Zvuk. Spracovanie zvuku. Vyhodnotenie zvuku. Vydaj zvuk. Opíš slovom zvuk. Precíť zvuk. Splň príkaz. Zvukovo sa vyjadri. Rytmus. Emócie. Pamäť. Spev. Duchovná cesta. Hudobné umenie. Hudobné vzdelanie. Relaxácia. Terapia. Zážitok. Zvuk a pohyb. Tvorivosť. Navyknúť si na zvukovú kulisu.
Muzikoterapia ako forma zámerného použitia zvukových efektov na dosiahnutie určitého cieľa vhodným výberom toho, čo tento cieľ dosiahne. To je jedna z možných definícií muzikoterapie alebo terapie zvukom celkovo. Nevidím zmysel hovoriť o muzikoterapii. Snáď by stačilo hovoriť o zvukových terapiách a o muzikoterapii ako možnej súčasti celkových zvukových terapií. Zvuk ako forma existencie človeka, ktorý zvuk prijíma a zvuk vydáva zo seba. Prípadne tvorí zvuk sám v sebe, napríklad ako formu premýšľania. V prvom rade je tu nutnosť, aby človek dokázal zvuky prijímať uchom a vhodne ich uložiť do pamäte. Zároveň aby dokázal na zvuky správne reagovať a vyhodnotiť ich.
Schopnosť človeka, aby dokázal ostatným v okolí, ale aj sám sebe povedať alebo vypovedať slovne, čo cíti alebo čo premýšľa. Teda prijať zvuk, spracovať ho, správne reagovať a dokázať sa určitým spôsobom vyjadriť, či už hlasom alebo pohybom , ktorý vytvorí určitú formu zvuku.


Pre ľudskú spoločnosť je potrebné, aby človek správne reagoval na rôzne povely inej osoby, ale aj zvukové povely, ktoré si dokáže vydať vo svojej mysli. Tak isto sa človek musí naučiť zvukovú formu písmen a číslic, aby dokázal vhodne komunikovať s ostatnými členmi spoločnosti.
Ďalej sem patria zručnosti v rôznom prostredí a v rôznych situáciách správne reagovať na zvukové podnety. Či už je to bežný život, šport alebo rodinné prostredie.
Ľudská spoločnosť vytvára aj jedinečnú schopnosť rozvinúť v jedincovi schopnosť hudobného cítenia, hudobného vzdelania a možnosť hudobného vyjadrenia seba a svojich pocitov, ktoré vytvára samotný život. Schopnosť spracovať zvuk na hudobných nástrojoch a stať sa hudobníkom. Takisto je tu snaha o to, aby dokázal človek spievať a spev cez sluch aj prijímať, aby sa v človeku rozvinula aj táto schopnosť zo sveta živočíšnych spevavcov.
Tak isto sem patrí schopnosť naučiť sa relaxovať pomocou hudobných efektov a to ľudskou hudbou, ktorá je podfarbená estetickou špekuláciou. Tak isto sem už patrí schopnosť vnímať prírodné zvuky bez prvkov civilizačných zvukov technického charakteru. Bloky prijímania prírodných zvukov a tým aj určité zdravotné problémy. K tomuto patrí aj terapeutický prvok vyjadriť sa spontánne bez estetickej špekulácie a to tak, ako to človek vo vnútri cíti bez toho, aby musel dbať na umelecké cítenie. Hrám tak, ako to cítim na duši a kašlem na estetiku, tón a melodičnosť. Schopnosť vydávať nekoordinované a zvieracie zvuky, ktoré civilizácia príliš zablokovala výchovným procesom poľudštenia. Nechováte sa ako zvieratá, ale občas sa chovajte ako zvieratá. Schopnosť používať hlas nie iba na rozumové vyjadrenie a spev, ale aj ako nástroj na liečenie iných ľudí. Hovoríme o schopnosti školiť svoj hlas a svoje hlasivky, či už k prejavu, spevu alebo šamanskej liečbe.
Tak isto je potrebné naučiť sa vnímať hudobné nástroje v hrdle iných ľudí, dokázať a naučiť sa ich počúvať a rozumieť im, čo povedali a aké zvuky vydali. Vyjadrovať sa spisovne bez slangu a nárečia.
Do zvukovej oblasti patrí aj výchova k určitej forme tvorivosti ako spevák, skladateľ, hudobník, rečník, spisovateľ.
Určite do cieleného využitia zvuku patria hlbinné terapie založené na hypnotických hladinách, do ktorých sa uvedie dotyčná osoba. V takomto jedinečnom stave mysle je zvukové a hudobné vyjadrenie dotyčnej osoby účinné aj psychoterapeuticky a somaticky, teda zasahuje sa do biochemických a fyzických procesov. Hypnóza dovoľuje vyššiu efektívnosť.
Zaujímavé je pôsobenie zvuku počas procesu zaspávania a spánku samotného, kde sa časovým spínačom môže spúšťať vhodná zvuková terapia.
Nás bude v prvom rade zaujímať zvuk z hľadiska ezoterického a duchovnej cesty. Ide o to, aby ste svoju duchovnú cestu robili ako slepec, ktorý od narodenia nepočuje a jednoznačne preferuje zvuky nad obrazmi. Teda spolieha na zvuk a hmat. V tomto druhu ezoteriky vyniká India a Tibet. Hovoríme o východnej ezoterike. Hovoríme o mantrickej ezoterike. Tu má na duchovnej ceste prednosť zvuk pred obrazom a predstavou. Samozrejme, že takýto druh duchovnej cesty je neštandardný a do určitej miery aj náročný na zmenu spôsobu mechanizmov v samotnej psychike. Je samozrejmosťou, že duchovná cesta sa využije aj na iné účely a to liečivé a osobnostné. Špecifikom duchovnej cesty sú zvuky vo vnútri pamäti, ktoré sa cez nervový vzruch presúvajú do hlasiviek. Tu vytvorené zvukové chvenie mentálnym zvukom zvnútra vytvára jedinečné prostredie pre duchovnú cestu. Do hlasiviek sa tlačí vlastná bioenergia, spomienka na zvuk, pocit dýchania, a tak isto schopnosť echolokácie, ktorá patrí k výbave človeka a je ukrytá v hĺbke psychiky.
V tomto príspevku som sa neusiloval o to, aby som bol prísne metodologický alebo sa vyjadroval príliš odborne. Jednoducho som sa zamyslel nad tým, ako by som mohol zvukové terapie použiť pre hodnotnejší a zmysluplnejší život. Je to forma pozvoľného zbližovania sa so zvukovou podstatou vlastnej osobnosti a pochopenia duchovnej cesty cez zvuk vo vlastnej mysli. Prichádzam na to, že muzikoterapia sa musí brať v kontexte zvukovej terapie ako celku a zbytočne ho z tohto celku nevytrhávať. Sila alternatívnych prístupov je v tom, že k človeku pristupuje komplexne a nie z pozície jednostrannosti. Tento postup je typický pre lekárov, psychológov a psychiatrov. Alternatívny terapeut sa usiluje o všestranný a celistvý prístup k človeku.

Pridaj komentár