Zrealizovali sme akciu, ktorá sa komplexnejšie venovala problematike reinkarnácie. Ide o to, aby sme prehodnotili prístup k vlastným spomienkam, ktoré máme uložené v 7. neurónových oblastiach tela. Spomienky sa dovnútra dostali z vonkajšieho prostredia a tak isto sa vytvorili priamo vo vnútri organizmu z orgánov a buniek v tela, ale aj tým, že premýšľame nad niečím v hlave, vytvárame určité fantázie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3. Fotografie zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Na začiatku celodennej akcie bola teoretická prednáška, ktorá sa venovala problematike podriadenia ezoteriky jej rozhodujúcemu cieľu a to je proces reinkarnácie. Ide o proces, ktorý sa venuje spomienkam uloženým v ľudskej mysli. Po fyzickej smrti odchádzajú spomienky do špeciálnej dimenzie, ktorá sa otvára v prípade smrti človeka. Hovoríme o dimenzii sveta mŕtvych. Je to priestor podobný vákuu bez vzduchu, je všade okolo nás a preniká všetkým, všade a do nekonečna. Udalosti vo svete živej organickej hmoty nemajú žiadny významný vplyv na dianie v dimenzii sveta mŕtvych. Teda pokiaľ vybuchne hviezda, tak to nemá žiadny vplyv na svet mŕtvych. Jednoducho to sem nepôsobí a preto svet mŕtvych je vlastne bez zásadných zmien už nekonečne dlho rokov. Vstup do tejto priestorovej dimenzie je vždy cez klinické štádium a uzatvára sa, pokiaľ sa človek vráti z klinickej smrti. Ezoterik je osoba, ktorá sa výcvikom dokáže uviesť na hranicu klinickej smrti, otvoriť si túto dimenziu a psychicky do nej vstúpiť. No musí si dávať pozor, aby sa zo sveta mŕtvych dovnútra psychiky nedostali spomienky zomretej organickej hmoty. Preto sem ezoterik vstupuje ako foto turista, ktorý si iba ukladá do spomienok, čo sa tu nachádza a nikdy neberie do seba žiadne spomienky.

Cieľom ezoterika je spoznať svet mŕtvych, ako funguje a jeho zákonitosti kvôli príprave vlastnej reinkarnácie ešte za života. Ezoterik svoje duchovné snaženie podriaďuje tomu, čo zistil vo svete mŕtvych a vyvodil k tomu všeobecné zákonitosti. Z toho, čo sme vo svete mŕtvych zistili, vyplýva, že pokiaľ chceme, aby spomienky po smrti fungovali ako celok, tak treba meditácie začať presúvať dovnútra spomienok a s vlastnými spomienkami pracovať tak, aby zostali pokope, aby realizovali určitú činnosť ako je zber spomienok, ktoré prenikajú do sveta mŕtvych po smrti živej ľudskej osoby alebo inej organickej hmoty z určitej oblasti kozmu. Tak isto sa nachystať, aby spomienky boli naprogramované k ďalším aktivitám, bližšie Plazmatická škola.

Po prestávke sme sa venovali praktickým cvičeniam, ktorými sa bude vstupovať do vlastných spomienok:

1. Koncentrácia dovnútra ľudského tela.
2. Koncentrácia do procesu premýšľania a odtiaľ do spomienok.
3. Koncentrácia do procesu spomínania na niektoré udalosti, ktoré ste prežili.
4. Koncentrácia na spomienky zvukové, zrakové, chuťové, čuchové a hmatové.
5. Koncentrácia na proces zvukového premýšľania, ktoré bolo uložené do pamäte a následne vyvolané z pamäte von.
6. Koncentrácia na proces spomínania si s cieľom vytvárať nové fantázie.
7. Koncentrácia na stíšenie a ukľudnenie orgánov a systémov tela.
8. Koncentrácia na stav sugerácie a uverenia, že orgány tela skoro zlyhali. Cieľom je lepší prístup k spomienkam.
9. Postupná koncentrácia do 7. neurónových oblastí v organizme. Ide o oblasť veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a jadier buniek. Všetky obsahujú archívy informácií od splynutia vajíčka a spermie.
10. Snaha o to, aby ezoterik psychicky prenikal do daných oblastí výskytu v 7. oblastiach tela s cieľom zapisovať spomienky do veľkého mozgu.
11. Snaha o to, aby sa ezoterik namontoval do spomienok ako celá osoba a nie iba pocit. Spojenie všetkých spomienok o sebe do priestorov podoby.
12. Trvalá snaha pracovať so spomienkami so zámerom, aby boli trvalo spojené a pripravené podľa určitých pravidiel fungovania sveta mŕtvych.

Na základe týchto cvičení sme individuálne prenikali do spomienok v neurónových oblastiach.

