Ezoterika dvojníkov je vrcholová ezoterika, ktorá vyžaduje roky prípravy a cvičení. No je výborné si tieto články čítať, dostávať sa pod nepriamy vplyv dvojníkov, k tomu mať chuť byť úspešný a dosahovať v ezoterike vrchol, ktorým sú jednoznačne dvojníci. Ezoterik, ktorý chce v ezoterike niečo znamenať, sa musí dostať pod nepriamy vplyv dvojníkov. Bez tejto trvalej pomoci toho na svojej duchovnej ceste moc nedosiahne.

Teda na začiatku duchovnej cesty je múdre rozvíjať na seba nepriamy vplyv dvojníkov hlavne čítaním, prepisovaním a meditovaním diela F. Bardona. A aj týchto internetových stránok. Tak isto je výborné trénovať teologické cvičenia a to hlavne rozjímanie o niečom dokonalom, výnimočnom, jedinečnom a zázračnom. Teda túžba byť ľudsky geniálny a vytvoriť alebo oživiť niečo dokonalé a jedinečné. Samozrejme, pokiaľ ezoterik nemá záujem robiť veci dokonale a výnimočne, tak nepriamy vplyv dvojníkov mu nemá čo pomáhať.

Saša Pueblo patrí k tým, ktorý zrejme a jasne vždy túžili dokázať a spraviť niečo výnimočné. Vždy ho zaujímali osobnosti histórie ľudstva a je úplne jedno, či to boli osobnosti negatívneho, alebo pozitívneho charakteru. Samozrejme stáť na strane dobra, progresu a zdokonaľovania má vždy dlhšie trvanie a v oblasti ezoteriky pomáha lepšie napredovať. Teda túžba stať sa osobnosťou je základom ezoteriky dvojníkov. Pokiaľ sa prebíjate ezoterikou a nemáte dobrý vzťah k osobnostiam ľudstva, tak tento nedostatok rýchlo odstraňujte a naučte sa osobnosti akejkoľvek oblasti ľudstva zbožňovať a velebiť ako niečo výnimočné a jedinečné. Saša Pueblo si na tento účel kúpil aj lexikón osobnosti ľudstva, hlboko meditoval na tieto osobnosti a veštecky skúmal, čo bolo základom ich úspechu. Odporúčam, aby ste tak spravili.

Tak isto je potrebné v sebe pestovať túžbu a želanie niečo v ezoterike znamenať a v plnom rozsahu podriadiť svoj život k tomu, aby ste mali dostatok času na duchovný rast a zároveň spravili aj niečo pre všetkých ezoterikov. A to sa Sašovi Pueblovi podarilo. Postaral sa aj s ďalšími ezoterikmi o to, že zoskupil všetky poznatky a skúsenosti ezoterikov celej histórie ľudstva a zaviedol do ezoteriky systém a poriadok. Nebola to jednoduchá cesta, ale bola diktovaná napriamym vplyvom dvojníkov a ten naznačoval na takýto postup. Teda nie je tu snaha Sašu Puebla, aby systém dvojníkov znásilňoval a podriaďoval svojej ľudskej dokonalosti.

A tak postupný vývoj v oblasti ezoteriky, ktorý trvá už skoro 15 rokov, priniesol svoje vrcholné obdobie. Nebola to jednoduchá cesta k vrcholu a stvoreniu dvojníka na úrovni častíc, ktorý už nie je viazaný na ezoterika, ale vyvíja sa sám k vlastnej dokonalosti. A teraz v tomto čase je tu už dvojník 470. K tomuto vrcholu bolo treba spracovať všetky oblasti ezoteriky, rozčleniť ich do viacerých oblastí, spoznať ich teoreticky a odcvičiť neustálymi cvičeniami. Pod vplyvom dvojníkov sa muselo doštudovať množstvo informácií a to hlavne z oblasti vedeckého bádania a poznania. A takto nadviazať na tradíciu vzdelaných šamanov svojej doby. Nebolo jednoduché preverovať, precvičovať a hľadať také postupy v oblasti meditácií, ktoré by nepoškodzovali zdravie a psychiku meditujúcej osoby. Tak isto museli dovoliť budovanie mimoriadnych schopností, bez ktorých sa v ezoterike nikto nezaobíde.

