Venujeme sa praktickým cvičeniam a prieniku psychiky ezoterika na časticovú úroveň. Pod psychickým prienikom tu rozumieme schopnosť koncentrovať sa špeciálnym spôsobom do svojho tela. Ezoterik cvičeniami prinúti svoje neuróny, aby vytvorili v sebe návyk na prenikanie psychiky na častice. Možno si tento proces predstaviť, ako keď sa naučíte jazdiť na aute.

Samozrejme, naučiť psychiku ezoterika prenikať až na častice vo svojom tele vyžaduje približne 20 rokov intenzívnych každodenných meditácií a najprv treba naučiť neuróny prenikať do orgánov v tele, potom do buniek, potom do orgánikov v bunkách, potom do bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a nakoniec do častíc. A pri každej úrovni treba v neurónoch vytvoriť mechanizmus k trvalému prieniku do danej oblasti. Pokiaľ by ezoterik prenikol iba priamo do časticovej roviny, tak by nepoznal ostatné oblasti. Pokiaľ ezoterik nepreniká postupne do jednotlivých oblastí, tak vlastne nerobí duchovnú cestu. Ezoterika je o tom, aby ezoterik spoznal, čo všetko v sebe má. Doslova to ako turista navštívil a spoznal kto je, čo je a ako funguje ako živý organizmus. Ezoterici tohto zoskupenia dôsledne napredujú a kontrolujú každú dosiahnutú úroveň prieniku. Pri takomto systematickom preniku od jednej úrovne k druhej je dobrá kontrola, že ezoterici skutočne prenikli do tej správnej úrovne a postupujú zodpovedne ďalej. Je potrebné pri dosiahnutí napríklad úrovne orgánikov vo vnútri buniek overiť si tento prienik pomocou obrázkov z elektrónových mikroskopov. Keď dosiahnu ezoterici úroveň napríklad bielkovín, tak isto si overia svoj postup s vedeckými modelmi molekúl. Keď ezoterici tohto zoskupenia preniknú do častíc, tak si tento psychický prienik overia cez zachytené výsledky dosiahnuté v urýchľovačoch častíc. Samozrejme, počíta sa so serióznosťou ezoterikov, ktorí nechcú sami seba podvádzať a napríklad si pomýliť prienik do skutočných častíc s prienikom do spomienok o časticiach.

Ezoterik prenikne do častíc a prinúti svoje neuróny, aby psychiku udržali trvalo na časticiach. Ezoterik spoznáva psychiku jedincov, ktorým sa psychika zrútila na častice na základe nezhubného bujnenia buniek na povrchu orgánov. Premosťuje svoju psychiku na takéto patologické osoby a cvičí svoje neuróny na tento stav. A to je začiatok ezoterickej cesty v časticiach seba a časticiach aj mimo svoje telo. Ezoterici prenikajú na časticovú úroveň dobrovoľne a systematicky. Patogenická časticová osobnosť ani netuší, že sa prepadla náhle a nečakane na častice. Cvičiaci ezoterik sa trvalo usadí na časticiach so svojou psychikou až po troch rokoch intenzívnych cvičení. Ezoterici prenikajúci na častice začínajú po troch rokoch cvičení spoznávať aj inú skupinu jedincov, ktorí sa na časticovú úroveň dostali nezákonným užívaním drog, praktizovaním šialených a divokých pohybov a zbavovaním sa intelektu. Ide o osoby narkomanov, ide o osoby prírodných ľudí, ale často aj jedincov intelektuálov, ktorí sa začali divoko venovať tranzu a extatickým stavom. Často si trvalo poškodia psychiku, intelekt a zdravie. Prípadne sa takíto jedinci narodia s týmto poškodením a ako dospelé osoby majú napríklad embryonálne bunky aj v dospelosti. Teda majú genetické poškodenie a organizmus nevytvorí bunky ako má dospelá osoba. Prípadne sem patria aj osoby, ktoré robia energetické liečiteľstvo nadivoko a nekontrolovateľne. Niektorí jedinci sa po reiki môžu v týchto ektoplazmatických stavoch nechtiac ocitnúť. Ezoterik si premosťuje svoju psychiku aj na takýchto jedincov. Je to nutné a potrebné. U týchto jedincov prevláda strata vnímania reality, nastupuje silná bludovosť a halucinácie všetkých druhov. Ich intelekt už stráca rozmer ľudskosti a racionálneho rozumu. Ezoterici tohto zoskupenia po týchto psychických premosteniach mali čo robiť, aby nezblbli úplne. Ako protiopatrenie bolo nutné cvičiť psychické stavy pracovníkov vo výskume a vede, ktorí sú naučení žiť v neistote, čo nové objavia a čo výskum prinesie. Ezoterici cvičiaci nepatologický prienik do častíc si budujú psychiku kriminalistických vyšetrovateľov a jedincov v špeciálnych vojenských jednotkách, kde sa krízové situácie precvičujú a jedinci sa riadia podľa dohodnutého protokolu pre danú krízovú situáciu. Ezoterik idúci na častice musí jasne rozoznať, čo je racionálne a možné a čo je už blud, prebujnená fantázia až chorobné blúznenie horúčkovitého stavu. Samozrejme, premostenie psychiky ezoterika na tento druh narkotických a extatických stavov je na určitý čas asi tak pol roka nutný. Vlastne pomôže ezoterikovi, aby sa cez tento druh patológie prebojoval trvalo na častice.