Nasledovalo opakovanie zasvätení Stigma. Zasväcované osoby prenikali do svojich spomienok, zároveň aktivizovali stigmatické zasvätenie a usilovali sa sugeráciou vhodných stigmatických rán po tele pôsobiť na spomienky. V zásade bolo cítiť, že stigmatické stavy išli cez kostné bunky a tie pôsobili na to, aby spomienky nevytvárali fantazijné prvky a plne skenovali realitu. Zároveň preparované spomienky cez tento stav boli pevnejšie a racionálnejšie. Počas tohto cvičenia Saša Pueblo zopakoval a posilnil zasvätenia Stigma.

Nasledovalo opakovanie zasvätení do Magma stavu, ktorý dovoľuje presunúť k sebe magmatické zápisy toho, čo robia živé organizmy na planéte Zem. Ide o to, aby si zasväcované osoby priťahovali k sebe svoje vlastné magmatické záznamy alebo robili vo svojej psychike foto magmatických záznamov o svojej osobe. Zasväcované osoby precvičovali spájanie spomienok na magmatické záznamy a vlastné spomienky. Počas tohto cvičenia Saša Pueblo zopakoval a posilnil zasvätenie Magma.

Nasledovalo opakovanie zasvätení do Silva stavu. Cieľom je dokázať psychicky prenikať do svojich buniek. Treba dýchaním rozvibrovať hlasivky a to ezoterikom dovolí prenikať do buniek a ich jadier. Zasväcované osoby rozvibrovali hlasivky a usilovali sa prenikať do spomienok, ktoré produkujú samotné jadrá buniek. Saša Pueblo zopakoval u každej zasväcovanej osoby Silva zasvätenie. Zasväcované osoby sa usilovali prenikať do spomienok na úrovni priestoru menšieho ako hrot ihly.

V ďalšej fáze realizoval Saša Pueblo nové zasvätenie. Každá zasväcovaná osoba mala pred sebou kultový objekt, ktorý umožňoval lepšie podmienky pre prijatie zasvätenia. Zároveň tu zverejňujeme koordináty osôb, ktoré mali autistické sklony a ich skúsenosti sme preniesli na zasväcované osoby.

01. Z oblasti N. Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,J). Snažil sa likvidovať spomienky, ktoré sa mu nehodili, likvidoval alebo pozmeňoval cez napojenie zomierajúcej osoby.
02. Z oblasti Sumatra (13,I). Venoval sa spomienkam chorých orgánov a snažil sa liečiť pomocou vlastných spomienok.
03. Z oblasti Z. India (12,G). Žil vo svojich spomienkach ako v realite.
04. Z oblasti Ď. Východ (14,D). Žil v spomienkach okolo seba z dôvodu poškodenia miechy.
05. Z oblasti Čína (12,F). Venoval sa tvorbe spomienok o sebe a iba o sebe. Koncentroval a zhusťoval všetky spomienky o sebe.
06. Z oblasti Ázia (8,G). Usiloval sa stať v predstavách pyramídou.
07. Z oblasti Ázia (7,F). Neustále sa venoval spomienkam.
08. Z oblasti Rusko (5,D). Kopírovanie a zahusťovanie spomienok.
09. Z oblasti Afrika (4,F). Dôsledne vytváral kontrolu svojich spomienok, aby s nimi nikto nemanipuloval.
10. Z oblasti Afrika (3,I). Všetky spomienky kopíroval a ukladal do spomienok. Hromadil to v obrovskom množstve.
11. Z oblasti Z. Antarktída (14,0). Ukladal pocity o stigmatických ranách do určitých celkov.
12. Z oblasti Tymoru (7,K). Zaoberal sa zvukovými spomienkami.
13. Z oblasti Melanézia (1,K). Cielene ukladal spomienky o sebe.
14. Z oblasti J. Amerika (14,K). Komentoval svoje spomienky a komentáre vhodne ukladal.
15. Z oblasti J. Amerika (14,I). Svoje spomienky prekladal vo vnútri spomienok do znakovej podoby.
16. Z oblasti S. Amerika (10,F). Magicky rituálne ukladal spomienky do určitých celkov.
17. Z oblasti S. Amerika (9,E). Každú spomienku značkoval a chránil ako oko v hlave, aby ju nikto nefotil a nemanipuloval s ňou.
18. Z oblasti S. Amerika (10,C). Ukladal zo spomienok mandál vybraté spomienky.
19. Z oblasti Grónsko (17,C). Robil foto do sveta mŕtvych na autistov. Tieto pocity zo sveta mŕtvych vnášal do spomienok.
20. Z oblasti Grónsko (15,B). Zo spomienok na polárnu žiaru tvoril rôzne fantázie.

Pridaj komentár