Nácvik bunkového vedomia, ktorého základom je zvládnutie Silva školy a rezonancií cez membrány v tele. Ezoterik musí zvládnuť techniku vhodného rezonovania v membránach ako sú hlasivky, pobrušnica, mechúr, mozgová blana, blana miechy, blany svalov. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku. Vyhľadaj Silva MP3.

Ezoterik sa naučí pomocou dýchania alebo napätia v oblasti membrán v tele vyvolať tvorbu rezonancií. Nemáme tu na mysli hudobné tony a hudbu ako takú, ale počet úderov za sekundu. Teda vibrácie, rezonovanie a kmitanie. Ezoterik sa naučí koncentrovať na jednotlivé oblasti tela a to aj pomocou mozočku. Vyberie si najprv veľkosť koncentrácie do jednej fazuľky, napríklad v pľúcach. Mozoček zabezpečí, že sa podchytia všetky bunky v tejto oblasti veľkosti fazuľky. Bez účasti mozočku a zvládnutia 3. duchovnej cesty sa to samozrejme nebude dať. Preto ezoterik cvičí 3. duchovnú cestu cez neuróny mozočku a potom hravo zvládne aj duchovnú cestu cez bunky svojho tela.

Ezoterik bude potrebovať na psychický prienik dovnútra pľúcnych buniek veľkosti fazuľky vhodnú rezonanciu na niektorých membránach tela. Vyladí ju a prenikne na povrch blán všetkých buniek ohraničenom tvarom fazuľky. Potom prenikne do úrovne vnútra bunky a to medzi blanou bunky a blanou jadierka. Tu sa nachádzajú malé orgániky a ezoterik sem prenikne za pomoci koncentrácie a vhodnej rezonancie na membránach tela. Potom preladí rezonanciu a prenikne do jadra bunky a jadierka. Teda do úrovne chromozómov, ktoré na svojich koncoch obsahujú niečo ako neuróny v malom množstve.

Ezoterik sa musí cez mozoček naučiť koncentrovať a otvárať bunkové vedomie v každej časti tela, ale najprv veľkosti fazule. Keď zvládne tento stav, tak potom veľkosti pingpongovej loptičky. Keď toto zvládne, tak veľkosti tenisovej loptičky a napokon vo veľkosti každého orgánu. Treba tieto stavy dôsledne cvičiť a ovládnuť takto otváranie, zatváranie a manipulovanie s bunkovým vedomím.

Potom už musí mať ezoterik zvládnutú 5. duchovnú cestu cez brušný mozog a realizovať geriatrický program, ktorý si nájdete v Geriatrickej poradni. Tu v stene tenkých čriev sa nachádza pud pre starostlivosť o bunky a orgániky v nich. Tento pud sa aktivizuje obrázkami jaskýň a predstavami vyhrážok nedýchania. Všetko v stave zaspávania a 50 % rozumovosti dnešných ľudí. Úroveň rozprávok v materskej škôlke. Pud bunkový je prinútený v brušnom mozgu, aby začal riadiť proces tvorby rezonancií a to tak, aby všetky rezonancie sa upravili v prospech zdravia. Teda brušný mozog je ten, čo rozhoduje, ako sa budú rezonancie tvoriť a ako ich používať pri psychickom prieniku do vnútra buniek. Prosím toto pravidlo dodržiavať, pokiaľ sa nechcete doničiť zdravotne aj osudovo.

Ezoterik sa musí vzdelať aj histologicky a geneticky. Musí sa naučiť aspoň základné pojmy o bunkách a jej orgánikoch. Ezoterik sa naučí koncentrovať cez elektrónkové fotografie buniek do svojich buniek za použitia vhodnej rezonancie v hlasivkách alebo v iných membránových častiach tela. Pre ezoterika nie je až tak dôležité detailne ovládať názvy orgánikov v bunkách, ale psychicky prenikať do vnútra buniek vo svojom tele. A histologické obrázky rezov buniek mu dovolia dobre kontrolovať psychické prieniky do buniek uzatvorených vždy v určitom celku – fazuľky, pingpongovej loptičky, tenisovej loptičky a celého orgánu alebo celého tela.

Ezoterik sa musí naučiť veštecky vnímať dianie v tele, kde sa to koncentruje, čo sa tam deje. Všetko vníma a vyhodnocuje v centre spojených fantázií: čuchovej, chuťovej a hmatovej, kde je prisunutá aj obrazová fantázia. Nervový vzruch ide do centra fantázie v prednom mozgu a tu je vyhodnotený prísunom obrázku vhodnej bunky, vhodnej úrovne prieniku. Do týchto centier je možné presunúť aj vnútorné premýšľanie, ktoré môže komentovať ako reportér, čo sa deje v tele. Veštecké výkony na úrovni rezonancií bližšie pozri: Veštecká škola.

Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať do zhlukov buniek v tele v plnej rozumovosti na základe kreslených buniek orgánikov v knižkách. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať do buniek na úrovni 50 % rozumovosti, ale materská škôlka plná obrázkov. Koncentrácia ide cez kombináciu rozprávkových symbolov navzájom. Potom je tu možnosť koncentrácie pomocou pohybov prstov alebo nervových platničiek vo svaloch. Vtedy je rozumovosť na bode mrazu. Pokiaľ chce udržať určitý stav, tak vytvorí z prstov a tela určitú nehybnosť a stabilizuje pohybovú koncentráciu v určitom bode tela.

