Čo má meditujúci rozumieť pod frekvenčnou rezonanciou?
Pod frekvenčnou rezonanciou treba rozumieť, že daný objekt a to každý objekt sa môže dostať do stavu určitých vibrácií. Najlepšie sa to dá pochopiť na príklade. Keď železnou tyčou udrieme o iný predmet tvrdšieho charakteru, železná tyč sa rozrezonuje a určitý čas vibruje. Toto nazývame frekvenčná rezonancia. Vo fyzike ju meriame počtom a rýchlosťou vibrácií za sekundu. Iný príklad je struna hudobného nástroja, ktorá rozbrnkaním prstami tiež rezonuje a vydáva zvukový efekt. Každá struna je inej hrúbky a ináč napnutá a preto vydáva inú rezonanciu, ktorú sluchom zachytávame ako tóny. Vibrovať môžu aj orgány ľudského tela, planéta, celý kozmos.

Čo má meditujúci rozumieť pod frekvenčným rezonančným pásmom?
Pod frekvenčným rezonančným pásmom rozumieme stupnicu rezonancií, ktorá začína približne pri 20 Hz. Týchto
20 Hz sme schopní zaznamenať na zvukové nosiče a počuť ich sluchom. Frekvenčné pásmo sa neustále
zvyšuje a končí 15 000 Hz. Za touto hranicou je pásmo ultrazvuku a pod 20 Hz pásmo infrazvuku.

Ako vzájomne súvisia frekvenčné rezonancie merané v Herzoch s hlučnosťou meranou v decibeloch?
Keď sa určitý predmet rozrezonuje a dosahuje napríklad 40 kmitov za sekundu, vtedy hovoríme, že frekvenčná rezonancia je 40 Hz . Môžeme zistiť, akú má hlučnosť(hlasitosť). Či je to hlučnosť burácajúceho hromu, alebo tichého vánku. Každý rezonujúci objekt môže zvyšovať alebo znižovať frekvenčnú rezonanciu, a tak isto sa môže znižovať alebo zvyšovať hlasitosť.

Kombináciou frekvenčných rezonancií vznikajú tóny. Ako tomu treba bližšie rozumieť?
Vezmime si napríklad klavír. Úderom prstov na klávesnice prenášate úder na struny v klavíri. Kombináciou úderov na klávesnicu môžu vznikať buď tóny disharmonické, nepríjemné, alebo tóny harmonické, uchu lahodiace. Na samotnom klavíri sa môžu rozrezonovať struny od 25 Hz až skoro po 5000 Hz.

Oktáva: subkontra C2 D2 E2 F2 G2 A2 H2 rezonuje od 16 Hz o 30 Hz.
Oktáva: kontra C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 rezonuje od 30 Hz po 60 Hz.
Oktáva : veľká C,D, E, F, G, A, H rezonuje od 60 Hz po 130 Hz.
Oktáva: malá c, d, e, f, g, a, h rezonuje od 130 Hz po 260 Hz.
Oktáva: 1 čiarkovaná c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1 rezonuje od 260 Hz po 500 Hz.
Oktáva: 2 čiarkovaná c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2 rezonuje od 500 Hz po 1000 Hz
Oktáva : 3 čiarkovaná rezonuje od 1000 Hz po 1 700 Hz.
Oktáva: 4 čiarkovaná od 1 700 Hz po 4 000 Hz.
Oktáva: 5 čiarkovaná od 4 000 Hz po 8 000 Hz.
Oktáva: 6 čiarkovaná od 8 000 Hz po 15 000 Hz.

Pokiaľ túto oblasť ovládate slabšie, nechajte si ju vysvetliť hudobníkom.

Ako používať meditačné nahrávky frekvenčných rezonancií, ktoré si môžu záujemcovia stiahnuť z vašich stránok?
Na začiatok by som si dovolil každého upozorniť, aby pred počúvaním a nácvikom herzovej hudby absolvoval cvičenia Silvovej školy a Fakírskej školy. Dobre sa naučil schopnosti koncentrácie pozornosti a jej uvoľnenia do buniek šedej kôry, bielej hmoty, malého mozgu a buniek miechy. Keď vlastnými meditačnými cvičeniami túto schopnosť dostatočne ovládate, tak si zvukové nahrávky stiahnite a začnite ich postupne počúvať. Prvá zvuková nahrávka obsahuje ukážky jednotlivých herzových rezonancií od 20 Hz po15 000 Hz. Prvoradým cieľom je vypočuť si jednotlivé rezonancie, zapamätať si ich a uložiť do dlhodobej pamäti. Uložiť ich tak, že asi 1 minútu danú rezonanciu počúvate a v priebehu minúty ticha si rezonanciu vybavujete z pamäti. Keď rezonanciu z pamäti vyvolávate, tak zároveň rozrezonujete v danej rezonancii postupne všetky bunky mozgu a potom bunky tela. Treba dodržiavať psychohygienu v tom zmysle, že rezonanciu nielen vyvolávate, ale ju aj utíšite do pôvodného stavu. V druhej nahrávke si nájdete stúpajúce a potom klesajúce herzové rezonancie, ktoré sú miestami prerušované. V tretej nahrávke sú voľné kombinácie rôznych druhov frekvenčných rezonancií. Neustále platí zásada, že rezonancie vyvolávame zásadne z pamäťových záznamov. Keď ich vyvoláte a dynamizujete, tak je potrebné vedieť ich aj utíšiť a deaktivizovať. Pri cvičeniach sa neponáhľajte a na herzovú frekvenčnú hudbu si zvykajte postupne a dlhodobo. Pri rýchlom a dlhom počúvaní môžu nastať nežiadúce stavy nevoľnosti a bolesti hlavy.

