Nácvik techník prieniku do vlastnej psychiky. K prieniku do vlastnej psychiky využívame rôzne druhy techník a postupov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu. Nájdete si ju v Prednáškach pod názvom Reiki joga. Stiahnite si ju a vypočujte.
Na začiatok cvičenia sme si uvedomili, čo je naše ego. Ego tvorí naše fyzické telo ako svaly, kosti, orgány a ostatné časti tela. K tomu treba pridať zápis všetkých zážitkov toho, čo sme za obdobie svojho života prežili. Toto všetko je niekde v našom fyzickom tele uložené. Teda môžeme to nájsť vo veľkom mozgu, mozočku, strednom mozgu, mieche, nervových gangliách a brušnom mozgu.
Špeciálne sme sa zamerali na oblasť neurónov, ktoré pokrývajú v 3. až 7. vrstvách veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miechu, ganglie a brušný mozog. Uvedomovali sme si, že v tejto oblasti treba udržať určitý štandard schopnosti plného pripútania sa k realite. V prípade potreby je možné upravovať stav v týchto oblastiach a aj tadiaľto vstupovať do svojho vnútorného sveta za účelom čisto praktickým a to je lepšie ovládnutie a využitie vnútorných daností a predpokladov pre lepší úspech vo vonkajšom svete. Na druhej strane je možné prenikať do vnútorného sveta človeka za účelom vnútorného duchovného dozretia. Neodmietame ani jeden, ani druhý prístup. Dokážeme sa z hlbočín vlastného podvedomia vracať do štandardného fungovania vlastnej mysle, ktorá nám umožňuje zostať fyzicky a psychicky zdravými jedincami so šťastným osudom.


Nasledovalo ďalšie cvičenie a to spomenúť si na čo najviac blikajúcich svetiel, na čo najviac kmitajúcich zvukov v rôznych počtoch kmitov a úderov za sekundu. Zároveň sme sa snažili spomínať na vibrácie rôznych spotrebičov a objektov s motorom. Zároveň sme sa skoncentrovali do hlasiviek a vnútorné premýšľanie sme spojili na vibrovanie hlasiviek. Vsugerovali sme si, že niekde prednášame a pritom sme neotvorili fyzicky ústa a nevydali ani hlásku. Pri dobrej sugerácii sa hlasivky v hrdle jemne rozkmitali.
Nasledovalo ďalšie cvičenie zamerané na celkové utíšenie bioenergetických pochodov, ktoré sa dimenzujú práve v Reiki škole a to sugeráciou zdvíhania ťažkých váh na hranici možností vzpieračov ťažkých váh. Pri tejto sugerácii sa spúšťajú silné sodíkové reakcie v nervových zakončeniach. V tomto prípade sme sa koncentrovali do štyroch oblastí v ľudskom tele: do zubov, rohov spánkových lalokov, mozočku a pupku. Všade sme sa na určitú dobu koncentrovali s predstavou, ako sedíme v nehybnej jogínskej asane. Usilovali sme sa tvorbu bioenergie minimalizovať na čo najnižšiu možnú úroveň. Pripomínalo to stav medveďa, ktorý zaľahol na zimný spánok. Nejde však o stav zaspatia, ale o stav totálne najnižšieho chodu svojho tela. Tieto utíšenia sme dosiahli vo všetkých 4. centrách a odtiaľto sme sa ho usilovali šíriť do všetkých orgánov a častí ľudského tela. Zároveň po dôkladnom utíšení našich tiel sme sa skoncentrovali aj do oblasti hlasiviek so sugeráciou toho, že čo najtichšie rozprávame. To, že rozprávame, sme si iba predstavovali; fyzické pery sa nehýbali. Z hlasiviek sa šírili vibrácie do celého tela. K tomu sme si znovu v pamäti vyvolali spomienky na blikajúce, vibrujúce a kmitajúce objekty.
Nasledovali hypnotické cvičenia, ktorých súčasťou sa stáva sugescia reklamných bilboardov. Na pravej strane tela a to trochu hore nad očami sme si vizualizovali to, čo nechceme, aby bolo, napríklad určitú chorobu alebo určitú situáciu. Na ľavej strane sme si vizualizovali reklamný bilboard toho, čo chceme dosiahnuť. Ukladanie nežiaduceho bilboardu vpravo tento obraz z mysle vymazávalo, žiadaný bilboard umiestnený vľavo zase tento obraz lebo túto požiadavku v mysli dynamizuje. Potom sme pokračovali v uplatňovaní rôznych hypnotických techník na žiadaný bilboard vľavo. Napríklad sme si predstavovali, ako padáme dozadu. Všetko sme si vsugerovali a každý skúmal, ako v tomto hypnotickom stave daný žiadaný bilboard ovplyvní. Znovu sme si vsugerovali, a to čo najživšie, zahľadenie sa do diaľky. Keď sme pocítili, že sugerácia je dosť živá a intenzívna, tak sme sa v tomto stave snažili ovplyvniť žiaduci bilboard na ľavej strane. Každý zisťoval, že bilboard v danom hypnotickom stave dokáže určitým spôsobom pozmeniť v prospech seba.
Nasledovalo ďalšie cvičenie a to spomínanie si na 4 emocionálne stavy. Stupňovali sme pocity hnevu až do sugescie zúrivosti a potom sme sa usilovali tieto emócie prepnúť do inej emócie, napríklad strachu. Znovu sme dynamizovali strach až do ochrnutia a potom sme prepli do emócie smútku. Zase sme všetko stupňovali až do nechuti žiť. Znovu prepnutie do emócie radosti. Tak isto som upozorňoval na emócie, ktoré sú zamerané dovnútra danej osoby a do vonkajšieho sveta na inú osobu alebo objekt.
Na záver sme sa venovali prieniku do stredného mozgu. Uvedomovali sme si, že tu sídli snová myseľ. Počas dňa a fyzickej či psychickej aktivity je šedá kôra na povrchu tohto mozgu tuhá ako zamrznutý rybník. Je vhodné uvoľniť do tekutého stavu iba malý otvor. Tak ako to robia rybári, keď v zime idú na rybačku. Cez tento otvor sa dá prenikať do snovej pamäte. To sú začiatky transcendentálnych meditácií a prieniku do snovej mysle. Počas hlbokého spánku sme sa usilovali vsugerovať si potrebu, aby sa ľady na jazere roztopili a zostala tam iba jedna menšia ľadová kryha, cez ktorú počas spánku bude prenikať naše denné vedomie a napríklad si budeme pamätať, čo sa nám sníva. Kto si svoje sny pamätá, tak u takého funguje tento systém, ktorý som opísal značne symbolicky pre lepšie pochopenie.

Pridaj komentár