Som autorom skoro všetkých článkov na tejto internetovej stránke. Rozhodol som sa, že využijem modernú technológiu v prospech duchovnej cesty a ako autor nebudem vydávať žiadne knižky ani publikácie. Ešte pred týmto rozhodnutím som napísal a vydal pre interné účely meditujúcich sériu brožúrok. No vtedy ešte nebol na tieto účely využívaný internet. Išlo asi o 20 tenkých brožúrok, v ktorých som sa snažil spracovať meditácie, ktoré už boli publikované v iných ezoterických dielach. Išlo teda o súhrn meditačných techník pre nácvik samotných meditujúcich. Keď som začal používať internet, tak tieto brožúrky som previedol do digitálnej podoby a sú na internete k dispozícii pre hľadajúcich ezoterikov.

Rozhodol som sa, že všetko okolo vlastnej duchovnej cesty, ale aj duchovných ciest ostatných, budem trvalo zapisovať. Uvedomil som si, že súčasťou úspešnosti celkovo je zaviesť intranet a všetko dianie okolo ezoteriky zapisovať. Neskoršie padlo rozhodnutie, že nebudem budovať intranet ako uzatvorený systém pre okruh určitých ezoterikov, ale sprístupním ho celej ezoterickej obci. Tak isto som sa rozhodol, že nič sa nebude utajovať a všetko sa bude zverejňovať. Pokiaľ niektoré cvičenia budú riskantné, tak na to upozorním. Pokiaľ sú niektoré ezoterické procedúry nemorálne, tak na túto skutočnosť upozorním.

Tak isto som dlho zvažoval, akým spôsobom sa budú písať články na internetové stránky. Či to bude štýl beletristický, historický alebo odborný, či do konca vedecký. Väčšina článkov je písaná v zmysle informovať, čo je nové a zároveň dávať možnosť nácviku. V poslednom období je to aj prístup vedecký. Teda väčšina článkov chce informovať ezoterikov v teoretickej rovine. Dovoľuje im to ovládať ezoteriku na rovine teoretickej. Ďalej im dovoľuje získať informácie a praktické návody, ako nacvičovať potrebné vlastnosti na duchovnej ceste. Časť článkov z poradní hovorí o zdravotných, psychických a osudových problémoch okolo ľudí blízkych ezoterike.

Tak isto internet umožňuje pomocou článkov sledovať, čo sa dialo pred niekoľkými rokmi a čo sa deje v meditáciách teraz. Totiž internet umožňuje ukladanie množstva materiálu. Skoro by sa dalo povedať neobmedzene. Takúto vlastnosť nemajú knižky, ktoré sú priestorovo obmedzené, čo spôsobuje, že autori musia často upraviť to, čo píšu, do rozsahu knižky. To nedovoľuje písať obšírne a dostatočne vysvetľujúco. Tento druh písania do knižiek nedovoľuje podrobnejšie písanie a o danej téme sa musí v knižkách písať v zahustenom obsahu. Zhustenosť môže vytvárať okruh nejasností a chaosu, ako to autor myslel. Na internete toto nehrozí a osobne môžem písať o problematike ezoteriky tak obšírne a zo všetkých strán ako sa len dá.

Tak isto som zvažoval, akú úroveň budú mať články, ktoré budem písať. Do akej miery budem brať ohľad na terajšiu úroveň ľudí okolo ezoteriky. Či podľahnem komerčnosti a servilnosti a pôjdem sa na úroveň dnešných ezoterikov, alebo ešte nižšie. Rozhodol som sa, že sa pôjde smerom k náročnosti a celkovému vývoju. Teda ezoterik dnešnej doby sa bude musieť vzdelať viacej ako doteraz. Toto rozhodnutie vedie k vývoju a vývoj všeobecne vedie k prosperite. Samozrejme, že bude vznikať bariéra medzi terajšou úrovňou ezoterikov a tým, akú úroveň prezentujeme.

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa viac usilujem získať prestíž v klasických intelektuálskych a vedeckých kruhoch ako v kruhoch laických ezoterikov. Čo má jasný cieľ a to je postaviť ezoteriku na racionálnom podklade so zachovaním ezoterickej jedinečnosti a tou je duchovná cesta do vnútra duše ezoterika.

