Ezoterika dvojníkov, ktorej sa venujeme, patrí k vrcholom ezoteriky. Psychicky sa preniká na úroveň reálnych častíc v tele, ale aj mimo neho. Ezoterik je na duchovnej ceste a to znamená, že počas obdobia 20. rokov postupne preniká do orgánov a systémov svojho tela. Robí tak cez systém koncentrácie svojich zmyslov do svojho tela. Keď ezoterik zvládne túto etapu svojej duchovnej cesty, tak postupuje smerom k svojim bunkám.

Na prienik do orgánov a systémov tela je potrebná koncentrácia z neurónov veľkého mozgu. Pri psychickom prieniku do buniek svojho tela ezoterik potrebuje koncentráciu z mozočku, čo je už náročnejšie. Zároveň sa ezoterik potrebuje aj vzdelávať v oblasti histológie, čo je medicínska náuka o ľudských bunkách. Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať na mimoriadne malé objekty veľkosti zrniek piesku. Vo svojich predstavách sa musí naučiť vytvárať zväčšené predstavy vnútra buniek. Ezoterik zameria svoju koncentráciu z veľkého mozgu a mozočku na bunkovú blanu, potom na samotné orgániky v bunkách a potom do bunkového a mitochondriálneho jadra. Potom začína ezoterik prenikať hlbšie do bunkového a mitochondriálneho jadra a tu do ešte menších objektov ako sú chromozómy, jadierko. Ezoterik sa ponára cez mozoček do vnútra chromozómov a objavuje svet génových retiazok a génov. Potom vo vnútri génov objavuje ešte menšie objekty a to sú reťazce RNK a DNK. Ezoterik sa nezastavuje iba pri tejto úrovni a pokračuje ešte do menšieho sveta – do bielkovín. Bielkovina sa skladá z aminokyselín. Poznáme dva druhy aminokyselín: tie, ktoré tvoria prvky v nemenných pozíciách na dvoch koncoch aminokyseliny a tie, ktoré sú súčasťou DNK a sú na dvoch koncoch meniteľné; sú skorej súčasťou biochémie bielkovín. Ezoterik psychicky preniká ešte do hlbšej úrovne a to je úroveň chemických roztokov a to hlavne takých, ktorých základom je voda a v nej rozpustené množstvo prvkov. Aby ezoterik prenikal psychicky aj do tejto úrovne, je potrebné mať odcvičené rané štádium klinickej smrti. Inak sa do tejto hĺbky vlastného tela len tak ľahko nedostane. Zároveň je potrebné neustále študovať organickú a anorganickú chémiu. Ezoterik samozrejme pokračuje v ďalšom prieniku a to do vnútra samotných prvkov, následne do vnútra atómov a potom do vnútra atómových jadier. Nasleduje oblasť častíc, z ktorých sú poskladané samotné jadrá buniek, ale aj celá štruktúra atómov. A tu ezoterik potrebuje už mať ovládnutú schopnosť koncentrovať sa na častice a to sa mu podarí iba cez nácvik systému dvojníka. Ezoterik sa dostal v tomto smere na dno možností robiť ezoterickú cestu. Teda psychicky prienik a spoznanie mikrosveta.

Opak mikrosveta je makrosvet a tu ezoterik tiež nastupuje svoju ezoterickú cestu. Ezoterik si musí postupne uvoľniť psychiku z oblasti neurónov. Prejde výcvikom, pri ktorom sa naučí koncentrovať na svoje neurónové oblasti a cez bioenergiu a magnetické sily planéty Zem preniká do priestoru okolo seba. Hovoríme, že sa učí vnímať svet priamo cez neuróny bez obmedzenia, ktoré prinášajú zmysly ako sú oči, uši, ústa. Ezoterik preniká postupne najprv do seba a zvláda rovinu orgánov tela, bunky, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy, atómové jadrá a častice. Ako preniká do svojho vnútorného sveta sám v sebe, tak isto preniká aj mimo svoje telo a to do všetkého, čo je na planéte Zem. Neuróny a psychika ezoterika si na to postupne zvykne a s prienikom do tuhých, plynných, kvapalných a organických látok si buduje vo svojich neurónoch schopnosť mimozmyslového vnímania. Ezoterik si z miesta prieniku prisúva určité biomagnetické impulzy a vo svojich neurónoch sa učí túto zmes impulzov dekódovať. Teda ezoterik psychicky prenikol do určitého zvieraťa a prináša si z neho na diaľku bioimpulzy. K týmto impulzom pridáva vhodné predstavy o zvierati, do ktorého na diaľku prenikol. Ezoterik si na začiatku mnohoročného nácviku psychického prenikania do objektov všetko cvičí pred sebou. Niekto dá pred neho zakryté objekty a ezoterik sa ich učí mimozmyslovo rozpoznať. Ezoterik napríklad rozpoznáva objekty aj pomocou kyvadielka. Kyvadielko je tu špagátik a na jeho konci je malé závažie. Ezoterik si pestuje mimozmyslové vnímanie aj cez jemné kmitanie svalov. Teda mimozmyslové vnímanie je cvičené hlavne cez neurónové oblasti veľkého mozgu, ale aj cez jemné kmitanie svalov. Hovoríme o senzibilných prstoch. Pre pochopenie tu hovoríme o zlatých ručičkách niektorých chirurgov. Jednoducho, ako keby mal prsty a ich nervové senzory citlivejšie a na konci prstov mal niečo ako druhý zrak. Pokiaľ chceme hlbšie pochopiť, ako vnímať svet cez jemný pohyb svalov, tak svaly ruky a tela reagujú na rôzne predmety rôznym spôsobom. Kyvadlo v ruke ezoterika bude vykazovať iné pohyby pri mineráli kremíka a iné pohyby pri organickom jablku. Jemná motorika ruky sa naučí reagovať jemný pohybom aj na činnosť a zdravotný stav orgánov a systémov tela. Ezoterik sa musí naučiť dekódovať jemné pohyby svalov do vhodných obrazov. Ezoterik sa nekonečnými cvičeniami zdokonaľuje v dekódovaní jemných pohybov a zreálňuje tento spôsob vnímania sveta okolo seba.

