Venujeme sa problematike Silva techník, ktorých zakladateľom bol Američan José Silva. Ide o techniky založené na kmitaní a vibrovaní samotného nervového systému. Rozvoju daných techník sa venujeme postupne už 15 rokov a za toto obdobie sme ich zásadne prerobili na nepoznanie. Tak to chodí v živote, keď ezoterik robí určitú oblasť ezoteriky a zároveň ju trpezlivo cvičí a zdokonaľuje.

Začali by sme, o čom tento druh silva cvičení nie je. V prvom rade by nemal stáť na tom, že dotyčná osoba má poškodený celý nervový a neurónový systém a zvlášť rozstrapkané nervové zakončenia Nemalo by to byť na násilnom používaní prístrojov na slaboprúd ako je napríklad prístroj TENS. Tak isto používanie psychowalkmanu by malo byť rozumné a uvážlivé.

Ezoterik, ktorý chce v tejto oblasti niečo znamenať, by sa mal podrobne vedieť, čo je to nervová sústava a kde sa v tele nachádza. Nervovo-neurónová sústava človeka obsahuje asi 10 umocnené na 10 nervových a neurónových buniek. Celkovo je asi 50 druhov nervových a neurónových buniek: biele neuróny, sivé neuróny a dlhé axiomatické neuróny.

Máme osoby, ktoré majú štandardné množstvo neurónov a nervov. Ale nájdu sa aj výnimočné osobnosti, ktoré majú až 40 krát viacej neurónov ako bežní jedinci. A najčastejšie ich nájdete vo finančnom sektore. No to, že majú až 40 krát viacej neurónov neznamená, že majú aj 40 krát viacej inteligencie. Je to rozdielne. Častejšie nájdete jedincov, ktorí majú 5 krát viacej neurónov ako bežní jedinci. Jedinci, ktorí majú 10 krát viacej miešnych neurónov, sú často veľmi schopné vodcovské osobnosti. Pre mimoriadny intelekt je dôležité aj obdobie rastu mozgu niekoľko rokov po narodení jedinca a ako na tohto jedinca vplývali jeho rodičia a blízke okolie.

Ezoterik musí byť schopný sa koncentrovať do oblasti nervstva v tele, hlavne sa trvalo usadiť v zadnej časti mozgu a strategicky do predĺženej miechy, odkiaľ sa riadi celá aktivita nervovo-neurónového systému človeka. Aby ste sa vedeli úspešne koncentrovať do nervstva, je potrebné mať roky výcviku raného štádia klinickej smrti a v tomto stave vedieť používať to, čo voláme bublinkovač bioenergií v ranom štádiu klinickej smrti. Bez tejto schopnosti zostanete vždy na úrovni amatéra.

Mnohoročnou koncentráciou na predlženú miechu si tu ezoterik trvalo usadí svoje vedomie, ktoré je najčastejšie v prednom mozgu. Mnohoročne opakovaným cvičením v ranom štádiu klinickej smrti sa v neurónoch objaví schopnosť trvalej prítomnosti v predĺženej mieche a v jej okolí. A odtiaľ je už iba malý krok do mozočku a do zadného zrakového mozgu. Pre ezoterika je pozícia mozoček, predĺžená miecha a zadné zrakové centrum strategická. Mozoček obsahuje až 70 % všetkých neurónov v ľudskom tele, v zadnom zrakovom mozgu sa robia veštecké výkony a v predĺženej mieche sa riadi celkovo nervový systém.

Anatomicky je dôležité chápať, že z predĺženej miechy v hornej časti idú skoro všetky nervy k jednotlivým častiam mozgu. A tak isto ide z predĺženej miechy túlavý nerv do srdca, pľúc, pečene, obličiek, sleziny a tenkých a hrubých čriev. Z dolného konca ide nervstvo rovno do miechy a z miechy do svalov. A v týchto oblastiach viete dobre operovať a upravovať svoj stav neurónov a nervových systémov.

Ale poďme k samotnému výcviku silva techník. V prvom rade je to počúvanie zvukových nahrávok zvuku netopierov, delfínov a veľrýb. Sú to zvieratá, ktoré vedia vo svojom tele vyvolať vibrácie aj so zvukovými efektmi. Tieto nahrávky počúvate, kým si ich dobre nezapamätáte a viete si zvuky a vibrácie vyvolať v ušných bubienkoch. A tu začína klasický silva výcvik a to rovno zo sluchového centra v mozgu, ktoré sa nachádza v spánkových lalokoch mozgu, rovno do pravej a ľavej hlasivky. Výcvik musí byť mnohoročný a postupne všetko, čo si vnútorne poviete alebo vybavíte v pamäti, sa prenesie na hlasivky v krku. Z hlasiviek sa šíri neustále kmitanie do vnútra nervstva v tele. A tu kdesi začína silva škola v jej novom šate.

