Venujeme sa tu 7. ezoterickej ceste, ktorá sa musí realizovať cez mozoček. Ezoterik sa z celkovej koncentrácie skoncentruje iba do 10 % do mozočku. 90 % koncentrácie zostáva mimo mozočku. Mozočku vydá ezoterik príkaz na to, aby ho postupne skoncentroval do určitého počtu bunkových blán, potom do určitého množstva orgánikov v bunkách, potom do bunkových a do mitochondriálnych jadier.

Potom požiadate o koncentráciu do určitého počtu chromozómov, následne do určitého počtu génov, potom do biochemických molekúl atómov hlavne uhlíkových väzieb. Samozrejme, že neuróny mozočku sem prenikajú a ezoterik sa rozhodne využiť tento prienik, aby tam prenikol silou vlastnej vôle a chuti sa tam psychicky dostať do každej roviny. K tomu treba vhodné rezonancie na niektorých membránach v tele.

Nakoniec zostane rovina atómov, kde sa znovu preniká cez mozoček a k tomu vhodné energetické vyžarovanie. Je dobré ovládať Reiki školu a prácu s energiami. Do týchto oblastí prenikajú aj donútené pudy a ezoterik môže tieto prieniky využiť aj na prienik vlastného ega a túžby sem cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu preniknúť. Pudy neprenikajú na úroveň atómov, to už nie je ich parketa.

Zo začiatku na týchto 7. úrovniach preniká ezoterik silou svojej vôle a chcenia. Pokiaľ by sem prenikal iba mozoček sám a pud bunkový z tenkého čreva, tak by ezoterik oslaboval svoju silu vôle. No ezoterik postupne preniká do všetkých bunkových blán v tele, do všetkých orgánikov, do všetkej chémie idúcej z orgánikov, zo všetkých jadier bunkových, zo všetkých jadier mitochondriálnych, zo všetkých chromozómov, zo všetkých génov, zo všetkých molekúl a zo všetkých atómov. Ezoterik si je vedomý toho, že tu ide o riadený psychický prienik do mikrosveta buniek a do sveta atómov.

7. ezoterická cesta ide cez bunky v tele a pod vešteckou kontrolou do bunkovej blany, potom do orgánikov, do bunkového a mitochondriálneho jadra, potom do chromozómov, génov, molekúl, prvkov a atómov.

3. ezoterická cesta – za pomoci mozočku psychicky preniknúť do štruktúr buniek s tým, že treba na membránach tela vytvoriť vibrácie. Ide o membrány hlasiviek, membrány veľkého mozgu, miechy, pobrušnice a možno rozrezonovať aj blanu pod kožou a na svaloch. Bez mozočku sa ezoterik nedokáže sám skoncentrovať do všetkých buniek tela a do všetkých úrovní tela. Do mozočku nesmie byť intenzívnejšia koncentrácia ako 10 % z celkovej sily koncentrácie v momente meditácie.

7. ezoterická cesta po psychickom preniku sile vôle ezoterika sa spája s 1.ezoterickou cestou, čo je vlastne snaha o reinkarnáciu. Uloženie svojich spomienok po fyzickej smrti do tejto úrovne jednotlivých atómov je z hľadiska trvácnosti vhodnejšie ako úroveň veľkosti iba buniek alebo väčších objektov.

7. ezoterická cesta po psychickom prieniku na bunkovú blanu a do buniek vedie k možnému kontaktu s organickým životom v kozme a cez vnútro buniek je možné sa špeciálne kontaktovať so svetom mŕtvych spomienok organickej hmoty. K psychickému prieniku do buniek treba pridať kozmické alebo klinické vedomie a bezpodmienečne emóciu strachu v oblasti pobrušnice a pupka. Bez emócie strachu to nefunguje.

7. ezoterická cesta potrebuje výcvik rezonancií na membránach, ktorému predchádza počúvanie rezonančnej hudby, spomínanie si na ňu, spomienky na blikajúce okuliare pod názvom psychowalkman. No po klasickom nácviku sa treba naučiť rozrezonovať membrány v tele. Bez tohto systému je cesta do atómov cez bunkové štruktúry iba ilúziou.

7. ezoterická cesta a pomocou mozočku v zadnej časti hlavy preniknúť naraz do všetkých buniek v tele a ich vnútorných štruktúr a to až na úroveň všetkých atómov v tele.

7. ezoterická cesta a schopnosť sa na diaľku po prepnutí neurónov nakontaktovať na osoby, ktoré majú poškodené nervové zakončenia, teda ich majú rozstrapkané a ako sa hovorí, hádžu iskry ako uvoľnená elektrická zástrčka. Iba takíto jedinci zatiaľ prenikali do buniek na základe zdravotného poškodenia nervových zakončení. Teraz sa bude prenikať cez kmitajúce membrány v tele.

