Volám sa Saša Pueblo a pokúsim sa vám objasniť slovom všetko, čo súvisí s touto problematikou. Frekvenčnou rezonančnou hudbou som sa začal zaoberať neskoršie než ostatnými meditačnými technikami a snažil som sa ísť dôsledne a postupne. V prvom kroku som si zohnal literatúru o Silvovej metóde, naštudoval som si životopis Američana José Silvu. Z jeho životopisu ma zaujalo to, že bol mimoriadne dobrý obchodník a boxer. Dá sa povedať, že jeho mozog dokázal pracovať vo vysokých herzových hladinách, pretože na takú vitalitu potreboval, aby jeho mozog mal vysoké frekvenčné pásmo. Na druhej strane ma zaujala jeho cesta k elektronike ako opravára rádií a televízorov a tá skutočnosť, že jeho mozog musel pracovať v noci v nízkych rezonančných frekvenciách. Potom u José Silvu nastala akási náhla zmena, ktorá znamenala cestu k ezoterike a k dokonalejšiemu využitiu schopnosti ľudského mozgu. Knižky o Silvovej metóde, ktoré som pozháňal od priateľov, som si mnohokrát prečítal a začal Silvovu metódu cvičiť a postupne som si ju osvojil bez toho, že by som na nej niečo menil. V neskoršej fáze som si vypracoval vlastnú metodiku nácviku, ktorá nebola založená na mojich osobných skúsenostiach, ale na začiatku to boli skúsenosti José Silvu a jeho nasledovateľov. Zhrnul som ich poznatky, osobne som ich odcvičil a potom ich cvičili moji ezoterickí priatelia. Postupne sme vytvorili systém vhodný pre vlastný výcvik bez toho, že by sme sa zúčastnili nejakého kurzu Silvovej metódy. Tým nechcem tvrdiť, že nemáte chodiť na kurz Silvovej metódy, keď je to žiadúce dokonca osobne posielam na kurz. Keď som chcel pochopiť Silvovu metódu od začiatku, musel som ju cvičiť sám a vzdať sa možnosti navštíviť takýto kurz. Keď sa rozhodnete cvičiť Silvovu metódu doporučujem vám, aby ste navštívili moje internetové stránky a priamo Silvovu školu. Ďalšie techniky Jose Silvu nájdete na Meditačnej škole, niektoré sú uložené v Marketingovej škole a časť si nájdete aj v Náboženskej škole. Je rozumné, aby ste k Silvovej metóde pristúpili tak, ako keby ste nastúpili do školy, kde sa najprv musíte naučiť teóriu a potom zvládnuť praktickú stránku. Oboznámte sa s tým, čo bolo v tejto oblasti prinesené, vyskúšané, overené a čo sa v praxi používa. Každému doporučujem, aby si naštudoval anatomický atlas ľudského tela, vedel si predstaviť, kde má šedú kôru, kde má bielu hmotu mozgovú, kde má malý mozog, kde má miechu. Zároveň zistíte, čo sa v týchto bunkách, v týchto štruktúrach ľudského tela po stránke psychickej odohráva.
Získate určité koordináty, kde sa čo nachádza a aké funkcie sú tu uložené. Časť poznatkov o mozgu si môžete nájsť tiež v Meditačnej škole. Doporučujem vám, aby ste všetky techniky odcvičili tak, ako sú tam napísané, nevymýšľali, nešpekulovali, mali k tomu prístup ako človek, ktorý zoberie lopatu a musí tú kopu prehádzať a nie začať špekuláciou, ako by som to cvičil, ako by som si to zjednodušil a upravil. Až keď si to po dvoch, troch, štyroch mesiacoch pravidelných systematických cvičení osvojíte, potom môžete tento systém upravovať na svoje podmienky, využiť svoj intelekt, svoje osobné skúsenosti a prispôsobiť ho na svoju osobu. Opačný postup je zvyčajne príčinou neúspechu v tejto oblasti. To, čo je rozhodujúce v tejto prvej fáze Silvovej školy, je naučiť sa mimoriadnej schopnosti koncentrácie a dekoncentrácie. Tieto dve techniky sa treba naučiť v bunkách šedej kôry, v bunkách bielej hmoty, v malom mozgu, v mieche.
