Znovu sme rozjímali o jednotlivých ľudských povahách na základe psychiatrického kľúča, teda najčastejšie sa objavujúce duševné choroby schizofrénia, epilepsia, psychopatia, hystéria. Systém, ktorý uplatňujeme, je založený na vyvolaní týchto stavov cieľavedomou meditáciou a ich ovládnutí. Je to cesta patológie, na konci ktorej je vyzdravenie a celkové ovládnutie týchto stavov vedomia. Znovu sme si uvedomovali, že ezoteriku je nutné stavať na poznatkoch anatómie ľudského tela a takto do uceleného ezoterického systému vniesť starostlivosť o fyzické a psychické zdravie. Tento prvok je výsostne pragmatický a dáva ezoterike rozmer liečiteľský a terapeutický. Vo všeobecnosti bojujeme o vynikajúce fyzické a duševné zdravie. Táto idea dokonalého zdravia má a bude mať dlhú životnosť. Aj vývojové štádiá ľudského rodu od zvieraťa k človeku treba viazať na vývojovo staršie časti ľudského tela (hlavne rohy spánkových lalokov) a na vývojovo mladšie časti, ktoré sú zoskupené okolo týchto starších častí. V šedej kôre sú vývojovo staršie časti roztrúsené na viacerých miestach. Okolo sú vývojovo mladšie časti šedej kôry. Možno to prirovnať k mestskej aglomerácii. V strede mesta kostol, okolo staršie budovy, v okrajových častiach sídliská, na okrajoch mesta dedinské domčeky. Ku každej vývojovej časti prináleží určité vývojové obdobie človeka: kultúra historického zvieraťa, kultúra loveckej pospolitosti, kultúra poľnohospodárska atď. Psychické prejavy budeme viazať na zvieracie prejavy a psychiatrickú patológiu. Napríklad systém Boha a teológie budeme viazať na bunku a jej systémy. Pod teológiou tu rozumieme náuku o Bohu. Zvažovali sme ďalší vývoj meditácií a ako v nich využiť technické prostriedky na nočné zasväcovanie (pozri Snová škola). Nočným zasväcovaním sa rýchlo skráti čas na realizáciu ezoterických systémov. Čo trvá niekedy celé roky tvrdého nácviku získate v priebehu jednej noci. Pozornosť sa musí sústrediť na bezpečné zvládnutie stavov po zasvätení. Každý meditačný systém si otvoríme nočným zasväcovaním. Ďalšie riziko vyplýva z rýchleho postupu a správneho nasmerovania tak, aby sme každý ezoterický systém robili univerzálne. Teda stratégia „Pán“, ktorého základom je vytváranie bioenergetických tvarov v tele meditujúcich. Debatovali sme aj o trvalom zavedení marketingových zásad do ezoterických meditácií. Zásada výskumu ezoterických systémov. Zásada hľadania nových ciest. V tomto smere sa budeme zaoberať problematikou pyramíd. Zásada zavádzania technických prostriedkov do meditácií. Zásada čo najvedeckejších postupov založená na skúsenostiach členov meditujúcich v skupine a nie iba subjektívnej skúsenosti jedného človeka. Udržať meditačné zoskupenie pri živote je tiež kumšt, ktorý stojí veľa úsilia.

Pridaj komentár