Na psychický prieniku do buniek v ľudskom tele je potrebná spolupráca mozočku, rezonancií vyvolaných v membránach tela a k tomu chuť silou vôle prenikať do bunkových štruktúr. Ide o všetky bunkové blany, orgániky, bunkové jadro, mitochondriálne jadro, chromozómy, gény a molekulárne viazané prvky.

Ezoterik si odcvičí základné cvičenia ako je vytáčanie zatvorených očí dozadu, prudké kmitanie prstami rúk, vyvolanie strachu v pobrušnicovej membráne, dýchanie cez membrány hlasiviek. Do spomienok si uloží zvuky rezonančných nahrávok, predstavy blikajúcich svetielok, pocity pri dotyku technických zariadení.

Ezoterik bude robiť výhradne rezonancie na membránovitých častiach svojho tela ako sú hlasivky, pobrušnica a na membránach veľkého mozgu a miechy. Nebude realizovať fyzické rezonovanie v ušných bubienkoch a v mechúri. Na mozgových membránach kmitá pomocou stavu zapnutia a vypnutia myslenia. Na mieche pomocou pocitu pohybu a nehybnosti vo svalových platničkách.

Ezoterik sa musí naučiť vhodne kombinovať rezonancie na membránach tela, na každej membráne môže vylaďovať vhodnú rezonanciu, ktorá mu dovolí cez mozoček prenikať naraz do bunkových blán, orgánikov, chromozómov, génov a molekúl prvkov. Ezoterik postupne prenikne do všetkých týchto štruktúr v tele a nevynechá ani jednu bunku. Je dobré postupne preniknúť do všetkých buniek a ich štruktúr a psychicky sa vrátiť z toho mikrosveta buniek.

Ezoterikovi môžu pri týchto rezonančných prienikoch pomáhať aj anjelské sféry detských dyslektikov operujúcich v tejto rovine ľudského tela. Poradenstvo je vhodné a postup určujú anjelské sféry ako diktátor a génius zároveň, ktorý presne vie, ako to má ezoterik robiť. Ezoterik do bunkových štruktúr psychicky preniká aj z dôvodu zdravia a na takýto ozdravujúci prienik môže použiť aj geriatrický program z Geriatrickej poradne. Ide tu o vyhrážanie sa pudom, aby sa začali starať o zdravie ezoterika na tejto rovine tela.

Ezoterik preniká do bunkových štruktúr aj z dôvodu kontaktovania organického života v kozme. Psychický prienik ide cez vnútro buniek a cez rezonancie strachu v pobrušnici. Ezoterik takto môže nadviazať psychický kontakt s organickým životom v kozme. Podrobnejšie v Kozmos sekcii.

Ezoterik preniká do buniek tiež z toho dôvodu, že chce kontrolovateľne psychicky preniknúť až do vnútra atómov a tu sa psychicky usadiť. Robí tak preto, lebo väčšina kozmu do vzdialenosti až 20 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov je vyplnená anti čiernymi dierami, ktoré môžu svet čiernych dier a pulzarov zlikvidovať a zdecimovať aj svet mŕtvych spomienok, ktoré okolo nás zostávajú po smrti človeka a tiež organickej hmoty v kozme. Pokiaľ sa ezoterik dostane do tejto úrovne svojho vnútorného sveta, nastupuje cestu naspäť, spoznáva svet z úrovne vnútra atómov a vytvára si tú najhlbšiu predstavu, ako svet vlastne funguje. Tak isto ezoterik môže psychicky prenikať aj do vnútorných štruktúr atómových jadier a môže psychicky pokračovať až do ďalších úrovní vo vnútri atómových jadier. Vnútro atómov tvoria tak extra drobné čiastočky hmoty, že sa správajú strašne nestabilne a vykazujú energetické vlastnosti.

Pokiaľ ezoterik prenikne do vnútra atómových jadier, tak musí počítať s tým, že treba prejsť z rezonancií na energetickú bázu. Čo vlastne znamená vrátiť sa k Reiki škole a energetickej ezoterike, bez ktorej sa tu len veľmi ťažko zaobíde. Ezoterik sa postupne veštecky naučí vnímať prirodzený elektromagnetizmus, prirodzenú radiáciu, alfa žiarenie, beta žiarenie, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie. Vhodné je to veštecky vnímať ako farebné svetlo, ktoré vyteká zvnútra atómového jadra.

Ezoterik postupne vníma v atómoch elektróny a uvoľňovanie farebných spektier energie. Psychický príchod dovnútra atómov sprevádzajú vždy energetické výboje a zmena energetického potenciálu. Ezoterik sa vydá aj hlbšie do atómového jadra a preniká do jeho vnútra. Dobré je si odskúšať takýto prienik mimo tela napríklad tam, kde bežia jadrové reakcie. Tu v takýchto podmienkach je možné lepšie veštecky vnímať uvoľňujúce sa jadro. Ezoterik sa potom napája na ostatné jadrá atómov a psychicky preniká do tejto dimenzie.

Ezoterik používa na prienik do bunkových štruktúr aj UFO organického života, ktoré veľmi rado nadväzuje kontakt práve z tejto dimenzie bunkových štruktúr. No na prienik do atómov je vhodné iba jedno UFO a to J3E, ktoré operuje psychicky na tejto úrovni a to z toho dôvodu, že v jeho blízkosti je anti čierna diera.

Keď ezoterik skonzumuje prienik do atómov, tak sa môže psychicky presúvať aj do priestoru atómov okolo seba a neskoršie putuje a spoznáva z tejto roviny rôzne druhy živých aj neživých objektov. Učí sa vnímať svet z jeho najhlbšej roviny.

Nasledujú psychické prieniky do prvkov periodickej tabuľky s tým, že vyhľadávame určité prvky, psychicky do nich prenikáme a spoznávame ich vo svojom tele, alebo ich hľadáme mimo telo. Vždy sa vyžaduje prenikať do viacerých prvkov toho istého druhu. Postupne psychicky ezoterik spoznáva tento svet a zároveň upravuje svoju psychiku trochu inak ako bol zvyknutý. V prvom rade musí mať ezoterik pocit, že sa rozložil na tisíce guličiek. Vsugeruje si mentálne, že užil LSD. Nie fyzicky. Má pocit dezintegrácie a nihilizmu, všetko mu je jedno. To je vhodný stav na prienik do sveta atómov a ich jadier.

Ezoterik vníma vo vnútri atómov fungovanie elektrónov, ich vyžarovanie. Pokúsi sa vnímať veštecky počty a aktivitu elektrónov. Elektróny často atakujú aj samotné jadro atómov. Zaujímavé je sledovať aj vplyv atómov na molekulárne látky, ktorých sú súčasťou.

Ezoterik pokračuje dezintegrovanou koncentráciou do vnútra jadier atómov a spoznáva prostredie protónov, neutrónov a nukleónov.

Pridaj komentár