Aké ďalšie meditačné cvičenia naväzujú na frekvenčné rezonancie?

V prvom rade si cvičiaci musí rozumovo uvedomiť, že správna kombinácia herzových rezonancií, ich dĺžka trvania a hlučnosť rozhodujú o tom, ako sa budú zmyslové vnemy zapisovať cez operatívnu pamäť do dlhodobej pamäti. Môžete si vyskúšať cvičenie zamerané na spomenutie si, čo ste v priebehu dňa zažili a ako sa to zapísalo do dlhodobej pamäti. Spomínate a zároveň nastavujete frekvenčnú rezonanciu tak, aby ste si čo najdetailnejšie a najrýchlejšie spomenuli na zážitky daného dňa. Jedná sa o spomienky zrakové, sluchové, čuchové, chuťové a hmatové. Zisťujete, aká je dôležitá správna herzová kombinácia rezonancií v schopnosti dobrej pamäti. Ďalej sa sústreďujete na to, aby ste pri učení vytvárali správnu frekvenčnú rezonanciu na čo najrýchlejší a najtrvalejší zápis do dlhodobej pamäti. Napríklad si zoberte nejakú učebnicu cudzieho jazyka a skúmajte tie najlepšie herzové kombinácie na rýchle a trvalé zapamätanie.

Možno trénovať aj oživovanie spomienok z detstva?
Tak isto platí, že si môžete z detstva spomenúť na všetko mimoriadne detailne, pokiaľ dokážete nájsť tie správne kombinácie herzových rezonancií. Môžete si napríklad zobrať fotografie z detstva. Takýmto spôsobom môžete prenikať aj do rodovej karmy, ktorá vám pri správnej herzovej rezonancii pripomenie skutky vašich predkov.

Možno prostredníctvom správne naladených herzových kombinácií ovplyvňovať aj zdravotný stav napríklad v orgánoch tela?
Keď sa skoncentrujete na jednotlivé orgány vo svojom tele, tak po určitom meditačnom tréningu dokážete zistiť, v akej rezonancii fungujú. Zároveň si želáte, aby sa herzová rezonancia upravila v prospech dobrého zdravotného a psychického stavu. Keď napríklad zabudnete na seba samého (máte pocit, že ste už mŕtvy), tak sa môžete vcítiť do iného zdravého človeka a vyciťovať herzové rezonancie jeho zdravých orgánov. Tieto pocity vás navedú na to, ako upraviť rezonancie vlastných orgánov. Správnou herzovou funkciou oživíte všetky emočné, čuchové, chuťové, hmatové, sluchové, myšlienkové, zrakové spomienky. Všetko závisí od nácviku správnej herzovej kombinácie. Určite zaujímavé bude pre vás aj nahliadnutie do tabuľky elektromagnetického spektra.

SLOVENSKÝ NÁZOV

FREKVENCIA

VLNOVÁ DĹŽKA

ANGLICKÉ OZNAČENIE

Extrémne dlhé vlny

0,3 – 3 kHz

103 – 102 km

Extremely Low Frequency (ELF)

Veľmi dlhé vlny

3 – 30 kHz

102 – 10 km

Very Low Frequency (VLF)

Dlhé vlny (DV)

30 – 300 kHz

10 -1 km

Low Frequency (LF)

Stredné vlny (SV)

0,3 – 3 MHz

1- 0,1 km

Medium Frequency (MF)

Krátke vlny (KV)

3 – 30 MHz

100 – 10 m

High Frequency (HF)

Veľmi krátke vlny (VKV)

30 – 300 MHz

10 – 1 m

Very High Frequency (VHF)

Ultra krátke vlny (UKV)

0,3 – 3 GHz

1- 0,1 m

Ultra High Frequency (UHF)

mikrovlny

3 – 30 GHz

100 – 10 mm

Super High Frequency (SHF)

mikrovlny

30 – 300 GHz

10 – 1 mm

Extremely High Frequency (EHF)

Infračervené žiarenie

1010 – 10 14Hz

1 mm – 1 mm

Infra Red (IR)

Viditeľné žiarenie

10 14 Hz

400 – 900 nm

Visible (VIS)

Ultrafialové žiarenie

1014-1016 Hz

400 – 10 nm

Ultra Violet (UV)

Röntgenové žiarenie

1016 – 1019Hz

10 – 0,1 nm

X-Rays

Gama žiarenie

1019- 1024 Hz

10-10-10-14 m

Gamma Rays

SLOVENSKÝ NÁZOV

FREKVENCIA

VLNOVÁ DĹŽKA

ANGLICKÉ OZNAČENIE

Pridaj komentár