Duchovná cesta ezoterika začína v momente, keď si uvedomí, že by sa mohol začať koncentrovať do seba. Každý z nás sa do určitej vie koncentrovať do svojho vnútra. Môže v mozgu premýšľať. Môže vyberať spomienky. Môže pociťovať bolesť zubov alebo bolesť niekde v tele. No ezoterik chce viacej, ako iba takýto stupeň, silu a rozsah koncentrácie do seba. Ezoterik sa chce postupne koncentrovať na jednotlivé orgány a systémy tela. Chce psychicky preniknúť do jednotlivých buniek a ich vnútorných štruktúr. Ezoterik chce preniknúť do bielkovín a aminokyselín, do prvkov, atómov a častíc svojho tela. A keď po tomto ezoterik túži, tak už môžeme hovoriť o duchovnej ceste na dno svojej duše.

Ezoterik chce klasickou koncentráciou preniknúť do svojho tela, jeho častí a štruktúr. Ezoterik chce niečo ako turistickú návštevu toho, čo má v sebe. Je tu jednoducho pohnútka za svojho organického života spoznať svoje vnútro. Je smutné, že človek za svojho života nespoznal svoje telo, nespoznal vlastne, kto je v skutočnosti a ako ho sformovali procesy za 4 miliardy rokov. Aby sa ezoterik vedel trvalo koncentrovať do svojho tela a aj do svojho informačného systému, tak musí mnoho rokov poctivo trénovať svoje neurónové oblasti a musí tu vytvoriť schopnosť trvalého prenikania do svojho vnútorného sveta v plnom rozsahu.

Každý človek má schopnosť koncentrovať sa do vonkajšieho sveta cez svoje zmysly ako sú oči, uši, jazyk a hmat. Ale schopnosť prenikať do svojho vnútorného sveta má málokto a často ako stav patológie. Hovorí sa, žije ako autista uzatvorený do seba a do svojho vnútorného sveta. Ezoterik je osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla preniknúť do seba, spoznať seba a pochopiť, kto je a čo je. A nielen to, ezoterik sa aktívne vzdeláva v oblasti medicíny, psychológie, psychiatrie, histológie, sexuológie a aj genetiky či molekulárnej chémie. Teda na jednej strane je tu prenikanie do svojho tela, ale aj vedecké spoznávanie toho, čo má v sebe. Ezoterik na rozdiel od lekára preniká sám do seba a aj má vedomosti o medicíne. Ezoterici tohto zoskupenia pochopili sami seba ako biologické zvieratá, ktoré po narodení boli vychované a vzdelané ku klasickému ľudskému fungovaniu. A takéto fungovanie ezoterikom nevyhovuje. Je príliš zamerané na organický život a planétu Zem. V zásade sú ezoterici osoby, u ktorých sa nedosiahlo úplné prijatie programu „sme ľudia a chováme sa ako ľudia a v prvom rade zorientujeme život pre všetko organické a všetko trpiace na planéte Zem“. Ezoterik odmieta prijať diktát ľudskej civilizácie, ktorá chce jeho psychiku uzavrieť na planéte Zem. Ezoterik chce počas svojho života viacej ako klasický život. Ezoterik chce mať schopnosť preniknúť sám do seba a spoznať sa. Ezoterik chce psychicky preniknúť do extrémny hĺbok v kozme. A ezoterik chce po sebe nechať na časticiach aktívny odkaz o sebe a svojich snaženiach. A takýto program a takéto úsilie nie je programom ľudskej spoločnosti.

Aby ezoterik prenikol psychicky do kozmu, je prinútený neustále školiť svoje neuróny a budovať si mimoriadne schopnosti. Nácvik vyžaduje kopírovať ťažké psychiatrické stavy a nácvikom cez neuróny dosahovať mimoriadne schopnosti, ktoré nie sú bežné pre ľudí. Ezoterik sa v zásade usiluje o veci nadčasové, niečo na spôsob teologických vied. Hľadá v kozme alebo na časticiach priestor na niečo naj, všetko, jedinečné, výnimočné a večné. A tak, ako sa ezoterik vydal prenikať do svojho tela, preniká postupne do kozmu okolo seba. Je to psychické prenikanie, ktoré znovu vyžaduje nacvičiť vo svojich neurónoch túto schopnosť. Ezoterik preniká do kozmu najprv na úrovni plynných a slnečných planét. Postupuje ďalej k súhvezdiam a cez čierne diery do galaxií okolo našej Galaxie. A samozrejme ďalej a ďalej.

