Konečne vzniká neformálne centrum pre svetovú ezoteriku, ktoré pomôže ezoterickej komunite získať rešpekt a posilniť svoje postavenie v duchovných oblastiach.

Tento projekt zakladá ezoterická komunita, ktorá založila aj www.meditacia.sk Ide o zoskupenie ezoterikov žijúcich na Slovensku, niektorí sú aj v zahraničí. Cieľom tohto projektu bolo upratať celú oblasť ezoteriky a dať jej spoločný základ, ktorý bude stáť na vedeckých poznatkoch dnešnej doby. Toto zoskupenie funguje už 15 rokov a podarilo sa mu dosiahnuť oblasť vrcholovej ezoteriky a to tak, že nevynechali žiadnu podstatnú oblasť ezoteriky. Ezoterici v tejto skupine majú ezoteriku, ako sa hovorí, v krvi a chcú ju žiť ako svoj zmysel života. Ezoterici v tejto skupine sú všestranní ezoterici a ovládajú všetky druhy ezoterického umenia. Ezoterici v tomto prostredí budujú aj svoje mimoriadne mimozmyslové schopnosti. A tak isto sa neustále školia v moderných vedecky založených disciplínach.

Táto ezoterická komunita dozrela za 15 rokov k vrcholovej ezoterike a chce svoje skúsenosti odovzdať aj ezoterikom po celom svete. A z tohto dôvodu vytvára CENTRUM PRE SVETOVÚ EZOTERIKU. Toto centrum už rozbehlo svoje aktivity a na www.meditacia.sk vytvorilo ezoterický vyhľadávač a buduje slovník. To sú iba začiatky tohto internetového centra, ktorého asi 35 členov začalo zber internetových stránok v 90 krajinách celého sveta. Teda vyzbieranie ezoterických domén z 90 krajín sveta bude základom pre svetový vyhľadávač ezoteriky. Konečne budú ezoterici vedieť, čo robia iné ezoterické zoskupenia a osobnosti v oblasti ezoteriky. Ezoterici dostanú svoj celosvetový stánok. Ďalej sa začalo pracovať aj na projekte svetového slovníka ezoteriky. Jednotliví aktivisti budú zbierať asi 100 základných pojmov v danom jazyku, čo vytvorí základ ezoterického slovníka v 32 jazykoch sveta, zo začiatku asi do 15 jazykov. Cieľom tohto medzinárodného ezoterického slovníka je dať ezoterikom vo svete jednotný slovník výrazov a ich význam. Nie je možná účinná komunikácia, pokiaľ sa ezoterici nedohodnú na spoločnej reči a spoločných významoch. Teraz v tomto smere vládne veľký chaos. Každá ezoterická stránka si vykladá pojmy podľa seba a dáva im rozličný význam. Potom to bohužiaľ vyzerá, ako keby si dvaja rozprávali o ezoterike a zároveň nikto nevie, o čom hovorí ten druhý.

Zahájili sme aj projekt Wiki ezoterika, ktorá sa stane virtuálnym základom a komunitným centrom pre ezoterické aktivity. Niektorí aktivisti začali prispievať do wikipedia.org a testovať, ako celý systém funguje. Tak isto sme vyhľadali softverové možnosti wiki page ako základ založenia celosvetového ezoterického centra. Tak isto sme zabezpečili finančné krytie projektu Wiki ezoterika. Viacerí aktivisti napíšu algoritmus, čo sa má naprogramovať.
Aktivisti centra pre svetovú ezoteriku ďakujú členom zakladajúcej spoločnosti eNETapoort za nezištnú programátorskú pomoc.

Projekt Wiki ezoterika

Rozhodnutie vytvoriť Centrum pre svetovú ezoteriku vyžaduje zo strany realizátora a to je www.meditacia.sk a jeho zástupcu Sašu Puebla nemalé úsilie. V prvom rade sa musí dobre premyslieť koncepcia, ako to spraviť múdro s víziou do budúcnosti. A toto úsilie bude potrebovať určitý čas. Nie je vhodné niečo násilne urýchľovať. Treba sa dôkladne poobzerať po internete a pozrieť si výsledky iných v oblasti vzdelávania a školenia.

