Do kozmu sme už psychicky prenikali niekoľkokrát a to na rôznych úrovniach. Mohli by sme povedať, že prvé prenikanie bolo na úrovni prvkov a to sme v neurónoch museli odcvičiť stavy jedincov, ktorých nešťastný osud pokrivil a zmrzačil.

Každému záujemcovi odporúčam, aby sa aj odborne vzdelával v oblasti astronomických vied. A keď môžem odporučiť, tak je vhodné využívať internet. Nainštalujte si WORLD WIDE TELESCOPE a využívajte poznatky o kozme a to hlavne na wikipedia.org. Kliknite si na túto adresu a nainštalujte si 3D aplikáciu spoznávania našej slnečnej sústavy, planéty Zem, súhvezdí a galaxií:
http://www.worldwidetelescope.org/experienceIt/ExperienceIt….

Informácie o súhvezdí Orion v našej Galaxii:
Orion mapa
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Orion_constellation_…
Orion Nebula
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orion_Nebula
Proplyds in the Orion Nebula
http://commons.wikimedia.org/wiki/Proplyds_in_the_Orion_Nebu…
Hubble images of nebulae
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hubble_images_of_…
Horsehead Nebula
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Horsehead_Nebula
Flame Nebula
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Flame_Nebula
Messier 42
http://commons.wikimedia.org/wiki/Messier_42
Messier 78
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Messier_78
Messier 43
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Messier_43
Orion Belt
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Orion_Belt

V druhom prípade sme do kozmu prenikali cez nácvik raných štádií klinickej smrti. To je psychický prienik do kozmu cez špecifické atómy, ktoré sa tvoria z prvkov. Nejde o klasické atómy, ako ich poznáme v prvkoch periodickej tabuľky prvkov. A tretí (a asi posledný) psychický prienik do kozmu je cez rovinu častíc. Ezoterik si musí vo svojich neurónoch otvoriť tento druh psychického prieniku.

Na začiatku psychického prieniku do kozmu spoznáva ezoterik hlavne planétu Zem a potom aj ostatné planéty našej slnečnej sústavy. Potom ezoterik spoznáva jednotlivé súhvezdia v našej Galaxii. Galaxia má v strede čiernu dieru. Okolo tejto čiernej diery sa točia ramená Mliečnej dráhy. Ezoterik si postupne uvedomuje a psychicky preniká do priestoru dvoch súhvezdí: Orion a Labuť. Tu v ramenách týchto súhvezdí sa nachádza naša slnečná sústava a v nej planéta Zem.

Ezoterik sa pred určitým druhom psychického prieniku do kozmu vhodným spôsobom vzdeláva v oblasti astronómie a plne rešpektuje poznatky všetkého, čo sa týka planéty Zem, našej slnečnej sústavy, jej planét a objektov. Ezoterik študuje vhodné vedecké zdroje a pozerá množstvo autentických videí. Teda buduje si vhodný reálny a racionálny pohľad na dianie v kozme.

Ezoterik samozrejme pestuje aj iný prístup ku kozmu ako je iba vedecký prístup s maximálnym nasadením rozumovosti v neurónovej oblasti. Ezoterik si vie vedome znížiť úroveň rozumovosti a to hlavne v stave autohypnózy, kde rozumovosť klesá na úroveň dieťaťa v materskej škôlke. A potom pri prieniku do kozmu všetko vníma ako prírodný človek pomocou symbolických predstáv. Ezoterik použije tento prístup hlavne na to, aby v sebe vyvolával stavy kolektívneho vedomia, kde niet v predstave ezoterika rozdiel medzi ezoterikom, planétami a kozmickým priestorom. Ezoterik vedome potlačí rozumové predstavy o rozdielnosti seba a niektorej planéty. A tento stav použije na tvorbu efedrínov, ktoré potrebujú pre spokojnosť bunky ezoterika. Je to niečo na spôsob narcizmu a všetko najlepšie pre svoje bunky.