Psychickým prienikom do skupiny buniek v ľudskom tele sa otvára možnosť vešteckého skúmania a testovania toho, čo sa deje vo vnútri buniek s orgánikmi a tiež v jadre buniek. Teda liečiteľstvo má možnosť koordinovať liečby až na bunkovej úrovni. Tento typ liečiteľstva realizujeme cez brušný mozog a prinucovanie pudov, aby pracovali pre stav bezchorobnosti a dlhovekosti. Všetko si podrobnejšie nájdete: Geriatrická poradňa.

To sú základné cvičenia, ktoré otvoria bunkové vedomie a môžete si gratulovať, že ste psychicky prenikli do vnútra bunkových štruktúr a to tak, aby ste si nedoničili zdravie. A v tomto bode sa pred vami otvára UFO ezoterika, ktorá cez bunkové vedomie môže vytvárať určitý jedinečný kontakt jednak s organickým životom tu na planéte Zem, a tak isto v celom nekonečnom kozmickom priestore.

Pre psychicko energetický kontakt s organickou hmotou je potrebné otvoriť si bunkové vedomie. V praxi to znamená koncentráciu do buniek, k tomu rezonanciu v blanovitých oblastiach tela ezoterika. Vždy sa preniká nie do jednej bunky, ale skupiny buniek minimálne veľkosti fazule, alebo aj väčšieho priestoru. Na tento priestor sa nahodia predstavy planét, súhvezdí, galaxií. Až tento stav dovoľuje psychický kontakt so živou organickou hmotou. Je to stav, ktorí majú a zažívajú jedinci, ktorí prežili kontakt s UFO. Na začiatku UFO ezoteriky a UFO kontaktu sa ezoterik naučí kontaktovať organický život na Zemi. Teda okolo aktivizovaných buniek v uzatvorených objektoch prisunie obrázok planéty Zem a usiluje sa prepojiť na tu žijúce zvieratá. Nasleduje prepojenie psychiky ezoterika a živého zvieraťa. To vedie k vytvoreniu psychického odtlačku. Môžete si ho predstaviť, ako keby sa v tele ezoterika vytvorili mydlové bubliny, ktoré obsahujú informácie o zvierati a o ezoterikovi, ktorý kontaktoval organický život. Takto môže bunkový ezoterik kontaktovať všetky formy živých zvierat.

Takéto UFO A odtlačky sú pre organizmus blahodarné, no to už neplatí o odtlačkoch UFO B voči žijúcim ľudom. Zo živého organického života v kozme sú devastačné všetky UFO odtlačky. Prípady, ktoré sme veštecky overovali, naznačujú značné poškodzovanie organizmu, pokiaľ v tele alebo okolo tela zostávajú viacero rokov. Teda UFO odtlačky života v kozme si môže ezoterik dovoliť iba dočasne. Ezoterik využije UFO A odtlačky živých organizmov na planéte Zem podľa pokynov brušného mozgu a hlavne pudu bunkového, ktorý sídli v tenkých črevách. Tento pud v rámci geriatrického programu bezchorobnosti a dlhovekosti najlepšie vie, ktoré UFO odtlačky zo živých zvierat na planéte Zem sú najvhodnejšie pre zdravie. A ezoterik rešpektuje takýto postup.

V zásade poznáme už odtlačky organického života v kozme, ktoré iba devastujú organizmus a psychiku ezoterika. Ezoterici, ktorí ich testovali, mali extrémne pocity spochybnenia, nezdaru a vyplavujú sa všetky negatívne skutky, ktoré ezoterik počas svojho života vykonal, či už vedome, alebo nechtiac. Niektoré UFO C odtlačky sú vychovávateľné a sú ochotné plniť príkazy ezoterika. Zatiaľ poznáme dva a voláme ich UFO D odtlačok chobotnica a UFO D odtlačok stonožka. Ezoterici, ktorí testovali tieto odtlačky majú pocit, že je to podobné psovi, ktorého možno vycvičiť a používať na nastavenie vhodného ezoterického stavu. Teda vydá sa mu príkaz, aby vám nahodil kozmické vedomie a tento odtlačok to tak spraví.

Potom poznáme UFO E odtlačky, ktoré nahadzujú kozmicko bunkové vedomie a doslova ťahajú alebo unášajú psychiku človeka do kozmických diaľok. Ezoterici, ktorí testujú tieto UFO E odtlačky, majú pocit čudesného stavu a v centre fantázie veštecky vyhodnocujú násilné vlečenie ich psychiky priestorom kozmu.

Problémom zostáva zatiaľ spoznanie tohto únosu UFO E objektom, jeho zastavenie a následne likvidácia tohto UFO E odtlačku nahodením detskej psychiky. Prípadne nahodenie detskej psychiky a šamanského vedomia. Budeme prepracovávať techniku vešteckého vnímania týchto odtlačkov a skúmať jedincov, ktorí dokážu tieto odtlačky účinne likvidovať.

Zaznamenali sme aj UFO F, ktoré umožňuje vnímať okolo nás ďalšiu dimenziu podobnú svetu mŕtvych spomienok. Všetko sa podobá na to, čo popisuje František Bardon v dvoch knižkách Prax magickej komunikácie I. a II. Nahodenie tohto UFO F1 dovoľuje vnímať túto dimenziu sveta okolo nás.

Postupne zmapujeme organický život v kozme a presne definujeme, odkiaľ sa dá získať UFO odtlačok. Tak isto budeme zisťovať, ako možno na duchovnej ceste použiť UFO A odtlačky zvierat na planéte Zem. Počkáme si na výskum v tejto oblasti a testovanie týchto jedinečností.

Na záver upozorňujem každého, že tieto cvičenia môže robiť iba na svoju zodpovednosť a nech si každý zváži, pokiaľ siahajú jeho sily.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.