V tomto príspevku sa chcem zaoberať ďalšími skúsenosťami pri aplikácii starých magických rituálov do pamäťových a snových predstáv. Tak isto sem zahrňujem tvorbu magických objektov z bioenergie uloženej alebo neustále pridávanej na povrch ľudského tela. Bioenergetický zdroj tu je energia z aktivity ľudského tela. Celá problematika magických rituálov je dosť zložitá a to hlavne tým, že v dnešnej dobe by sa mala magicko- mystická ritualistika robiť hlavne v predstavách uložených v ľudskej pamäti a prípadne z bioenergie ľudského tela. Klasická mágia sa vykonáva s fyzickými objektmi z vonkajšieho sveta. Teda čarodejníčka tohto druhu má vo svojom magickom kabinete zozbierané obrovské množstvo fyzických objektov. Často po svojich klientoch požaduje, aby priniesli predmety alebo časti ľudského tela k realizácii magického úkonu, ktorý má na klienta alebo inú osobu pôsobiť. Teda všetko sa deje doslova s fyzickými predmetmi. U moderného ezoterika sa celá ezoterika realizuje na mentálnej úrovni v predstavách. A to je zásadný rozdiel. Jedna vec je robiť mágiu in natura, a iná vec je robiť mágiu mentálne v predstavách. Tiež mágia prevádzaná z bioenergií ľudského tela má iné, doteraz nedefinované zákonitosti. Zložitá je aj problematika osoby človeka prevádzajúceho magické úkony. Najčastejšie ide o psychopatickú povahu, kde nervový vzruch je usadený v krku. Bližšie naštuduj v Psyché škole. Táto povaha v dnešnom svete nie je bežne rozšírená a je viac vzácna ako bežná. Prosím nemýliť si psychopatické prejavy a psychopatickú povahu. Tak isto takto ladení ľudia sú aj špiritistami, alebo majú otvorenú schopnosť pracovať s dvojníkom. O špiritistických schopnostiach pozri v Plazmatickej škole a o fenoméne dvojníka pozri v sekcii Dvojník. Na tvorbu magických predmetov z bioenergie vlastného tela je potrebné túto energiu neustále produkovať alebo získavať z iných živých objektov. Bez schopnosti tvoriť bioenergiu v dostatočnom množstve to nejde. Bioenergetický potenciál získate napríklad v systéme reiki. Bližšie Reiki škola. Z bioenergie sa tvoria stabilné objekty vtedy, keď je ezoterik aj špiritista. V tejto kombinácii sú bioenergetické objekty stabilné a neustále zosávajú bioenergiu na svoje udržanie. Teda na prevádzanie účinných magických objektov treba splniť množstvo podmienok. Magické rituály neustále a systematicky cvičíme v Čikung škole a to v predstavách a v bioenergiách. Takto vytvorené magické objekty využívame hlavne na ovplyvňovanie vlastných pochodov v psychike a v tele. Základom sú spomienky uložené v pamäti mozgu. Ide o spomienky na miesta, kde sa diali spontánne vyliečenia alebo neustále nepríjemnosti. Tieto spomienky spájame s predstavou, že na danom mieste sme vytvorili určitú dutinu, či už v strome, v zemi alebo v skale. Prípadne z danej predstavy odoberieme určitú vzorku a použijeme ju v inej predstave. Do predstavy konštruktívneho alebo deštruktívneho miesta vkladáme iné predstavy ako sú predstavy minerálov, rastliniek, zvierat a ľudských častí tela. Predpokladá sa, že sila skutočného existujúceho miesta odovzdáva svoju silu aj cez predstavu tohto miesta. Keď predstavu pozitívneho alebo liečivého miesta spájame so sebou, tak sem vložíme svoju predstavu alebo určitú časť predstavy zo seba. Pri negatívnom mieste túto predstavu spájame s osobou, ktorú chceme ovplyvňovať. Keď v predstave vytvárame určité magické predmety ako sú geometrické tvary, modely zvierat alebo bábik, tak to vytvárame zásadne z obrazu miesta, kde sa diali mimoriadne pozitívne udalosti alebo mimoriadne negatívne udalosti. Vyrábam si v predstave bábiku, tak potom z predstavy miesta, kde sa diali zázraky. Mám obrázok tohto miesta a tento obrázok je základom, z ktorého určitým spôsobom mentálne v predstavách vyrobím bábiku. Tak isto postupujem pri výrobe zvieracích alebo iných geometrických objektov. Zvyčajne do takto vytvorených objektov sa vytvárajú určité dutinky, kde potom vkladáme vhodne kombinované iné obrazy iných fyzicky existujúcich miest a objektov. Keď do predstavy bábiky vkladám predstavu minerálov, tak vyberám také predstavy minerálov, ktoré sú neutrálne alebo uctievané, prípadne sú fyzicky umiestnené niekde na historických artefaktoch. Dúfam, že je to jasné, všetko sa vyrába v mysli z reálne existujúcich predstáv. Kľudne do bábiky vytvorenej z predstavy liečivého miesta pridám predstavu kostola alebo ináč uctievaného miesta. Pokiaľ napríklad vytváram predstavu dutinky, tak isto ju vytváram z predstavy uctievaného stromu alebo stromu, ktorý rastie na vhodnom mieste. Inak sa bude postupovať, pokiaľ sa budeme usilovať ovplyvňovať sny a snové pochody. Všetky predstavy truhličiek vyrábame z predstavy miesta, a to fyzicky existujúceho, ktoré mimoriadne ovplyvňuje snový proces požadovaným smerom. Do predstavy vkladáme svoje vlastné sny alebo sny iného človeka. Tieto snové predstavy v podobe obrázkov môžeme sformovať do rôznych tvarov. Teda základom pre snovú mágiu sú spomienky na sny a silné emocionálne zážitky. Pri mágii založenej na bioenergiách sa budeme snažiť na diaľku získať bioenergie z miesta, kde sa diali či už pozitívne, alebo negatívne udalosti. Z takto získanej bioenergie vytvárame objekt za predpokladu, že bioenergiu získavame aj z aktivovanej duše mŕtvej osoby. Za týchto okolností je mentálna mágia účinnejšia. Mimoriadne silná je požiadavka na magické rituály pri práci s dušami mŕtvych ľudí. Vtedy treba pracovať s bioenergiami stiahnutými z fyzických objektov. Napríklad smola, krv, mazut, zlato a podobne. Ide tu o bioenergetický prístup a ezoterik sa na diaľku skoncentruje na tieto fyzické objekty a odoberie z nich bioenergiu, ktorá sa stane súčasťou bioenergetického rituálu. Záverom len toľko, žiada sa preskúmať aj informačné polia najschopnejších magikov, ktorý kedy žili.

Pridaj komentár