A tak ako prvý sme začali skúmať systém Wikipédia. Je to typický produkt na vzdelávanie, ktorý sa inšpiroval v prvom rade encyklopedickým systémom ukladania informácií o určitých oblastiach ľudského snaženia. Wikipédia je podelená podľa štátov. Jej systém má za sebou určitý vývoj a určité skúsenosti. Je dobré si vyskúšať aj prácu prispievateľa na jej stránky. Pokiaľ tu hľadáte informácie, je potrebné hľadať na základe určitých vhodných slov. Po zadaní kľúčového slova sa môže otvoriť určitý obsah. Definícia kľúčového slova je citovaná z určitej knižky, ktorá by mala byť verejne známa a tiež autorita, ktorá ju napísala. Tu je jeden problém, že nie vždy je možne free, teda bezplatne stiahnuť definíciu nejakého výrazu. Niekedy treba pýtať na takúto aktivitu súhlas autora alebo osoby, ktorá spravuje pozostalosť po autorovi. Potom je tu ďalší problém, že v danej oblasti môže byť niekoľko autorít, ktoré sa môžu zásadne rozchádzať v názoroch. Často systém Wikipedia neobsahuje citácie od viacerých autorov. Dokonca pre každú krajinu sa daná oblasť nedefinuje rovnako.

Do budúcnosti by sme mali vo Wiki ezoterike voliť iný prístup k definícii niektorej oblasti. Je každému jasné, že pokiaľ by sme chceli definovať pojem ezoterika iba podľa autority v ezoterike – Sašu Puebla, tak by to bolo veľmi jednostranné a neprofesionálne. Teda treba pri definícii dať priestor aj iným osobnostiam ezoteriky. A takto treba postupovať pri každom ezoterickom pojme. Veľký problém je aj úroveň prekladu určitého pojmu do niektorého svetového jazyka. A tu už treba využiť službu profesionálneho prekladateľa, ktorý samozrejme, nebude chcieť robiť zadarmo. A pokiaľ by sa aj taký našiel, tak sa musí vždy zvažovať aj jeho profesionálna úroveň.

Problémová oblasť vo Wikipédii je aj oblasť štruktúry delenia niektorej oblasti na určité skupiny a podskupiny. Pretože čo autor, to vždy iná štruktúra. A to treba tiež vyriešiť v prospech celkového prehľadu a nepoužívať delenie jedného autora.

Problémová je aj oblasť diskusie a možnosti prispievať do nej. Celkovo chýba takzvaná divoká zóna pre príspevky jedincov, ktorí majú rozdielne názory ako sú oficiálne názory a oficiálne stanoviská. Takáto zóna tu vlastne ani nefunguje. Vo Wiki ezoterike by sme mali dovoliť existenciu takejto zóny. Cenzúra iba nezákonných propagácií extrémnych prístupov, vulgárnych výrazov. Teda niečo ako zóna, kde za uverejnené názory nezodpovedá zakladateľ.

A celkovo nie je koncept Wikipédie z hľadiska moderných prístupov internetového vzdelávania príliš progresívny. Z hľadiska softvérového pohľadu nejde s modernými trendmi. Wikipédia síce dokáže pomôcť, ale mohla by byť prehľadnejšia, mohla by v sebe zahŕňať moderné postupy. Pre tieto dôvody sa budeme uberať iným smerom ako Wikipédia.

V prvom rade preskúmame množstvo hotových softvérových riešení systémov Wiki page, aby sme si vytvorili predstavu, ktoré by boli vhodné, ich výhody a nevýhody. Následne spravíme prieskum rôznych druhov diskusných fór, prezrieme rôzne druhy a typy slovníkov, prekladačov a translátorov.

Pokiaľ sa budeme zaoberať otázkou prekladania z jedného jazyka do druhého, tak pri definíciách a významoch treba platených profesionálnych prekladateľov. Možnosť translátora Google je možná vo voľnej alebo divokej zóne.

Keď tu hovoríme o internetovom vzdelávaní, tak by na prvom mieste podľa logiky veci mal stáť svetový vyhľadávač ezoteriky v 90 krajinách. To určite urobíme a zrealizujeme. Takýto vyhľadávač by mal byť základom Wiki ezoteriky. Potom by tu mal byť vyhľadávač ezoterických stránok podľa kľúčových slov. Teda jedno slovo a k tomu stránky z 90 štátov, ktoré toto slovo obsahujú.