Na mojich internetových stránkach si nájdete články pojednávajúce o ezoterike, ktorej základom sú poznatky a skúsenosti iných veličín ezoteriky. Dávajú dobrý základ prevzatia toho, čo za niečo stálo. Nájdete si tu články o informačných poliach, ktoré vznikajú po smrti ľudí a zvierat. V ezoterike túto oblasť volajú aj akáša. Tvorí základ reinkarnačných pochodov a tak isto poznatkov, ktoré neboli nikde publikované. Nájdete si tu články tvoriace teoretický základ ezoteriky. Tak isto sú tu spomienky ľudí, ktoré sa ukladajú v magnetických poliach Zeme. Osobne sa usilujem dostať do ezoteriky všetky dôležité oblasti ľudského duchovna ako je filozofia, lingvistika, história, logika, štatistika, matematika, fyzika, prognostika a iné. Cieľom je vytvoriť ezoterike hlboký teoretický základ a dať jej vlastnosť autority aj pre tých, ktorí ezoteriku nerobia ako duchovnú cestu.

Všetky články, ktoré napíšem, v sebe obsahujú poznatky medicíny, psychológie, psychiatrie, patológie, sexuality. Tu možno sledovať moje osobné snaženie spraviť v ezoterike poriadok a jasno jasnejšie ako slnko samotné. Tak isto je snaha spraviť ezoteriku zrozumiteľnú a prehľadnú. K tomuto všetkému tečú informácie o jednotlivých prípadoch z poradní a dávajú možnosť sledovať využitie medicíny v duchovnej oblasti.

Nájdete si tu aj články z praxe a nácviku ezoteriky. Teda konkrétne cvičenia, ako čo cvičiť ako čo dosahovať. V zásade osobne cvičím a ovládam všetky duchovné smery, ktoré ovládajú iní jednotliví ezoterici. Doteraz bola prax ovládať jeden dva ezoterické smery. Zvyčajne na chorobnom základe niektorého ezoterika. V poslednom čase sa získavali schopnosti rôznymi zasväteniami ako Reiki, Silva a podobne. Ponúkam vám sugeratívny nácvik všetkých oblastí ezoteriky. Ide o oblasť Silva vedomia, snového vedomia, kozmického vedomia, klinického vedomia, pyramidálneho vedomia, mediálneho vedomia, vešteckého vedomia, kabalistického vedomia, jogínskeho vedomia, anjelského vedomia, pravekého vedomia, zvieracieho vedomia, mandalového vedomia, alchymistického vedomia, reinkarnačného vedomia, akáša vedomia, stigma vedomia. Teda všetky najvýznamnejšie duchovné smery. Tu vidieť moju osobnú snahu o všestrannosť v oblasti ezoteriky a cieľ tieto druhy vedomia dosiahnuť počas bežného života človeka na základe, ktoré nepoškodzuje zdravie.

Osobne dávam prednosť kolektívnej činnosti a spoločnej meditačnej skúsenosti. Aj napriek tomu, že som výrazný individualista, tak si dobre uvedomujem hodnotu kolektívnej skúsenosti a všeobecných zákonitostí, ktoré prináša spoločná meditácia a duchovná cesta. Sám nerád píšem o sebe, ale za to rád píšem o zákonitostiach a pravidlách ezoteriky. Tu v článkoch si nájdete pravidlá, ktoré platia pre všetkých ezoterikov a nielen pre mňa osobne. Verím, že tento prístup oceníte.

V poslednom čase na internetových stránkach pribudli príspevky, ktoré sa podriaďujú vedeckým metódam bádania. Osobne sa tu usilujem dostať do ezoteriky vedecký spôsob myslenia a konania. Zverejňujem rôzne vedecké metódy práce a sám sa usilujem o to, aby som ich dodržiaval a zdokonaľoval. No treba kriticky podotknúť, že to, čo tu prinášame, nie je možné brať za vedeckú pravdu. Jednoducho na takýto prístup nie sú podmienky ani nedozrela doba. Možno naši nasledovníci spravia z ezoteriky overenú vedeckú pravdu. No to, čo tu napíšem, má v sebe snahu o vedeckosť a dôkazovosť.

Ako autor som sa podujal aj na neľahkú úlohu napísať pre ezoteriku prestížnu záležitosť a tou je učebnica ezoteriky podľa zásad didaktiky praktizovanej v bežnom školstve. Osobne si musím zvyknúť na detailné rozpracovanie každej ezoterickej techniky a zvážiť rôzne možnosti pri meditáciách. Učebnica potrebuje teoretický základ, slovník a praktické cvičenia na dosiahnutie potrebných schopností, ktoré potrebuje ezoterik na svojej osobnej ceste.

Verím, že dám ezoterike poriadok a celkový zmysel. Verím, že dokážem vytvoriť pre ezoterikov prirodzenú autoritu v spoločnosti. Verím, že oceníte snahu o poriadok a všestrannosť v oblasti ezoterickej. Verím, že prinesiem ezoterikom vzdelanosť a možnosť zrealizovať kompletnú duchovnú cestu do hĺbky každému vlastnej a jedinečnej duše aj počas jedného života.

Pridaj komentár