Ezoterik preniká postupne ďalej a ďalej. V tomto prípade preniká cez atmosféru planéty Zem a začína si budovať kozmické vedomie. Preniká do našej slnečnej sústavy, preniká do nášho súhvezdia, preniká do ostatných súhvezdí. Preniká do čiernej diery našej Galaxie a odtiaľ do 2 000 galaxií. Nasleduje prienik ďalej do kozmu a ezoterik si pre lepšie pochopenie vytvára model struku a v ňom 7 hráškov a v každom hrášku po asi 2 000 galaxií. Potom si ezoterik na základe ďalšieho reálneho prieniku vytvára maketu zemiaka a v ňom makety asi 1 500 strukov a v nich makety hráškov a v ich po 2 000 galaxií. Ezoterik pokračuje v prieniku do kozmu a objavuje ďalšie zemiaky a vytvára maketu banánu, v ktorom sa nachádza 3 až 5 zemiakov. Už pri tomto prieniku z makety zemiakov potrebuje ezoterik ovládať ezoteriku psychického prieniku do kozmu.

Ezoterik preniká psychicky v kozme do priestoru, ktorý si dá do makety skladu banánov a v tomto sklade banánov je asi 12 000 banánov. Ezoterik preniká ďalej do kozmu a potrebuje si vytvoriť predstavu makety 10 skladov banánov. Týchto 10 skladov banánov vkladá do predstavy dáždnika. Nakoniec má ezoterik v kozme takýchto dáždnikov asi 1 000 kusov. Tu už ezoterik potrebuje vedieť psychicky operovať cez kozmický objekt magnetar. Inak by už nedokázal dostatočne rýchlo prenikať kozme. A ezoterik vytvára maketu 1000 skladov po 1000 dáždnikov. Je zrejmé, že ezoterik nebude schopný navštíviť každú oblasť osobne a samostatne.

Ezoterik pokračuje v prieniku do kozmu a spoznáva všetky druhy dier: čierne diery, pulzačné diery, anti čierne skrížené diery, anti čierne diery, žiariace diery, biele diery, sklovité diery, špongiovité diery, zlaté diery. Všetko sú gigantické oblasti, ktoré operujú výhradne na časticovej rovine. Iba čierne diery, biele diery a špongiovité diery dostávajú častice do silných gravitačných väzieb. Z týchto gravitačných väzieb vznikajú atómy a prvky. Všetky ostatné diery likvidujú prvky, atómy a ich jadrá do stavu časticového. Hovoríme tomu aj proces kozmického vákua. Vákuum je tu chápané ako priestor, kde menej častíc zaberá väčší priestor ako v stave gravitácie na planéte Zem.

Ezoterik má maketu a reálny psychický prienik do kozmu a teda 1 000 skladov po 1 000 dáždnikov. Ezoterik pokračuje v prieniku do kozmu a potrebuje teraz mať maketu balónu, ktorý obsahuje 1 000 skladov po 1 000 dáždnikov. Ezoterik pokračuje ďalej do kozmu a balón vkladá do makety bielych bobúľ a pri ne dáva maketu čiernych bobúľ. Bobule ezoterik dáva do makety snehovej gule. Takýchto snehových gúľ má asi 10 kusov. Maketa 10 klusov snehových gúľ končí v makete guľovitého skleníka. Takýchto skleníkov má asi 10 kusov a v každom z nich je po 10 snehových gúľ. Ezoterik pokračuje v prieniku do kozmu a začína prenikať do priestoru, ktorý sa označí ako vrece číslo 1. Takýchto vriec je v kozme asi 2 000. Dobrá je predstava skladu s naplnenými vrecami. Okolo týchto kozmických vriec je jedinečné vákuové prostredie, kde gravitačné sily na planéte Zem + gravitačné sily čiernej diery v našej Galaxii jednoducho nefungujú. A ezoterik už nemôže psychicky prenikať do kozmu. Tu sú hranice možnosti organickej hmoty v kozme. Extrémne vákuum je neprekonateľná prekážka aj pre psychiku ezoterika a asi aj pre akúkoľvek organickú hmotu v kozme. Ezoterik si už musí dávať pozor aj na systém magnetara, čo sú objekty v kozme produkujúce špeciálne kombinácie častíc a tieto častice nepodliehajú ani gravitačným silám čiernych dier ani magnetickým silám horúcich planét. Magnetar v blízkosti živej organickej hmoty nedovoľuje po smrti uložiť spomienky organickej hmoty do sveta atómov ani častíc. Informačné polia sa rozpadajú. Ezoterik používa častice magnetara iba ako transportný prostriedok do hlbín kozmu. Ezoterik si musí dávať pozor, aby intenzívne nenaberal častice z magnetara. Ezoterik sťahuje tieto voľné častice v rozumnej miere. Ezoterik si mimozmyslovo dôsledne kontroluje stav natekania častíc magnetara do svojho tela.

