj to je hlavne prestížna záležitosť rešpektovania ezoteriky intelektuálnym prostredím. Namiesto do zadku som sa práve kopol do hlavy. Veď som intelektuál.

Pohyb priamočiary. Pohyb dopredu. Pohyb dozadu. Pohyb do strán. Spomienky na pohyb. Predstava pohybu. Pohyb prerušovaný. Pohyb v kruhu. Pohyb chaotický. Pohyb v určitom tvare. Venujem sa ezoterike ako duchovnej ceste do vlastného ja. Teda sa určitým spôsobom hýbem a vyberám si určitý druh pohybu do vnútra vlastnej duše. Niekto si sadne, stíši sa a čaká, čo príde. Niekto si niečo prečíta a na základe čítania preniká do svojho vnútorného sveta. Niekto zhŕňa poznatky a preniká do seba iba teoreticky. Niekto sa venuje konkrétnej oblasti ezoteriky celý život. Niekto sa venuje ezoterike všestrannejšie a robí kombináciu rôznych ezoterických oblastí. Málokto robí duchovnú cestu všetkými smermi a možnosťami.

Určitá rýchlosť. Pohyb ako presun z jedného miesta a druhé. Pohyb ako určitá zmena. Mikropohyb častíc. Niekto sa venuje ezoterike skoro 24 hodín denne, vytvoril si na to podmienky. Niekto si vytvoril na duchovnú cestu do seba iba málo priestoru a venuje sa ezoterike iba pár minút denne. Niekto sa usiluje rozšíriť rozsah času, ktorý chce venovať duchovnej ceste do vnútra svojej osoby. Niekto na duchovnej ceste neustále cvičí to isté a nepohybuje sa ďalej. Má to vôbec zmysel? Niekto sa príliš ponáhľa, nestihne si niečo dostatočne osvojiť a už ide ďalej; asi to tiež nemá moc zmysel. Niekto postupuje systematicky, nechá všetkému dosť času a postupuje vpred.

Približovať sa. Vzďaľovať sa. Pomalé tempo. Rýchle tempo. Primerané tempo. Pohyb hore a pohyb dole. Čas trvania pohybu. Sila, ktorá počas pohybu pôsobila. Zmena pohybu. Rýchlosť pohybu v určitom smere. Niekto sa k ezoterike približuje a túži robiť vnútornú cestu do seba. No sila, ktorú na to vynakladá, je nedostatočná a želanie zostáva želaním. Niekto postupuje dovnútra tak, ako sa mu zachce, nemá silu ísť podľa všeobecných zákonitostí a pravidiel. Chýba smer a sila podriadiť sa tomu, čo je nutné, čo vedie k úspechu. Niekto má dostatočnú silu aj správny smer a napreduje v duchovnom svete.

Zosun niečoho. Zmysel pohybu. Pravdepodobnosť pohybu. Spojenie dvoch pohybov. Spojenie viacerých pohybov. Výška pohybu. Význam pohybu. Pohyb v smere hodinových ručičiek. Pohyb vertikálny. Každý, kto robí ezoteriku, sa pohybuje určitým smerom, určitou rýchlosťou a za určitým cieľom. Tak isto aj určitou silou. Každý to budeme robiť individuálne. Niekto bude úspešnejší, niekto na to doplatí. Niekto musí do duchovného silou vlastnej choroby. Nechce a keď sa chce zachrániť, tak musí do duchovného nedobrovoľne. Teda postup je vynútený a nanútený určitým stavom. Niekomu je duchovná cesta určovaná jeho duševnými predpokladmi a aj duševnou chorobou. Niekomu nie je diktovaná cesta a diktuje si ju sám na základe určitých pravidiel a zákonitostí. Vie, čo môže, vie, čo musí a čo nesmie a nemôže.

