Človek štandard. Človek neštandard. Patológia. Ezoterik. Chorý ezoterik. Amatér ezoterik. Alternatívny ezoterik. Patologický ezoterik. Vzdelaný ezoterik. Zasvätený ezoterik. Cvičený ezoterik. Rekreačný ezoterik. Beletristický ezoterik.

Pokračujem vo voľných úvahách nad tým, kto je ezoterik a aké typy ezoterikov máme v reálnom svete k dispozícii. Pri týchto úvahách budem používať štatistický slovník, ktorý nám dovolí sa pozrieť na ezoterickú skupinu iným pohľadom.

Skupina ezoterikov celkovo vzniká z ľudí v danom priestore a danom čase. V zásade definujeme ezoterika ako osobu, ktorá sa dobrovoľne alebo aj nedobrovoľne venuje svojmu vnútornému svetu. Nedobrovoľne z dôvodu choroby a dobrovoľne preto, že to chce a nemusí.

Budem pracovať so základným súborom ezoterikov, ktorý môžeme rozdeliť do výberových skupín podľa určitého znaku. Prvá skupina bude mať znak patologický. Druhá skupina bude mať znak jednostrannosť. Tretia skupina bude mať znak zasvätený. Štvrtá skupina bude mať znak vzdelanosti. Piata skupina bude mať znak cvičiacich. Šiesta skupina bude mať znak beletristický. Siedma skupina má znak bádateľov. Ôsma skupina má znak turistiky. Deviata skupina má znak samoukov.

Zo všetkých, ktorí sa venujú duchovnej ceste do svojho vnútra, bude 90 percent tvoriť práve skupina pod názvom patogéni. Ide o ezoterikov, ktorí svoju duchovnú cestu realizujú na základe psychickej alebo fyzickej poruchy. Priťahuje ich určitý druh ezoteriky a tento druh ezoteriky im ide „ako po masle“. Niekto si vyberie napríklad kabalu a je v tom skutočne dobrý. Je silný predpoklad, že pod týmto úspechom drieme určitý fyzický alebo psychický deštruktívny stav. Niekto si vyberie veštectvo a veľmi dobre mu ide bez toho, aby musel niečo cvičiť. V tom momente je jasné, že má určitú patológiu, ktorá mu dovoľuje realizovať nadštandardnú intuíciu. Iný prípad nastáva, keď sa niekto rozhodne stať veštcom a nemá dostatočne rozvinuté intuičné schopnosti. Prípadne osoba s dobrou intuíciou si vyberie také veštecké techniky, ktoré sa jej neľúbia, nejdú jej a musí ich cvičiť. Vtedy je menší predpoklad, že si cvičením doničí psychiku. No ani takýto prístup nemusí byť bez rizík. Rozhoduje aj spôsob nácviku, ktorý nesmie vyvolať devastačné situácie. Tento druh ezoterikov na dnešnej ezoterickej scéne prevláda a nie je práve príkladom pre nasledovanie. Svojou duchovnou cestou alebo vešteckými a liečiteľskými schopnosťami sa postupne devastujú. Každý postup na duchovnej ceste zaplatia tým, že si hlbšie doničia psychiku. Niektorí nenávratne. Tak isto často dochádza aj k poškodzovaniu zdravia. Táto skupina ezoterikov nedbá na zásadu, že duchovná cesta musí byť robená tak, že posilňuje psychiku, zdravie a šťastný osud.

Druhou skupinou sú tí, ktorí sa venujú iba jednému druhu ezoterickej cesty. Sú to ezoterici, ktorí si zvyčajne za vzor zoberú nejakú osobnosť ezoteriky alebo duchovného sveta všeobecne. Sem zaraďujeme aj veci náboženstva a viery v Boha. Jednostranne sa mnoho rokov venujú dokola jednému druhu meditácií a majú vzor v jednom učiteľovi, napríklad v jogínovi Minaříkovi a podobne. Jednostrannosť je typická hlavne pre duchovnú cestu v náboženskej oblasti. Takýto prístup nedovoľuje po duchovnej ceste kráčať všestranne a realizovať duchovné cesty viacerých ezoterikov. Cesta je vymedzená a inšpirovaná výhradne vzorom jednej osoby, alebo vzorom jedného ezoterického hnutia. Duchovná cesta sa okliešťuje a nemá rozmer všestrannosti a patričnej hĺbky. Nedá sa ani povedať, že dotyčná osoba zájde na duchovnej ceste ďalej ako ten, čo robí niekoľko ezoterických systémov naraz. Jednoducho platí, že ezoterické systémy majú svoje spoločné korene a spoločné zákonitosti, aj keď sa odlišujú v prístupoch a spôsoboch meditovania. Duchovná cesta sa špecializovala na jeden duchovný smer a často nič viac.