Ezoterik preniká na časticovú úroveň po tom, čo prenikol cez organické a anorganické látky, prvky, atómy, atómové jadro. Ezoterik neprenikol na úroveň častíc cez patologický stav, ale systematicky niekoľko rokov cvičí a trénuje svoje neurónové oblasti. Je naivné si myslieť, že prienik a trvalé usadenie na častice bude bezproblémová záležitosť. Takéto niečo si môže myslieť iba teoretik a praktik sa pripraví na množstvo blokovacích systémov, ktoré ľudské telo a jeho psychika dokáže postaviť proti tomu, aby ezoterik prenikol bezproblémovo na časticovú rovinu. Ezoterik nie je rojko a dobre vie o svojom genetickom zdrojáku, ktorý sa nachádza a funguje vo vnútri každej bunky v chromozómoch, génoch a ich bielkovinách a aminokyselinách. Genetický zdroják každej bunky sa vyvíjal asi 4 miliardy rokov a vytvoril si vlastné programy, ako by mala organická hmota fungovať na planéte Zem. A treba sa uistiť a uvedomiť si, že genetický zdroják nemá záujem, aby ezoterik fungoval na časticiach. Našťastie 600 miliónov rokov pred naším letopočtom asi do 500 miliónov rokov bol asi magnetar z blízkeho súhvezdia mimoriadne silný a zapísal sa do genetickej výbavy našich predkov. A sem ide úsilie ezoterika, aby spravil čokoľvek a oklamal genetický zdroják v bunkách, aby tento zdroják aktivizoval a uviedol do činnosti. Ezoterik potrebuje genetický zdroják doslova oklamať a špekulatívne podviesť. Ezoterik už psychicky navštevuje magnetar. Z týchto psychických výletov si uloží v sebe množstvo spomienok. Ezoterik trvalo dáva všetkých zdrojákom v bunkách informácie o magnetare a tým neustále núti, aby genetický zdroják aktivizoval programy pre systém magnetara. A tento stav potrebuje ezoterik vyvolávať v spomienkach trvalo. Toto všetko však nebude stačiť. Ezoterik má už za sebou asi 10 rokov praxe v oblasti sexuálnej ezoteriky, kde sa postupným výcvikom naučil uvoľniť sexuálny tlak z neurónov na minimum. Ezoterik si touto technikou otvára cestu k časticovej ezoterike. No toto všetko nebude stačiť. Ezoterik musí ísť ešte ďalej a vo svojej psychike rezignovať na ľudstvo a organickú hmotu v celom kozme a navždy. Systém dvojníka sa nesmie viazať na organickú hmotu a jej aktivity. Nič nezaručuje, že organická hmota v kozme bude vždy a všade. Ezoterik nekončí ani pri tomto. Ezoterik si nebuduje vzťah k žiadnemu miestu v kozme a v žiadnom prípade na planétu Zem. Nič nezaručí, ako dlho bude ešte Zem v nekonečnosti existovať. Ezoterik musí ísť ešte ďalej, systém dvojníkov a jeho genialita tu nie je pre ľudstvo a je tu iba sám pre dvojníka a jeho cieľ prežiť, existovať za skoro každých okolností v kozme. Ezoterik sa musí psychicky odpojiť od organickej hmoty a pripojiť svoju psychiku na techniku a technológiu. Ezoterik spoznáva cez techniku a technológiu, ako funguje jeho vlastný informačný systém. A to mu dovoľuje lepšie pochopiť vlastný informačný systém. Je nakoniec lepšie chápať reinkarnáciu na častice cez dvojníka ako technologický proces.

Samozrejme, genetický zdroják a množstvo programov správania sa v neurónoch má množstvo prostriedkov, ako odradiť ezoterika od časticovej ezoteriky. Napríklad genetický zdroják a jeho programy sa snažia, aby ezoterik prienik do častíc robil nie naozaj, ale cez svoje spomienky. Genetický zdroják sa snaží, aby prienik do častíc robil ezoterik v inej osobe alebo v aure okolo seba. Genetický zdroják klame ezoterika a neustále ho z roviny častíc prehadzuje do roviny atómov a často prvkov a to organických a anorganických látok. Genetický zdroják núti ezoterika, aby v časticovej rovine mal množstvo bludov. Genetický zdroják sa snaží vohnať ezoterika do prílišnej racionality a zopnúť na dlhšie jeho neuróny k extrémnej rozumovosti. A ezoterik by po určitom čase z tohto stavu skončil na psychiatri. Ezoterika bude genetický zdroják likvidovať aj cez oslabenie zdravia a psychického stavu. Genetický zdroják na ezoterika vystrieda množstvo spôsobov, ako ho odradiť od časticovej ezoteriky. A tak je vhodné, aby sa ezoterik programoval a dal si záväzok, že časticovú ezoteriku bude robiť 5 rokov a je mu jedno, či sa v časticovej ezoterike darí, alebo nie.