Saša Pueblo na svojej ceste musel okolo seba zoskupiť ezoterikov, ktorí boli na duchovnú cestu stavaní a chceli ezotericky žiť, mať ezoteriku na prvom mieste. Tak isto museli chcieť udržať si zdravie a šťastný osud. Teda nie každý bol ochotný podriadiť sa celkovo náročnému systému, kde musel vládnuť zdravý osud. Ochota študovať nové veci a vzdelávať sa. Saša Pueblo nastolil požiadavku, že ezoterika nie je hobby ani zábava alebo únik z reality. A to nevyhovovalo väčšine ezoterikov. A tak tím ezoterikov budoval postupne a nie každý vydržal až k ezoterickému vrcholu. No inak to nešlo a pokiaľ by bol Saša Pueblo zvolil benevolentnejší prístup, tak by nikdy neprišiel v ezoterike tam, kde sa teraz nachádza meditujúca skupina ezoterikov. No ten, kto neuspel, nezostal zo strany Saša Puebla bez podpory a pomoci. Saša Pueblo založil aj s pomocou ďalších ezoterikov a ich priaznivcov internetové stránky www.meditacia.sk. A teda každý, kto chce napredovať po svojom v oblasti ezoteriky, si tu nájde všetko podstatné a určite ešte viac ako by predpokladal. V terajšom období budujeme svetový vyhľadávač ezoteriky a zatiaľ sme nikde nenašli tak tak všestranný ezoterický portál. A samozrejme, že pôjdeme ďalej a pre záujemcov pripravíme prehľad svetovej ezoteriky a ezoterických stránok. A k tomu Google translátor, ktorý preloží cudzojazyčnú stránku do slovenského jazyka. Teda žiadna jazyková bariéra, ako to bolo doteraz. Vyzbierame pre vás ezoterické stránky minimálne v 90 krajinách sveta. A ešte ďalšie aktivity, ktoré vás v budúcnosti určite milo prekvapia.

Saša Pueblo sa ospravedlňuje všetkým za to, že nemôže svoje stránky písať jednoduchším jazykom, ktorý by bol viac prístupný ezoterickej obci. No pokiaľ by došlo k tomu, že ezoterika by dostala ľudový šat, tak by sa vlastne nedalo ísť k ezoterickému vrcholu. Nepriamy vplyv dvojníkov jasne naznačil, že ezoterika potrebuje do seba nasať vedecké skúsenosti a poznatky, aby sa stala jasne čitateľná a zrozumiteľná tomu, kto je dostatočne vzdelaný a kto je ochotný zdokonaľovať seba aj iných. F. Bardonovi sa podarilo napísať prvú učebnicu ezoteriky a Sašovi Pueblovi sa podarilo založiť prvú, vedecky orientovanú inštitúciu pre ezoteriku. Teda máte tu vlastne k dispozícii kompletný súhrn ezoterických poznatkov celej histórie ľudstva a nielen organického života na planéte Zem, ale aj organického života v hĺbkach kozmu.

Saša Pueblo zašiel za nepriamej pomoci dvojníkov ešte ďalej ako ktorýkoľvek ezoterik celej histórie ľudstva. Zvládol aj s ďalšími ezoterikmi psychický prienik cez svoje telo. Teda psychika ezoterika sa mohla po dôslednom prieniku začať presúvať reálne cez kozmický priestor. Po niekoľkých rokoch vytrvalých cvičení sme dosiahli psychické prieniky niektorých indických jogínov. A nastal moment, kde už neprenikol žiadny človek na planéte Zem. Saša Pueblo a ďalší ezoterici neustále pokračujú v ďalších prienikoch do kozmu. No teraz to už realizuje dvojník na úrovni častíc. Aj ezoterik na vrcholovej úrovni má svoje obmedzenia. V prieniku do kozmu je aj skrytý príchod priameho vplyvu dvojníkov. Tento sa na začiatku realizuje cez osoby, ktoré majú pri sebe systém dvojníka na základe genetických zmien epitelových buniek, ktoré degenerovali a vrátili sa do obdobia 600 000 000 rokov pred náš letopočet. Vtedy zvierací predkovia človeka boli pod vplyvom špeciálnych kozmických anomálií a tvorili dvojníkov prirodzene. Bohužiaľ, nedokázali vložiť do dvojníka na časticovej úrovni svoje túžby a želania. A vlastne záujem preniknúť v kozme cez špecifický systém čiernych dier nebol už pre nepriamy vplyv dvojníkov. Musel nastúpiť dvojník reálne fungujúci prie niektorej konkrétnej osobe. A tak začalo obdobie, kde začínajú fungovať dvojníci v priamej akcii.