Ďalšou silnou skupinou ezoterikov sú tí, ktorí boli niekým do niečoho zasvätení. Ide hlavne o oblasť Reiki zasvätenia, kde funguje niekoľko stupňov. Majster ezoteriky prenesie zasvätenie na dotyčné osoby bez toho, aby museli niečo cvičiť alebo niečomu rozumieť. Funguje to tak, že majster zasväcovateľ upraví psychiku dotyčnej osoby a to tak, aby sa pri vyslovení slova Reiki vytvorila okolo dotyčného aura a v nej Reiki znaky. Priam preborníci v tomto smere sú indickí jogíni. Celá duchovná cesta je založená na zasväcovacích postupoch indických majstrov jogy. Preto je joga v pravej podobe u nás nedostupná. A majstri v Indii „inostrancom“ nedajú v žiadnom prípade zasvätenie.

Zasväcovanie je možné do všetkých ezoterických oblastí. Len tu musí byť zasväcovateľ, ktorý má špeciálny typ psychiky alebo vie pri zasvätení vyvolať vhodný typ psychického stavu. V zásade ide o techniku občasného vyosenia psychiky do patologického stavu mysle, ktorá za telo považuje aj 10 centimetrov okolo ľudského tela.

Štvrtou skupinou ezoterikov sú ezoterici, ktorí sú odborne vzdelaní. Ide o klasické vzdelanie v oblasti medicíny, psychológie, psychiatrie a v oblasti histórie ľudstva. Táto skupina ezoterikov je tak malá, že môžeme skoro hovoriť, že je na vymretie. Tí, ktorí majú medicínske alebo polyhistorické vzdelanie, málokedy robia duchovnú cestu. Viacej sa nájdu takí, ktorých vzdelanostná úroveň pre odborne vykonanú duchovnú cestu je veľmi slabá.

Piatu skupinu tvoria tí, ktorí dôsledne a systematicky pravidelne cvičia a precvičujú svoju duchovnú cestu. Teda ide o realizáciu duchovnej cesty na základe pravidelného výcviku ako v škole, kde ste sa naučili takýmto spôsobom čítať a písať. Teda neustále dokola precvičujete danú oblasť ezoteriky či už fyzicky, alebo psychicky a monotónnym spôsobom utvrdzujete nové návyky a budujete hĺbku duchovnej cesty. Najčastejšie sa precvičujú fyzické oblasti duchovnej cesty a to je joga, čikung a thaiči.

Najväčšia skupina ezoterikov je skupina beletristická. Do vnútra svoje duše prenikajú na základe čítania všetkého ezoterického. Ich duchovná schéma je jednoduchá. Keď nemajú čo čítať, tak zbehnú do knižnice alebo kníhkupectva. Vždy si kúpia alebo požičajú niečo, čo ich zaujme a vkladajú si to do vnútra svoje duše. Je to duchovná cesta, ale nikto nevie, kde a kam práve ide.

Ďalšou skupinou na vyhynutie je skupina ezoterikov, ktorí duchovnú cestu poňali ako skúmanie hĺbok ľudskej duše. Cvičia sami a cvičia v skupine. Preverujú a precvičujú všetky oblasti ezoteriky a hľadajú na duchovnej ceste spoločné zákonitosti. Dokonca ju vlastnou praxou aj overujú. Je to ako vo vede. Niekto na niečo príde a potom sa to precvičuje a zisťuje, či je to reálne alebo nereálne na duchovej ceste. To však vyžaduje modifikovať vlastnú duchovnú cestu na univerzálnu cestu, kde platia všeobecné zákonitosti.

Ďalšou hojne sa vyskytujúcou skupinou sú ľudia, ktorí založili svoju duchovnú cestu na návštevách iných ezoterikov. Nechýbajú na ezoterických festivaloch a za účelom duchovnej cesty navštevujú aj liečiteľov a veštice. Hovoríme tomu ezoterická turistika.

Ďalšou úplne malou skupinou sú samoukovia, ktorí si duchovnú cestu robia tak, ako im to chutí a tak, ako si to oni predstavujú. V danom meste alebo regióne niečo znamenajú. No ich príchod do konkurenčného prostredia znamená tvrdú pohromu. V danom regióne sú dobrí, lebo tu nie je nič iné lepšie.

Pokúsil som sa nahliadnuť štatistickými metódami do skupiny ľudí, ktorí sa v tej či onej podobe venujú duchovnej ceste. Nebolo mojím cieľom postrehnúť všetky skupiny v množine ezoterikov, a tak isto nebolo mojím cieľom propagovať niektorý smer. Každý ezoterický smer je dobrý než žiadny ezoterický smer a duchovný rast.

Pridaj komentár