Začali sme tu spomínať hlasivky s membránkami a ich výcvik. Ide o výcvik ako u operných spevákov. V prvom rade ide o to, aby ste písmenká vyslovovali tak hlasne a silne, aby sa rozoznela aj celá dýchacia trubica a k tomu aj blanky v pľúcnych alveolách. Potom je potrebné v jednej hlasivke vždy vyslovovať jedno až tri tie isté písmená a zároveň aj v druhej hlasivke. Keď tieto písmená vyslovujete za pomoci vzduchu pľúc, tak sa nesmú spojiť v strede perí, ale musia vytekať osobitne v ľavom a pravom kútiku úst. Aký zmysel má toto cvičenie? Ide o techniku, aby ste veľmi dobre počuli, čo rozprávate a rozprávanie vedeli dobre ovládať a usmerňovať.

Ďalšie techniky výcviku rezonančných hlasiviek sú rôzne. Zatlačíte na oblasť hlasiviek jednou a potom druhou rukou po stranách krku. Pritláčate o odtláčate, pokiaľ možno čo najrýchlejšie a pritom vyslovujete na jednej aj na druhej hlasivke písmená, napr. písmeno A. Pri tomto koncerte písmen A treba robiť na tvári určité grimasy a prenášať ich do oblastí hlasiviek. Tak isto je nutné mať určitý pohyb hlavy do strany a hore a dole. Sledujte pohyby operných spevákov a podobne. A tak isto sa pohyb rúk a tela dostáva do oblasti krku a jednej aj druhej hlasivky. Jedna a druhá hlasivka je skorej pritlačená na dýchaciu trubicu, aby sa kmitanie zvuku na dvoch hlasivkách prenášalo na dýchaciu trubicu a odtiaľ do pľúc na membrány v alveolách. Hlasivky kmitajú na povrch dýchacej trubice a pľúca rozochvievajú ako mechy alebo gajdy. Okolo hlasiviek je plno svalov, ktoré manipulujú po dlhodobom tréningu a vytvárajú rezonančný zvuk z hlasiviek.

Ďalšie cvičenie vyžaduje vyslovovať písmená a kombinácie spoluhlások a samohlások s tým, že sa hlbšie dýcha a po pľúcach sa zvonka búcha miernymi údermi na hruď. Nádych a cez hlasivky zvuky písmen a mierne búchanie po pľúcach. Mierne rýchle udieranie a pri nádychu vyslovovanie samotných spoluhlások aj osobitne samohlások. Často aj ich kombinácie. A cvičíme mnoho rokov, kým sa v tomto prejave staneme výkonný a dobrý.

Potom sú tu cvičenia, kde pri výdychu tlačíme rukami na žalúdok a vyslovujeme písmená ako výbuch zvuku a vzduchu z úst. Po miernom údere na žalúdočnú oblasť ide zvuk z úst von do priestoru. Ide o techniku naučiť sa vyslovovať písmená a ich kombinácie ako výbuch vzduchu z úst do prostredia.

Ďalšia veľmi dôležitá technika je naučiť sa vyslovovať zvukovú podobu písmen v tom prípade, že cvičiaca osoba má zavreté ústa a snaží sa hovoriť ako bruchomluvec. Je to také hundranie, hmkanie, ako keby ste mali zalepenú spodnú a hornú peru o seba. Vyslovujete písmená a ich kombinácie a postupne slová a celé vety. Dôraz kladiete na to, aby osoba stojaca pri vás vám mohla rozumieť, čo hovoríte, ale nie úplne. Používate aj pohyb rúk aj gestikuláciu ako hluchonemé osoby.