Ezoterik sa konečne prebojoval a psychicky prenikol na častice. Neurónové oblasti ezoterika si na tento stav úplne navykli. Samozrejme, je potrebné si na časticovú úroveň dobre zvyknúť a tiež rozumovo pochopiť, ako funguje. Nie je napríklad možné ťahať do seba častice z kozmu, ako sa to ezoterikovi pozdáva a ako si myslí. Ezoterik nesmie ísť cestou niektorých extrémnych reiki liečiteľov, ktorí v záujme výborných liečiteľských výsledkov riskujú vlastný zdravotný stav. Ich telo doslova prefiltruje častice, tieto častice sa z tela liečiteľa presunú k časticiam liečenej osoby. Chorá osoba má v sebe gravitačným silami zviazané častice. Tieto častice sú základom atómových jadier, atómov, prvkov, aminokyselín, bielkovín, buniek a orgánov. Niektoré voľné častice v kozme sa dajú teda priamo viazať do už existujúcich častíc v ľudskom tele. A toto je jedinečný základ liečenia na úrovni častíc. Ezoterik si musí byť vedomý tohto fenoménu a sám sa učí sťahovať z priestoru planéty Zem, ale aj kozmu častice k svojim časticiam v tele zviazanými gravitačnými silami. Je vhodné tieto stiahnuté častice k posilneniu vlastného systému častíc filtrovať cez objekty organického pôvodu. Teda hovoríme tu o liečbe pomocou upravenia časticovej úrovne v tele ezoterika.

Ezoterik má teda ako základ všetkého vo svojom tele častice gravitačne viazané. Po smrti človeka, ktorý je napríklad spopolnený, častice zostanú plne viazané a to v prvkoch, ktoré zostanú po spálení pozostatkov človeka. Tieto častice nebudú súčasťou reinkarnačného dvojníka. To, čo bude súčasťou reinkarnačného procesu, je vytvorený útvar v tele ezoterika z voľných častíc v kozme. Ezoterik má vybudovaný systém časticového dvojníka a to tým, že jeho psychika viaže voľné častice vo svojom tele, vytvára tak časticový útvar veľkosti tela ezoterika a tento útvar voláme dvojník alebo UČI. Príklad tvorby dvojníka z voľných častíc je možné sledovať veštecky u jedincov, ktorí majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Ich psychika sa patologicky zrútila do gravitáciou viazaných častíc ich tela. Ich patologický stav vytvára aj ďalší fenomén a to vytvorenie objektu z voľných častíc v kozme v tele poškodenej osoby. Táto osoba ani len netuší, že sa psychicky cez svoj chorobný stav dostala do roviny častíc svojho tela a zároveň buduje objekt z voľných častíc v kozme.

Ezoterici z tohto zoskupenia objavujú Rainbow reiki alebo šamanstvo. Ide v zásade o novodobých šamanov, ktorí tradície šamanstva robia kultivovaným spôsobom. Teda cez šamanské extatické a tranzové techniky sa prebúrajú psychicky na častice. To je v poriadku. Ale zároveň nechcú, aby ich časticové šamanstvo bolo pre iných. Napríklad ako liečivý fenomén. A tak cez seba napríklad neťahajú priamo častice z kozmu, nefiltrujú ich cez seba pre iných. Ale častice filtrujú a prevádzajú cez organické objekty a používajú takto upravené častice pre vlastné zdravotné účely. A toto je to, čo ezoterici, ktorí prešli dobrovoľne cvičením na časticovú úroveň, potrebujú dosiahnuť. A tak je dobre sa začať podrobne zaoberať a precvičovať techniky dúhového Rainbow šamanstva.
http://www.youtube.com/watch?v=3FTU6SEaMQo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qwGEmxrB9bs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YL5K1o2X3aw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rWLvJSwDcNQ
http://www.youtube.com/watch?v=kW8li4IhN0A


http://www.youtube.com/watch?v=93nzJvK-SsA
http://www.youtube.com/watch?v=gtETeS00bvU
http://www.youtube.com/watch?v=M8O_5UPJqS8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.