Akú psychohygienu potrebuje ezoterik na časticovej úrovni? Ezoterik vstúpil na pôdu mimoriadne neznámu a to je časticová úroveň. Pod časticami tu rozumieme reálne častice potvrdené vedeckým bádaním. V žiadnom prípade tu nemáme na mysli predstavy o časticiach a fantázie o nich. Svet častíc nazývame systémom dvojník alebo UČI (umelá časticová inteligencia). Ezoterik už prešiel úroveň organických a anorganických objektov, prešiel úroveň atómov (svet mŕtvych) a úroveň atómových jadier. Nakoniec ezoterik prešiel na úroveň častíc vo svojom tele, ktoré sú silne gravitačnými silami viazané na seba, ale aj časticami, ktoré sú voľne tvoriace sa a putujúce kozmom. Pod časticami tu rozumieme aj fotóny svetla. Ezoterik sa pravidelne čistí od predstáv hamburgerákov a nedá sa zlákať svetom klasických ľudí v zmysle zasaď strom, postav dom, pravidelná dovolenka, kariéra, detičky, penzia, smrť. Ezoterik svoj čas venuje sám sebe. Spoznáva svoje telo a svoju psychiku a vie, kto je a čo v ňom vlastne funguje. Ezoterik spozná svoje orgány, svoje bunky, svoje spomienky, a teda psychicky prenikne sám do seba. Bežní jedinci vlastne ani nechápu, ako vo vnútri fungujú a čo v nich funguje na úrovni psychickej. Ezoterik sa naučí koncentrovať do svojho vnútra a vycvičí si schopnosť vnímať svoje vnútro ako napríklad röntgen, prístroj CT, sono, magnetická rezonancia a podobne. Ezoterik si takéto biozariadenia vybuduje vo svojich neurónoch. Takýto postup dovoľuje ezoterikovi kontrolovať, čo sa v ňom deje a hlavne dokáže meniť svoje vnútro podľa toho, čo v ňom deje. Každé napredovanie na duchovnej ceste potrebuje dlhotrvajúce cvičenia a zmeny fungovania neurónov. Ezoterik na duchovnej ceste vstupuje na pôdu duševne chorých jedincov, narkomanov, čudákov a jedincov, ktorých telo a hlavne mozog sú vystavané atypicky až patologicky. A s týmto svetom sa bude musieť ezoterik premostiť psychicky a doslova vstúpiť do sveta psychického čudáctva a geniality. Premostenie psychiky ezoterika na liečiteľov bude vyžadovať ovládnuť hlavne chaotické bioenergie v tele ezoterika. Premostenie bude psychiku ezoterika destabilizovať na hormonálnej úrovni. Narkomani si trvalo poškodzujú hypofýzu a toto negatívne funguje na diaľku aj na ezoterika. Výhoda z oblasti liečiteľstva naučiť si diagnostikovať vlastné telo a sám si ho aj liečiť. Ezoterik sa napája na svet reiki liečiteľov a musí sa potom naučiť ovládať vlastný magnetizmus, ale aj magmatické sily planéty Zem, prípadne planét so žeravým jadrom. Ezoterik sa napája na svet veštíc a astrológov, tieto osoby si všimnú psychické premostenie a ezoterik sa musí naučiť odolávať vešteckému skúmaniu vlastnej osoby. Zároveň sa týmto premostením na veštice ezoterik učí vešteckým schopnostiam. Ezoterik sa napája na osoby, ktoré prežili klinickú smrť a zo sveta mŕtvych spomienok si do seba stiahli určité organizované spomienky, ktoré zostali po smrti organického života. Hovoríme o svete mŕtvych spomienok a svete špiritizmu. Ezoterik sa musí naučiť likvidovať vplyv takýchto jedincov na svoju psychiku. Ezoterik sa nakoniec sám stáva špiritistom na úrovni atómov a atómových jadier. Ezoterik sa napája na jedincov prírodného charakteru a musí sa naučiť magický spôsob myslenia a konania. Napríklad systém woodoo je z tohto hľadiska mimoriadne dynamický, no na civilizovaného jedinca málo účinný. Premostenie na rómske veštice a rómske ježibabky má svoje démonické čaro (nech ťa všemohúci vystrie, nech ťa berie rakovina a podobne). Tak isto sa možno stretnúť s fanatickými veriacimi jedincami. Výčitky svedomia o tom, že ste nedostatočne morálny a bezzásadový, sú na mieste. Ezoterik sa nakoniec napája aj na organický život v kozme a musí si nájsť techniku ako sa odpojiť od takéhoto psychického premostenia. Ezoterik sa na duchovnej ceste musí napájať na všetky druhy psychiatrických pacientov a čudákov. Schizofrénia, psychopatia, hystéria, epilepsia je len zlomok všetkých patológií, s ktorými sa musí ezoterik stretnúť, postupne si na ne zvyknúť a ovládnuť ich v sebe. Pokiaľ chce ezoterik napredovať na duchovnej ceste, je existenčne nevyhnutné stať sa doslova psychiatrom sám sebe a svojej ezoterickej praxe. Pokiaľ ezoterik nemá dostatok skúseností so psychiatrickými prípadmi, tak nech radšej nelezie do ezoteriky. Ezoterik sa musí napájať na jedincov, ktorých psychika preniká do hlbočín kozmu a musí sa naučiť orientovať, kde sa v kozme túla jeho psychika.