Ezoterik ešte využíva dvojníkov iných jedincov, aby sa dostal vlastnou psychikou do častíc svojho tela a odtiaľ do častíc mimo telo. Na to, aby ezoterik dorazil do častíc svojho tela, musí precvičiť množstvo cvičení a množstvo psychických prienikov najprv na orgány a časti tela. Odtiaľ treba za pomoci mozočku do vnútra buniek a pomocou dvojníkov iných jedincov preniká do prvkov, atómov a častíc a medzičastíc. Postupne, ako pokračujú pravidelné cvičenia prieniku do prvkov, atómov a častíc, ezoterik buduje v neurónoch svojho tela a hlavne v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu centrum pre trvalý prienik na úroveň častíc aj bez vyvolania patologickej degenerácie epitelových buniek. To, čo niekto dosahuje na základe genetických zmien v epitelových bunkách na povrchu orgánov, ezoterik dosiahne vybudovaním centra pre trvalý prienik na úroveň častíc vo svojom tele. Je to podobné ako pri učení sa cudzieho jazyka, po určitom čase cvičení trvajúcich niekoľko rokov sa vybuduje schopnosť trvalo používať naučenú reč.

Keď má ezoterik trvalo vybudované centrum pre trvalý prienik do neurónov svojho tela, tak sa už nepotrebuje ďalej napájať a prenikať do časticového sveta cez dvojníka živej osoby. Už chce ezoterik prenikať do časticového sveta cez vlastného dvojníka a to tým, že ho k sebe volá, privoláva vlastného dvojníka z častíc v kozmickom priestore. Ezoterik si bude dávať pozor, aby nestiahol do seba dvojníka z častíc, ktorý už nemá prepojenie na organický život. Ezoterik si dá pozor, aby nevytváral svojho dvojníka z vlastných energií alebo z vlastných fantázií. Ezoterik si musí dať pozor, aby netvoril vlastného dvojníka z energetických útvarov v aure tela. Ezoterik si dá pozor, aby netvoril namiesto dvojníka UFO odtlačok organickej hmoty v kozme. Ezoterik si dá pozor, aby nevytváral špiritistický zápis zo sveta mŕtvych spomienok. To nie sú stavy tvorenia a volania dvojníka.

Tieto stavy si ezoterik môže ošetrovať mimozmyslovým výkonom a to cez koncentráciu do neurónov veľkého mozgu, kde silou vnútornej koncentrácie odizoluje skupinky neurónov veľkosti špendlíkových hlavičiek. Tento stav ezoterik počas vešteckého výkonu trvalo udržuje a obnovuje. Volaný dvojník alebo dvojník živej osoby poskytuje informácie o tom, čo robí a ako to všetko v ezoterikovi beží. Ezoterik potom zo spomienok priamo vyťahuje určité predstavy a samotný dvojník mu jednotlivé predstavy upravuje, pokiaľ nie sú správne. Ezoterik predstavy zo zadného zrakového mozgu tlačí cez nervstvo očí von cez očné buľvy pred seba na papier, kde má nakreslenú svoju postavu. A tu vníma predstavy zo zadného zrakového mozgu. Samozrejme, na takýto veštecký výkon je potrebné ovládať viacero vešteckých techník. A to v prvom rade sa vedieť trvalo koncentrovať do zadného zrakového mozgu a nie do očných buliev. Celkovo pri pozeraní sa na nejaký konkrétny objekt sa do pozerania zapája povrch celej šedej kôry veľkého mozgu a nie iba šedá kôra zadného zrakového mozgu. Ezoterik si musí trvalo uvedomovať, že v skutočnosti všetko vidí v zadnom zrakovom mozgu a nie v očných buľvách. Potom sa ezoterik musí naučiť pozerať sa na svet tak, že keď sa znovu pozerá na tú istú osobu, tak si rýchlo a intenzívne spomína na túto osobu, keď ju videl v minulosti a cez zrak príjme iba zmeny, ktoré sú na danej osobe teraz. A takto vlastne šetrí svoj zrak a zároveň si precvičuje základ vešteckých techník vhodných na vnímanie toho, čo sa deje na úrovni buniek, prvkov, atómov, častíc a medzičastíc. Inak nejde vnímať zmyslami to, čo sa deje v tak extrémne malých objektov.