Ezoterik v zásade trvalo školí svoje neurónové oblasti a buduje v nich mimoriadne schopnosti. Teda neurónové oblasti sa školia a vytvárajú si dočasné alebo trvalé spoje. Napríklad pre vrcholovú oblasť treba cvičiť neuróny a to tak, aby trvalo držali ezoterikovu psychiku v rovine častíc. To znamená zase zrušiť predošlé prepojenia a usmernenia neurónov. Ide o prepojenia neurónov, ktoré udržiavali psychiku ezoterika na úrovni atómov a atómových jadier jeho tela, ale aj atómov atómových jadier, ktoré sú okolo nás a nepodliehajú gravitačným silám planéty Zem, ani slnečnej sústave, ani čiernej diere, ani bielym dieram z hĺbok kozmu produkujúcim zhluky častíc. Teda treba pochopiť, že sú tu tuhé, plynné, kvapalné a organické látky. Tieto sú zložené z prvkov a v nich gravitačné sily tvoria atómy, atómové jadrá a to všetko z častíc. Ale okolo nás sú aj iné štruktúry, ktoré prekrývajú svet organizovaný gravitačnými silami. Teda sú tu štruktúry, ktoré tvoria atómy a atómové jadrá, ale inak, ako ich pozná veda z tuhých, plynných a kvapalných látok. Tieto vie zachytiť v zásade psychika ezoterika alebo osoby, ktoré prežili klinickú smrť alebo si tieto stavy odcvičili. V zásade môžeme hovoriť a písať o atómoch a atómových jadrách, ktoré nepodliehajú gravitačným silám, ale ani vákuovým silám. Síce vznikajú z atómov a atómových jadier viazaných v prvkoch pod gravitačnými silami. Keď budeme hovoriť o atómoch a atómových jadrách, tak musíme si vždy ujasniť, či hovoríme o atómoch a časticiach, ktoré sú gravitačné atómy a atómové jadrá, alebo o atómoch a atómových jadrách mimo gravitačných síl alebo inak špiritistické atómy a atómové jadrá. Naďalej platí, že všetko v kozme je z častíc. Iba treba pochopiť, akú rolu hrá gravitácia voči aktivitám častíc. Úplnú absenciu gravitačných síl voláme vákuum. Poznáme extrémne gravitačné sily a ich zmierňovanie smerom k vákuovým silám. Gravitačné sily častice viažu a robia z nich najmenšie možné desatinné čísla. A extrémne vákuové sily robia z častíc najväčšie celé čísla.

Videá, ktoré máme k dispozícii, sú určené na meditáciu zameranú na nácvik schopnosti prenikať psychicky do kozmu. Treba si uvedomiť, že o kozme chceme mať reálne predstavy, čo najbližšie vedeckým predstavám. Samozrejme, že je tu možnosť komunikovať a vnímať kozmos ako astrológ. Vtedy treba znížiť úroveň rozumovosti na úroveň materskej škôlky. Aj takáto komunikácia je v niektorých prípadoch zaujímavá a to hlavne v oblastiach, kde už astronómia a jej technologické zariadenia nie sú schopné prenikať a prinášať informácie. Pri astrologickom prístupe ide o šamanský prístup a má svoju hodnotu. Ide o predstavy planét a dejov ako prírodných božstiev. Komunikácia je možná aj v náboženskej symbolike. V podstate ide o symbolický popis dejov v kozme.

Ezoterik v určitých momentoch sa usiluje ísť ďalej ako je iba vedecký pohľad na kozmos. Naša slnečná sústava sa nachádza v ramene súhvezdia Orion:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rameno_Ori%C3%B3
Cez ktoré prechádza aj rameno súhvezdia Labuť: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAhvezdie_Labu%C5%A5
Ezoterik preberá všetky vedecké informácie o kozme. Jednotlivé planéty, ich pozície, magnetické polia. Planéty sú silné magnetické polia, ktoré do seba nabrali z priestoru meteority, meteoritický prach, ale aj samotné prvky. A tak vzniká vákuovitý priestor okolo planét. Iba Slnko dáva energiu do priestoru slnečnej sústavy. Ezoterik si dokáže vo svojich neurónoch vybudovať nový systém vnímania našej slnečnej sústavy a aj súhvezdia Orion a Labuť cez princíp fungovania čiernej diery v strede Galaxie. V zásade sú to pohľady cez časticovú rovinu. Tak isto intenzívne sem do našej slnečnej sústavy funguje biela diera, ktorá je mimo našej Galaxie a pôsobí sem v podobe bielych pružín. Mimozmyslovo ezoterik cez svoje neuróny vníma, že biele pružiny sú vhodne organizované častice, ktoré pritekajú hlavne k planéte Zem. A pritekajú všade, kde sa nachádza organický život v kozme. Je to podmienka existencie života v kozme. Ezoterik časticovo vníma napríklad planétu Saturn ako aktívny vysávač častíc z planéty Zem. Ezoterik sa vie psychicky premostiť na osoby, ktoré sú chromé, znetvorené a zároveň sa zaoberajú kozmom. U týchto osôb sa v hlave otvára zvláštny priestor, kde možno ukladať informácie o kozme. Teda predstavy o kozme a aj matematické a štatistické údaje. Ezoterik, ktorý v ezoterike začína, sa usiluje dostať do kozmu klasickou cestou a to cez vybudovanie nových návykov v neurónoch. Teda kopíruje stav jedincov, ktorí sú znetvorení a poskrúcaní. Po odcvičení tejto roviny sa ezoterik venuje prieniku do kozmu cez nácvik raného štádia klinickej smrti. Vtedy ezoterik školí svoje neuróny na špecifický prienik cez klinický stav. Tento stav mysle dovoľuje prienik do kozmu cez špecifické atómy, ktoré sú iné ako tie, čo sú viazané vo vnútri tuhých, plynných a kvapalných látok. Až po týchto dvoch druhoch prieniku od kozmu možno cvičiť prienik do kozmu z častíc svojho tela a k tomu z dvojníka. Dvojník sú vlastne mysľou ezoterika nalapané častice z kozmu. Prípadne, keď ešte niekto nezačal s ezoterikou, tak môže získať mimoriadne hlboké informácie o kozme.

Planéta Jupiter. Pokiaľ niektoré videá nefungujú, alebo ich nenájdete, skúste vyhľadať podobné videá.
http://www.youtube.com/watch?v=JlCCXl-I-wA
http://www.youtube.com/watch?v=_47jFedNg-0

http://www.youtube.com/watch?v=lfb3TGy_vic
http://www.youtube.com/watch?v=sbk9rdy37Po

http://www.youtube.com/watch?v=s56pxa9lpvo


http://www.youtube.com/watch?v=O3E6YIdaHWE

Planéta Saturn.
http://www.youtube.com/watch?v=LPvSPbKHtyo
http://www.youtube.com/watch?v=tmLa-BfRhH4
 

Pridaj komentár