Cvičenia začínate tým, že si zvyčajne uvedomujete vonkajší svet ako ho vnímate očami, ušami, nosom, jazykom a pokožkou. Uvedomíte si, že sa odpájate od vonkajšieho sveta, nechcete ho vnímať a začínate vstupovať do seba, do svojich pamäťových záznamov. Na začiatku cvičení je treba sa dostať do vhodného stavu, ktorý vám dovolí dosahovať zmeny vo vašej psychike. Z pamäti si spomeniete na stavy, kedy ste zaspávali a ako sa váš spánok prehlboval. Na základe takejto spomienky sa uvádzate do spánkového stavu, ktorý vám dovolí dosahovať lepšie zmeny vo vašej psychike. Spomienky na detstvo dovoľujú naladiť si psychiku na lepšie prijímanie informácií a ich zapisovanie do pamäti. Spomienky na uvoľnenie, spomienky na ukľudnenie , spomienky na sebavedomie, kedy sa vám darilo, kedy ste boli žiadaní, potrební a dosahovali ste mimoriadny úspech sú vhodné na naladenie psychiky na cvičenie Silvovej metódy.
To znamená ukľudnite sa, uvoľnite sa, majte pocit sebavedomia že to, čo budete cvičiť, aj dlhodobo do pamäti zapíšete, že cvičením získate určitý stereotyp a budete v tejto oblasti dobrí. Paradoxne na jednej strane sa ukľudníte, uvoľníte, dosahujete stav detskej psychiky, na druhej strane začnete rozumovo premýšľať. Uvedomíte si, že šedá kôra je pod lebečnou kosťou v hrúbke 1-2 mm a sú tu milióny neurónov. Koncentrácia do tejto oblasti musí byť mimoriadne detailná. Uvedomte si, že tieto cvičenia treba cvičiť cez nervové dráhy a nervové zakončenia a nie cez krvné riečište. Nepoužívajte sugeráciu a nedosahujte úspech pri týchto cvičeniach cez zmenu chemických procesov vo svojom mozgu. Cvičte silou svojej vôle, ako keby vám bunky šedej kôry tuhli a bioenergeticky sa zahusťovali. Máte pocit vytvorenia silného magnetického poľa v každej bunke. V opačnom prípade sa môžete dožiť sklamania a Silvovu metódu ovládať len dočasne. Tento stav dosahujete silou vôle, ktorá pôsobí v nervových dráhach končiacich v bunkách šedej kôry. Máte pocit magnetického stuhnutia, uvedomujete si schopnosť abstraktne myslieť pomocou znakov abecedy a ste pripravení pragmaticky a rozumovo riešiť každý problém, ktorý vás trápi. Koncentrácia v tejto oblasti vyvoláva pocit tuhnutia betónu, oceľového zovretia. Máte pocit, že vidíte, počujete, čucháte, hmatáte a chutnáte celú šedú kôru. Šedá kôra je v stave uvoľnenia, ukľudnenia a zároveň paradoxne v hlbokej a silnej koncentrácii na daný problém. Takýmto stavom dosahujete to, že všetky bunky, alebo pokiaľ možno čo najviac buniek v šedej kôre vás počúva a reaguje na vaše povely. U ľudí, ktorí majú oslabenú psychiku, zvyčajne tieto bunky odmietajú poslúchať a realizovať vnútorným hlasom vydaný príkaz. Silou vôle cez nervové dráhy dosahujete podobný stav aj v bunkách bielej hmoty. Tu máte pocit, že ste analfabet a všetko v živote musíte riešiť pomocou obrazov. Vizualizujete si obrázok, ako to bude, keď daný problém vyriešite. Zároveň si vizualizujete obrázok, ako to nemá byť a tento vymazávate a gumujete. Súčasne s pocitmi týchto dvoch obrázkov prechádzate bunkami bielej hmoty. Aj tu máte pocit magnetického stuhnutia, bioenergia sa v bunkách hromadí a neodteká. Znovu upozorňujem, aby ste sem prenikali cez nervové dráhy, nevsugerovávali si to, nešli cez krvné riečište. Ďalej sa skoncentrujete do malého mozgu , ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným mozgom. Tu sa skoncentrujete tak, že si vizualizujete pohyb, ktorý musíte spraviť, aby ste dosiahli stanovený cieľ. Predstavujete si to