7. ezoterická cesta a anjelské sféry detských dyslektikov ako drobné anjelské sféry, ktoré vám poradia, ako prenikať psychicky do buniek.

7. ezoterická cesta a množstvo zasvätení, kde sa do pamäte ukladali mimozmyslovo skúsenosti tých, ktorí samozrejme výhradne patologicky cez poškodené nervové zakončenia prenikali do buniek svojho tela. Schopnosť ezoterika aktivizovať tieto zasvätenia a využívať ich pri tejto ezoterickej ceste.

7. ezoterická cesta a spojenie 5. ezoterickej cesty a pudov v brušnom mozgu, ktoré sú vyhrážaním prinútené, aby ezoterika liečili. Ide o to, že 7. ezoterická cesta sa využíva ako fenomén preliečenia hlbších úrovní uložených v bunkách. No prienik pudov z neurónov tenkého čreva umožňuje následne aj psychický prienik až na úroveň chemických molekúl v tele ezoterika.

7. ezoterická cesta má prvú etapu a to preniknúť najprv do atómov vlastného tela, následne do atómov svojej aury, potom do atómov planéty Zem a následne cez kozmické vedomie do atómov v astronomickom kozme. Môže sa cez klinické vedomie prenikať aj na atómovej úrovni do sveta mŕtvych spomienok.

7. ezoterická cesta odhalila aj niekoľko fenoménov a to miesto uloženia podvedomia, ktorého fyzický domov sú génové reťazce v chromozómoch. Pokiaľ sú génové reťazce rozťahané, tak treba žiť ezotericky. Pokiaľ sú čiastočne voľné, treba žiť nábožensky. Pokiaľ sú zviazané pevne, tak treba žiť klasickým životom bežných ľudí. No pokiaľ sa klasický človek rozhodne robiť ezoteriku, nič mu v tom nebráni. Pokiaľ sa rozhodne nerobiť ezoteriku ten, čo má génové reťazce rozťahané, tak si užije devastáciu a večné útoky podvedomia.

7. ezoterická cesta priniesla aj fenomén toho, že rozloženie génových zväzkov umožňuje iné vnímanie sveta planéty Zem, ale umožňuje aj veštecké pohľady do hĺbok kozmu. Bavíme sa tu o vzdialenostiach až 20 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov od našej Galaxie s čiernu dierou uprostred. A to všetkými smermi. Niektoré génové zväzky dovoľujú vnímať svet vešteckými očami ako pohybujúci sa priestor s určitými oblasťami nehybnosti. A budeme podrobne skúmať tento fenomén génových zväzkov.

7. ezoterická cesta odhalila možnosť pomocou pudov poopravovať životnosť bunkových a mitochondriálnych jadier. Tak isto nastaviť na lepšiu výkonnosť chromozómy a dať do poriadku génové disharmónie. Následne sa ešte postarať o uhlíkové väzby, ich silu a potenciu. Aby sa v rámci starnutia nerozpadávali a uhlíkové atómy sa od seba nevzďaľovali. Dlhovekosť, bezchorobnosť a výkonnosť počas života ezoterika.

7. ezoterická cesta a veštecká transformácia zmyslových centier vo veľkom mozgu, aby dokázali vnímať, čo sa deje pri psychickom prieniku do buniek. Veľmi dôležitá záležitosť, aby ezoterik nebol ako človek bez očí. Bez veštecky cvičených výkonov ezoterik nebude vnímať, kde je a čo sa tam deje.

7. ezoterická cesta a fenomén geneticky zmutovaných či už zhubných buniek, alebo nezhubných buniek v ľudskom tele a možnosť iného vnímania sveta, pokiaľ má niekto živý v sebe zvrhnuté bunky, ktoré sa podobajú buď zvieracím bunkám dnes žijúcich zvierat, alebo bunkám vymretých zvierat, alebo bunkám z embryonálneho vývoja. Tu budeme skúmať podrobne tento fenomén.

7. ezoterická cesta má špecifický fenomén a to je kontakt s organickým životom cez vnútro buniek. Tento kontakt, ktorý voláme UFO kontakt, veľmi pomáha ezoterikovi pri prieniku do buniek. Niektorý organický život psychicky operuje až na úrovni atómov. A tu UFO kontakt s organickým životom je možné využiť ako pomôcku pre vlastný ego prienik až do tejto roviny svojho tela.

7. ezoterická cesta a po preniku do atómov vlastného tela preniknúť psychicky do atómov aury a do atómov vo vonkajšom svete.

 

Pridaj komentár