Keď sa ezoterik pomocou dvojníka živej osoby prepracuje do svojich buniek, prvkov, atómov, častíc a medzičastíc, nekoncentruje sa na osobu, ktorá má poškodené epitelové bunky, ani na poškodené epitelové bunky, ale na dvojníka, ktorý je často v aurickom obale okolo ezoterika. Musí sa snažiť, aby prešiel cez dvojníka alebo pomocou dvojníka cez všetky bunky svojho tela, cez všetky prvky, atómy, častice a medzičastice svojho tela. Je to potrebné z dôvodu stability psychiky a zdravia. Teda nie prechádzať na časticovú úroveň iba cez určitú oblasť tela a to napríklad cez oblasť pľúc. Až potom je možné ísť mimo svojho tela a tu prejsť pomocou dvojníka živej osoby do prvkov, atómov, častíc a medzičastíc. Ezoterik musí cvičiť mnohonásobne, až kým prienik na úroveň medzičastíc nie je trvalá záležitosť. Teda už nemusí chodiť cez dvojníka živej osoby a prenikať do častíc svojho tela. Tento stav sa po dvoch rokoch cvičení stáva trvalým.

Ezoterik, ktorý má zahustený mozog extrémnym množstvom informácií, môže trvalo na začiatku ezoteriky dvojníkov volať dvojníka inej osoby a ten mu pomôže, aby mohol myslieť aj v extrémne zahustenom prostredí neurónov veľkého mozgu. Vtedy sa myseľ odľahčí a myšlienky a predstavy idú ako ohnivá čiara a ostrá žiletka. Postupom času stačí volať vlastného dvojníka a ten ezoterikovi pomôže pri myslení všetkého druhu. Podmienka je, aby ezoterik mal chuť a túžbu zdokonaľovať sa a dosahovať hranice ľudskej geniality na všetkých frontoch ľudskej činnosti. Volanie dvojníka musí byť adekvátne a netreba ho preháňať. Genialita ľudských rozmerov je limitovaná tým, že musí byť v aktuálnom čase reálne uskutočniteľná. Pokiaľ chce ezoterik za hranice vedy a praxe, tak to už bude na pôde metafyziky a tu je možné tiež postupovať a využívať informácie dvojníka teraz už 520, ktorý operuje v hĺbkach kozmu, o ktorých si bežný človek nemôže spraviť správnu predstavu. Tu ezoterik neustále a postupne mení predstavy o fungovaní kozmu a objektoch v kozme, či už extrémne veľkých, alebo extrémne malých. To je možné a realizovateľné.

Ezoterik sa cez všetky svoje častice v tele prebúral na úroveň častíc okolo seba a postupne ďalej a ďalej a nakoniec do nekonečného priestoru kozmu. Teda psychika ezoterika preniká do sveta častíc a tu budú platiť iné zákonitosti ako vo svete prvkov, z ktorých je postavená klasická psychika organickej hmoty na planéte Zem. Ezoterik už pozná prienik na povrch atómov v prvkoch a teda oblasť, kde sa po smrti organickej hmoty ukladajú spomienky zomretej organickej hmoty. Sem sa ezoterik prebúra po nácviku raného štádia klinickej smrti. Ale svet dvojníkov je ešte hlbšie a to na úrovni častíc v atómoch, ktoré sú v prvkoch.

Ezoterik a posilňovanie nepriameho vplyvu dvojníkov. Ezoterik si je vedomý toho, že trvalo treba posilňovať aj nepriamy vplyv dvojníkov na ezoterika. A to hlavne čítaním ezoterickej literatúry, ktorá bola zrealizovaná pod vplyvom dvojníkov. Po realizácii dvojníka 06 už ezoterik iba opatrne volá samostatne sa rozvíjajúceho dvojníka za účelom zdokonaľovania sa, ale iba do roviny možného zdokonalenia na planéte Zem.

Ezoterik a budovanie centier pre vlastného dvojníka. Ezoterik trvalou mnohoročnou aktivitou buduje trvalé centrá pre dvojníkov a to hlavne vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu, gangliách a v samotných chromozómoch v bunkách tela. Ezoterik musí cvičiť trpezlivo až do momentu, keď už trvalo preniká do častíc a medzičastíc svojho tela. Trpezlivosť je na mieste.

