V tomto príspevku sa budem zaoberať novou koncepciou uplatňovanou v dvoch poradniach a to v Psychotronickej poradni a v Psyché poradni. V týchto poradniach prechádzam z koncepcie liečiteľstva a duchovnej pomoci na pôdu alternatívnej medicíny, kde na prvom mieste majú prednosť odborné poznatky a skúsenosti. Na tieto medicínske odbornosti potom naväzujú mimoriadne schopnosti, ktoré nie sú bežne rozvinuté u každého z nás. Aj študovaní lekári, ktorí aplikovali alternatívnu medicínu, postupovali z medicínskej odbornosti do odbornosti na základe výnimočných schopností. Je to trochu iný postup ako u liečiteľov a terapeutov bez dostatočnej medicínskej odbornosti.Úspešne sa mi podarilo v dnešných dňoch dokončiť reorganizáciu poradní ako takých. S definitívnou platnosťou zanikla Meditačná poradňa, v ktorej bolo málo príspevkov a tak isto jej navštevovanosť bola zhruba o polovicu menšia ako v dvoch ďalších poradniach. Bohužiaľ, všetko, čo nie je životaschopné, musí postupne zmiznúť. Tak isto už zmizla Náboženská poradňa a Marketingová poradňa, jednoducho o ne nebol dostatočný záujem. Tiež sa zmenil názov Delfskej veštiarne, ktorá sa venovala viac vešteckým výkonom, na Psyché poradňu. Samotný záujem sa posunul viac do oblasti spoznať svoju dušu, ako budúce udalosti okolo danej osoby. Toto majú na svedomí hlavne žiadatelia o posúdenie partnerských vzťahov. Poradňa teraz pod názvom Psyché sa bude dôslednejšie venovať skúmaniu duše samotného človeka. Z veštectva ako hádania minulých udalostí a možných budúcich udalostí prechádzam definitívne do veštectva v rámci skúmania pochodov vo vnútri ľudskej duše. Viac budem preferovať odbornosti psychológie, sexuológie a psychiatrie. Na tieto odbornosti nasadím vlastné veštecké schopnosti. Teda klasický alternatívny prístup, kde na začiatku sú odborné poznatky a až na tieto odbornosti sa nasadzujú výnimočné schopnosti. Vešteckými technikami skúmam hlavne duševné vnútro človeka. Nastavujem záujemcovi zrkadlo, aby sa zamyslel sám nad sebou a možnými zásahmi ovplyvnil svoj budúci osud. Takéto vnútorné zmeny lepšie ovplyvňujú budúcnosť ako iba veštecké varovania, že toto alebo ono sa môže stať. Zmenou prešli aj dotazníky v tejto poradni, keďže sa nemôžem s osobou stretnúť a viesť tak potrebný pohovor medzi štyrmi očami. Tento pohovor možno efektne nahradiť do určitej miery dobre prepracovaným dotazníkom. A nielen to, dotazník na internete môže byť aj prostriedkom na to, aby sa človek nad sebou zamyslel a pochopil sám seba lepšie než doteraz. Pri vypĺňaní dotazníka má každý možnosť sústrediť sa na seba a hlbšie o sebe premýšľať. V psychologickom dotazníku sa dotyčný viac zamyslí nad znalosťou svojej osoby. Pokúsi sa pochopiť, prečo je napríklad v živote úspešný a prečo sa okolo neho deje to, čo sa deje. Je tu možné hovoriť o terapii šťastného osudu. Na tento dotazník naväzuje psychologický profil a vzájomné rozprávanie, čo by bolo vhodné zmeniť, aby sa diali udalosti idúce k šťastnému osudu. V novej Pyché poradni pribudol psychiatrický dotazník, ktorý umožní záujemcovi vedome pochopiť, kde už v niektorých svojich psychických prejavoch zašiel za stupeň normálnosti. Zo získaných odpovedí sa dá vypracovať aj výborný terapeutický prostriedok na ovládnutie nekontrolovateľných stavov. Pracovne ho nazývam testament s určitým počtom bodov. Na základe získaných poznatkov z psychiatrického dotazníka sa veštecky zistia možné druhy terapeutických zásahov vedúcich k náprave duševných stavov. Aj tu došlo k zmene a vo vešteckom výkone sa budem opierať o časom osvedčené terapie v rámci alternatívnej medicíny. Tak isto prebieha aj intenzívny aplikovaný výskum týchto alternatívnych terapeutických techník. O týchto technikách píšem osobitne v denníkoch. Ide asi o 20 základných terapeutických postupov. U každého žiadateľa o duševné terapie prejdem týchto 20 možných terapeutických postupov a odporučím mu cez veštecký výkon vhodné aplikácie na jeho duševné problémy. Tak isto v Psyché poradni budem písať o alternatívnych metódach pri liečbe duševných a psychických porúch osobnosti tak, aby používané terapie dotyčné osoby lepšie pochopili a dokázali účinnejšie využiť vo svojich terapiách. V Psyché poradni na zmenu čakajú ešte partnerský a sexuálny dotazník. Dúfam, že ich uvediem do života ešte do konca roka. Tieto dotazníky budú rozsiahlejšie a budú v sebe obsahovať aj návody na riešenie vzniknutých udalostí. Verím, že tento prístup ešte efektívnejšie pomôže každému, kto bude mať záujem o riešenie svojich psychických problémov. V Psychotronickej poradni nastal posun k alternatívnej medicíne, kde je základom medicína a až potom netradičné liečiteľské postupy. V poradni sa prepracoval zdravotný dotazník a to tak, aby sa žiadateľ mohol vyjadriť ku každému svojmu orgánu v tele. Týmto postupom nezabudne na nič podstatné a niektorí si lepšie uvedomia, aké orgány v tele majú. Tak isto nezaškodí zopakovať si základy anatómie. Na základe dotazníka sa veštecky pozriem na diaľku na zdravotný stav a vypracujem o každom orgáne zdravotnú správu. Túto dostane záujemca posúdiť a pripomienkovať. Na túto správu bude naväzovať zoznam možných alternatívnych postupov. Ide asi o 20 netradičných postupov, ktoré dopĺňajú klasickú medicínu. Pri určení postupu samoliečby prejdem týchto 20 druhov možných terapií a veštecko- intuitívne navrhnem ich aplikáciu na zmiernenie alebo odstránenie zdravotných problémov. V budúcom roku začnem o týchto alternatívnych terapiách v poradni písať podrobnejšie. Teraz o nich píšem v Denníkoch. Každú alternatívnu techniku netradičným spôsobom preverujem a budem ju ďalej rozvíjať. V Psychotronickej poradni budeme o jednotlivých postupoch podrobne písať a to tak, aby sa z týchto zistení ľudia poučili.Som rád, že sa mi podaril takýto krok vpred. Touto cestou ďakujem všetkým konzultantom z radov lekárov, psychológov, psychiatrov, ale aj študentov medicíny. Osobitne ďakujem ľuďom so špiritistickými schopnosťami, ktorí mi pomáhajú získať poznatky z informačných polí zakladateľov jednotlivých smerov alternatívnej medicíny.

Pridaj komentár