Čo je aura a čo sa v nej deje. Veštecký výkon v aure. Energetický výkon v aure. Vlastné bioenergie v aure. Zosaté bioenergie do aury. Magnetizácia, polarizácia a bioelektromagnetizácia aury. Kirlianov efekt v aure. Duchovná úroveň aury. Spomienky do aury z hlavy. Bioenergetické objekty v aure. Technika zasvätenia. Povrch tela bez bolesti. Halucinácie telové. Fosílne štruktúry. Zväčšené ganglie v tele. Egyptské manipulácie v tele. Sugeratívne techniky. Zápis z prednášky má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Aura šamanská. Základom rozvinutia vedomia prírodného človeka je aktívne sa skoncentrovať do predĺženej miechy v hlave a celkovo do celej miechy v chrbtici. Miechu si treba predstavovať ako obyčajnú ceruzku a v nej tuhu. Tuha sú neuróny a okolo tuhy je biela mozgová hmota a nervové dráhy. Zároveň je treba obmedziť klasické abstraktné myslenie pomocou zvukov abecedy. Prejsť na obrazové myslenie. Otvoriť spomienky na dovolenku v prírode. V takto nastavenom vedomí sa vám vytvorí okolo tela aurický obal, v ktorom sa už dá praktizovať aurická ezoterika, aurické liečiteľstvo a aurické terapie.

Čo je aura? Pod aurou tu budeme rozumieť priestor okolo ľudského tela, ktorý začína na povrchu kože celého tela. Od povrchu tela sa aurický obal rozprestiera až do vzdialenosti okolo pol metra. Vzdialenosť od tela sa môže meniť. Začiatočná vzdialenosť od kože je asi 2 centimetre, a môže dosahovať aj niekoľko metrov. Aurický obal obsahuje molekuly v vzduchu, prachové častice, fotóny, bioenergiu zo živých zdrojov, magmatické pulzácie zeme. Tak isto obsahuje ľudské predstavy a ľudské bioenergetické objekty.

Čo sa deje v aure? V aurickom obale sa neustále niečo deje. V prvom rade sem organizmus dodáva alebo zosáva bioenergiu a energiu magmatického jadra. Bioenergia a energia magmatického jadra sa neustále mení a vykazuje premenné hodnoty. Ľudská myseľ preniká do aurického obalu v podobe myšlienok, pocitov a manipulačných záujmov. Ľudská myseľ distribuuje do aury aj bioenergetické objekty. Ide o predstavy, ktoré sú bioenergeticky zhustené. Tieto objekty sú v aure nabité určitým poslaním a aktivitou. Možno ich považovať za určitých bioenergetických automatov a robotov, ktorí dokážu odviesť určitú prácu aj za vás. Teda funguje to ako automat na kávu alebo ako počítač.

Veštecký výkon v aure. Ide o to, aby ste dokázali vnímať to, čo sa deje v aurickom obale okolo vás. Je potrebné prejsť vešteckým výcvikom a svoje zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu nacvičiť vešteckým schopnostiam vnímania toho, čo sa v aure deje. Veštecké schopnosti do aurického obalu umožňujú robiť diagnostiku na základe aurického obalu a poškodenia bioenergetickej bázy chorých orgánov tela. Tak isto je možné v aure vnímať myšlienkové pochody dotyčnej osoby.

Energetický výkon v aure. Tak, ako treba veštecky vnímať auru, tak je potrebné dokázať manipulovať s aurou ako senzibil, ktorý auru vníma energeticky a dokáže vhodné manipulácie s bioenergiou a magmatickou energiou v aure. Dokáže energiu zhusťovať a zrieďovať. Dokáže energiu zmodelovať do tenkého vlákna a poslať ju na neobmedzené vzdialenosti. Dokáže vytvoriť energetický objekt ľubovoľného tvaru, veľkosti a energetickej dynamiky.

