Venujeme sa prieskumu možností, ako dostať portál www.meditacia.sk na svetovú úroveň. Ako informovať ostatných ezoterikov vo svete o našich aktivitách a zároveň im dať možnosť realizovať duchovný rast modernými systémami aplikovanými na doméne www.meditacia.sk. Zároveň rešpektovať potrebu globalizácie ľudských aktivít prostredníctvom internetu a k tomu využiť systémy digitalizácie ezoteriky.

Celosvetová úroveň www.meditacia.sk
Celkovo pri prieskume ezoterických stránok vo svete môžeme konštatovať, že naša internetová stránka je mimoriadne kvalitná, zahŕňa všetky oblasti ezoteriky. Teda na rozdiel od ostatných stránok je všestranne postavená. Veľa stránok na internete má slabú úroveň a fungujú skôr ako bilbord, ktorý informuje, že niekde sa niekto venuje meditáciám. A to sa už nemusím zmieňovať o kvalite toho, čo zahraničné stránky v oblasti ezoteriky poskytujú. Nám sa podarilo zrealizovať kvalitné prostredie pre ezoterickú komunitu a celkovo úvahy o medzinárodnej rovine stránok www.meditacia.sk začali naberať silu po kroku vyhľadávača Google, ktorý vyvinul translátor do 39 svetových jazykov. Týmto do určitej miery umožňuje dostať našu ezoteriku do sveta a na dôvažok je tu možnosť prekladu zo slovenčiny do iného jazyka. Teda spoločnosť Google je významný faktor možnosti presadiť sa s týmto druhom meditácie aj na svetovej úrovni. Samozrejme je každému jasné, že translátor Google nebude dokonale prekladať do iného jazyka. Čím je problematika neznámejšia a mimoriadna, tým bude translátor robiť viac chýb. Ale to by nás nemalo odradiť od toho, aby sme sa presadili na medzinárodnej úrovni. Samozrejme, že budeme hrubé chyby translátora Google skúmať a naprávať rôznymi postupmi, ako je upozornenie Google na nedostatočný preklad, dávať preklady revidovať profesionálnym prekladateľom, nahradiť kľúčové slová umelými slovami z latinčiny, použiť systém encyklopédie, kde k daným kľúčovým slovám pridáme aj obrázky, animácie, alebo video. V tomto smere spravíme čo najviac, aby sa stala ezoterika v našom podaní čo najzrozumiteľnejšia.

Zmena domény sk na medzinárodnú doménu org
Treba uvažovať aj o takejto zmene, ktorá by umožnila jasnejšie prezentovať, že ide o medzinárodnú doménu. Umožňovala by podeliť www.meditacia.org na národné časti: www.sk.meditacia.org, alebo www.cz.meditacia.org a celkovo lepšie zapísať náš portál do medzinárodných vyhľadávačov, ako je to v prípade wikipedia.org. Tento budúci krok budeme postupne monitorovať a určíme preň vhodný moment zrealizovania.

Možnosť prekladu www.meditacia.sk cez translátor Google pre zahraničných účastníkov zo sveta
Tento krok sme už zrealizovali a upravili sme terajšie stránky www.meditacia.sk po stránke programátorskej tak, aby ich mohol Google translátor prekladať bez zjavných nedostatkov. Teda záujemca zo zahraničia si dá našu stránku do translátora pre svoj jazyk a môže si všetky články nerušenie prekladať. Samozrejme je tu iný problém a to je, ako nás vlastne môže záujemca zo zahraničia vyhľadať na internete. Doteraz máme všetky články v slovenskom jazyku. V minulosti sme sa usilovali začať prekladať články aj do češtiny, ale počet preložených článkov bol malý na to, aby sme sa výraznejšie zapísali do českého vyhľadávača Google. A tak sme s prekladom prestali. No dnes je možné na www.meditacia.sk preložiť do českého jazyka skoro 6 000 článkov a to je už niečo úplne iné.

Preložiť 6 000 článkov na www.meditacia.sk do 15 jazykov za účelom zaregistrovania na svetových vyhľadávačoch
Tento krok práve realizujeme a už aktívne beží preklad 6 000 článkov do anglického jazyka. A ďalší preklad sa bude diať do češtiny, kde je možnosť nadviazať kontakt na ďalších meditujúcich. Potom ďalší preklad dáme do ruského jazyka a do ostatných 15 jazykov. Nepôjdeme nateraz do exotických jazykov ako japončina, čínština a podobne. V týchto jazykoch je preklad cez translátor mimoriadne skomolený. A tak budeme hľadať iný prístup. Samozrejme, že nám tu nejde o nič iné, iba o to, aby preklady boli zapísané do svetových vyhľadávačov a to nám plne stačí. Jednoducho, aby nás mohli záujemcovia vo svete objaviť.

Zapísanie do lokálnych vyhľadávačov po celom svete a to ručne
Budeme sa venovať aj tejto možnosti a využijeme v tomto smere možnosti stránok na internete, ktoré umožňujú bezplatnú registráciu na svojom lokálnom vyhľadávači po ručnej registrácii.