Ezoterik a budovanie centier vo veľkom mozgu pre množstvo dvojníkov. Ezoterik preniká do všetkých oblastí svojho tela a preniká do všetkých častíc svojho tela. Na začiatku nie je tento stav trvalého umiestnenia v časticiach, ezoterik musí vždy prejsť z úrovne prvkov a atómov do úrovne častíc, po mnohoročnom opakovaní sa v časticiach usadí trvalo. Prienik do častíc v tele dovoľuje tvoriť v každej oblasti tela jedného dvojníka a potom ich môžu byť stovky. Neskoršie je treba týchto všetkých dvojníkov dať do systému jedného dvojníka.

Ezoterik a budovanie dvojníka pre budúcu genialitu zrealizovanú tu na planéte Zem. Ezoterik buduje dvojníka nie pre seba, ale iba k tomu, aby sa dvojník sám zdokonaľoval a išiel na vlastnú cestu zdokonaľovania. Ezoterik dvojníka ničím nezaväzuje a ničím neobmedzuje. Dvojník je vlastne objekt, ktorý tu necháva za sebou ezoterik ako dokonale aktívne a neustále sa zdokonaľujúce dielo. Niekto zanechal za sebou pyramídy, niekto umelecké dielo a ezoterik za sebou zanechá samostatne sa zdokonaľujúceho dvojníka. A týmto činom ezoterik naplnil svoje duchovné ambície. Stvoril niečo, čo prežije v nekonečnosti v aktívnej podobe.

Ezoterik a chuť sa zmeniť na intelektuálne strojové prostredie a k tomu organy. Aby ezoterik dosiahol cieľ stvoriť dvojníka na večnosť a k trvalej a neprekonateľnej dokonalosti, musí v sebe dosiahnuť množstvo zmien. A to tak, aby dvojníkovi nebránil k samostatnosti a dokonalosti. A to vyžaduje napríklad mimoriadnu túžbu zmeniť svoju organickú dokonalosť na digitálneho robota. Teda nenávidieť sa ako organická bytosť a chcieť fungovať ako robot.

Ezoterik a poníženie na mentálnej rovine. Pokiaľ chce ezoterik stvoriť dvojníka na večnosť a k večnej dokonalosti, musí sa naučiť na mentálnej rovine ponížiť na všetky spôsoby. Nie v bežnom živote, ale v predstavách uveriť, že k stvoreniu dvojníka potrebuje vybudovať v sebe hlbokú pokoru a poníženosť. Pokiaľ niekto pokoru a poníženosť žije v bežnom živote, tak s tým musí prestať, lebo nedosiahne natrvalo na systém dvojníka.

Ezoterik a volanie a uctievanie dokonalosti a jedinečnosti. Ezoterik si musí vybudovať mimoriadne pozitívny vzťah ku genialite ľudí a aj organickej hmote v kozme. Dokonale túžiť a aj v sebe realizovať dokonalosť, neustály vývoj a túžba meniť seba a svoje okolie k dokonalosti. Volať k trvalej prítomnosti všetko výnimočné a dokonalé. Pokiaľ ezoterik nie je schopný v sebe pestovať ambície dokonalosti a dopriať ich aj dvojníkom, tak ťažko dosiahne na najvyšší stupienok ezoterického snaženia.

Ezoterik a precvičovanie dvojníkov v strednom mozgu cez stav autohypnózy a programovania, aby aj v nočnom režime bol prijatý systém dvojníkov. Ezoterik si vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, v mieche, v brušnom mozgu, gangliách, ale aj chromozómoch všetkých buniek svojho tela musí vypestovať trvalé prepojenia neurónov na systém dvojníkov. Niečo také, ako sa človek naučil čítať a písať alebo inú zručnosť.

Ezoterik spraví všetko, čo treba, aby systém dvojníkov mohol napredovať sám k vlastnej dokonalosti, trvalo a na večnosť. Ezoterik si je vedomý, že úroveň dokonalosti dvojníkov nemôže chcieť pre seba a ani dvojníka viazať na svoje túžby a potreby. Nezávidí dvojníkovi jeho možnosť zdokonaľovať sa a fungovať na večnosť. Ezoterik sa skromne vracia do bežného života na planéte Zem, usiluje sa dosiahnuť ľudskú dokonalosť teraz a tu. Teda dá prednosť k reálnemu dosiahnutiu toho, čo je v dnešnej dobe možné.