Vlastné bioenergie v aure. Do aurického priestoru okolo fyzického tela prenikajú aj vlastné bioenergie, ktoré sa vytvorili vo fyzickom tele na základe sugerácie pocitu ťažkej fyzickej práce. Bioenergia sa vytvára aj aktívnou koncentráciou na určité časti tela s vloženým pocitom elektrolytu katódy a anódy. Potom je možné distribuovať bioenergiu do aury okolo fyzického tela a odtiaľ naspäť do aurického obalu.

Zosaté bioenergie do aury. Senzibil je schopný zosávať živé bioenergie z akýchkoľvek živých objektov ako sú zvieratá, ľudia, rastliny a mikroorganizmy. Zosatie dokáže na akúkoľvek ľubovoľnú vzdialenosť. Nielenže zosáva bioenergiu, ale ju vie aj kumulovať v aurickom obale.

Magmatické energie v aure. Senzibil dokáže pracovať aktívne a cieľavedome aj so zemskými magmatickými energiami. Ide o štyri zdroje energetické pulzácie, ktoré prechádzajú všetkým organickým a anorganickým. Senzibil dokáže magmatizmus zeme v aure zahusťovať a vhodným spôsobom s ním pracovať.

Magnetizácia aury. Je schopnosť senzibila vložiť do aurického obalu predstavu magnetov a prípadne ju energeticky nabiť ako fyzický magnet. Robí to tak, že si magnety predstavuje naraz zo všetkých strán, ako keby videl fotografie každej strany objektu. Dá to dokopy a nabije bioenergiou. Bližšie v Rituálnej škole.

Polarizácia aury. Je schopnosť vešteckého senzibila vložiť do aury špeciálne upravené vápencové kamene, ktoré pri šamanských meditáciách polarizujú tok ľudskej bioenergie. Ťažko sa slovami opisuje, ako takéto šamanské kamene fungujú. Keď ich držíte v ruke máte pocit, že každý kameň sa zmenil na malú planétu so svojím energetickým obalom. Takýto kameň alebo jeho predstava sa vloží do aury a objekty v aure sa začnú správať podobne.

Bioelektromagmetizácia aury. Je schopnosť senzibila viazať v aurickom obale okolo seba alebo držať rôzne druhy bioenergie a energie. Potom je tu snaha tieto energie presúvať alebo rotovať medzi aurickým obalom a ľudským telom a znovu do aury a naspäť. Silou vôle a predstavivosti točíte bioenergie medzi aurou a telom. Rotovanie energie spôsobuje jej dynamizáciu a silu.

Kirlianov efekt v aure. Je schopnosť meditujúceho vyvolať na povrchu kože špeciálne efekty. V prvom rade musí mať meditujúci v sebe vnútorný spor medzi asexualitou a pornografiou. Spor nesme byť vyriešený. Ďalej sa meditujúci koncentruje do svalových platničiek a odtiaľ produkuje bioenergie ako iskry, plamienky alebo farebnú bioenergiu. Vytvorené efekty vznikajú na povrchu kože a stávajú sa súčasťou aury. Z aury môžu putovať do tela ako liečivý prostriedok.

Duchovná úroveň aury. Aura má okrem efektu vešteckého a liečiteľského ešte aj efekt duchovný. Do aury sa dajú vkladať v prvom rade znaky a piktogramy rôznych národov. Začať môžeme pravekými znakmi a značkami a môžeme končiť pri znakoch dnešných písomných prejavov rôznych národov.

Spomienky do aury z hlavy. Do aury je možné vkladať aj rôzne spomienky z hlavy meditujúceho. Ide o myšlienky a rôzne druhy predstáv.

Technika zasvätenia. V aure fungujú aj objekty, ktoré sa vytvorili počas zasväcovacích rituálov. Vedomie toho, kto sa nechá zasvätiť, je skoncentrované do miechy a teda má vždy otvorené šamanské vedomie. Vtedy je aura aspoň pol metra veľká a dostatočne hustá. Zasväcovateľ zo svojej mysle presunie energetické objekty do aury zasväcovanej osoby. Tieto objekty sa v aure zasvätenej osoby objavia po spomienkach na zasvätenie.

