Spoločná meditácia
Spoločnú meditáciu sme zahájili informáciami, kto čo individuálne medituje. Po takomto úvodnom rozhovore sme sa odpojili od vnímania vonkajšieho sveta okolo nás. Otvorili sme si pamäťové záznamy o ezoterike s pododielom tvary, vibrácie, písmená a číslice. Koncentráciu sme preniesli do vývojovo mladšej časti mozgu a celého tela. Uvedomovali sme si, čo sme doteraz cvičili a rozjímali. Všetko, čo bolo povedané, napísané, počuté, myslené, videné sme dôrazne spájali s abstraktným spôsobom myslenia. Písmená a číslice vo vzájomnej kombinácii označujú všetko okolo nás. Ku všetkému sme priraďovali rozumové vysvetlenie. Aký druh tónu alebo vibrácie použijeme. Aké tvary písmen práve píšeme. V akých rezonanciách písmená abecedy vyslovujeme. Aj posunková reč bola pod vplyvom abstraktného myslenia. Ďalšie cvičenie smerovalo do vývojovo staršej časti ľudského mozgu a tela. Túto časť nazývame zvieracia. K všetkému, čo vidíme, počujeme, hmatáme, čucháme nepridávame rozumový rozmer a s okolím máme jednotu stotožnenia. Nerozlišujeme medzi ja a niečo iné. Toto rozškatuľkovanie sveta v našej mysli sme zrušili. V prestávkach medzi cvičeniami sme si vymieňali pocity a prístupy. Na záver sme počúvali hinduistické Gandharva Védy.

Pridaj komentár