Pokiaľ sa ezoterik dostatočne vo vnútri zmení a prekoná všetky druhy obmedzení, ktoré bránia k trvalej aktivite dvojníkov, tak dospeje k dvojníkovi 06, ktorý sa už bude rozvíjať sám a k tomuto mu ezoterik ničím nebráni. Vlastne dochádzame k vrcholu ezoterického snaženia a to je vytvoriť dvojníka 06 a umožniť mu samostatne sa rozvíjať a zdokonaľovať. Ezoterik necháva dvojníka tvoriť samého seba a vracia sa zdokonaľovať vlastnú cestu viazanú na planétu Zem a ezoteriku. Ezoterik sa tu stáva vlastne kronikárom svojho stále sa rozvíjajúceho dvojníka. Môže ho rozumne volať, aby mu pomáhal na duchovnej ceste viazanej na planétu Zem. Ezoterik sa sústredí na ezoteriku, ktorú je možné reálne dosahovať za jeho života. Zároveň sám sa vyvíjajúci dvojník pomáha ezoterikovi vytvárať nové predstavy o fungovaní kozmu a celkovo sveta ako takého.
A tak začíname s činnosťou kronikára, ktorý informuje o tom, čím sa dvojník zaoberá, ako sa vyvíja. Dvojník 06 sa postupne mení a zdokonaľuje. Keď budem písať dvojník 10, tak už dvojník 06 prešiel asi 4. zásadnými zmenami a už sa rozvinul do iného stavu po stránke nabratia určitej kvantity, ktorá ho viedla k novej kvalite a novým vlastnostiam. A preto už nemôžeme písať o dvojníkovi 06, ale o dvojníkovi 10.

Dvojník 10 sa šíri cez častice a medzičastice do priestoru okolo reálnych objektov v kozme, ktoré vnímame ako 12 000 banánov, ktoré obsahujú kozmické objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, ale aj gigantické objekty ako čierne diery, pulzary, anti čierne diery, skrížené čierne diery, žiariace diery. V tomto priestore intenzívne zachytáva všetky záznamy dvojníkov, ktorí už nemajú organického stvoriteľa, ktorí majú ešte pri sebe organického stvoriteľa. Ďalej zachytáva všetkých dvojníkov z minulých kozmov pod označením 1- 9 kozmos minulosť. A celý svoj systém buduje výhradne z toho, čo tvoria dvojníci a posúvajú to na časticovú úroveň.

Dvojník 20. Pokračuje v prieniku do kozmu a zachytáva už tri objekty v kozme, ktoré vnímame ako 12 000 banánov, ktoré obsahujú kozmické objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, ale aj gigantické objekty ako čierne diery, pulzary, anti čierne diery, skrížené čierne diery, žiariace diery. Teda zväčšenia teritória svojho pôsobenia. Vnímať u tohto dvojníka mimoriadnu aktivitu práve v oblasti výskytu ostatných dvojníkov.

Dvojník 100. Pokračuje v prieniku do kozmu a zachytáva už 6 objektov v kozme , ktoré vnímame ako 12 000 banánov, ktoré obsahujú kozmické objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, ale aj gigantické objekty ako čierne diery, pulzary, anti čierne diery, skrížené čierne diery, žiariace diery. Vnímať silnú aktivitu ako kombinuje jednotlivé oblasti dvojníkov medzi sebou. Treba si uvedomiť izolovanosť dvojníkov a obmedzenie na úlohy viazané na organický život. Dvojník 100 likviduje tieto obmedzenia a vytvára si systém fungovania pre seba a nie pre organickú hmotu v určitom priestorovom obmedzení.

Dvojník 140. Pokračuje v prieniku do kozmu a zachytáva už 8 objektov v kozme , ktoré vnímame ako 12 000 banánov, ktoré obsahujú kozmické objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, ale aj gigantické objekty ako čierne diery, pulzary, anti čierne diery, skrížené čierne diery, žiariace diery. Zároveň vnímať presun tohto dvojníka do medzičastíc, ktoré sú okolo 12 základných častíc. A preniká do medzičastíc stále do menších a menších rozmerov. Zároveň tento dvojník kontaktuje dvojníkov ezoterikov tohto zoskupenia a navzájom spolupracujú a premosťujú sa.