Podobné cvičenia smerujú do ušných bubienkov. Najprv treba počúvať množstvo rezonančnej a ezoterickej hudby a dobre si ju pamätať. Ide o mnoho rokov aktívneho počúvania duchovnej a ezoterickej hudby a hudobných nahrávok z celého sveta. A potom ide o to, aby ste si spomenuli na tieto zvuky a dostali ich z mozgu na bubienok v jednom a druhom uchu. Nezabudnúť počúvať aj technické zvuky. Vhodné je aj dlhodobé počúvanie psychowalkmana a zvukovú podobu rezonancií. Dôležité sú aj cvičenia zamerané na svaly okolo uší a schopnosť ovládať ich. Keď niekoho alebo niečo počúvate, tak si priamo na ušných bubienkoch zneníte frekvenciu zvuku a kmitov, ktoré posielate z mozgu na ušné bubienky. Treba si na to zvyknúť a postupne si doladiť psychiku. Každé takéto cvičenie sprevádza aj určitá nestabilita psychiky a potrebujete určité terapie, aby ste stabilizovali psychiku do normálnych reakcií. Netreba zabudnúť na položku psychohygiena a normálne reakcie.

Ďalšie cvičenia smerujú do oblasti zraku a hlavne zadného zrakového mozgu, kde je zrakové centrum. Tak isto máme v temennom mozgu nad ušami pohybové centrum a okolo uší centrum pre zvuk a sluch. A tu sa to vlastne okolo rezonancií, kmitania a vibrovania musí cvičiť. Netreba na túto zásadu zabúdať. Pre zrak je dôležité používanie psychowalkmana a kmitajúcich svetielok. Ide o okuliare s blikajúcimi svetielkami. A treba to cvičiť roky rokúce a dobre uložiť do pamäte a potom z pamäte to vždy ťahať do zadného zrakového mozgu ako pohybové obrázky. Neskoršie sa naučíte pýtať si obrázky zo spomienok a hneď, aby každá farba a každý objekt spomienky blikal ako pestrofarebný stromček. Pri učení a vnímaní video obrázkov je vhodné prijímať ich ako blikajúcu záležitosť. Naučíte sa to a učenie bude jednoduchšie a rýchlejšie a nebudete musieť mnohokrát opakovať niečo, kým si to mozog trvalo zapamätá. Samozrejme, že obrazy zo spomienok uplatnené v zadnom zrakovom mozgu sa dajú ešte upravovať na základe množstva hypnotických techník. Pridať systém mandál a podobných techník pre lepšie učenie a ako si čo pamätať.

Ďalšia technika sa týka používania prístroja TENS, je to prístroj, ktorý ostane do tela slaboprúd. Je to na princípe prístroja EEG. Pomocou tohto domáceho prístroja, ktorý nie je problém zakúpiť, dostávate cez kožu, senzory kože a pohybu v koži podnety do stredného epileptického mozgu. Tento prístroj vám pomôže pracovať s bioenergiou, ktorá sa tvorí hlavne vo svaloch, odbornejšie povedané vo vnútri buniek, kde je viacej orgánikov pod označením mitochondrie. Sú to také mini orgániky, kde sa chemická energia prevedie na bioenergiu a tá potom putuje po tele a vy ju viete zachytiť pomocou ušných bubienkov a odlíšiť jej napätie podľa zmeny frekvencie na ušných bubienkoch a spánkovom laloku a v temenom laloku určíte koordináty, kde v tele je určitý typ bioenergie z vlastných buniek, ale aj magmatického jadra planéty Zem. Samozrejme, že to chce mnohoročný výcvik vnímania napätia pomocou spánkového a temenného mozgu, ktorý obsahuje neuróny a tie sa ako zvieratá v cirkuse po rokoch vycvičia a dokážu povedať na určitej stupnici, kde sa vníma málo bioenergie, stredne a veľa. A potom aj podrobnejšie. Prípadne pocity z bubienkov a spánkového mozgu previesť na obrázky s farbou viazanou na určitý druh množstva bioenergie.

Veľmi špecifická funkcia je prepojenie nosnej sliznice na predný mozog, kde je centrum pre premýšľanie a logické uvažovanie. Toto centrum, nosnú sliznicu a predný mozog zorganizovať pre vnímanie astrálnej duše, kvantovanej duše, spomienok odpojených od neurónov a to pár milimetrov na všetky neuróny tela. Samozrejme, aby sa vaše celoživotné spomienky odpojili od neurónov, je potrebný výcvik raných štádií klinickej smrti alebo prežiť klinickú smrť náhodne a nečakane a návrat z tohto skolabovania do života. Neuróny v tele sa po klinickej smrti nedajú už úplne do pôvodného stavu. V zásade čuch už v dnešnej dobe tak veľmi nepotrebujete a zvlášť u mužov je skoro zbytočný. A tak je ho možné preškoliť na vnímanie ľudskej duše vo vnútri tela. Samozrejme, pokiaľ ste necvičili alebo neprežili klinickú smrť, tak vnímať môžete iba svoje spomienky v pamäti neurónov. Po výcviku klinickej smrti už sú spomienky z pamäte odpojené čiastočne od neurónov a to je už duša, ktorá sa úplne odpojí od neurónov a po smrti zostáva čiastočne aktívna mimo telo, ale v špecifickom priestore 10 umocnené na mínus – 20 metra. Bežný svet okolo nás je dimenzia 10 umocnené na – 5 metra. Toto sa treba naučiť chápať a potom aj praktizovať.