Počet objektov v aure. Pri zasvätení je možné umiestňovať rôzny počet rôznych energetických objektov, ktoré môžu plniť rôzne funkcie podľa toho, akými myšlienkami a postupmi sú nabité. U niektorých aurických zasvätencov nájdete veľké množstvo objektov husto vedľa seba. Teda pri polmetrovej aure okolo celého tela sa dá umiestniť vedľa seba plno energetických objektov rôznej veľkosti. Najmenšie majú veľkosť centimetrovej guličky. Najčastejšie sú veľkosti klasických jabĺk.

Hustota energií v aure. Tak isto je dôležité, aby aurický obal okolo fyzického tela bol aspoň pol metra, čo dovoľuje šamanské vedomie s koncentráciou do miechy. Teda dôležitá je veľkosť aury, ale aj to, aby bola celistvá a dostatočne hustá. Napríklad pri vedomí vychádzajúcom z brušného mozgu, ktorý je uložený v stenách čriev, je aurický obal okolo tela iba ako lúče energie a medzi nimi je prázdno. V takejto aure by sa asi pracovalo zle.

Magické pohyby v aure. Na to, aby ste mohli účinne ovládať a manipulovať s aurou okolo vás, je potrebné zvládnuť špeciálnu techniku pohybu či už telom, alebo rukami. Musí to byť taký pohyb, na ktorý aurické objekty reagujú a umožňuje to teda ich ovládanie. Treba si to skúšať a praxou prísť na to, ako to funguje.

Magické zvuky v aure. S aurickým obalom a s aurickým objektmi je možné komunikovať pomocou špeciálnych zvukov, ktoré šeptom vydávate do aurického obalu. Prípadne ich vydávate do aury z myšlienkových pochodov. Schopnosť vnútorného premýšľania. Samozrejme, že to nie je rozprávanie do aury, ale zvuky, ktorými sa ovládajú procesy v aurickom obale.

Magický dych v aure. Tak isto sa dá s aurou a objektmi v aure komunikovať na základe určitých dychových prejavov, ktoré sú na tento účel vhodne upravené. Ako má byť upravený, je vec individuálna a treba sa ich naučiť vlastnou praxou. U každého to bude fungovať trochu inak.

Magický obrázok v aure. S aurou a objektmi v aure je možné komunikovať na základe magických rituálov, ktorých súčasťou sú rôzne fyzické objekty, prípadne kresby alebo bioenergeticky upravené a nabité objekty, ktoré vzniknú v hlave človek a potom sú vložené silou vôle do aurického obalu.

Čo sa deje v koži? Koža tela bezprostredne susedí s aurickým obalom. Procesy v koži dovoľujú ďalšie ovplyvňovanie aurických procesov. Napríklad necitlivé časti kože dovoľujú produkovať v aure rôzne bioenergetické objekty. Najčastejšie sa požíva sugerácia mŕtvych častí kože. Sugerácia je technika uveriť, že sa to aj v skutočnosti deje. Sugeratívne sa dá vytvoriť aj predstava vloženia rôznych materiálov do kože a svalov bez toho, aby ste to robili fyzicky.

Halucinácie telové. Do aurického obalu môžu zasahovať telové halucinácie. Vaša psychika má presnú predstavu o vašom fyzickom tele. Túto možno porušiť a prinútiť vlastnú psychiku a telo, aby auru prijalo ako súčasť fyzického tela. Po cvičení treba obnoviť stav reálneho vnímania vlastnej existencie.

Fosílne štruktúry. Zväčšené ganglie v tele. Egyptské manipulácie v tele. Do aury a pochodov aure pôsobia aj jedinečné fenomény ako sú fosílne pozostatky v ľudskom tele, zvláštne gangliovité útvary, ktoré sú zväčšené. V histórii viaceré národy vedome vkladali pod kožu a do svalov rôzne objekty a vyvolávali rôzne efekty v aurickom obale.

Pridaj komentár