obrázok za obrázkom. Podobá sa to analýze skoku športovca do diaľky, kde každý pohyb je rozkúskovaný na milimetre. Pri tomto cvičení si uvedomte, že hmatové zakončenia z rúk, nôh a povrchu kože končia v malom mozgu ako pohybové koordináty. Zároveň si tu môžete predstavovať a vymazávať obrazy nesprávnej cesty, nesprávnych úkonov vedúce k iným cieľom, než ste si stanovili. Tak isto v malom mozgu máte pocit stuhnutia a zovretia. Znovu upozorňujem, cvičte cez nervové zakončenia. Treba si na to dávať pozor. Ďalej budete postupovať podobným spôsobom do buniek miechy. Uvedomte si, že miecha začína v strednom mozgu, potom ide do stavcov chrbtice. Miecha je zložená z buniek bielej hmoty a vnútri je dutý krížik z buniek šedej kôry. Máte pocit prieniku vášho vedomia, tuhnutia bielej a šedej hmoty, oceľového zovretia a zároveň si uvedomujete, prečo musíte takto konať, aby ste úspešne dosiahli stanovený cieľ. V mieche sú uložené inštinkty, pudy a rozumové cesty k realizácii daného cieľa. Toto je základný stav mimoriadnej koncentrácie. Zároveň plynie stav ukľudnenia, uvoľnenia, stav detskej psychiky a naladenia k zmenám. V takomto stave nesmiete zostať trvalo, ale musíte sa naučiť ho zrušiť. Odchádzate z neho takým spôsobom, že v bunkách šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu a miechy dosahujete stav uvoľnenia, to znamená v šedej kôre už nepremýšľate rozumovo, používate smiešne slová, ktoré si tam vizualizujete, máte pocit, že magnetické pole sa rozpustilo, obruč sa uvoľnila. Podobný stav pomocou obrázkov dosiahnete v bielej hmote, v malom mozgu, kde si pomiešate rozumné obrázky pohybu so smiešnymi obrázkami , v mieche si tiež navodíte nelogické zdôvodnenia. Zo začiatku vám cvičenia koncentrácie pôjdu ťažšie a budú trvať dlhšie. Tak isto aj navodenie uvoľnenia bude trvať dlhšie. Pokiaľ to budete dlhodobejšie cvičiť, tak čas na koncentráciu a uvoľnenie sa bude skracovať. Každému doporučujem koncentráciu a dekoncentráciu svedomito a poctivo odcvičiť. Potom nemôže dochádzať k negatívnym javom, že ste trvalo skoncentrovaní, agresívni, nervózni, alebo trvalo uvoľnení a neschopní dosahovať určené ciele. Keď toto odcvičíte, tak môžete pristúpiť k nácviku frekvenčnej hudby. Na začiatok si musíme povedať a vysvetliť, čo je to frekvenčná rezonancia. Použijem ten najjednoduchší príklad. Rezonancia vzniká tak, keď železným prútom udrieme o iný tvrdý predmet. Železný prút sa rozkmitá z jednej strany na druhú. Počet týchto kmitov za sekundu sa vyjadruje v Herzoch. Takto môžu kmitať aj elektróny, protóny a neutróny v bunkách ľudského tela. Kmity vytvárajú frekvenčné rezonančné pásmo.
Začínate počúvať približne 20 Hz hladinu, pretože 20 Hz sú ľudské uši schopné počuť. Potom rezonančné pásmo postupuje zhruba do hladiny 15 000 Hz, ktorú je náš sluch schopný ešte zachytiť. Nad týmto pásmom sa nachádza ultrazvuk, pod hladinou 20 Hz je infrazvuk. Tieto hladiny už nie sú človekom počuteľné. To znamená máme infrazvuk, ktorý je od 0 Hz po 20 Hz , potom máme rezonančné pásmo, ktoré je od 20 Hz po 15 000 Hz a potom je pásmo ultrazvuku od 15 000 Hz vyššie.
Meditujete takým spôsobom, že si stiahnete z internetu prvú zvukovú nahrávku, kde vám hlas oznámi, že cvičíte 20 Hz. Potom 1 minútu ide rezonancia 20 Hz . Vy sa snažíte zapísať si ju do pamäti a v ďalšej minúte, v ktorej je ticho, sa ju snažíte zo svojej pamäti vyvolávať. Doporučujem vám, aby ste denne necvičili viac ako 2 až 3 rezonancie a postupne si na ne navykali.
