Filozofické pojmy príčina a účinok, spoločne tomu môžeme hovoriť príčinnosť. Príčinnosť chorobnej ezoteriky. Príčinnosť sugeratívnej ezoteriky. Príčinnosť anatomizácie. Príčinnosť patologizácie.

Pojem príčina a účinok sú filozofické pojmy, ktoré vznikli z vedeckého bádania hmotného sveta, kde predpokladáme, že okrem hmoty už nič iné nie je. Všetko je hmota a toto všetko je v určitej forme a formovateľnosti, teda dochádza k neustálym premenám, zmenám a vývoju. Príčina je vytvorená zmena, ktorá vyvoláva reakciu účinkov. Kvantitatívne zmeny sa nazhromaždili do kritickej hodnoty určitej novej kvality. Pokiaľ som skúmal jav sugeratívnych schopností niektorých jedincov a ešte som sugeratívnu techniku ezoteriky nepraktizoval vo svojej ezoterickej praxi, tak nemala dostatočnú účinnosť, aby pozmenila celkové dianie v ezoterike. Až keď sme sugeratívnu techniku preskúmali a určitým spôsobom overili, nadobudla svoju mohutnosť a vytvorila javovú účinnosť na dianie v ezoterickej praxi. Príčinou hľadania sugeratívnej ezoteriky, ktorá stojí na patologickej schopnosti uveriť čomukoľvek a podľa toho sa aj správať, dovoľuje eliminovať príčiny cvičenia ezoteriky na základe vedomého alebo nevedomého poškodzovania vlastného zdravia. Niektorí jogínski ezoterici fyzicky praktizujú nehybnosť, utišovanie a umŕtvovanie vlastného tela a mysle. Táto technika nehybnosti vytvára účinnosť zvláštnych psychických stavov na jednej strane, čo je cieľom týchto ezoterických cvičení. No na druhej strane sú tu aj negatívne účinky a to poškodzovanie vlastného zdravia až do roviny stavu bezvedomia, teda človek na určité obdobie môže stratiť vedomie a upadnúť do kómy. Niektorí jogíni môžu prežiť tieto cvičenia bez poškodenia zdravia a niektorí si zdravie poškodia.

Hľadali sme spôsob odstránenia tohoto negatívneho účinku a nahradili sme fyzické umŕtvovanie mentálnou formou sugerácie poškodenia vlastného organizmu. Táto ezoterická technológia dovoľuje vyvolávať jogínske stavy bez rizika poškodenia fyzického zdravia. Ďalším, ešte žiadanejším účinkom je to, že sugeratívnymi technikami môžeme vytvoriť ešte hlbšie utíšenie a umŕtvenie organizmu, ktoré si nemohli dovoliť ani samotní jogíni. Sugeratívne si v predstavách dovolíme vyvolať stavy znehybnenia tela. Ďalej si môžeme vsugerovať stav ochrnutia tela, stav epileptického záchvatu, stav bežiacej klinickej smrti, stav bezvedomia. Teda hľadaním cesty na odstránenie fyzického umŕtvovania a negatívnych účinkov na zdravie ezoterika sme získali aj ďalšie nové nečakané príčinnosti, schopnosť ísť na duchovnej ceste do nečakaných vnútorných rozmerov. Táto príčinnosť má množstvo ešte len tušených účinkov na hĺbku duchovnej cesty do možnosti vlastnej mysle. Negatívna príčinnosť fyzického umŕtvovania mala za následok hľadanie a nájdenie sugeratívnych ezoterických techník. Tu sa účinok stáva príčinou a vyvoláva v sugeratívnej technike ďalšiu reťaz následkov a možností duchovnej cesty skúmania a odhaľovania vlastnej duše.

Použitie príčinnostného kľúča, kde sa príčina a účinok navzájom striedajú, dovoľuje pozrieť sa na problematiku ezoterického vývoja trochu hlbšie ako doteraz. Hľadaním negatívnych následkov v ezoterike dochádza k rade neustálych príčin a účinkov, ktoré prinášajú zmeny v ezoterickej praxi a zásadne ju menia. Dovolím si tvrdiť, že mentálna ezoterika robená na základe spomienok vo vnútri ľudskej mysle v kombinácii so sugeratívnymi technikami dovoľuje kvalitatívne zmeniť doterajšiu ezoterickú prax a posunúť možnosť duchovne j cesty do vlastného Ja omnoho hlbšie ako doteraz. Negatívne účinky vytvárajú príčinu hľadania nových postupov. Určite aj za sugeratívnou príčinnosťou sa skrýva rozvoj. Aj sugeratívna ezoterika má svoje limity a potenciály. No nateraz nás čaká ezoterická prax, ktorá naplno využije túto sugeratívnu technológiu. Všetko je v štádiu hľadania účinkov sugeratívnej technológie vo všetkých oblastiach ezoteriky. Sugeratívnu technológiu – niečo si vsugerovať a tak oklamať vlastný organizmus, sme začali praktizovať pri vsugerovaní si ťažkých chorobných stavov. To je v poradí prvá účinnosť. Tak isto sme sugeratívnu techniku uplatnili pri testovaní vlastného organizmu. Nasugerujeme si chorobnosť a testujeme, či organizmus zareaguje správne na sugeratívnu chorobnosť. Sugeratívnu technológiu sme aplikovali do oblasti odblokovania nahromadených emócií. Dotyčný si vsugeruje na vytvorený emocionálny tlak hnevu alebo depresie, že prebehol v plnom rozsahu, a takto ho ventiluje. To je druhá účinnosť v poradí možných účinností.

Pridaj komentár