Vedecký prieskum. Základný výskum. Aplikovaný výskum. Zber informácií. Terminológia. Logika výskumu. Štatistika výskumu. Kult osobnosti. Sila dôkazu.

Pokračujeme v úvahách, ako aplikovať do ezoteriky čo najviac z metód a postupov uplatňovaných vo vedeckých kruhoch. V prvom rade si treba uvedomiť, že ezoterika do dnešných dní stála v prvom rade na tvrdení ezoterických osobností, ktoré robili ezoteriku a prinášali o nej určité fakty. No doterajšie osobnosti argumentovali iba osobnou skúsenosťou a málokedy boli ochotné prevziať skúsenosti iných. A keď prijali, tak často iba inej osobnosti, ktorá ich zaškolila do ezoteriky.

Nikdy v histórii ezoteriky jej osobnosti neskúmali ezoterické javy v hromadnom meradle. Nikto si nedal tú starosť a nedokázal do ezoteriky uplatniť vedecké formy bádania. Bolo by možno stačilo sa inšpirovať niektorými historikmi, ktorí sa aspoň usilujú vykladať si dejiny na základe archeologických vykopávok a muzeálnych zbierok uchovaných objektov.

Doterajšie osobnosti neskúmajú dejiny ezoteriky a neskúmajú správanie iných ezoterikov ľudskej histórii. Prípadne to robia iba v obmedzenom počte a hlavne z literatúry alebo citáciou, čo ich zasväcovateľ alebo guru povedal. Pokiaľ sa postupuje takýmto spôsobom, že hoci významná osobnosť niečo tvrdí a svoje tvrdenia zakladá iba na svojich pocitoch a svojej autorite, tak nemožno sa vyhnúť subjektivizmu. Subjektivizmus v tomto prípade znamená robiť množstvo chýb a omylov.

Pokiaľ niečo stojí iba na neoverených a nepodložených tvrdeniach hoci aj osobností ezoterického sveta, nemožno dostatočne zabezpečiť, že to, čo tvrdia, nemusí kopírovať realitu. Teda je tu skutočnosť, že doteraz osobnosti ezoteriky zotrvávali na pozícii ja som povedal a to je pravda. Nedokázali a nechceli svoje tvrdenia podporiť dôkazovým materiálom a tento dôkazový materiál vystaviť skúmaniu kritického pohľadu.

Osobnosti ezoteriky doteraz od meditujúcich očakávali vieru v to, čo dotyčný ezoterik tvrdil a to muselo stačiť. No nestačí pre nás, pre ktorých ezoterika nie je zábava, ale životné poslanie. A tak isto takýto postup uráža ľudí, ktorí hľadajú pravdu podloženú dôkazovým materiálom a nielen pocitmi niekoho. To nám už nestačí.

Doterajšie, ale aj súčasné osobnosti ezoteriky nemajú ani záujem prejsť na pôdu zavedenia vedeckých foriem do ezoteriky. To by museli to, čo tvrdia aj podložiť dôkazovým materiálom. Teda museli by všetko poriadne skúmať či už z hľadiska historického, ako aj logického. A tak isto by sa museli týmto bádaniam podriadiť a rešpektovať ich.

Požadovať od ezoterikov dnešnej doby, aby svoje tvrdenia podložili aj vedeckým badaním, je skoro nemožné. Bohužiaľ, ezoterika je pre niektorých iba akýsi úlet, oddych a vytešenie sa. Ezoterika sa viac berie ako zábava než ako duchovná cesta.

Pokúšame sa robiť veštecký prieskum a náhodne získavať o niečom určité informácie, určitú skúsenosť. Zaviedli sme do prieskumu poriadok vo forme máp západnej a východnej pologule. Teda ten, kto niečo skúma a preveruje, musí udať sektor, v ktorom to skúmal a musí udať, čo skúmal. Tak isto by mal udať, akou vešteckou technikou to skúmal. Vypracovali sme zoznam vešteckých postupov, ktoré sa dajú vo všeobecnosti použiť. Tak isto sme vypracovali mapy Slnečnej sústavy, súhvezdí. Zrealizovali sme zoznam toho, čo sa môže nachádzať v podvedomí živej osoby. Teda usilujeme sa o určité štandardizovanie vedeckého prieskumu.