Wiki ezoterika má slúžiť ako základňa pre vzdelávanie ezoterikov, je to dobrovoľná a nezisková záležitosť. Základom internetového vzdelávača je ezoterická stránka www.meditacia.sk . Tejto stránke sa podarilo spracovať všetky oblasti ezoteriky a spraviť moderný systém, ktorého korene sú v celej histórii ľudstva a organického života v kozme. No ezoterika v podaní Sašu Puebla do seba nabrala medicínu, filozofiu, históriu, astronómiu, fyziku, chémiu, extrémne veľké objekty v kozme, ale aj tie najmenšie objekty ako sú prvky, atómy a častice. Pokiaľ sa bude usilovať o Wiki ezoteriku ako Centrum pre svetovú ezoteriku s potenciálom školenia ezoterikov po celom svete, tak vlastne musí k ezoterike pribrať aj iné oblasti ľudskej vzdelanosti a ľudskej praxe. A tak vlastne Wiki ezoterika, či chce, alebo nechce, musí fungovať ako Wikipédia, ale so zásadnými zmenami.

Samozrejme, že na jednej strane tu je ezoterika a aktivity v tejto oblasti. Ale úspešné projekty na internete musia vždy presahovať rámec určitej oblasti. A teda úspešný ezoterický projekt na internete musí zabrať fenomén ľudského vzdelania v celku. Teda nielen oblasť ezoterického vzdelania, ale celkovo všetkého vzdelania na internete. Teda projekt Wiki ezoterika bude v sebe obsahovať vyhľadávač škôl, vzdelávacích inštitúcií, osobností, jednotlivé vedné obory, komunity okolo vzdelania, encyklopédie, prekladače, translátory, diskusné fóra, informácie o vede a výskume. A tak keď sa má budovať niečo úspešné, netreba myslieť iba na ezoteriku, ale celkovo na všetko, čo súvisí so vzdelaním.

Pre všetky tieto skutočnosti je potrebné preskúmať všetko okolo vzdelávania na internete. Nenechať nič na náhodu a využiť všetky skúsenosti, ktoré internet a doba v tejto oblasti prinášajú.

Kto zakladá Svetové centrum ezoteriky?

Ezoterike sa venujeme skoro 15 rokov, za toto obdobie sme sa oboznámili so všetkými oblasťami ezoteriky a tiež sme ich v skupine 40 ezoterikov precvičovali. Všetko sme sa snažili písomne zachytiť na www.meditacia.sk. Na začiatku sme si dali záväzok vytvoriť na internete priestor pre ezoterickú komunitu na Slovensku. Toto sa nám celkovo podarilo, vybudovali sme jedinečný portál, kde sme za obdobie asi 5 rokov zhromaždili všetko podstatné na praktizovanie všestrannej ezoteriky. Tak isto sme na túto stránku zhromaždili množstvo informácií aj z oblasti liečiteľstva, alternatívnej medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie a celkovo z oblasti terapií. Na tejto stránke sme zaevidovali množstvo vešteckých diagnostík psychiky a zdravia. Podarilo sa nám skĺbiť do jedného celku medicínske a ezoterické poznatky. Tak isto sme na tejto stránke zhromaždili poznatky z histórie ľudstva a celkovo planéty Zem. K tomu sme pridali informácie získané vešteckými technikami hlavne zo sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme. A vhodne sme skĺbili dejiny planéty Zem a ezoterického potenciálu. Tak isto sme zhromaždili informácie o kozme a k tomu sme pridali psychické prieniky do kozmického priestoru. Na tejto stránke sme zhromaždili informácie o prvkoch, atómoch a časticiach. K tomu sme pridali psychický prienik mysle ezoterika do reálneho sveta častíc. Nemáme tu na mysli prieniky ezoterika do vlastných spomienok a vlastných fantázií. Na tejto stránke sme popísali a odcvičili množstvo techník z oblasti Silva, reiki, veštectva, astrálneho putovania, snovej ezoteriky, kabaly, náboženstva, teológie, filozofie, čikung, taj-či, jogy, mágie, šamanstva, liečivých síl v ľudskom tele a ďalšie oblasti. Na tejto stránke sme položili základy ezoterickej inštitúcie, ktorú ezoterici nemali nikdy počas celej histórie ľudstva.

