Čo bude po smrti človeka a každého organického života, ktorý ukončil svoju púť ako živá organická forma, ktorej spomienky v neurónoch prejdú do dimenzie sveta mŕtvych spomienok a zbytok sa vráti do anorganickej formy existencie.

Z prachu si vstal a do prachu sa vrátiš, ale tvoje spomienky odídu do dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik si uvedomuje, že svet mŕtvych a odchod jeho všetkých spomienok do sveta mŕtvych je prirodzená forma jeho ďalšej existencie. Síce to už bude existencia bez tela a bez vedomia niečo aktívne konať. To, čo zostane, sú spomienky, ktoré budú v sebe niesť určitý odkaz, ako sa majú správať.

Pokiaľ niekto nechce reinkarnáciu, tak sa v momente smrti vzdá túžby fungovať vo svete ako určitý balíček spomienok zo 7. neurónových oblastí so 7. spomienkovými archívmi. Ten, kto nepracuje na svojej reinkarnácii, vstupuje do sveta mŕtvych spomienok ako nasekané kúsky spomienok. Teda ako na kúsky posekaný strom, ako potrhaný film, ako roztrhaná knižka. Celoživotné spomienky sa stanú po malých kúskoch súčasťou niektorej anjelskej sféry v kozme, niektorej kozmickej informácie. Tieto informačné objekty sa doslova najedia kúskov spomienok a vo vnútri seba ich spracujú. Teda iná knižka vychytá kúsky z vašich spomienok a vloží ich do seba ako nové stránky. Spomienky sa stanú súčasťou iného informačného objektu. Tu existujúca knižka sa obohatila o nové stránky.

Vo svete mŕtvych máme to najsilnejšie a najdokonalejšie a to anjelské sféry, ktoré počas života vytvorili detskí dyslektici s veľkou detskou žľazou a tendenciou nestále niečo robiť počas života s jedným objektom. Vstupom do stavu smrti sa spomienky takýchto jedincov nerozpadnú, prejdú ako kompletný celok do sveta mŕtvych. Spomienky bežných ľudí sa po ich smrti stávajú súčasťou kozmickej inteligencie, no toto neplatí pre tých, ktorí uložili spomienky ako detskí dyslektici. Spomienky detských dyslektikov idú do sveta mŕtvych ako ucelený balík dostatočne zahustený a pripravený byť aktívny aj po smrti. A tento spomienkový záznam má v sebe program na zbieranie spomienok z ľudských jedincov, ktorí vo vnútri seba pracujú s anjelskými odtlačkami, ktoré dostali v 4. roku svojho života.

Reinkarnačné ambície z hľadiska vyspelosti organického života v kozme sú nedostatočné aj tým, že ľudia sa odklonili od sveta mŕtvych spomienok a nepovažujú ho za životný cieľ svojej pozemskej existencie. Aj to málo reinkarnantov, čo sa uchytilo vo svete mŕtvych, nemôže konkurovať tomu, čo funguje vo svete mŕtvych. Jediné, čo doteraz obstojí vo svete mŕtvych, sú anjelské sféry.

Vyspelý ezoterik, ktorý si spravil o svete mŕtvych predstavu na základe toho, ako to vo svete mŕtvych skutočne funguje, opúšťa zastarané a príliš plytké predstavy o svete mŕtvych spomienok a prijíma novú verziu, ktorá je založená na prísnom bádaní, testovaní a overovaní, ako svet mŕtvych funguje na základe určitých zákonitostí. Nie je to jednoduchý proces, ezoterika bude poriadne bolieť hlava a nové predstavy mu, ako sa hovorí, nepôjdu do hlavy.