Vektor pohybu je určený veľkosťou aj smerom pohybu. Zrýchlenie pohybu. Uzatvorený pohyb. Úsek pohybu. Body pohybu na niečom. Pohyb po špirále. Pohyb po krivke. Súradnice pohybu. Jednotky dĺžky na niečom. Smerodajná odchýlka od predpokladaného pohybu. Pohyb každého z nás je určovaný niečím konkrétnym. Nie každý si je vedomý, čím je určovaný jeho pohyb a čo sú jeho limity. Pokiaľ niekto neovláda veštecké výkony do vnútra vlastného fyzického a psychického tela, tak jeho pohyb je pohyb naslepo. Keď je niekto medicínsky vzdelaný a ešte má aj veštecky cvičené zmyslové centrá v mozgu, tak jeho cesta má určené koridory, možno ju sledovať a preciťovať. Limitom pohybu každého na duchovnej ceste je schopnosť vnímať túto cestu. Limitu tejto cesty môže prospieť aj medicínska zdatnosť poznania ľudského tela.

Skalár ako veličina, ktorá má veľkosť určenú v jednotke, ale nevieme, kam smeruje a jej pohyb môže byť ľubovoľne možný. Čas pohybu. Vzdialenosť. Hmotnosť toho, čo sa pohybuje. Objem toho, čo sa po niečom pohybuje. Tvar toho, čo sa po niečom pohybuje. Povrch telesa, ktoré sa niekam pohybuje. Postupnosť časových intervalov. Rýchlosť rastu za nejakú časovú jednotku. Rozpätie pohybu. Niekto je na duchovnej ceste a nemá medicínsku odbornosť, tak sa asi ťažko bude predpokladať, kam na duchovnej ceste zájde a kde bude duchovná cesta končiť. Takýto meditujúci si asi ťažšie bude vymieňať svoje osobné pocity, pretože nemá k dispozícii zrozumiteľný slovník a v tomto prípade to je medicínsky slovník. Ezoterický slovník nemá presne vymedzený rozsah ani obsah. Ťažko a priam je nemožné určiť, k čomu bude zaradený a priradený ezoterický pojem a kedy bude k niečomu priradený. Je na ezoterikovi, ako ezoterický pojem použije, kedy ho použije a koľkokrát. Medicínske pojmy sú jasne prepracované, jasne zrozumiteľné a vždy idú na miesto určenia. Dávajú istotu a nielen sebe, ale hlavne meditujúcemu, kde sa nachádza vo vnútornom svete a čo tam zažíva.

Áno, toto je správny smer pohybu. Nie, toto nie je správny smer pohybu. Rovnováha je kľudová poloha. Rotujúci pohyb. Pohyb rovnomerný dvoch telies. Pohyb nerovnomerný dvoch telies. Odhad presnosti pohybu. Priesečník nerovnomerného pohybu dvoch telies. Keď dvaja robia ezoteriku, tak to nebude nikdy to isté. Keď ju robí 10 ezoterikov, tak to bude desať odlišných ciest. No keď týchto 10 ezoterikov bude navzájom komunikovať a vytvoria si spoločný slovník, ktorému budú aj rozumieť, tak môžu zo svojich ciest vyvodiť spoločné zákonitosti a týmito sa môžu riadiť. Teda každý postupuje do vnútra svojho duchovna na základe skúsenosti tých, ktorí už prenikali do svojho vnútorného sveta. Teda do svojej vnútornej cesty zahŕňajú skúsenosti tých pred nimi. Aj tu sa dajú zistiť spoločné súvislosti, pokiaľ ste sa zaujímali o cestu viacerých ezoterikov. Zistíte, že doteraz do svojho vnútra prenikali ezoterici individuálne a nie na základe všeobecných zákonitostí. Teda nemohli prenikať dovnútra všestranne a komplexne. Je tu veľa smerov a postupov. Niektoré sú paralelné a porovnateľné. Teda nemajú zásadnejších rozdielov. Cesta na základe všeobecných zákonitostí je zásadne odlišná od doterajších ciest ezoterikov. V prvom rade skúma cesty iných ezoterikov, skúma cesty teraz žijúcich ezoterikov a vlastnú cestu realizuje na základe všeobecných zákonitostí. Negatívum pri našom pohybe ezoteriky je v nedostatočnej vedeckosti tohto postupu. Je tu len empirická skúsenosť. No v terajšej fáze rozvoja ezoteriky je táto metóda dostatočná. Pokiaľ urobíme v ezoterike poriadok a určíme základné vývojové línie, bude nutné prejsť na skúmanie ezoteriky vedeckými metódami, ale to bude úloha budúcnosti.