Ezoterická verejnosť nemá do dnešných dní svoju inštitúciu v zmysle centra pre spoločné celosvetové ezoterické aktivity. A tak sme zobrali túto úlohu na seba. Nejde tu ani tak o autoritatívnu inštitúciu, ale o platformu alebo územie, ktoré by dalo možnosť ezoterikom po celom svete navzájom komunikovať a vymieňať si skúsenosti. Nemám pocit, že by to bola zbytočné a nepotrebné. Ezoterici okolo www.meditacia.sk sa prepracovali na vrcholovú úroveň na svojich stránkach založili dokonca niečo ako internetovú ezoterickú školu, ktorá by mohla pomôcť ezoterikom na duchovnej ceste a získať si vo svete aj svoju vážnosť. Je priam fantastické, že toto zoskupenie okolo Sašu Puebla dokázalo odolať komercii, finančným pokušeniam. Všetko, čo poskytujeme na svojej internetovej stránke, je free a veríme, že tak aj ostane. Vlastne je to aj zámer nedovoliť, aby do ezoteriky vnikol vonkajší svet, podriadil si ezoterické dianie a tým znížil profesionálnu úroveň týchto internetových stránok.

Na www.meditacia.sk sme založili vyhľadávač ezoterických stránok v 90 krajinách. Ezoterici tohto zoskupenia začali v roku 2009 aktívne zbierať ezoterické domény v jednotlivých štátoch sveta. Mohli by sme adresy zbierať aj cez systém automatického zberu (spider softvér), ale nebudeme tak robiť. Ručný zber bude síce trvať dlhšie, ale zároveň je to pre ezoterikov aj určitý spôsob opakovania si základov ezoteriky. Tak isto sme zaviedli trojstupňovú kontrolu zberu a triedenia ezoterických domén, aby sme nič podstatné nevynechali. Takto chceme prejsť všetkých 90 krajín na internete a vytvoriť celosvetový vyhľadávač ezoterických domén. Myslíme si, že je to celkovo dobrý začiatok pre pripravované Centrum svetovej ezoteriky Wiki ezoterika. Takýto celosvetový vyhľadávač pre ezoteriku internetové stránky neobsahujú. A určite dá základ budúcej spolupráce ezoterikov vo svete.

Zároveň so zberom ezoterických domén sme už na www.meditacia.sk zrealizovali svetový slovník ezoteriky, ktorý postupne budeme napĺňať ezoterickými slovami z celého sveta. Tiež to považujeme za základ budúcej spolupráce ezoterikov a ich vzájomného spoločného jazyka, ktorým sa budú odborne dorozumievať po celom svete.

Zahájili sme aj prieskum softvéru pre Wiki page systémy vzdelávania a podrobne študujeme Wikipédiu. Jednotliví členovia skúmajú systémy na vzdelávanie a v priebehu pol roka vytvoria návrhy, ako by mala vyzerať Wiki ezoterika a celý systém medzinárodného vzdelávania ezoterikov. Nebude to jednoduchá úloha. Musíme konštatovať, čo ezoterická doména na internete, to svojrázny jazyk tvorcu. Na jeden strane je výborné, že sa tvoria ezoterické stránky, ale na druhej strane sa vytvárajú bariéry pre odovzdávanie skúseností a poznatkov. Samozrejme, že systém Wiki ezoterika bude potrebovať nemalé finančné pokrytie. Jednak na programovanie, prevádzku, ale najviac pre profesionálnych prekladateľov do jazykov jednotlivých krajín. A takýmito finančnými prostriedkami nedisponujeme. No na projekte Wiki ezoterika budeme intenzívne pracovať.

Samozrejme je tu potrebné riešiť aj problematiku toho, že portál www.meditacia.sk je vo svetových vyhľadávačoch zapísaný iba pod slovenským jazykom, a teda iba na slovenskom internete. Aby sme sa stali známejší, tak využijeme službu translate Google a necháme všetkých 2 700 článkov a ďalšie stovky diagnóz preložiť do 15 svetových jazykov. Preklady uložíme na www.meditacia.sk a veríme, že vyhľadávač Google ale aj iné vyhľadávače nás zapíšu v rôznych jazykoch, a takto sa konečne ezoterický svet dozvie o tomto úsilí vedúcom k celosvetovému centru ezoteriky – Wiki ezoterika. Sme si samozrejme plne vedomí, že automatické preklady cez translate Google nebudú ideálne, ale tu ide skôr o to, aby sa ezoterici po celom svete dozvedeli o portáli www.meditacia.sk a mohli čerpať aspoň takýmto spôsobom informácie a skúsenosti, ktoré na tejto stránke poskytujeme.

Pridaj komentár