Zasvätenie do Reiki systému prány. Naväzujeme na predchádzajúce zasvätenia pomocou symbolov rúk, chodidiel, očí a uší. Teraz budeme spájať čínske bioenergetické techniky s Reiki technikami. Tento písomný záznam má aj svoju autentickú nahrávku na MP3.

Na začiatku zasvätenia do Reiki 5 – Prána sme si zopakovali zasvätenie do predchádzajúcich systémov Reiki. Skoncentrovali sme sa postupne do 4. oblastí a to je ústna dutina, rohy spánkových lalokov, mozoček a oblasť pupku, ktorá súvisí s brušným mozgom. V každej oblasti sme si postupne vizualizovali symboly rúk, chodidiel, očí a uší. Pri rukách sme si vsugerovali, že sme vzpierači, ktorý rukami zdvíhajú ťažké predmety, pri symbole chodidiel sme si tiež čo najvierohodnejšie vsugerovali postoj vzpierača pri zdvíhaní enormne ťažkých predmetov. Tak isto sme si vsugerovali uprený pohľad na predmet, ktorý budeme zdvíhať. Pri symbole uší sme si vsugerovali, že počujeme povzbudzujúce hlasy, ktoré nás mali vyhecovať. Každý si pri zasvätení do oblasti koncentrácie mohol priložiť fyzické ruky, čisté vložky z topánok, maketu očí v podobe tenisových loptičiek. Takýto postup je vhodný pri tých, ktorí sa zasväcujú do Reiki systému po prvýkrát. Keď sme energeticky otvorili jednotlivé centrá, tak sme ich spoločne využili na preliečovanie jednotlivých častí tela a tak isto orgánov v tele. Prípadne sme aktivizovali imunitný systém, koncentráciou do nosných mandiel, krčných mandiel, obličiek, sleziny, slepého čreva. Pokiaľ niektorý orgán chýba, tak koncentrácia ide do zbytkov nervových zakončení v tejto oblasti.

Znovu sme sa vrátili k základným 4. centrám a to je ústna dutina, rohy spánkových lalokov, mozoček a oblasť pupku. Pri každom centre sme sa koncentrovali na nádych, mierne vydýchnutie. Pri vydýchnutí sme sa silne skoncentrovali na určitú oblasť v pľúcach. Máme pocit, ako keby sme preliečovali jednotlivé časti pľúc bioenergiou z niektorého centra. No zároveň sme v pľúcach vytvárali pránickú bioenergiu a túto šírili do organizmu. Takto sme precvičili všetky oblasti pľúc. Teda aktivizovali sme centrum v rohoch spánkových lalokov a zároveň sme sa skoncentrovali do pľúc. Nejde nám o to, aby sme zmenili pomer medzi kyslíkom a kysličníkom uhličitým v krvi. Tento pomer by sme zmenili, keby sme zadržiavali dlhšie dych alebo silne a rýchlo by sme sa nadychovali. V našom prípade je žiaduce koncentrovať sa na nadýchnutie, mierne vydýchnutie a skoncentrovanie sa do danej oblasti pľúc a to tak, aby sa tu tvorila bioenergia. Potom túto bioenergiu v danej oblasti zhusťujeme a nakoniec ju presúvame po tele. Pri zasvätení som zistil, že viacerí prítomní majú nesprávne dýchanie a využívanie pľúcnych oblastí. Bude potrebné realizovať nápravné cvičenia a to rôznymi druhmi dýchacích techník: nádych do plných pľúc, výdych podľa možnosti všetkého vzduchu; dýchanie pomocou brušnej bránice; čo najväčší nádych a zadržanie dychu, následné vydýchnutie a zadržanie dychu; dýchanie cez nos; dýchanie cez ústa; dýchanie iba niektorou časťou pľúc a ostatné časti vypnúť; mierne nadychovanie a mierne vydychovanie; dýchanie cez vraní zobák, dýchanie cez slamku. Nádych a pobúchanie alebo stlačenie pľúc. Výdych a stlačenie pľúc. Nadýchnutie a zadržanie dychu na minútu alebo dve. Úplné vydýchnutie a zadržanie dychu s počítaním. Tieto cvičenia bude potrebné previesť pre ozdravenie celkového dýchania. Pránické dýchanie je možne zintenzívniť predstavou kruhovitých mandál rôznej žiariacej farebnosti. Na ďalšom zasvätení bude potrebné prehĺbiť mechanizmus pránického dýchania klasickým nácvikom dychových cvičení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.