Tento prvý zvukový záznam využijete na nácvik toho, že si postupne budete vedieť dokázať z pamäťových záznamov vyvolať rezonanciu od 20 Hz po 15 000 Hz a potom bez technických pomôcok cvičíte pod 20 Hz infrazvuk a nad 15 000 Hz ultrazvuk. Keď toto postupne zvládnete, pristúpite k druhej zvukovej nahrávke, kde máte kombinácie rôznych rezonancií, nižších a vyšších. Medzi tým sú dvojsekundové prestávky tak, aby ste si to mohli vyvolať z vnútornej pamäti. Tretia zvuková nahrávka je voľná rezonančná hudba. Len ju počúvate a vyvolávate podobné rezonancie z pamäti. Zásada je, že potom pracujete vyslovene z dlhodobej pamäti a viete ktorúkoľvek rezonanciu, ktorúkoľvek kombináciu rezonancií vzájomne využiť. Keď tieto cvičenia ovládnete, odoláte aj nepríjemným stavom, ktoré takéto zmeny vo vašej psychike vyvolajú, vydáte sa postupne ďalej.
Večer si sadnete a spomínate na celý deň, ktorý ste prežili. Začnete vizualizovať obrázky, ktoré ste si z toho dňa zapamätali a zároveň hľadáte takú optimálnu Herzovú rezonanciu, aby ste si mohli na ne čo najdetailnejšie spomenúť. Ďalej spomínate na zvuky, ktoré ste si zapamätali. Zároveň hľadáte správnu kombináciu Herzov tak, aby ste si na všetky zvuky, ktoré ste cez deň počuli, aj presne spomenuli. Potom prejdete k čuchovým spomienkam, naladíte si rezonanciu, aby ste si mohli aj tieto spomienky čo najdetailnejšie vyvolať. Ďalej prejdete k chuťovým záznamom, čo ste jedli, čo ste pili a tak isto si na ne spomínate a hľadáte správne frekvenčné rezonancie a ich kombinácie, aby ste si mohli čo najlepšie spomenúť na to, aké chuťové spomienky máte uložené v mozgu. Ďalej si spomeniete na hmatové podnety, ktoré ste v priebehu dňa mali, zase hľadáte takú frekvenčnú rezonanciu, ktorou budete v pamäti pôsobiť, aby ste si spomenuli na podnety čo najpresnejšie.
Tak isto si môžete spomínať na to, čo ste si cez deň mysleli, o čom ste premýšľali. Aj tu hľadáte správnu frekvenčnú rezonanciu, aby ste si spomenuli na to najdôležitejšie, o čom ste v daný deň premýšľali. Keď túto etapu zvládnete, môžete sa vybrať do pamäťových záznamov o detstve. K tomu si môžete zobrať fotografie, zistiť, v akých rezonanciách sú tieto fotografie naladené, vstúpiť do svojej pamäti, upraviť kombinácie frekvenčných rezonancií a ich hlasitosť a na všetko si spomenúť čo najdetailnejšie. V detstve ste tiež mali čuchové, sluchové, chuťové, hmatové myšlienkové pochody. Tieto sa dajú všetky vyvolať, aj keď už časom môžu byť veľmi slabé. Po zvládnutí tejto etapy môžete využiť frekvenčné rezonancie na to, aby ste sa vedeli rýchlejšie učiť, rýchlejšie zapisovať do pamäti myšlienky aj meditačné cvičenia tak, aby u vás čo najrýchlejšie vznikol stereotyp na novú činnosť a zrušil sa starý stereotyp. Tí, ktorí si zapisujú myšlienky pod správnou frekvenciou, nadobúdajú rýchlo nové stereotypy. Ďalšou možnosťou je zobrať si slovník cudzích jazykov a zistiť, pod akými frekvenčnými rezonanciami sa dokážete tieto slová rýchlo naučiť. Mimoriadnou schopnosťou je potom vstúpiť do karmických vzťahov v rámci vášho rodu, teda získať si informácie z vnútra pamäti, čo robili vaši predkovia, aké ich danosti a schopnosti sú vo vás uložené a ako je ich možné oživiť a lepšie využívať. Ďalšou možnosťou je presun správnych frekvenčných rezonancií do jednotlivých častí tela, orgánov, krvného, lymfatického, nervového riečišťa, miechy, jednotlivých častí mozgu, zmyslov, svalov, kostí a pokožky.
To je základ toho, čo potrebujete, aby ste oblasť frekvenčných rezonancií ovládli. Každému doporučujem, aby si naštudoval abecedu anorganickej chémie, prečítal si niečo o prvkoch zeme, ktoré máme v tele a zároveň si prečítal nejakú knižku o fyzikálnych zákonoch vlnenia.
Pokiaľ máte nejaké nezrovnalosti, nejasnosti, problémy, môžete sa na mňa osobne obrátiť cez Meditačnú poradňu alebo cez mail a ja sa vám budem snažiť čo najlepšie odpovedať a dané veci vám vysvetliť, prípadne ich naučiť.

Pridaj komentár