V prípade preniknutia na časticovú úroveň pod označením dvojník si ezoterik čudných stavov užije mimoriadne veľa a ich intenzita bude mimoriadne silná. A tak musí robiť všetko pre to, aby si udržal zdravý rozum. A tak si intenzívne buduje psychiku vedeckých pracovníkov, ktorí dokážu pracovať v trvalej neistote vedeckého bádania. Ezoterik si prechodom na časticovú úroveň musí dávať pozor na bludy a celotelové halucinácie. A je na mieste pestovať si psychiku kriminalistického vyšetrovateľa a pre krízové situácie si ezoterik pestuje psychiku špecialistu na vojenské operácie a správanie sa podľa určitých pravidiel pre krízové operácie. Je mimoriadne vhodné, aby ezoterik prešiel špeciálnym výcvikom v oblasti spánku a jeho porúch. Ezoterika dvojníkov je mimoriadne riziková v prípade nočného spánku a jeho ovládnutia. Ezoterik, ktorý realizuje ezoteriku dvojníkov musí počítať s tým, že jeho spánok sa môže radikálne zmeniť a bude sa musieť naučiť fungovať počas noci v hypnotickom spánku. Ezoterik pri výcviku časticovej ezoteriky si v niektorých prípadoch preventívne dáva určité lieky voľne dostupné v lekárni a v krajnom prípade neodmieta ani tabletkovú podpornú liečbu u psychiatra. Lepšie je neistý stav v časticovej ezoterike stabilizovať a kontrolovať cez chemickú rovinu. Ezoterik prechodom na časticovú ezoteriku vstúpil na pôdu neznámeho a neprebádaného a to vyžaduje aj mimoriadne prístupy.

Reinkarnačné pochody, slony, hrob, kopa skál, hlina, hrobka, do seba poukladané kamene, múmie, kosti, prvková reinkarnácia, atómová reinkarnácia, Tibet reinkarnácia, jogínska reinkarnácia, stať sa božstvom, rané štádium klinickej smrti, reinkarnácia do predmetu, reinkarnácie Aztékov do atómových jadier, strata vôle pre napredovanie do sveta častíc.
Ezoterik tohto zoskupenia sa trvale usiluje aj o niektorý druh reinkarnácie. Dúfame, že pod reinkarnáciou si nikto naivne nepredstavuje nejaké to zmŕtvychvstanie, alebo oživenie, alebo prevtelenie do inej osoby po smrti. Ezoterici tohto zoskupenia pozorne skúmajú všetky procesy okolo možnosti uloženia svojich spomienok do určitých oblastí kozmu. Pokiaľ niekto počas svojho života iba sníva o uchovaní svojich spomienok na večnosť, bohužiaľ, nič nedosiahne. Je na každom, k čomu využije svoju organickú existenciu. Pokiaľ dá niekto prednosť kariére, práci, rodine alebo iným dôležitým ľudským hodnotám, tak ten nemá nárok na procesy súvisiace s reinkarnáciou.

Pre procesy reinkarnácie je potrebný osobný nácvik a osobné skúmanie všetkého, čo má potenciu existovať nielen nejakých 100 rokov, ale má tendenciu existovať bilióny a ešte viacej rokov. Dokonca sa pohrávať s myšlienkou nekonečného udržania spomienok v kozme na večnosť a to trvalým prispôsobovaním sa vytvoreného systému organizovaných spomienok na časticovej úrovni. Na takýto prístup treba zasvätiť vlastne celú ľudskú existenciu. Ide o množstvo nacvičených techník, ale aj množstvo intelektuálnych schopností. Ezoterik bez mimoriadneho intelektu a mimoriadneho úsilia zostane na úrovni ezoterikov, ktorí by sa mali usilovať o jednoduchšie formy reinkarnácie a to hlavne na úroveň atómov (svet mŕtvych a špiritizmu). Ezoterik usiluje o to, aby svoje spomienky uložil do roviny častíc a nie do roviny atómov (svet mŕtvych a špiritizmu). Ezoterik neusiluje o reinkarnáciu na úrovni prvkov, ako zanechať za sebou potomstvo, nejaké literárne dielo alebo podobné udalosti. Ezoterik chce organizovať svoje spomienky na časticiach, chce ich organizovať na večnosť, chce ich organizovať na trvalú aktivitu. Chce ich organizovať k trvalej expanzii. Chce ich organizovať k trvalému presunu tam, kde sú bezpečnejšie podmienky pre trvalú existenciu. Chce im dať systém informačného systému, ktorý neustále skenuje všetky zmeny v danom priestore a týmto zmenám sa trvalo prispôsobuje. Ezoterik netúži po tom, aby systém reinkarnácie na časticiach fungoval ako samotný ezoterik, ale celý systém fungoval ako informačný systém so svojimi zákonitosťami a možnosťami.