Prienik vyvolaný pohybom. Premenný pohyb má právo meniť svoj pohyb v určenom rozpätí. Pravdepodobnosť určitého pohybu je možná, no nemusí nastať, alebo nastane za určitých podmienok. Pravidelný pohyb v určitých časových termínoch. Objekt sa zrkadlovo posunul a čo je vpravo je vľavo, čo je dole, je hore. Poradie, v ktorom sa má nejaký pohyb nejakých telies konať. Určená podmienka určitého pohybu. Náš pohyb je pohyb v rôznych úrovniach ezoteriky so snahou zachytiť celý prierez všetkých možných ezoterických pohybov celej histórie ezoteriky. Teda ezoterická história je súhrnom určitého počtu pohybov určitým množstvom smerov. Potrebnosť zachytiť najvýznamnejšie smery pohybu. Určiť, o aký pohyb ide, kde končí a ako tento pohyb zrealizovať na základe všeobecných pravidiel, ktoré vznikli na základe dostatočného množstva pohybov. Teda dnešný smer pohybu ezoteriky k všeobecným zákonitostiam je nutný z hľadiska neprehľadnosti, ktorú vytvorila história ezoteriky. Prehľadnosť sa bude dosahovať určitým systémom rozdelenia ezoteriky do určitých celkov racionálneho pohybu. Pohyb od jednotlivých ezoterických smerov k všeobecnej zákonitosti je nutný krok dnešného plynutia času. A už dávno mal byť realizovaný. A preto som sem prišiel, aby som vám dal zákon a poriadok.

Aritmetická postupnosť pohybu. Geometrická postupnosť pohybu. Konečná postupnosť. Nekonečná postupnosť. Posunutie objektu. Pokus ako opakovanie niečoho znovu a znovu. Začiatok pohybu. Priebeh pohybu. Koniec pohybu. Fázy pohybu. Početnosť pohybu určuje, koľkokrát sa to udialo, alebo koľkokrát sa to má udiať. Je tu fáza upratovania ezoteriky. Teda predtým bola fáza nahromadenia množstva poznatkov z osobnej cesty ezoterika v rôznych obmenách a v rôznom priestore. Tento pohyb vytvoril dostatočné množstvo a dostatočný počet opakovaní. Zároveň vytvoril riziko chaosu. Chaos tvorí množstvo a toto množstvo vyžaduje logický zákon zovšeobecnenia a určenia logických blokov, ktoré ezoteriku zjednodušia a zavedú do tohto systému určité ostrovčeky poriadku. Na ostrovčekoch budú majáky, ktoré budú ukazovať smer duchovného pohybu a varovať pred rizikami, ktoré takýto pohyb prináša.

Permutácia určitých možných druhov pohybu. Kombinácia ako pevne zvolené možnosti pohybu. Variácie možných kombinácií v pevne zvolených možnostiach. Pásmo vymedzeného pohybu. Os pohybu určitého telesa. Ezoterika je súhrnom objektov, osôb, zvaných ezoterici. Ide o osoby, ktoré sa usilujú preniknúť do svojho vnútra a všetkého aurického okolo fyzického tela. Ezoterika je jav pohybu všetkých ezoterikov celej histórie ľudstva. Javová forma ezoteriky dáva základ vzniku podstaty týchto pohybov a z podstaty vzniknú určité všeobecné zákonitosti takejto cesty. Teda ezoterika nie je len súhrnom živých a mŕtvych ezoterikov histórie, ale je aj súhrnom určitých javových pohybov. Z tohto vzniká iná ezoterika, s iným obsahom a náplňou a to je ezoterika, ktorá už začína mať všeobecné zákonitosti postupov a rozhodujúcich smerov. Ezoterika sa otvorí pre všetkých vtedy, keď im dáme všeobecné zákonitosti a možnosti výberu z určitých možností postupu do svojho vnútorného sveta.

