Zvuková ezoterika. Hlasivky. Bioenergie. Reiki energie. Bioecholokácia. Pránické dýchanie. Aura. Magnetizmus Zeme. Biomagnet hlasivkách. Koncentrácia do hlasiviek. Zmyslové centrá v hlave. Myslenie. Spev. Mystika písmen. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v základnom nácviku pre praktizovanie zvukovej ezoteriky po vzore slepých ezoterikov. Viem, že sme si vybrali náročnú cestu na praktizovanie zvukovej ezoteriky. Za základ sme zobrali slepcov od narodenia, ktorí vlastne tento svet nikdy nevideli a nemohli uložiť do svojej mysle žiadny obraz. Mohli by sme si pre zvukovú ezoteriku vybrať iný základ a to prípad osoby, ktorá oslepla počas svojho života a v mysli má uložené obrazy o vonkajšom svete, ale už nemôže ukladať ďalšie obrazy z vonkajšieho sveta. V zásade pôjdeme náročnejšou cestou a to je cesta slepca od narodenia. Tá dáva predpoklad hlbších možností v oblasti zvukovej ezoteriky.

Vo výcviku ide o čo najlepšiu simuláciu stavu slepca od narodenia v psychike vidiaceho ezoterika. V prvom kroku to bude nesporne stav slepca, ktorý stratil zrak počas života. Snažíme sa utíšiť vonkajšie zmysly ako sú oči, uši, nos, jazyk, povrch kože a svoju pozornosť prenášame na zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu. V šedej kôre veľkého mozgu neaktivizujeme jedine zmyslové centrum zraku v zadnom zrakovom mozgu. Toto centrum je pasívne a nezúčastňuje sa celkového nácviku. Ostatné centrá sú aktívne spracované venovať sa ezoterike v nás.

Ďalej sa usilujeme o to, aby sme odpojili vyhľadávanie všetkých obrazových podnetov z pamäte a prešli na vyhľadávanie výhradne zvukov a hmatových spomienok bez priradenia obrazovej podoby vonkajšieho sveta. Zo začiatku to môže robiť určité problémy. Netreba sa rozčuľovať a treba sa postupne naučiť likvidovať vznikajúce obrazy. Časom dokážete mať zvukové spomienky na predmety a hmatové pocity bez obrazov. Pri cvičeniach tohto druhu je rozumné, aby ste mali neustále zatvorené oči a to počas celého dvojhodinového cvičenia. Oči fyzické otvárate len vtedy, keď máte nepríjemné psychické stavy.

Je vhodné v celom výcviku precvičiť si počúvanie zvukových nahrávok z rozhlasu. Tu sú nahrané zvukové efekty patriace k rôznym predmetom. Počúvanie takýchto zvukov dopomôže silnému otvoreniu zvukových spomienok. A tak isto príde k oddeleniu zvuku, obrazu a hmatu. V konečnom dôsledku príde k prepojeniu hmatu a sluchu navzájom.

V celej zvukovej ezoterike hrajú kľúčovú otázku práve dve hlasivky v ľudskom krku. Tu absolvujeme špeciálny výcvik šamanských hlasiviek, ktoré nám budú slúžiť ako kmitajúce zariadenie. Naučíte sa každú hlasivku používať osobitne a pracovať s hlasivkami ezotericky. Výcvik hlasiviek sa podobá výcviku spevákov. Samozrejme, že sú tu určité rozdiely. Nechceme pekne spievať alebo hovoriť, ale chceme mať šamanské vydávanie zvláštnych zvukov. Mohli by sme hovoriť o tom, že chceme mať liečivý hlas a tiež hlas, ktorý bude silne hypnotický. Takýto hlas je potom vhodný pre liečebné a terapeutické zásahy.

Hlasivky sú drobné membrány, ktoré sa môžu rezonančne rozozvučať. Nám pôjde o to, aby sme hlasivky dokázali rozvibrovať v prvom rade bioenergeticky. K tomuto účelu nám slúži Reiki škola, ktorá sa zaoberá tvorbou a získavaním bioenergie zo živých zdrojov. Bez základného výcviku v Reiki škole hlasivky len veľmi ťažko dostanete do vhodného energetického stavu. Preto treba absolvovať osobitne bioenergetické cvičenia. Pokračujeme v základnom cvičení a cez hlasivky preháňame bioenergie Reiki. Bioenergiou Reiki plníme vnútro fyzického organizmu a tak isto môžeme plniť aj aurický obal okolo fyzického tela. Pod aurickým obalom tu rozumieme neustále sa tvoriace a strácajúce bioenergie z ľudského tela.