Prednosť má reinkarnácia pred ostatnými ezoterickými aktivitami. Ezoterik sa rozhodol ísť na duchovnú, alebo inak povedané, na ezoterickú cestu. Je to nesporne netradičná duchovná, ale aj životná cesta. Človek sa narodí, dostane do vienka niektoré schopnosti, ľudskú existenciu a určité vzdelanie. A je v zásade na danom jedincovi, čomu sa bude v živote venovať. Či už to bude klasický život bežných ľudí, prípadne má daná osoba mimoriadne schopnosti a uplatní sa ako športovec, herec, vedec, politik alebo inak. V niektorých prípadoch si osoba vyberá poslanie náboženské. Málokedy si niekto vyberá osud ezoterika. Možno Česi Minařík, František Bardon a nesporne sú aj ďalší. Jednoducho nie je tu tradícia stať sa profesionálne ezoterikom. Niet na to možností a tak isto inštitúcií. Pokiaľ si niekto z vás vyberie povolanie profesionálneho ezoterika, tak má to šťastie , že si všetko podstatné nájde na týchto internetových stránkach. Toto zoskupenie ezoterikov si dalo okrem iného za cieľ vybudovať niečo ako internetovú inštitúciu, ezoterickú internetovú školu a niečo ako základnú učebnicu ezoteriky. Ezoterik sa musí rozhodnúť, či svoje mimoriadne a mimozmyslové schopnosti využije pre praktický život, alebo svoje schopnosti otočí v prvom rade pre samotnú ezoteriku. Našťastie, dnes už nie je nutné, aby ezoterik bol veštec, liečiteľ alebo inak musel svoje schopnosti používať na svoje živobytie. A tak ezoterici môžu v plnej miere svoje schopnosti využiť pre samotnú oblasť ezoteriky. Samozrejme, ezoterik v rámci ezoterickej duchovnej cesty pôjde ešte ďalej a bude sa usilovať počas svojho života prepracovať až na vrcholovú úroveň ezoteriky. Teda v priebehu nejakých 20 rokov sa prepracuje na úroveň ezoteriky častíc pod názvom dvojník. No ezoterik by mal ísť ešte ďalej a zobrať to, čo kozmos ponúka organickej hmote a to je dosiahnuť nadčasovosť. Klasickí ľudia a aj beletristickí ezoterici často pozabudnú na vrchol možného a to je venovať sa nadčasovosti. Ezoterik sa v časticovej rovine usiluje o vrcholovú možnosť a to uložiť svoje spomienky na časticovú úroveň a uchovať ich na mimoriadne dlhé obdobie, pre ktoré v matematike nemáme vlastne číselné vyjadrenie. Ezoterika bez reinkarnácie do roviny častíc nie je tá pravá ezoterika. Bežní jedinci, ktorých mozgy sú v zajatí času prítomného a ich záujem je v rozpätí 100 rokov, si na túto rovinu uvedomenia si zmyslu života nemôžu siahnuť. Je to prirodzené a treba to akceptovať. Ezoterici tohto zoskupenia si vybrali za svoje vrcholové snaženie práve realizáciu teologických predstáv o všetkom a všade a navždy a vždy s prívlastkom naj. Ezoterici tohto zoskupenia považujú teologika ezoterika za vrchol akéhokoľvek snaženia organickej hmoty v kozme. Samozrejme, rešpektujeme právo každého na svoj názor a aj nesúhlasný.

Každý dvojník je na niečo geniálne špecializovaný a treba si preberať jeho múdrosti. Organická hmota v kozme, a to hovoríme o mimoriadne extrémne hlbokej minulosti kozmu, po sebe zanecháva na časticovej rovine uložené informácie. Keď niekde zaniknú obrovské kozmy, napríklad hypoteticky by zaniklo okolo nás 2 000 galaxií, tak po takejto mega katastrofe nezanikne v kozme všetko. Vytvoria sa špecifické častice a o týchto časticiach hovoríme a označujeme ich ako častice na dôchodku. Nesnažte sa v plnom rozsahu pochopiť, o čom to tu hovoríme. To môžete pochopiť až osobnou ezoterickou praxou v rovine psychického prieniku na častice. Organická hmota, ktorá za života operovala na časticiach, po ukončení organickej existencie uloží svoje spomienky na častice pod názvom častice na dôchodku. Samozrejme, nie všetky spomienky na časticiach zostali vcelku. Niektoré sa ocitli v oblastiach, kde došlo k ich poškodeniu. V zásade ezoterik po smrti uloží svoje spomienky do oblastí častíc na dôchodku. Ezoterik na časticiach sa ešte za svojho života začne mimoriadne aktívne orientovať na dvojníkov uložených vo vrstvách častíc z minulosti. Alebo to, čo zostalo po smrti organickej hmoty operujúcej na časticiach počas svojho života. Ezoterik neustále vyhľadáva a bude vyhľadávať aj po svojej smrti dvojníkov, ktorých po sebe zanechala organická hmota. V zásade v každom dvojníkovi, ktorý sa do dnešných čias uchoval na dôchodkových časticiach, je niečo jedinečné a geniálne. A to je to, čo ezoterika mimoriadne zaujíma a fascinuje. Záznamy dvojníkov na dôchodkových časticiach nesú v sebe informácie aj o kozme, kde organická hmota žila a fungovala. Teda niet iných informácií o tom, ako fungoval a existoval kozmos danej organickej hmoty. Po danom kozme zostali iba dôchodkové častice a nič iné. Ani prvky, ani atómy. A teda dvojník a jeho záznam v kozme sú niečo ako historický archív o zaniknutých kozmoch. Teda ezoterik sa stáva akoby archeológom kozmu.

