Tento príspevok pojednáva o mojich technikách diagnostikovania psychického stavu osoby na diaľku bez jej fyzickej prítomnosti na základe mena, priezviska a adresy.
Pri diagnostikovaní psychického stavu sa na diaľku skoncentrujem na dotyčnú osobu. Mám pocit, ako keby som sa na diaľku svojimi bioenergiami napojil na dotyčnú osobu a je úplne jedno, kde sa fyzicky v tom momente nachádza. Keď sa takto bioenergeticky prepojím, tak si vsugerujem, že nemám vlastné životné ciele a vlastne pomaly neviem, ako sa volám a kto som. Táto technika sa volá odosobnenie. V tomto stave sa výborne naladím na psychické pochody skúmanej osoby. V mojom fyzickom tele začnem vyciťovať bioenergeticky, aká povaha u danej osoby prevláda najčastejšie. Vtedy vyciťujem bioenergeticku aktivitu buď v ústnej dutine, vtedy ide o hysterickú povahu, alebo vyciťujem bioenergiu v temennom mozgu a ide o epileptickú povahu. Keď nervový vzruch vyciťujem v mozočku, tak ide o schizofrenickú povahu, keď vyciťujem nervový vzruch v hrdle, tak ide o psychopatickú povahu. Možné sú aj vzájomné kombinácie. Každú povahu vyjadrím vhodným obrazom, aby si ju dotyčná osoba vedela lepšie priblížiť. O povahách, ktoré sa čiastočne prekrývajú so psychiatrickými pojmami, si nájdete viac v Psyché škole. Nasleduje bioenergetické diagnostikovanie sexuality jednotlivých pováh a druhu sexuality podľa toku bioenergie pri sexuálnej aktivite. Keď ide pri sexuálnej aktivite bioenergia cez miechu, hovoríme o africkej sexualite. Keď je nervový vzruch v oblasti pováh, tak ide o európsku sexualitu. Keď ide nervový vzruch cez čelo, ústa, krk, hruď, brucho a podbrušie hovoríme o ázijskej sexualite. Keď sa pri sexuálnej aktivite aktivizuje šedá kôra celého mozgu v hlave, hovoríme o arabskej sexualite. Je viac druhov sexuality. Tak isto ju vyjadrím zvyčajne opisom určitého obrazu. Bližšie v Sexuálnej škole. Ďalej bioenergeticky skúmam sexuálne centrum. Keď je umiestnené v mozgu, ide o mužskú alebo mužatkovskú sexualitu. Keď je centrum v ústnej dutine, ide o detskú sexualitu, tak isto u ženy aj muža. Keď je centrum presunuté do podbrušia, ide o ženskú sexualitu a mužskú homosexualitu určitého typu zženštilosti. Nasleduje veštecké skúmanie emocionálnych prejavov ošetrovanej osoby. Tu už používam vhodné veštecké znaky, ktorými si informácie vyberiem z pamäte dotyčnej osoby. Skúmam prehnanosť emócií strachu, hnevu, radosti a smútku. Nasleduje skúmanie osudových traumatických udalostí, ktoré zisťujem pomocou predstavy kyvadielka a siluety skúmanej osoby. Javí sa mi to ako rotujúci disk pri hlave siluety postavičky skúmanej osoby. Špeciálnou kapitolou je skúmanie sexuálneho podvedomia, ktoré sa vytvorilo v detstve za prispenia výchovy rodičov alebo pestúnov. Táto technika vznikla náročným štúdiom a testovaním metód uplatňovaných v praxi sexuologických terapeutov. Na základe vešteckých znakov odhaľujem sexuálne city a celkovú sexuálnu vzrušivosť. Tak isto sa ju snažím priblížiť diagnostikovanej osobe pomocou obrazov. Môže nasledovať skúmanie rodovej karmy na základe vešteckých znakov. Ide o rodostrom predkov aj v bočných líniách, z rodostromu sa môže v ľudskej mysli aktivizovať záznam zo života niektorého predka a do tejto oblasti môžu pôsobiť kliatby a nenávisť vyvolané činmi našich predkov. Tak isto sem môžu fungovať aj blahorečenia a požehnania za dobré skutky našich predkov. V žiadnom prípade sa tu nejedná o naivnú predstavu reinkarnácie. Možnosti reinkarnácie skúmam osobitne a zisťujem, či proti psychike ošetrovanej osoby nefunguje zobudený informačný záznam mŕtvej osoby. Keď funguje, hovoríme o reinkarnácii. Bližšie v Plazmatickej škole. V ďalšej fáze diagnostikovania sa venujem technikám astrológie a prenikám technikou predstavy dvoch malých postavičiek do schém neurónov vo veľkom mozgu, kde mám víziu jaskynných priestorov a v nich v obrazoch vidím základný psychický problém dotyčnej osoby. Astrologicky prenikám do neurónových schém v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy a tu zisťujem životné poslanie dotyčnej osoby a jej určité predpoklady pre súčasný život. Nachádzam bežnú astrologickú schému, šamanskú schému určitých zvláštnych schopností, alebo je tu netradičná schéma náboženského života. Nachádzam tu aj rôzne poškodenia a prázdnotu. Astrologicky smerujem do stredného mozgu a to do oblasti hypotalamusu, ktorý sa skladá z drobných menších častí a tu nachádzam astrologický planetárny systém, ktorý zase vypovedá o určitých schopnostiach a dlhodobých smerovaniach v živote človeka. Keď potrebujem zistiť o danej osobe aj iné informácie vhodné pre terapiu, tak používam rôzne veštecké techniky a značky na získanie vhodnej informácie. Pripravujem zavedenie ďalších postupov, ako je zisťovanie duchovnej úrovne pomocou kyvadielka a automatickej kresby. Ďalej pracujem na otvorení cesty k numerológii a vešteckým výkonom pomocou číslic. Tu ide skôr o konkurenčný tlak. Ale celkovo sa cez numerológiu dajú dobre získať vhodné psychologické informácie o danej osobe. Nateraz skúmam uplatnenie jogínskeho utíšenia pomocou predstavy asán na zisťovanie budúcich možných udalostí. Zásadne sa venujem výhradne psychoterapiám a nie zisťovaniu informácií o danej osobe pre iné účely ako terapeutické.

Pridaj komentár