Pokračujeme v prieskume a nácviku ovládania a kontroly celého organizmu. Pri týchto cvičeniach sa špecializujeme na kontrolu a ovládanie zdravotného stavu. Tento text má a svoju autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj v prednáškach.
Nestále už niekoľko rokov cvičíme Silva techniky a snažíme sa do nich vniesť určitý poriadok a logiku medicíny. Bohužiaľ, tá literatúra a tie postupy, ktoré sa u nás praktizujú, nemajú dostatočnú hĺbku prepracovania a aplikácie v praxi. V prvom rade nie je Silvovka definovaná z hľadiska patológie a to je patológia poškodenia mozgu slaboprúdom. Teda do tejto oblasti spadajú hlavne ľudia, ktorí sa venujú či už profesionálne, alebo amatérsky zariadeniam pod elektrickým prúdom. Máme na mysli klasické spotrebiče v domácnostiach. Tak isto do tejto oblasti spadajú rádioamatéri a tí, ktorí pracujú pri zariadeniach podobných vysielačkám a rádiostaniciam. U niektorých jedincov aj slaboprúd môže ovplyvniť a pozmeniť neurónové schémy štandardného fungovania. Hovoríme o tom, že mozog dotyčných osôb sa stane rezonančný. Niektorí jedinci poškodení technikou tohto druhu sa psychicky zničia, iní sa vyzdravejú a ich mozog sa stane kmitajúci, blikajúci a vibrujúci. Neurónové schémy v organizme a v nich pulzujúce biochemické alebo biofyzikálne procesy sa tiež pozmenia.
Ten, kto chce dosiahnuť rezonančnú myseľ, nemusí prejsť fyzickým poškodením mozgu. Rezonančnú myseľ získa sugeratívnymi technikami. Ide o čo najživšiu predstavu, že neustále opravuje elektrospotrebiče, alebo ako rádioamatér naväzuje rôzne spojenia po celom svete. Sugerácia je schopnosť bez výhrad uveriť, že to, čo si predstavujete, je aj skutočnosťou.


K sugeratívnym technikám je vhodné pridať aj techniky fyzické ako je počúvanie rezonančných nahrávok čistých frekvencií. Tak isto je vhodné do toho používať blikajúce svetlá v rôznom pásme počtu blikov za sekundu. Tak isto sa dá postupovať počúvaním rezonančných nahrávok počas noci, alebo spúšťaním priechodu prúdu cez rôzne tvarovaný drôt za použitia časových spínačov. Bližšie základný výcvik v Techno škole. Takými miernymi prostriedkami dopomôžete vytvoreniu rezonančnej mysli.
Ďalšou možnosťou je neustále čítanie a opisovanie knižiek s touto problematikou. Na trhu ich nájdete dostatok. Prípadne čítate a opisujete články o Silva technike na týchto internetových stránkach.
Dôležité pre praktizovanie Silvovky je dôkladné poznanie anatómie tela a mimoriadne dôležité je aj podrobné poznanie jednotlivých častí mozgu, hlavne oblastí s neurónmi. Najčastejšie si neuróny predstavujeme ako 3 až 7 vrstiev pavučín s drobnými pavúčikmi, ktoré neustále kmitajú.
Zaujímavé je aj absolvovanie EEG vyšetrenia. Tu sa do mozgu púšťa slaboprúd s určitou herzovou amplitúdou. Takto sa zisťujú poškodenia mozgu u chorých ľudí. Môžete si tak isto čítať knižky o tejto problematike.
Ďalším postupom je nutné sa naučiť dôsledne sa koncentrovať do oblasti šedej kôry a výskytu neurónov. Pri koncentrácii premýšľame o logike, medicíne a strojoch na rozdiel od jogy, kde pri koncentrácii premýšľame nad hinduistickými božstvami. Koncentrácia je spoločná, ale obsah koncentrácie je zásadné iný. V daných oblastiach sa naučíme vyciťovať nervové alebo neurónové kmitanie. Keď sa naučíme jeho vnímanie, tak môžeme pristúpiť k manipulácii s nervovými kmitmi v neurónových oblastiach.
Cez rôzne frekvencie kmitania prenikáme do všetkých oblastí neurónov v tele. Pre zjednodušenie vytvoríme určité celky neurónov. V prvom rade sú to neuróny veľkého mozgu. Potom sú to neuróny stredného mozgu pod veľkým mozgom vo veľkosti päste. Potom sú tu neurónové oblasti miechy a blízkeho okolia. Miecha začína v strednom mozgu a v chrbtici pokračuje až do oblasti kostrče. Hovoríme o miešnom mozgu. Pokračujeme v koncentrácii do hrubých a tenkých čriev, kde sú uložené neuróny brušného mozgu. Ešte tu máme mozog kožno – svalovo- kostný. Koncentrujeme sa do nervových zakončení v týchto oblastiach. Nakoniec je tu v zadnej časti mozgu mozoček, ktorý slúži na vzájomnú koordináciu týchto mozgových oblastí ľudského tela.
Na začiatku nácviku sa snažíme o to, aby sme do všetkých oblastí neurónov prenikli a vedeli tu manipulovať s kmitajúcou aktivitou. Viac to pripomína zvukovú ezoteriku, ktorá prešla z vnímania zvuku na vnímanie počtu kmitov za danú časovú jednotku. Nesústredíme sa na zvuk, na jeho hĺbku, výšku a estetičnosť, ale na strojovú podstatu počtu úderov. Neustále prehlbujeme schopnosť prieniku do týchto systémov. Snažíme sa vytvoriť autopilota vo svojej psychike na rozšírenie vedomia skúmať, kontrolovať a ovládať aj svoj celý organizmus.
Keď máte takéto základné cvičenia za sebou, je možné postúpiť k testovaniu jednotlivých orgánov a systémov v tele. Robí sa to tak, že sa skoncentrujete napríklad na pečeň a sugeratívne uveríte, že pečeň je vážne chorá. Pritom sledujete jednotlivé mozgové oblasti ako reagujú a či vôbec reagujú na vzniknutý stav v organizme. Viacerí cvičiaci boli nemilo prekvapení, ako mozgové oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brucha a kože reagujú resp. nereagujú. Po takomto testovaní môže prísť k oprave autopilota zdravia vlastného organizmu. Autopilot by sa mal pri disharmóniách v organizme neustále zapínať vo všetkých mozgových oblastiach. Pokiaľ sa tak nedeje, tak musíte neustále robiť vlastné ručné riadenie zdravia vo svojom organizme. Pod autopilotom sa tu rozumie schopnosť udržať organizmus bez chorôb a disharmónií. Napríklad, keď vás veštecky zdiagnostikujem, tak nesmiem nič nájsť. Ručné riadenie neustále musí korigovať organizmus k zdraviu. Preto je pragmatickejšie nastaviť autopilota vlastného zdravia a nepoužívať ručné riadenie, ktoré vyžaduje množstvo času a finančných prostriedkov. Tak isto sugeratívne možno vytvoriť v niektorom orgáne stres a diagnostikovať, ako na to budú reagovať mozgové oblasti. Po zistení môže prísť k náprave.

Prvýkrát tu využívame schopnosti sugeratívneho testovania autopilota vlastného fyzického zdravia. Verím, že ste lepšie ako doteraz pochopili, o čom by mala byť Silvovka.

Pridaj komentár