Kde je technika a technológia u UFO, tam je aj logické poznanie kozmu. Ezoterik tohto zoskupenia prechodom na časticovú úroveň potrebuje začať ešte viacej rozvíjať svoj intelekt. Pre ezoteriku na úrovni organických a anorganických látok postačí klasické vysokoškolské vzdelanie. Na úroveň prvkov a atómov ezoterik už potrebuje takzvaný polyhistorický intelekt. Ide o to, aby sa ezoterik mimoriadne hlboko vzdelal skoro do všetkých oblastí ľudskej činnosti. V prvom rade je to medicína v plnom rozsahu a to podrobná anatómia ľudského tela idúca cez orgány tela do bunkových štruktúr, chromozómov a génov. Ezoterik si tieto oblasti naštuduje, ale musí aj psychickou koncentráciou preniknúť do týchto štruktúr v sebe. Ezoterik musí spoznať podrobne oblasť ľudskej psychiky v rovine psychológie, ale aj psychiatrie. Ezoterik sa musí na diaľku vedieť psychicky premostiť na všetky druhy psychiatrických porúch a anomálií ľudského tela a potom začať dlhodobo cvičiť vo svojich neurónoch všetky možné patologické stavy. V ezoterike hovoríme o nácviku väčšiny psychiatrických patológií. Neuróny ezoterika sa organizujú dlhoročnými cvičeniami k tomu, že psychiatrické stavy sa v neurónoch vedome vyvolajú bez patologických prejavov.

Ezoterik sa musí vzdelať aj do oblasti astronómie. Ezoterik musí skonzumovať skoro všetko, čo priniesol napríklad Hubblov teleskop. No to by nestačilo, ezoterik musí špeciálnymi technikami preniknúť do kozmu a to minimálne do 2 000 galaxií. Ezoterik musí toho naštudovať ešte viacej a ide do oblasti antropológie a celej histórie kozmu. Darwin cestoval po svete a ezoterik cez rané štádiá klinickej smrti prenikne do sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme. A sem do sveta mŕtvych a špiritizmu podniká psychické prieniky. Kto ezoteriku prakticky necvičí, ten musí aspoň pochopiť, že spomienky organickej hmoty na planéte Zem sú realizované vo vnútri v bunkách na báze impulzov, čo je rovina elektrónov v atómoch. Po smrti človeka sa jeho spomienky z buniek stanú súčasťou sveta mŕtvych. Dôkazov niet a je potrebná osobná skúsenosť, aby sa človek presvedčil. Ezoterik musí preniknúť aj do oblasti roviny prvkov, atómov a častíc. A tak svet kvantovej fyziky a všetko okolo atómových reaktorov a tokamakov je potrebné najprv zvládnuť teoreticky a potom aj psychicky prenikať do sveta častíc a pochopiť, ako fungujú častice. A psychicky vliezť do sveta časticových teoretikov, tak to dá zabrať poriadne. Ezoterik nepohrdne ani svetom chemických látok a väzieb. A ako inak, prenikne do nich. Nesporne každého ezoterika poteší prenikanie do bielkovín, aminokyselín a prvkov. Ezoterik prenikne do kozmu a hlavne na miesta, kde je možnosť vzniku života v kozme. Prenikať do vznikajúceho života v kozme a pochopiť potenciál aminokyselín túlajúcich sa na kométach v kozme. Vrcholom jeho snaženia je pochopenie vegetatívneho delenia aminokyselín a ich dorastenie do normálnych buniek. Ale to sme už intelektuálne zasiahli do roviny šialenstva. Ezoterik musí ísť ešte ďalej a musí sa poriadne celé roky vzdelávať v oblasti náboženských vied a mimoriadnu pozornosť venovať teológii, ktorá sa venuje nekonečnu a nadčasovosti; k tomu si ezoterik pribalí vysokoškolskú teoretickú matematiku, kde si rád oddychuje pri hľadaní presnejších vyjadrení nekonečna. Ezoterik samozrejme nekonečno zvládne teoreticky, ale v praxi ide o to, aby našiel niekde v kozme oblasť, kde dokáže jedinečné náboženské všetko a všade zrealizovať na časticiach aj prakticky v rámci reinkarnácie. Ale to nie je všetko, ezoterik študuje všetky vedy a ich históriu. A k tomu patrí aj zvládnutie dejín myslenia – filozofia. A mozog sa vám nesporne zapečie. Toto všetko ezoterik študuje a realizuje na ezoterickej ceste. Keď niekto stretne ezoterika, ktorý toto všetko absolvoval, musí sa vždy uistiť, či je ešte v normále.