Možnosť upozorňovať translátor Google, aby zrealizoval presnejší preklad a to hlavne voči slovám, ktoré sa v prekladači nepreložili
Tak isto budeme usilovať, aby sme nasmerovali translátor Google na lepší preklad našich ezoterických stránok. No k tomu treba platených prekladateľov do rôznych jazykov a na to treba najprv získať množstvo financií. A tak to bude chvíľu trvať, kým k tomu príde. No tento projekt máme rozložený na 10 rokov a určite to v tomto čase zrealizujeme.

Písať úvahy o projekte Svetové centrum ezoteriky
Píše sa štvrtý článok a je potrebné skúmať a potom uvažovať, ako rozumne sprístupniť naše ezoterické stránky vo svete. Keď už niečo robíme, tak to robme pokiaľ možno dokonale a profesionálne. Po určitej dobe budeme robiť pravidelné písomné úvahy v tomto smere.

Google skupina – Centrum svetovej ezoteriky – diskusné fórum
Za účelom založenia Centra pre svetovú ezoteriku – Wiki ezoterika – sme založili diskusnú skupinu, kde pravidelne zverejňujeme správy a reporty o tom, čo sa deje a ako napredujeme.

Vyhľadávač ezoterických domén na internete
Ako základ pre Centrum svetovej ezoteriky sme založili na www.meditacia.sk vyhľadávač ezoterických domén podľa jednotlivých štátov. Zber sa rozbehol a meditujúci pomáhajú, ako sa dá. Cieľom je za niekoľko rokov ručne pozbierať ezoterické domény v 90 krajinách na internete. Zaviedli sme trojstupňovú kontrolu výberu domén. Zbierame aj domény kontroverzné, ale aj ezoterické e – shopy a tiež stránky s miešaným obsahom. Naposledy sme sa dohodli aj na zbere UFO stránok, ktoré skutočne naznačujú na kontakt s organickým životom v kozme.

Pravidelné prezentácie ezoterických domén
Zaviedli sme cez internetový telefón skype pravidelné prezentácie vybratých ezoterických stránok z jednotlivých krajín. V tomto trende budeme pokračovať a spojíme to s vhodnými meditáciami ako systém pravidelného opakovania.

Encyklopédia ezoteriky
Je to projekt, ktorý je v štádiu skúmania. Samozrejme, že dáme dokopy všetky najdôležitejšie slová a pojmy pre oblasť ezoteriky. K jasnejšiemu a presnejšiemu pomenovaniu začneme používať aj latinské výrazy prevzaté z medicínskej oblasti. Vlastne základom takejto ezoterickej encyklopédie bude znovu medicína a jej latinské výrazy. K slovám usporiadaným podľa abecedy pridáme aj vhodné obrázky, animácie, ale aj video. Projekt bude určite trvať pár rokov.

Prekladový slovník
Na tomto projekte už pracujeme, postupne po internete vyzbierame jednotlivé slová v daných jazykoch a dáme to dokopy. Tak isto tu zozbierame všetky definície pojmov v jednotlivých krajinách, tak ako ich reprezentujú jednotlivé ezoterické stránky.

Pojmový slovník
Bude súčasťou ezoterickej encyklopédie. Bude tu použitá latinčina z medicíny, k tomu definície minimálne v 32 svetových jazykoch. K tomu aj obrázky, animácie a videá, ako čo cvičiť.

Medzipojmový slovník
Bude tak isto súčasťou encyklopédie, kde budeme vysvetľovať jednotlivé väzby medzi najdôležitejšími pojmami. Je to potrebné najmä z hľadiska ezoterickej praxe. Lebo jedno je pochopiť správnosť slov v teoretickej rovine a druhé je reálne to aj odcvičiť a dostať do praxe ezoterika.

Mŕtvy jazyk latinčina – ezoterický jazyk
Treba sa zaoberať aj problematikou jazyka, ktorým sa v oblasti ezoteriky budeme dorozumievať. Keď sme začali upratovať celú ezoteriku, tak sme použili pre vyjasnenie a utriedenie celej ezoteriky hlavne medicínsky slovník. Zobrali sme pojmový slovník zo všetkých oblastí medicíny a vložili sme ho do prostredia ezoteriky. Tento medicínsky kľúč vniesol do ezoteriky prehľadnosť a roztriedenie ezoteriky do 7 oblastí a to podľa výskytu neurónových oblastí. Išlo o ezoteriku patriacu do oblasti šedej kôry veľkého mozgu (hlavne svet mŕtvych ľudských spomienok), šedá kôra stredného mozgu priniesla snovú ezoteriku, šedá kôra mozočku priniesla znakovú ezoteriku – kabalu, šedá kôra miechy priniesla pohybovú ezoteriku – šamanstvo, mágiu pohybu a objektov, jogu, čikung, tajči, kozmickú ezoteriku. Šedá kôra brušného mozgu priniesla zvieraciu psychiku a samoliečitelský potenciál – geriatrická ezoterika. Šedá kôra ganglií priniesla inštinktívnu ezoteriku nižších organizmov, premostenie ezoterických oblastí navzájom. Chromozómy v bunkách priniesli UFO ezoteriku, a tak isto ezoteriku dvojníkov. Keďže sme sa pohybovali v prostredí Slovákov a Čechov, tak sme si vystačili s pojmami v slovenčine a češtine. V prípade Wiki ezoteriky sa však budeme pohybovať v prostredí 32 až 60 jazykov a to je zásadne iné prostredie. Táto zmena počtu jazykov núti, aby sme použili inú metódu postupu ako doteraz. Teda znovu sa vrátime k osvedčenému medicínskemu kľúču, ale tentokrát za základ celej svetovej ezoteriky zoberieme latinské názvy používané v oblasti medicíny, biológie, zoológie a práva. Všetky špecifické ezoterické pojmy dostanú špecifické výrazy z latinčiny. Uvažovali sme aj o preklade špecifických výrazov do esperanta. No táto možnosť bola nakoniec odmietnutá a prijali sme zásadu preložiť špecifické výrazy do mŕtveho latinského jazyka, čo by mohlo pomôcť vytvoriť dosť zrozumiteľný a jasný terminologický poriadok vo svetovej ezoterike. K tomu samozrejme popis v 30 – 60 jazykoch, vhodné obrázky, animácie a videá.