Ezoterik v prvom rade už teraz odmieta návrat zo sveta mŕtvych na planétu Zem a netúži sa dostať do živej osoby napríklad počas klinickej smrti danej osoby alebo inak. Netúži znovu prežiť ľudský výchovný proces, ktorý je príliš vzdialený svetu mŕtvych a z univerzálnych jedincov robí duševne choré osoby. Ezoterik vstupuje do sveta mŕtvych ako zovretý balík spomienok, ktoré vydoloval zo 7. neurónových oblastí a ktoré dostatočne počas svojho života spracoval. Ezoterik nepremýšľa rozumovo o svojich spomienkach, ale ich prerába do symbolickej podoby podľa vlastnej symbolickej reči. Ezoterik veštecky vníma, ako prepracováva svoje spomienky tak, aby mali určitú hustotu ako u anjelských sfér alebo kozmických inteligencií. Ezoterik je pripravený konkurovať anjelským sféram a kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych a to vyžaduje trochu iný prístup ako doteraz. Ezoterik sa koncentruje do 7 neurónových oblastí a všetky spomienky spracuje do symbolickej podoby nie pre tento život, ale život po smrti vo svete mŕtvych. Ezoterik si spomína a vydoluje zo seba spomienky od spojenia vajíčka a spermie a naprogramuje sa, že si bude spomínať takto až do poslednej minúty života. Ezoterik je schopný neustále si spomínať na každý rok života, v tomto roku na každý deň, v každom dni na každú hodinu, v každej hodine na každú minútu, v každej minúte na každú sekundu, v každej sekunde na ešte menšiu jednotku a takto bude robiť do nekonečnosti. Či počas svojho života, ale aj po svojej smrti. Všetky spomienky nebudú nikdy uložené nečinne do archívu a bude sa vždy pracovať so všetkými naraz a je jedno, či boli súčasťou minulosti, alebo sú súčasťou prítomnosti.

Ezoterik takto spracováva všetky svoje spomienky, ale aj spomienky iných ľudí, anjelských sfér, kozmických inteligencií, organického života v kozme. Všetko získal ako foto turista a do neurónov umiestnil spomienky. Tieto tiež spracuje do symbolickej reči a rozloží vždy na najmenšie čiastky a rozkladá ešte ďalej. Keď ich ovládne, tak ich spraví súčasťou vlastných spomienok. Svoje spomienky deintegroval, rozložil na časové kúsky a do nich vložil vhodným spôsobom spomienky foto turistu.

Ezoterik prepracované vlastné spomienky a spomienky iných cez foto spracoval do symbolickej podoby a potom si tieto symbolické spomienky znovu vybaví vo svojej mysli a začne s predstavami pohybu, ktorý sa podobá rituálnym tancom prírodných šamanov. Ezoterik reinkarnant musí pri predstave pohybu alebo jeho fyzickom vykonaní cítiť, že jeho spomienky premenené na symboliku sa doslova zlepujú a stužujú do jedného celku. Tento proces potrebuje vnímať veštecky a prirovnávať tomu, čo zažil a vnímal vo svete mŕtvych spomienok. Toto stužovanie sa robí na všetkých časových rovinách a so všetkými kúskami, ktoré časovou rovinou vznikajú.

Potom nasleduje ďalší proces a to taký, kde ezoterik symbolicky spracované spomienky polepí navzájom. Takto polepené a stužené spomienky spracuje ešte v systéme stigiem na tele. Teda dáva spomienkam činorodosť a aktivitu. Ako keby cez predstavy stigiem na povrchu tela vdýchol spomienkam dynamiku života a realizácie toho, čo si želá, aby jeho spomienky robili po smrti. Pri týchto želaniach akceptuje zákonitosti sveta mŕtvych a nerobí si svoje zákonitosti, ktoré neoveril vo svete mŕtvych. Stigmy sugeratívne realizované musia byť tak nasugerované, aby boli ako skutočné, prípadne ezoterik ich robí po tele tupým predmetom, aby to cítil reálnejšie.

Ezoterik sa pripravuje na existenciu vo forme spomienok vo svete mŕtvych, neustále rýchlo spracováva svoje spomienky, neustále fotí, kde sa dá a čo sa dá, aby spevňoval spomienky. Tak isto sa pripravuje zbierať a vychytávať spomienky unikajúce z organického života do sveta mŕtvych a to kdekoľvek. Tak isto sa pripravuje neustále rozširovať svoje teritórium vo svete mŕtvych, konzumovať do seba kozmické inteligencie a aj anjelské sféry. Chce ich vhodne dezintegrovať, rozkladať ako kvapkajúca voda kus cukru. Všetko, čo je vo svete mŕtvych ako spomienka, je dobré sústo pre tvorbu vlastnej hustoty a vlastného objemu spracovania informácií, ktorých základ je v organickom živote.

Ezoterik všetko programuje na nekonečnosť a toto programovanie dáva do symbolickej podoby. Spracováva to pohybom a dáva tomu dynamiku stigmatickým mechanizmom.

Pridaj komentár