V ďalšej etape cez membránky hlasiviek pretláčame zemský magnetizmus. Ide o magnetické sily magmatického jadra Zeme. Magnetizmus možno vnímať na základe kompasu. Jednoducho sa energeticky napojíme na magnetizmus pod chodidlami a neustále všetko všade harmonizujeme a hlavne harmonizujeme každú hlasivku. Tým začína hlasivkami prúdiť zemský magnetizmus.

Pokračujeme tým, že cez hlasivky preháňame sexuálne energie prírodných ľudí. Aj tu treba mať vytvorené základy práce so sexuálnymi energiami. Všetko si nájdete v Sexuálnej škole. Sexuálna bioenergia je iná bioenergia ako klasická bioenergia zo živých objektov. Treba to dôsledne odlišovať. Niektorí ezoterici produkujú výhradne iba sexuálnu energiu a neprodukujú klasické bioenergie. Ich myseľ je v určitom neustálom sexuálnom vzrušení.

Pokračujeme ďalej a cez hlasivky začneme preháňať spomienky na rôzne zvuky, ktoré prekódujeme do zvukovej podoby písmen abecedy. Spomenieme si na zvukovú podobu písmena A a prenesieme ju do hlasiviek. Spomienkou na dané písmeno rozkmitáme hlasivky. V každej hlasivke je možné rozkmitať aj niekoľko písmen. Možno v jednej hlasivke rozkmitať jedno písmeno vo zvukovej podobe a v druhej hlasivke druhé písmeno. To je už šamanský výcvik hlasiviek.

Pokračujeme ďalej a v hlasivkách modelujeme stav echolokácie. Ide o to, aby ste vysielanú energiu nabili myšlienkou alebo rituálom, ktorý umožňuje použiť všetko ako echolokáciu. Hovoríme o bioecholokačných schopnostiach. Tieto treba dôsledne odcvičiť v Echo škole. Napríklad pošlete echolokačnú energiu k vášmu srdcu. Keď je zdravé, tak sa bioenergia aj so zvukovou formou písmen vráti naspäť do hlasiviek. Pokiaľ je srdce choré, echolokácia sa nevráti. Všetko sa podobá echolokačným schopnostiam delfínov, veľrýb a netopierov.

Potom nastupuje moment dostať cez hlasivky aj energiu vzduchu, ktorý nadychujeme a vydychujeme. Prechádzajúci vzduch dá hlasivkám tú správnu energetickú silu. Pránicky ošetrené hlasivky produkujú silné a koncentrované bioenergie. Tieto bioenergie môžu cez dýchacie cesty prenikať do aurického obalu a stať sa základom pránického liečenia. Tento druh liečby precvičujeme v Aurickej sekcii. Často pri tom používame pierka z rôznych vtákov.

Nasleduje ďalšia fáza výcviku, ktorý skôr spadá do oblasti mystickej práce so zvukmi. V ezoterickej literatúre nájdeme zvukovú ezoteriku opísanú bez fenoménu slepca a slepeckej ezoteriky. Preto tu musíme prejsť základným výcvikom mystickej práce s písmenkami. Po základnom výcviku všetko dôsledne pripravíme pre slepeckú ezoteriku a ezoteriku hlasiviek. Ide o to, že do hlasiviek vložíme spomienku na zvukovú podobu určitého písmenka abecedy. K tomuto pridáme slepecký pocit farby, slepecký pocit objektu a určitého tvaru zisteného hmatom. Preskúšame všetky písmenká abecedy. Aký slepecký tvar, farbu a veľkosť pridáte, zostáva plne na vás.

Zostala nám posledná skúsenosť a to je potreba spájať každú aktivitu so zvukovými efektmi. Napríklad vytvárame bioenergiu v pečeni. Nepoužijeme samozrejme predstavu Reiki znaku, ale ho nahradíme zvukom. Teda dôjde k určitej náhrade obrazovej formy Reiki na zvukovú formu Reiki. Vo zvukovej ezoterike platí zásada všetko robiť na základe zvukov, hmatových podnetov a obrazové podnety anulovať.

Pridaj komentár