No aj tu sa objavil negatívny jav a to, že niektorí začali svoje tvrdenia stavať na vedeckom prieskume a nie základnom výskume. Náhodne si niečo preskúmam a potom sa podľa toho budem riadiť. Robil sa náhodný prieskum hĺbkového podvedomia a zistili sme, že v oblasti fyzického pupku sa nachádza v energetickom stave zvláštne informačné pole, ktoré má často tvar dieťaťa. To by bolo v poriadku, ale nemožno tvrdiť, že toto je normálny a štandardný stav ľudskej mysle. Niekto spraví základný výskum a bude tvrdiť, že štandardná ľudská psychika potrebuje, aby sa tento záznam vracal do kľudovej podoby. A iba na vedomý príkaz ezoterika sa aktivizoval. No dotyčná osoba, ktorá preskúmala hlavne seba a pár prípadov si povie, že si to bude robiť tak, že tento informačný záznam iba vtiahne do seba a hotovo. No tým porušuje všeobecné pravidlo o tom, že ezoterik sa má vracať do štandardného stavu a nezostávať trvale v tomto stave, ktorý je typický pre osoby s poškodeným zdravím alebo psychickými prejavmi, čo možno podložiť základným výskumom. Všetko je vlastne v tej rovine, že dotyčný ezoterik nedokáže zatiaľ rešpektovať silu dôkazov o tomto jave a odmieta sa správať rozumne. Síce je ochotný robiť vedecký prieskum, ale nie je ochotný sa podriaďovať dôkazovosti základného výskumu. A kult osobnosti pokračuje.

Tu by som chcel poukázať na zásadný rozdiel medzi prieskumom a základným výskumom. Prieskum môže iba prinášať určité informácie, ale nie všeobecne platné zákonitosti. Tie prináša až základný výskum, ktorého jadro je v práve v štatistike preverených prípadov. Teda základný výskum a jeho výsledky treba postaviť na prvé miesto a jasne si uvedomiť, že iba základný vedecky výskum vedie k všeobecným pravdám. Všeobecnou zákonitosťou ezoteriky je, aby sa ezoterik vracal do štandardného stavu bežného človeka. Tento štandard nemožno porušovať, pretože by došlo k poruchám psychiky. A ezoterik si to nemôže dovoliť. Ezoterik vie nahodiť rôzne duchovné stavy a vracať sa do normality. Postaviť ezoteriku na patogenite a zotrvávaní v stave patogénnosti je nebezpečná parketa pre samovrahov.

Tak isto je potrebné, aby ezoterické osobnosti to, čo vyskúmajú, zaviedli do svojej praxe a previedli do aplikovaného výskumu. Pod aplikovaným výskumom tu rozumieme schopnosť vytvoriť určité postupy ako to, čo sme zistili, aj nacvičovať. Vytvoriť metodiku nácviku alebo zasvätenia. Teda tu je potrebné, aby sa ezoterika robila v určitej skupine ľudí, ktorí cvičia spolu. Ezoterickí vlci samotári to budú mať ťažké a nebudú môcť prejsť procesom aplikovaného výskumu a ďalšieho overovania toho, čo tvrdíme.

Tak isto je potrebné ujasňovať si terminológiu bádania a pomenovania toho, čo bádame a čo sme vybádali. Treba sa jednoznačne dohodnúť na jasnom a presnom označovaní a vyjadrovaní. Čo by v zásade nemal byť problém. Ezoterikovi stačí, aby vedel definovať a popísať obsah slov, ktoré používa, čo znamenajú.

Horšia situácia nastáva v prípade teórie a všeobecných zákonitostí. Tu to už nie je celkom každému jasné. Napríklad, keď máme zaužívanú zásadu, že ezoterik sa musí vždy po meditáciách vracať do štandardného stavu, tak to treba rešpektovať ako zákonnú platformu, ktorá sa neporušuje a keď sa porušuje, tak musí byť poriadne obhájená. Keď raz treba záznam okolo pupku dostať do štandardnosti, tak nemožno si tvrdiť iné a robiť svoje. Zákon normálnosti je tu jasný. Štatút normálnosti bude určovať psychológ a psychiater a nie ezoterik. Pokiaľ túto všeobecnú zákonitosť bude niekto obracať na ruby a tvrdiť, že naopak, stav lietajúceho dieťa okolo pupku je normalitou a stačí to iba strčiť do tela, tak práve nabúral pilier všeobecnej zákonitosti normálnosti ezoterika, ktorý sa dokáže vrátiť do štandardného stavu.

Venovali sme sa aj overovaniu, ako by sa malo pracovať pri základnom prieskume. V základnom prieskume sme sa venovali skúmaniu žijúcich ľudí, ktorí sa venujú vedeckému bádaniu. V zásade väčšina bola usadená v gangliových oblastiach svojho tela a to iba v určitej oblasti.

V podstate za gangliový systém považujeme 2 ganglie za mozgovomiešnymi dutinami, 2 ganglie za žalúdočným vakom, 2 ganglie za mechúrom. Sú veľkosti väčšej fazule. Odtiaľto ide množstvo drobných ganglií do kože, tuku, svalov, kostí, orgánov tela, nervovej sústavy, krvného riečisťa, lymfatického riečišťa a hormonálnych žliaz.

U ľudí posadnutých bádaním prevláda zúžené vedomie a usadenie sa iba napríklad v kostných gangliách, alebo iba v hormonálnych žľazách. Cítiť tu prvok zberateľskej vášne a aj vášne skúmať, merať, vážiť, triediť a vyhodnocovať. Tak isto je tu túžba venovať sa hororom a sci-fi veciam. Kozmickému výskumu sa venujú, ako sme očakávali, hlavne ľudia, ktorí majú pospájané všetky oblasti neurónov do jedného celku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.