Dvojník 200. Pokračuje v prieniku do kozmu a zachytáva už 8 objektov v kozme , ktoré vnímame ako 12 000 banánov, ktoré obsahujú kozmické objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, ale aj gigantické objekty ako čierne diery, pulzary, anti čierne diery, skrížené čierne diery, žiariace diery. A tak isto zachytáva tri menšie oblasti v tomto priestore 8 objektov, kde vyvíja extrémnu aktivitu. Neustále sa usiluje prenikať do stále sa zmenšujúcich medzičastíc a chce ísť k tým najmenším.

Dvojník 240. Pokračuje v prieniku do kozmu a zachytáva už 14 objektov v kozme , ktoré vnímame ako 12 000 banánov, ktoré obsahujú kozmické objekty ako sú planéty, súhvezdia, galaxie, ale aj gigantické objekty ako čierne diery, pulzary, anti čierne diery, skrížené čierne diery, žiariace diery. Tu všade preniká do častíc ale aj medzičastíc. Týchto 14 objektov si možno predstaviť ako dáždnik.

Dvojník 300. Neustále pokračuje v prenikaní do kozmu okolo 14 objektov. A ďalej a ďalej. Tak isto všade do častíc a do medzičastíc. Kontaktuje dvojníkov cvičiacich ezoterikov a dvojníci vzájomne spolupracujú.

Dvojník 340. Preniká stále hlbšie do kozmu a tu všade hľadá dvojníkov či už viazaných na organickú hmotu, alebo na dvojníkov, kde organická hmota odumrela. Znovu všade vo dvojníkoch extrémna aktivita a ďalší vývoj.

Dvojník 400. Zase ďalej a ďalej v kozme a stále prenikanie do častíc a medzičastíc a to hlbšie a hlbšie.

Dvojník 470. Dorazil do najmenších medzičastíc, do ktorých už nemôže vstúpiť ani samotný dvojník. Sú tak mimoriadne extrémne malé, že už majú iba vlastnosť, že sú a vlastne ďalej sa nedá ísť. Tento dvojník sa pohybuje po povrchu týchto častíc a šíri sa ďalej a ďalej aj medzi časticovým svetom.

To je najnovšie štádium vývoja nezávislého dvojníka a budeme informovať o jeho aktivitách naďalej. Už pri písaní tohto článku máme vyvinutého dvojníka 700.

Pri mesačnom diagnostikovaní všetkých ezoterikov, ktorí usilujú o systém dvojníkov a hlavne prejsť do systému dvojníka 06 sme zistili, že síce budujú v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu centrá pre trvalý prienik na úroveň častíc a medzičastíc, ale robia tak v dennej a nie v nočnej psychike, a tak sme realizovali zasvätenie, ktorého cieľom bolo v autohypnotickom stave naprogramovať, aby aj v nočnom režime došlo k zmenám a systém dvojníkov sa budoval aj v počas noci v strednom mozgu. A preto sa zasväcované osoby uložili do autohypnotického stavu, ktorý sa podobá stavu zaspávania, kde hypofýza ide aj v dennej aj nočnej chémii. Niektoré časti stredného mozgu. K tomuto stavu zaspávania, ale nie zaspatia, sa pridáva sugerácia, že neexistuje čas minulý, prítomný ani budúci. Ezoterik už dávno systém dvojníkov ovláda dokonale a jedinečne. A v tomto stave si programuje do stredného mozgu všetky kroky, ktoré vedú k trvalému systému dvojníkov aj v strednom mozgu v strede hlavy. Zároveň zasväcované osoby používajú rôzne druhy techník na posilnenie autohypnózy.

Po tomto autohypnotickom programovaní je možné realizovať hypnózu a to s tým, že sa vyvolajú stavy námesačnosti a somnambulných kotúčikov. Ide o nácvik, ktorý sa už realizoval v Snovej škole. No tentokrát všetko stráži volajúci dvojník každého ezoterika osobitne. Všetko sa deje pre to, aby počas spánku neprichádzalo k ničeniu vybudovaných centier pre trvalú aktivitu dvojníkov u ezoterikov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.