Potom je tu ešte špecifickejší výcvik rezonancií na jazyku. Spomeňte si na to, ako si niekto prikladal na jazyk menšiu baterku. Vlastne išlo o výcvik toho, ako cez jazyk a jeho neuróny dokážete vnímať chemické látky a prvky vo svojom tele. Bioenergia z jazyka sa použije ako analýza chemických látok pomocou toku elektrónov a iných častíc. Keď tento tok energie nasmerujete do oblasti hormonálnej žľazy napríklad hypofýzy asi strede mozgu, tak sa vám v predstave začnú objavovať vzorce jednotlivých hormonálnych látok. Je tu problém v tom, že treba poznať chemické zlúčeniny hormonálnych látok z hypofýzy a vedieť sa do oblasti ich výskytu v strede hlavy skoncentrovať. A to treba mať už odcvičené rané štádiá klinickej smrti – minimálne úroveň fantómové klinické telo. Teda čiastočné odpojenie spomienok od neurónov a to pár milimetrov od 90 % všetkých neurónov v tele ezoterika. Fantómové telo sa dosahuje sugeráciou uveriť, že ste prežili klinickú smrť a to spôsobí v mozgu klinický stav.

Popísal som vám tu množstvo postupov, ktoré jednoznačne spadajú pod Silva systém a využívajú membrány hlasiviek. Ešte tu máme ďalší dôležitý systém a to prepojenie centier na premýšľanie. To je vnútorný hlas v prednom mozgu alebo aj v iných častiach mozgu a ten je premostený na hlasivky. Ústa sú zatvorené a cez hlasivky preteká vzduch ako pri klasickom dýchaní. Do hlasiviek sa postupne vytvorí nervové prepojenie aj s neurónmi mozog a hlasivky a neustála jemná aktivita nervstva sem smeruje z mozgu a centier pre premýšľanie. Odtiaľto ide nervový vzruch do mozgových blán na povrchu mozgu a odtiaľ ide jemné nervové kmitanie do tých oblastí mozgu, ktoré to potrebujú k frekvenčnému kmitaniu. Ako keby ste mali slaboprúd a magnetické pole pustené pri EEG vyšetrení. Učíte sa premýšľať nie na základe obrazov a zvukov, ale priamo na základe frekvenčného kmitania. A to je úplne iný spôsob myslenia ako je bežne známe a používané.

Samozrejme, všetky tieto techniky, ktoré si mnoho rokov precvičujete a trénujete vo svojich neurónoch, vytvárajú v neurónoch centrá trvalej schopnosti frekvenčných výkonov vo všetkých ľudských zmysloch a ich premostenie na rané štádiá klinickej smrti. A v ranom štádiu klinickej smrti sú spomienky už mierne oddelené od neurónov a tvoria kvantovanú dušu. Po smrti sa kvantovaná duša plná spomienok a želaní odpája od zomretého tela a má určitú možnosť sa uchovať vo svete 10 umocnené na mínus – 20 metra. To je iný mikrosvet ako tento náš živej organickej hmoty, ktorý je hlavne vo veľkosti 10 umocnené na mínus – 5 a podobne. Ide vcelku o to, aby sa všetko, čo cvičíte v Silva škole alebo Frekvenčnej škole previedlo na bublinkovač kvantovanej duše. Jednoducho kvantovaná duša môže na určitom mieste produkovať zo seba skupiny častíc. Môžete si to predstaviť ako mikro bublinky a do nich sa vkladajú všetky druhy frekvencií a rezonancií. A tieto frekvencie a rezonancie sú vlastne určité príkazy, čo musia kvantované bublinky robiť a dosahovať. Bublinkovač kvantovanej duše sa použije hlavne na prenikanie do hĺbok kozmu a prenikanie do svojich buniek a celkovo na veštecké výkony, zber informácií a ovplyvňovanie potrebných okolností najlepšie tak, aby novovzniknuté udalosti boli na prospech jednej aj druhej strany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.