Dosiahnuť absolútnosť v ezoterike. Vzor z najgeniálnejších osobností ľudstva. Schopnosť vnímať ezoteriku ako krásu. Ezoterická duša je krásna. Ezoterická krása pre seba a ezoterická krása pre ľudí.
Venujem sa tu problematike niečoho absolútneho, dokonalého a jedinečného. V každej oblasti ľudskej existencie a ľudských aktivít sa objavujú jedinci, ktorí vo svojej dobe dosahujú absolutórium. Svet a ľudia ich uznali ako géniov a výnimočné osobnosti. Niečo ako svätec v náboženskom živote. Každá ľudská aktivita v danej oblasti u niektorých jedincov speje k mimoriadnej dokonalosti. To sú určité vzory jedinečnosti a výnimočnosti a je jedno, či v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. V danej oblasti ľudskej aktivity pôsobia v danom čase viaceré osobnosti a tie sa usilujú navzájom si konkurovať a dosahovať prvenstvo, prípadne sa zaradiť medzi absolútnu elitu v danej ľudskej činnosti. To je vcelku jedno, či je to vedecký výskum, šport, umenie alebo ezoterika. Či chceme alebo nechceme, dochádza v danej oblasti k úsiliu jednotlivcov dosiahnuť alebo využiť svoje schopnosti do absolútnych možností. Teda snaha byť najlepší a zapísať sa do ľudských dejín ako vzor pre ostatných. Môžeme si povedať, že ten a ten patril alebo niektorí aj za života patria do absolútnej elity ľudského bytia.
Tu je namieste schopnosť vnímať genialitu a vytvorené diela ako dokonalú krásu, ako niečo estetické a absolútne. Ľudská dokonalosť ako estetická špekulácia, ktorá vyvoláva nadšenie nad sebou samým. Emócia spokojnosti, že som tvoriaci človek a som školený vnímať genialitu aj ako emocionálny prvok. Teda pociťovať z výtvorov geniality príjemné pocity a svoj život obohatiť o hrdosť nad ľudskými géniom a jeho schopnosťami.
V umení sa zrkadlí nielen genialita dotyčného umelca, ale tak isto genialita ostatných jedincov ľudskej pospolitosti. Umelec a umelecký svet dovoľuje ľuďom, aby si svoju ľudskosť vychutnali aj emočne. Dokáže pretlmočiť poznatky a vývoj v jednej oblasti ľudského diania pre inú oblasť ľudského diania. Nemusím sa vyznať v atómovej fyzike, ale umelec mi tento svet môže sprostredkovať pomocou kresby alebo iného umeleckého prejavu. Nerozumiem, ale dokážem to vycítiť prostredníctvom dotyčného umelca, ktorý svet jadrovej fyziky stvárnil umeleckými prostriedkami.
Domnievam sa, že umelci spracovávajú do umeleckej podoby v prvom rade svoje pocity a svoje zážitky. Umelec produkuje na objednávku. Umelec produkuje umenie ako vlastnú psychoterapiu. Teda ART ako terapia. Umelec si tvorí pre radosť a vypĺňa voľný čas. Umelec umením vyjadruje sám seba a dáva nám to na známosť. Niečo iné by bolo, keby sa rozhodol ísť na duchovnú cestu do hlbín ľudského bytia, teda akási psychiatria vlastnej duše, keby dokázal sprostredkovať duchovnú cestu na základe umeleckého stvárnenia. Napríklad ja sa snažím dať duchovnú cestu na základe poznatkov medicíny, patológie a psychiatrie. Umelec by volil iný spôsob, ako dávať krásu vlastnej duše.
Síce bežní ľudia nerozumejú, o čom je duchovná cesta do vnútra vlastnej duše, ale umelec na duchovnej ceste do vlastnej bytosti by dokázal sprostredkovať to, čo sa často nedá vypovedať odbornými výrazmi. Viem si celkom dobre predstaviť umelca, ktorý meditačnými technikami preniká do svojej duše a dosahuje schopnosti prútkarov. Pod vplyvom prieniku do tohto rozmeru ľudského bytia by vytvoril vhodné umelecké dielo.

Pridaj komentár