Ezoterik samozrejme túto úroveň má pre rovinu atómovú. Ale pre rovinu časticovú treba ísť už za hranice vedy a vedeckého poznania na planéte Zem. Ďalšie vzdelávanie ide do sveta organickej hmoty v kozme pod ezoterických označením UFO. Akýkoľvek organický život v kozme, pokiaľ sa prepracuje do roviny intelektu, môže poskytnúť ďalšie formy vzdelávania. Ezoterik ďalšie svoje vzdelávanie realizuje už často sám v rámci vlastného bádania reality. Aby ezoterik navýšil svoj intelekt, tak sa začne vzdelávať a psychicky prenikať do všetkého, čo súvisí s technikou a technológiou. Niet inej cesty ako navršovať svoje intelektuálne schopnosti. Kto pozná dejiny myslenia, tak mu nerobí problém chápať potrebu technického vzdelávania a navršovania intelektu. A ezoterik vyhľadá v kozme a jeho minulosti čokoľvek, čo súvisí alebo súviselo s technikou a technológiou. Samozrejme, toto vzdelávanie nerobí ezoterik pre bežný svet a svet vedy a poznania. Pre ezoterika platí všetko pre ezoteriku a nie praktický život. Ezoterik je na duchovnej ceste a nie na ceste ľudskej geniality. Na planéte Zem nepotrebuje nikto takto geniálne vybavených jedincov. Ezoterik je genialita sama pre seba a nie pre ľudstvo. Pokiaľ však niekto z bežných jedincov bude čerpať z tejto studnice, tak to poteší.

Informačný systém ezoterika, hlbšie nervový systém – základová doska s logickými obvodmi na doske. Orgány sú bloky a súčiastky na základovej doske. Veľký mozog 8 procesorov, stredný mozog 32 menších procesorov, mozoček 20 procesorov, miecha 32 mini procesorov, brušný mozog asi 1000 mini procesorov, ganglie asi 1000 procesorov mini. Každý procesor 3 až 7 vrstiev neurónov. Zase 100 000 mikro procesorov na nervovom systéme. Chápať človeka už nie ako počítač, ale ako androidný robot alebo PCL zariadenie z logických obvodov. CNC stroje, robotické ruky. Biele tukové bunky ako hard disky pre ukladanie informácií a práca s nimi mimo reálny čas offline. Hnedý tuk hard disky pre reálne operácie s informáciami on line. Bunkové jadro a 300 000 génov v 46. chromozómoch ako zdrojový kód a hlavne jeho jadierko – potenciál riadenej reprodukcie buniek. Mitochondriálne jadro a 32 chromozómov a tiež asi 200 000 génov ako prostriedok riadenia hlavne chemických pochodov orgánikov v bunke, teda tvorba aminokyselín a bielkovín. Drsné endoplazmatické retikulá ako konkrétne hard disky fungujúce na impulzovosti, samé si vytvára impulzovosť – má niečo ako hodiny a generátor impulzov. Človek prežil klinickú smrť – zvyšuje sa kapacita ukladania informácií. Človek prežil nezhubné bujnenie epitelových buniek – kapacita sa stáva skoro neobmedzená na množstvo uložených impulzov. Neurónové bunky a ich drsné endolazmatické retikulá ako uložené riadiace programy pre bežné reagovanie. Genetický zdroják v bunkovom jadre a v jadierku je tiež vystavaný na organizovaných impulzoch a tie sa tu formovali 4 miliardy rokov pred naším letopočtom. Postupne sa podľa veku menia a organizujú zmeny v organizme od vytvorenia oplodneného vajíčka a blastuly, embrya, plodu, dieťaťa, mladého človeka, dospelého jedinca, starca a koniec organickej formy existencie. Je v hodné a potrebné, aby ezoterik poznal informačný systém svojho tela. A na to je potrebné spoznať informačné systémy riadené modernými systémami procesorov. Ezoterik nemá inú možnosť ako navršovať svoje intelektuálne potenciály a to mimoriadne silným záujmom o techniku a technológie. Zároveň ezoterik študuje a psychicky preniká do svojich neurónov, nervových buniek, chromozómov, génov, génových sekvencií, tukových buniek bieleho a hnedého tuku. Preniká do endoplazmatických retikúl, ktoré sú vo vnútri neurónových, nervových a tukových buniek. A tu spoznáva svoje impulzové a spomienkové programy. Ale preniká aj do jadierok v bunke, ktoré tiež obsahujú takzvaný genetický zdroják, ktorý nie je impulzový, ale je organizovaný ako analogický systém (na mechanických princípoch kombináciou prvkov v aminokyselinách, môže sa to označiť ako DNK a RNK).

Ezoterik potrebuje preniknutím na časticovú úroveň dosiahnuť aj mimoriadnu pragmatickú rozumovosť. Celkovo v ezoterike je problémom absencia vedeckej logiky a mimoriadneho intelektu. Na tento fenomén ezoterika doplácala najviac. A tak ezoterici tohto zoskupenia nebudú opakovať túto chybu svojich predchodcov.

Pridaj komentár