Platení profesionálni prekladatelia
Wiki ezoterika bude potrebovať aj odborne zdatných prekladateľov. Na mieste je otázka, kde zabezpečiť finančné krytie nákladov na prekladateľov, ktorí by museli preložiť asi 6 000 článkov do 60 jazykov. Určite sa čiastky na túto prekladateľskú činnosť vyšplhajú na niekoľko stotisíc eur. A zohnať takúto čiastku sa nebude dať cez sponzorské dary. Nezostáva nič iné, iba tieto finančné prostriedky niekde zarobiť. Teda základný problém kvality prekladu ezoteriky, ktorú tu reprezentujeme, sú financie a z tohto pohľadu sa zdá tento projekt doslova nerealistický. No to neznamená, že nemôžeme nič robiť. Môžeme zatiaľ riešiť čiastkové oblasti z Wiki ezoteriky. Napríklad môžeme vyzbierať do projektu Wiki ezoterika ezoterické stránky v 90 krajinách, ktoré Google translátor prekladá do 39 jazykov. Podeliť vyhľadané ezoterické stránky podľa krajín a jazykov. Teda realizovať medzinárodný vyhľadávač ezoteriky. Na tomto projekte sme začali už pracovať. Môžeme pozbierať jednotlivé ezoterické výrazy v 90 krajinách a k nim pridať preklad do 39 jazykov. Môžeme v každej krajine pod daným jazykom vyzbierať jednotlivé nosné oblasti ezoteriky ako tarot, reiki, silva, čikung, tajči, joga a podobne, čo už začíname realizovať. Môžeme vyzbierať v jednotlivých krajinách najčastejšie definície jednotlivých výrazov (napríklad veštectvo, šamanstvo, mágia a podobne), teda založiť pojmový slovník z danej krajiny. Môžeme najdôležitejšie ezoterické pojmy dať do latinských výrazov, k tomu preklad do 15 jazykov, dať to skontrolovať profesionálnym prekladateľom, vložiť vysvetlenie do originálnych prekladov v 15 jazykoch, pridať k tomu obrázky a animácie.

Translátor Google do 15 jazykov na internete
Ďalšou možnosťou je využiť translátor Google na preklad článkov na meditacia.sk do 15 jazykov, preklad uložiť na meditacia.sk, aby ich Google zaevidoval do svojho celosvetového vyhľadávača. Sme si vedomí nekvalitnosti tohto automatického prekladu. Skôr tu ide o upozornenie, aby ezoterická obec vedela o našej existencii. Neskoršie, keď zoženieme dostatok financií, tieto nekvalitné preklady opravíme do inej úrovne.

Wiki page ako systém vzdelávania po internete
Je dôležité, aby sme sa venovali aj vyhľadávaniu všetkých možností vzdelávania po internete. Zisťovali aj oblasť softvérového vybavenia v oblasti vzdelávacích systémov. Treba si uvedomiť, že moderná ezoterika zasahuje rôzne oblasti ľudského života ako medicínu, psychológiu, sexuológiu, históriu ľudstva, paleontológiu, astronómiu, oblasť prvkov, atómov a častíc. Moderná ezoterika je všestranná a vyžaduje aj v vzdelanosť v rôznych oblastiach ľudských aktivít. Teda Wiki ezoterika sa nevenuje iba samotnej ezoterike, ale sa musí postarať aj o to, aby sa ezoterik vzdelával v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. A to bude vyžadovať rozsiahlejší projekt ako iba Wiki ezoterika. Prípadne inak napísané, Wiki ezoterika musí obsahovať aj vzdelávanie do iných oblasti ľudského poznania a tak možno hovoriť o predstave, že Wiki ezoterika bude obsahovať všestranné vzdelávanie skoro do všetkých oblastí ľudskej činnosti.

Pridaj komentár