Odhad možného pohybu. Nerovnica ako zistenie, že je to nerovnaké. Rovnica ako zistenie, že je to v zásade rovnaké. Miera zväčšenia pohybu. Miera zmenšenia pohybu. Hodnota, o ktorú sa niečo zväčšilo a hodnota, o ktorú sa niečo zmenšilo. Tam to bolo také a tu to už bude takéto. Nová ezoterika búra starú ezoteriku a vyvoláva v prívržencoch dogmatických smerov chaos a potrebu sa preorientovať smerom k všeobecným zákonitostiam. Vývoj sa nedá zastaviť a vždy v histórii čohokoľvek príde niekto, kto dá niečomu ďalší impulz a smer. Staré sa musí rekonštruovať a prevziať nové postupy a trendy. Pokiaľ toto dogmatickí ezoterici nechápete, tak zostanete v zóne starého a neúspešného. Dogma náboženská je aj dogma ezoterická. Teraz je tu šanca zomknutia sa dogmatických ezoterikov a skopírovať náboženskú dogmu prežitia s pomalým úpadkom. Nie je lepšie prijať progresívne nóvum a mať budúcnosť ?

Metóda pokusov a omylov hľadá správnu odpoveď, pravdivú odpoveď. Meridián ako rastúca postupnosť. Maximum pohybu už nedovoľuje viac. Minimum pohybu, nemožno už menej. Pohyb nového ezoterického prístupu postaveného na zákonitostiach a určitých všeobecných pravidlách je zatiaľ neistá a čiastočne nejasná. No je iba otázka času, kedy tento stav pominie a nastúpi stav nový, ktorý dovolí tým, ktorí ho príjmu, získať výhodnú pozíciu ezoterickej autority a progresu. Niekto sa poklepe po čele a niekto zalezie do vlastného zadku. Regres a progres si vždy vymieňajú miesto. Možno sa jedného dňa postavím na stranu dogmy a vytvorím pre dogmatikov dokonalý konzervačný prostriedok. To sa v geometrii hovorí paradoxný pohyb. Ale uznáte, že je to dokonale zvrhlé a možno aj zvlhlé. To už zostane na vás, milí ezoterici.

Lokálny extrém hovorí o minimálnej možnosti a maximálnej možnosti. Hľadanie optimálneho pohybu. Limita určuje, čo je ešte možné a čo už nie je možné. Kombinácia určitých foriem pohybu. Skutočne svoje maximum dosiahnem v tom, že vytvorím ezoteriku pre dogmatikov. To bude vlastne vrchol mojich možností novátorského prístupu. Nielenže určím nové trendy a línie, ale vytvorím oázu aj pre dogmatických ezoterikov. Čo takto skanzen skamenených ezoterikov? Prvá poučka ezoterického dogmatizmu bude asi znieť: Žiadny Saša Pueblo nebol, nie je a nikdy nebude. Podstatou našej dogmatickej doktríny je blud a prelud toho duševného úchyla, ktorého možno zaradiť k duševne chorým reformátorom, ktorý miloval depresiu ako zdroj svojej pohlavnej úchylnosti. A takto by som sa rád zapísal aj u dogmatických ezoterikov. A základ dogmatizmu tu je.

Súradnice daného bodu v priestore. Interval určuje, čo sa kde nachádza odtiaľ potiaľ. Hypotéza ako tvrdenie, ktorej pravdivosť nie je preukázaná. Pozorovanie pohybu. Dôkaz ako postupnosť logických argumentov, ktorými sa dedukuje pravdivosť niečoho. Algoritmus riešenia, kam sa máme pohnúť. Pravdivosť ezoteriky podstatnosti je záležitosťou aj hlbšej pravdivosti. Determinantnosť tvorby pravdy sa stupňuje hustotou zistení o pravdivosti a nepravdivosti. Podstata skrýva zákonitosti a zákonitosti v sebe skrývajú to, čo je doporučené, čo je nedoporučené.

Pridaj komentár