Tento príspevok sa zaoberá problematikou terapeutickej liečby pacientov, ktorí majú sklony ku komunikácii so svetom mŕtvych informačných polí. Títo ľudia trpia fantómovými bolesťami napriek tomu, že majú všetky časti tela neporušené. Týchto ľudí možno zaradiť do kategórie špiritistov. Bližšie v Plazmatickej škole na mojich internetových stránkach.Ide v tomto prípade o terapie, ktoré umožnia dotyčným osobám využívať tieto nevšedné stavy ich psychiky alebo sa tohto fenoménu úplne zbaviť. Akým smerom sa terapie vyberú, je na rozhodnutí dotyčných osôb. Všetko je u týchto ľudí založené na schopnosti alebo poškodení, pri ktorom sa bioenergetické telo nestotožňuje s telom fyzickým. Môžete si to vyskúšať aj sami. Na začiatok dajte obidve ruky za chrbát a predstavujte si, ako z vašich fyzických rúk vystúpili bioenergetické ruky a tieto sa dotýkajú vecí okolo vás alebo vlastného tela. Vôbec vám nevadí, že to robíte iba s bioenergetickými rukami a nie fyzickými rukami. Takéto pocity majú ľudia, ktorí majú amputované ruky a túžia sa dotýkať vecí, ako keby ruky mali fyzicky skutočné. To už sú fantómové bolesti. Teda u osoby s amputovanými končatinami je psychický pocit bioenergetickej rúk. Tento pocit je tak intenzívny, že nahradí aj pocit fyzických rúk. Tieto stavy sú najintenzívnejšie hneď po amputácii. U špiritisticky ladených ľudí sa fantómové telo v podobe bioenergetického tela odpojí od fyzického tela a nie je súčasťou fyzických častí tela. Tento stav sa objavuje u matiek, ktoré sa nezmierili so stratou dieťaťa. Psychika sa poškodí a prichádza k vyoseniu bioenergetického fantómového tela z fyzického tela. U jednej osoby je bioenergetické telo vyosené v celom tele okrem hlavy. U ďalšej osoby je bioenergetické telo posunuté celé pred fyzické telo. U ďalšej osoby je telo jemne posunuté do ľavej strany. U ďalšej je bioenergetické fantómové telo odpojené od fyzického tela úplne a s fyzickým telom je spojené iba tenkým pásikom ako nitka. U niektorých špiritistov sa bioenergetické fantómové telo môže vzďaľovať do značných diaľok od tela fyzického. A práve toto uvoľnené bioenergeticko- fantómové telo z fyzického tela umožňuje ten fenomén, že keď týmto bioenergeticko- fantomovým telom špiritista nechtiac zájde do hrobu zomretej osoby, tak môže aktivizovať informácie v kostiach alebo pozostatkoch v hrobe. To je moment oživenia duše mŕtvej osoby. Ja osobne a aj ďalšia meditujúca sme si dobrovoľným nácvikom vyosili svoje fantómové telo a spoločne skúmali, čo sa bude vo fyzickom a aj fantómovom tele diať. Takže vďaka nácviku špiritizmu sme mohli skúmať a aj pochopiť tieto procesy v našej mysli a mysliach špiritistických osôb. Je zrejmé, že špiritistom sa človek stane vďaka vzniknutému stavu, pri ktorom ako keby mu amputovali všetky časti tela. Naopak, keď si špiritista uvedomí, že bioenergetické fantómové telo treba vrátiť späť do fyzického tela, tak by mali ustať aj procesy s prenikaním duchov z hrobov. Špiritista si uvedomí vyosenosť svojho biofantómového tela mimo fyzického tela a silou vôle a predstavivosti ich vracia do fyzického tela. Postupuje systematicky od hlavy až po päty. Nezabúda na jednotlivé orgány a systémy tela. Špiritista začne vedome regulovať procesy uvoľňovania biofantómového tela z tela fyzického. Cvičí vyosenie fantómového tela z fyzického tela, ale aj návrat biofantómového tela do fyzického tela. Teda nepripustí, aby sa jeho bioenergetické fantómové telo túlalo z fyzického tela len tak, ako sa mu zachce. Tento stav musí skončiť. Všetko sa musí diať vedome a s vnútorným súhlasom danej osoby. Zložitá situácia nastáva u matky, ktorá sa nezmierila so smrťou dieťaťa a vytvorila si silný citový vzťah s mŕtvym dieťaťom. Neochota matky vzdať sa tohto stavu je mimoriadne silná a tieto špiritistky možnosť liečby pripúšťajú iba zriedkakedy. Špiritista sa takto naučí ovládať svoje biofantómové telo a nepripustí jeho svojvoľné túlanie. Iná kapitola je zbaviť sa zobudenej duše, ktorá prebýva vo fyzickom tele špiritistu. Tu sa musí špiritista naučiť stlačiť dušu mŕtvej osoby do guličky o veľkosti pinpongovej loptičky. Teda špiritista začne vracať vlastné vyosené biofantómové telo naspäť do fyzického tela a zároveň bio dušu mŕtvej osoby stlačí vo svojom fyzickom tele do veľkosti guličky. Duša mŕtvej osoby alebo jej aktivizované informačné pole zostáva naďalej súčasťou tela špiritistu. Aj tu sme zistili techniku výmeny duše za inú dušu. Keď je niekto od narodenia špiritistom, tak prepojenie psychiky špiritistu a duše mŕtvej osoby je intenzívne. V niektorých prípadoch duša mŕtvej osoby ovládne celú psychiku špiritistu. Stavy v ústavnej opatere. Už sa nechová ako on sám, ale ako mŕtva osoba za živa. Niektorí špiritisti stratia kontrolu nad sebou len z času načas. Niektorí vedú večný súboj so svojím druhým ja. Pomáhame im tým, že ducha mŕtvej osoby vymeníme za dušu inej osoby, ktorá je napríklad mierumilovnejšia a nedožaduje sa podielu na psychike špiritistu. Keď sa špiritista naučí ovládať svoje fantómové telo, stlačiť dušu mŕtvej osoby do malej guličky, potom ho čaká výcvik, aby sa naučil komunikovať s mŕtvou dušou. Po tomto terapeutickom výcviku sa naučí dušu zo seba zlikvidovať. No to vyžaduje zviazanie biofantómového tela s fyzickým telom a nedovoliť, aby sa biofantómové telo svojvoľne z fyzického tela vyťahovalo. Iná kapitola je u tých špiritistov, ktorí sa rozhodnú vedome uvoľňovať svoje telo pre duše mŕtvych osôb napríklad pre účely liečby iných osôb a podobne.

Pridaj komentár