Ale ezoterik ide do iného extrému a to je zopnutie neurónov do stavu 150 % rozumovosti vedeckého pracovníka. Teda ezoterik zopne svoje neuróny tak, že sa usiluje vytesniť racionalitu a nelogičnosť. Takýto stav je pre neuróny mimoriadne zaťažujúci a praktizuje sa krátko a opatrne. Ezoterikovi môže šibnúť z prebujnenej fantázie, ale aj z brutálnej racionality. A tak extrémna racionalita je možná, ale opatrne. Ezoterik chce chápať racionalitu, ktorá k nemu v prípade dvojníka prichádza cez častice. Zachytí prichádzajúce informácie. Spravuje ich racionálne a uloží do pamäte. Potom neuróny vracia do štandardného stavu a nad uloženými spomienkami bude premýšľať inokedy. Ezoterik si dáva pozor, aby prílišnou racionalitou nepoškodil neuróny.

Keď ezoterik preniká psychicky do kozmu cez rovinu častíc, tak sa k nemu z kozmu dostanú omnoho objektívnejšie a aktuálnejšie informácie, ako sa dajú získať cez teleskopy a podobné astronomické zariadenia. Pokiaľ fungujeme ešte v našej slnečnej sústave, tak objektivita toho, čo vnímame aj cez technické prístroje, je v poriadku. No pokiaľ svoju pozornosť zameriame na okolité súhvezdia, tak si treba uvedomiť, ako veľmi sú vzdialené a ako dlho bude trvať, kým k nám príde svetlo z týchto oblastí a nejaký teleskop to zachytí. Treba si uvedomiť, ako celkovo kozmický priestor skresľuje reálnosť vnímania a to hlavne súhvezdí a galaxií. Prechod svetla alebo jeho spektra cez atmosféru z kozmu je v astronómii známa vec. A nasadenie Hubblovho teleskopu na obežnú dráhu ukázal, ako samotná 100 000 kilometrov veľká atmosféra planéty Zem skresľuje reálnosť toho, čo na oblohe zo súhvezdí pozorujeme. Teda to, čo prichádza z priestoru súhvezdí, má veľký predpoklad, že to bude mimoriadne skreslené a to vzdialenosťou a rôznymi rušivými vplyvmi. To, čo príde ako svetelná informácia o stave súhvezdia, je vlastne mimoriadne neaktuálna informácia.

Pokiaľ ezoterik funguje s dvojníkom, tak je schopný vnímať daný priestor súhvezdia pomocou vysielaných častíc. A pri určitých druhoch častíc, ktoré nepodliehajú gravitačným ani vákuovým silám, sú vzdialenosti, rýchlosť ich prekonania a návrat vždy konštantné. Takýto prístup dovoľuje, aby dvojník ezoterika zmontovaný z voľných častíc vnímal okolité súhvezdia omnoho reálnejšie ako teleskopy. Ezoterik aktivizoval dvojníka a ten formuje častice do najmenších možných logických častíc a zároveň do oblasti súhvezdia posiela častice. A rýchlosť častice je taká, že keď ju stiahol a poslal do súhvezdia, tak častica je naraz v ezoterikovi, ale aj v danom súhvezdí. Ezoterik pozoruje obrázky o danom súhvezdí z Hubblovho teleskopu. Obrázky si pamätá, zároveň ich vkladá do dvojníka a ten ich zreálňuje a aktualizuje. Ezoterik preberá upravené obrázky a predstavy od dvojníka a o kozme a súhvezdiach bude mať postupne iné predstavy a vedomosti. V tomto momente si ezoterika kozmu a vedecká astronómia nebudú rozumieť. Ezoterik na časticiach s dvojníkom začína vnímať kozmos inak ako vedecký pracovník v oblasti astronómie. Tu si ezoterika pomocou špeciálne nacvičených, upravených a prerobených neurónov vytvára vlastné biologické zariadenie a tak prekračuje obmedzenia, ktoré vedeckej astronómii kladie technologická úroveň ľudstva. Aj tak si meta ezoterika kozmu nerobí žiadny nárok, aby jej poznatky astronómia rešpektovala a mala ich za autoritu. Ezoterik spoznáva kozmos reálne, ale ako nutnosť duchovného vývoja. Navyše ezoterika nemôže svoje poznatky a bádania podložiť faktograficky. Pri psychickom prieniku niet priamych dôkazov. Priamy dôkaz môže dodať Hubblov teleskop. Zadefinovali sme tu hranice vedy a hranice meta ezoteriky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.